Samfunn

 1. Hva er normer, hvilke to deles det inn i?
  Normer er regler for hvordan vi skal oppføre oss. Altså forventninger fra samfunnet til det enkelte individet. Normene forteller oss hva som forventes av oss, og på en måte veileder de oss i hvordan vi skal oppføre oss i ulike situasjoner. De fleste av oss opplever dette som trygt. Vi har både formelle og uformelle normer.  
 2. Hva er formelle normer?
  formelle normer som regler som gjelder for alle i samfunnet formelle normer som regler som gjelder for alle i samfunnet, for eksempel Norges lover, eller skolereglementet.
 3. Hva er uformalle normer?
  formelle regler for rent private og begrensede sammenhenger. Bordskikk og hilsemåter. I Norge hilser man gjerne med hånden, men i andre kulturer kan det være å klemme/kysse.
 4. Hva er sanksjoner?
  Sanksjon er reaksjon på oppførsel. Normbrudd som blir oppdaget, blir møtt med sanksjoner fra omgivelsene. Sanksjoner kan defineres som moralske reaksjoner på oppførsel.
 5. Hva er negative sanksjoner?
  Negative sanksjoner er straff. En sterk negativ sanksjon kan være å bli kastet i fengsel, eller å få dødsstraff.
 6. Hva er positive sanksjoner?
  Positive sanksjoner er belønning.  En positiv sanksjon kan være å få bra karakterer på skolen, eller beundrende kommentarer fra elever. Ros
 7. Hva er sosialisering?
  Sosialisering innebærer at vi blir en del av samfunnet vi vokser opp i. Sosialisering vil si at du lærer hvordan du skal oppføre deg i samfunnet, slik at du best mulig kan klare deg sammen med andre. 
 8. Hva er primærsosialisering?
  Den første sosialiseringen, primærsosialiseringen, skjer i det nære samfunnet. Det vil si: familien (foreldre, søsken). Her møter vi for første gang en rekke uformelle normer. 
 9. Hva er sekundærsosialisering?
  Etter hvert møter vi påvirkningen fra det store samfunnet. Barnehagen, skolen, organisasjoner, massemediene. Denne sekundærsosialiseringen blir viktigere og viktigere jo eldre du blir. 
 10. Hva er internalisering?
  Når du tilpasser deg normene og verdiene slik at du blir en naturlig del av samfunnet. Normene blir en del av din personlighet, måten du oppfører deg og er på. Dette er internalisering. 
 11. Fortell hvordan vi blir sosialisert. 
  Sosialiseringen skjer på ulike steder, vi kan si på ulike arenaer, og disse stedene forandrer seg.

  • -     Omgangsform
  • -     Musikk
  • -     Religion
  • -     Politikk
  • -     Mat
  • -     Drikke
  • -     Klær
  • -     Fritidsaktiviteter
  • Massemedier (Eksplosjon på 1900-tallet. TV og blader påvirker dagens unge spesielt.)
 12. Gi eksempler på sosialt avvik.
  Sosialt avvik kaller vi det når noen bryter disse normene som flertallet i samfunnet er enige i. Dette trenger ikke være lover som er skrevet ned, som oftest er dette de sosiale normene vi har i samfunnet, og mennesker som ikke følger dem blir utenfor resten av samfunnet.

  FOR EKSEMPEL: Tidligere ble homofili sett på som et sosialt avvik, og for enkelte sees dette kanskje fortsatt på som det. Narkomane og alkoholikere er andre eksempler.

  Noen  velger bevisst å unngå å følge de sosiale normene, fordi de ikke deler verdier og idealer med flertallet.
 13. Hva er en rolle? Gi eksempler.
  En rolle er alle de forventningene eller normene som sammen stilles til deg når du er i en bestemt posisjon. Det vil si at du former de ulike rollene du har, i samspill med dem som til enhver tid er rundt deg.

  Eksempler: Elev, ansatt, sønn/datter, søsken, lagspiller, kjæreste, venn. 
 14. Forklar hva rollekonflikt/krysspress er. Gi eksempler. 
  Noen ganger er det ikke helt samsvar mellom de forventingene man møter på i ulike arenaer. Forventingene forandrer seg ettersom hvilken arena du forholder deg på.

  Krysspress er motstridende påvirkninger.

  • Eksempler:
  • Foreldre sier nei til alkohol, venner påvirker deg, og de sier du skal drikke.
 15. Grei ut om kjønnsroller. Gi minst to grunner til at kjønnsroller har endret seg over tid.
  -     Lovene er endret, med sikte på å minske forskjellene både i familielivet og i samfunnslivet. Til og med grunnlovene er endret så den kongelige trone ikke lenger arves av eldste sønn, men av eldste barn (!).

  -      Samfunnsendringer fører også til at sosialiseringsprosessen er i endring. Barn og unge forstår de elektroniske mediene og vet hvordan de kan utnyttes, mens de voksne må forholde seg til en ny virkelighet med en kunnskap som er avleggs. Et perspektiv er at de nye mediene har ført til at generasjonskløften er blitt større.
 16. Kjønnsroller og utdanning?
  • -      Statistikken viser at det er tre ganger så mange kvinner som menn i salg- og service yrker.
  • -      Nesten 15 ganger så mange flere menn i håndverksyrker.
  • -      Mennene har som regel lederstillinger, privat og offentlig.
  • -      Av topplederstillinger er det ¾ menn.
  • -      På bygg og anlegg går det 80% gutter.
  • -      Helse og sosial 80-90%.
  • -      For hver krone en mann tjener, tjener kvinnen 85 øre.
  • -      Gutter tjener ca. 15% mer enn kvinner, selv i samme jobb.
  • -      Det er flere kvinner som tar mastergrader ved universitetene, men fler menn får høye stillinger likevel.
  • -      Flere gutter studerer tekniske fag, handel og økonomi, mens jentene er i flertall på pedagogiske høgskoler og i helsefagskoler.
 17. Kjønnsroller og forventinger?
  Jenter og gutter vokser opp med ulike forventinger, det er med på og bestemme yrke de utdannes til. Dette vises med opptil flere undersøkelser.

  • -      På en av undersøkelsene svarte 79 % av jentene “jeg kan gjøre noe for andre”, mens tallet for guttene var det bare 43 % som svarte det samme.
  • -      41 % av guttene svarte “at det vil bli gode muligheter til å bli leder”, mens bare 24 % jenter svarte dette. 
 18. Hva er forskjellen mellom budsjett og regnskap? 
  • Kort fortalt er budsjett en plan over fremtidige utgifter/lønn, mens regnskap viser hva du har brukt/tjent over en
  • periode.

  -      En annen forskjell er at virksomheter, litt avhengig av organisasjonsform, er pliktig til å føre regnskap. Budsjett er derimot frivillig.

  -      Og i tillegg finnes det både obligatorisk regnskap (finansregnskap) og frivillig regnskap (driftsregnskap).
 19. Fribeløp skatt
  39 950
 20. Hva er et serielån?
  Serielån betales tilbake med like store avdrag ved hver innbetaling. Det vil si at rentene synker etter hvert som lånet blir nedbetalt.
 21. Hva er annuitetslån?
  Annuitetslån betales tilbake med like store beløp ved hver innbetaling. Det vil si at summen av renter og avdrag er den samme helt til lånet er nedbetalt. 
 22. Hva er dine rettigheter som forbruker? Hvilke rettigheter har du gjennom forbrukerkjøpsloven? 
  Feil og mangler ved kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker omhandles av forbrukerkjøpsloven. Den beskriver hvilke rettigheter og plikter selger og kjøper har, og hvilke krav forbrukeren kan stille dersom det foreligger en mangel.

  Kjøper kan holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, kreve prisavslag, heve kjøpet og kreve erstatning. Denne loven gir forbrukerne et særlig sterkt rettsvern. 
 23. Kjøpsavtale:
  • -      Et kjøp er en avtale.
  • -      Angrerettloven gjelder ikke for vanlig salg i butikker (gjelder på internett, messe og lignende).
  • -      Forplikter deg til å betale for varen til avtalt tid, og forplikter selgeren til å levere til avtalt tid og sted.
 24. Garanti:
  • -      Garanti er en avtale mellom kjøper og selger som i de fleste tilfeller gir deg rett til kostnadsfri utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden.
  • -      Garanti er ekstra service, ikke regler.
  • -      Du har alltid reklamasjonsrett, rett til å klage på mangler på en vare innen en bestemt tidsfrist. 
 25. Reklamasjonsrett:
  • -      Garantien er en tilleggs rettighet som selger kan gi, men reklamasjon gjelder alltid. 
  • -      Reklamasjonsfrist på 2 år, og inntil 5 år på ting som er ment å vare lenger (TV/radio/telefon/møbler osv).
  • -      Denne retten har du gjennom forbrukerkjøpsloven. 
  • -      Retten til å klage er på 2 måneder. 
 26. Krav og bytterett:
  • -      Hvis din garanti fortsatt gjelder skal du få varen utbedret uten egne kostnader.
  • -      Reklamerer du på en vare med en feil, bestemmer du om du skal ha en ny vare, eller om den skal repareres.
  • -      Lovverket gir deg ingen bytterett med mindre varen har en mangel.
  • -      Det er en tilleggstjeneste.
 27. Hva er forskjellen mellom reklamasjonsrett og garanti? Hva kan du kreve? 
  • Garanti: et selvpålagt løfte som selger gir til kjøper, om at produktet skal holde et visst minimum av kvalitet
  • Reklamasjonsrett: en rett Norges lover gir kjøper ovenfor selger

  Eks. En av VVS leverandørenes garanti for at alle bad de leverer holder tett i 10 år. «(Vi) tilbyr deg en garanti for at det nye badet ditt holder tett i 10 år.» – Så hvis det nye badet ditt begynner å lekke etter 8 år har de frivillig tatt ansvaret: De har lovet å fikse badet for deg.
 28. Har du i følge forbrukerkjøpsloven rett til å bytte en vare?
  Lovverket gir deg ingen rett til å bytte, med mindre varen har en mangel. Bytterett er en tilleggstjeneste, en del av butikkens service.
 29. Hvilke rettigheter har du ved reparasjon?
  • - En del av håndverktjenesteloven
  • Utføring av tjenester der tjenesteyteren er yrkesutøver og tjenesten er til personlig bruk. Loven gjelder avtaler om arbeid på gjenstander og på fast eiendom.  Den gjelder ikke ved nyoppføring av bolighus.
 30. Hvor mye skal du betale når du har fått prisoverslag?
  Når det er gitt et prisoverslag skal ikke prisen overstige overslaget med mer enn 15 %.
 31. Hvordan kan du som forbruker bidra til mer etisk oppførsel?Forklar med minst to eksempler. 
  Solidaritet er en holdning som sier mye om vårt etiske grunnsyn.

  • -     Du er solidarisk med medelevene dine når du bidrar til et aktivt lærings miljø i klassen.
  • -     Du er usolidarisk mot fellesskapet når du sniker på bussen og betaler for lite i skatt.
  • -     Vi er usolidariske mot verdens fattige når vi forbruker mesteparten av jordas ressurser.

  Greier vi å bidra til å skape en bærekraftig utvikling, er vi solidariske med framtidige generasjoner.

  -     Kjøpe produkter som ikke er laget i land som driver med barnearbeid; fair trade produkter f.eks.

  -     Ikke laste ned piratkopiert musikk (…)
Author
linnea
ID
187180
Card Set
Samfunn
Description
kapittel 3
Updated