Sosiale Wetenskap

 1. SA se eerste demokratiese verkiesing
  27 April 1994
 2. Presedent wat in 1990 aangekondig het - verandering
  Pres. F.W. de Klerk
 3. 3 Veranderinge van demokrasie?
  • politieke partye sou ontban word
  • Politieke gevangenes sou vrygelaat word
  • Onderhandelinge oor nuwe en demokratiewe toekoms sou begin
 4. Wanneer is Vryheidsdag?
  27 april
 5. Aantal partye wat aan 1994 verkiesing deelgeneem het
  20
 6. Ons land se eerste demokratiese president
  Pres. Nelson Mandela
 7. Definisie van 'n Grondwet?
  'n wetlike dokument - uiteenset wat mense, president en regering mag en nie mag doen nie
 8. Hoe het gewone SAners gevoel
  • Hulle het 'n nuwe toekoms begin bou - inplaas van teen nuwe regering veg
  • Daar was baie probleme, mense moes hulself en hul verlede aanvaar
 9. definieer petisie
  die insameling van handtekeninge om 'n saak te ondersteun
 10. kommunisme
  'n politieke stelsel wat die belange van die werkersklas ondersteun en teen kapitalisme is
 11. verban
  om 'n persoon, 'n organisasie of nuusblad onwettig te verklaar
 12. grondwet
  die groep wette of beginsels wat bepaal hoe 'n land georganiseer en regeer moet word
 13. verdrukking
  oorheersing en wreedheid, gewoonlik ivm staatsbeheer
 14. Wat was die eerste veldtog in die 1950s
  die Versetveldtog
 15. wat was die plan met die versetveldtog
  om apartheidswette doelbewus te oortree
 16. wat het mense gedoen tydens die Versetveldtog
  • hulle het geweier om hul passe te dra
  • het op banke vir "slegs blankes" gesit
  • ingange vir "slegs blankes" gebruik
 17. Hoe lank het die Versetveldtog geduur
  3 maande
 18. deur wie is dit georganiseer en ondersteun
  • Swart
  • Indier
  • Kleurling
  • en blanke weerstandsbewegings - wat 'n bewustheid van nie-rassige politiek wou bevorder
 19. wat het die Versetveldtog gedoen (resultaat)
  het politieke bewustheid binne en buite SA verhoog
 20. Wat het die regering na die versetveldtog gedoen
  nuwe wette uitgevaardig - het mag gegee om noodtoestand te verklaar
 21. definieer noodtoestand
  wanneer die regering homself ekstra mag gee om teenstand te onderdruk
 22. nie-rassig
  wat alle mense insluit - ongeag hul ras
 23. hoogverraad
  sameswering teen die regering
 24. hoeveel weerstandsbeweging leiers het die gearresteer toe die Vryheidsmanifes geskryf is
  156
 25. waarvan het die regering hierdie leiers van aangekla
  hoogverraad
 26. hoe lank het die hofsaak geduur (tydens die skryf van die Vryheidsmanifes)
  5 jaar
 27. wat het die regering tydens hierdie hofsaak (vryheidsmanifes) probeer bewys
  • leiers van die weerstandsbewegings deel - kommunistiese komplot - regering omver te gooi
  • die Vryheidsmanifes 'n kommunistiese dokument was
 28. wat is die Grondwet (volle beskrywing)
  • Dit is 'n wetlike dokument wat uiteensit wat die mense - regering - president mag en nie mag doen nie.
  • Daarvolgens moet alle wette deur verkose verteenwoordigers gemaak word en moet die waardes van demokrasie, naamlik gelykheid, agting vir menseregte en vryheid weerspieel
  • Geen regering of persoon mag hierdie grondwetlike regte wegneem nie
  • Hierdie regte verskyn in 'n spesiale deel van ons grondwet - die handves van Regte
 29. nasieskap
  die idee om tot een land te behoort
 30. geriewe
  nuttige of aangename fasiliteite of dienste
 31. aanhou
  in die politieke sin, om iemand iin die tronk aan te hou
 32. uittarting
  om te weier om iets te doen wat vir jou gese word om te doen
 33. verdrukkend
  wreed en moeilik om mee saam te leef
 34. knegstake
  werk wat weinig of vaardigheid vereis nie, gewoonlik handearbeid
 35. disintegreer
  om op te breek en uitmekaar te val
 36. herroep
  om 'n wet weg te neem
 37. Groot Depressie
  die wereldwye depressie wat plaasgevind het na die ineenstorting van die Amerikaanse Effektebeurs in 1929
 38. Ultimatum
  'n finale waarskuwing; as dit geignoreer word, sal ernstige gevolge volg
 39. Diskriminasie
  om mense of groepe mense te behandel asof hulle minderwaardig is
 40. manifes
  beskrywing van 'n organisasie se funksies, of 'n kontrak
 41. Kongres
  'n formele vergadering of groep mense
 42. Verraad
  'n misdaad teen die staat
 43. Noem die vier onbillike Wette
  • Paswette
  • Wet op Bantoe-onderwys
  • Wet op Bevolkingsregistrasie
  • Groepsgebiedewet
 44. Wat was die doel van Sosiale Apartheid
  om die suiwerheid van die wit ras te verseker
 45. 2 van die eenste wette van sosiale apartheid goedgekeur:
  • Wet op Onsterflikheid
  • Wet of Gemengde Huwelike
 46. wat het hierdie 2 wette verban
  enige vorm van seksuele kontak - aook huwelik tussen wit en enige ander rassegroep
 47. Wat sou die Wet of Bevolkingsregistrasie verseker
  sou verseker dat die Wet op Onsterflikheid en die Wet op Gemengde Huwelike doeltreffend uitgevoer is
 48. Wanneer is die wet op Bevolkingsregestrasie goedgekeur?
  1950
 49. Wat het die Wet op Bevolkingsregistrasie vereis
  dat elke SAner in 'n rassegroep geklassifiseer word
 50. Wat was die dompas
  dit was 'n pas of ID wat al die inligting oor 'n persoon bevat - insluitend sy rekord van indiensneming
 51. Hoekom is die dompas in gebruik gestel
  Omdat baie swart mense nog in wit gebiede gewoon het en baie wit mense nog swart mense se arbeid benodig het.
 52. Wat sou gebeur met 'n swart persoon sonder 'n dompas
  hy sou nie in 'n wit gebied toegelaat word nie.
 53. Waarom het hierdie pas die mees gehate van al die apartheidsimbole geword>
  omdat dit swart mense ontmens het en hulle aan die genade van wit mense oorgelaat het
 54. Wat het die wet op Hervestigings gedoen
  gedwonge uitsettings wettig gemaak
 55. Hoe was die gebiede waarheen die swart mense verskuif is
  • swakker standaard as die waar vandaan hulle verskuif is. Daar was geen water- of elektrisiteitstoevoer nie.
  • Hulle was dikwels ver van skole
 56. Hoe is onderwys geraak deur apartheid
  • Apartheid is rigied afgedwing in die onderwys
  • Skole is volgens rasse geskei
  • Die onderwys vir nie-blankes was minderwaardig tenoor die van wit mense
 57. Wat het die regering geglo ivm swart onderwys
  Dat dit nie nodig was om swart mense bo die vlak van handearbeid op te lei nie
 58. As wat het onderwys vir swartes bekend geword?
  Bantoe-onderwys
 59. Wat was een van die voordele vir van apartheid wit mense in magsposisies
  die voorsiening van goedkoop arbeid
 60. Wat het tydens die Groot Depressie gebeur
  Wit mense is van hul grond af gedwing toe hulle nie verbande kon betaal nie
 61. Wanneer is Ekonomiese wette wat beskermde arbeid vir wit mense verseker goedgekeur
  1911
 62. Wat was die Wet op Myne en Werke
  Dit het werk in 'n myn in 2 katogoriee verdeel - geskoolde en ongeskoolde arbeid
 63. Vir wie is die Geskoolde werk in Myne gereserveer
  Wit mense - ongeag hul opvoeding of vermoe om die werk te doen
 64. Waarom is die Wet op Myne en Werke tydens die oorlog verslap
  omdat swart arbeid nodig was om die wit mense te vervang wat oorlog toe gegaan het.
 65. Wat het toe gebeur toe die wit mense van die oorlog af terug gekom het
  Daar was konflik omdat swart mense nie bereid was om na hulle ongeskoolde werk terug te keer nie.
 66. Watse arbeid was die ruggraat van die SAnse ekonomie
  Goedkoop swart arbeid
 67. Swart mense het te ver van die myne af gewoon waar hulle gewerk het - wat moes hulle dus doen
  Hulle moes dus hul huise verlaat en in mynkampe op die myne gaan bly
 68. Wat was die gevolg van die verhuising van swart mans na die industriele gebiede
  dit het 'n destruktiewe invloed op tradisionele lewenswyses gehad.
Author
rayno@live.co.za
ID
18772
Card Set
Sosiale Wetenskap
Description
SW Opsomming - 11 Mei 2010
Updated