Chinese Lesson 13 Characters

 1. sòng
  • to send, deliver
  • V
 2. xíng
  • be fine, will do
 3. mén
  • door
  • N
 4. ménkǒu
  • entrance, doorway
  • N
  • 門口
 5. kǒu
  • mouth, opening
  • N
 6. kǒufú
  • enjoyment of a palate
  • N
  • 口福
 7. huí
  • to return
  • V
 8. huíjiā
  • to return home
  • V
  • 回家
 9. huíqù
  • to go back
  • V
  • 回去
 10. jiā
  • home
  • N
  • to stay overnight
  • V
  • 宿
 11. shè
  • a house, an inn
 12. fàng
  • to put, place, let go
  • V
 13. fàngjià
  • to have a day off, to have holidays
  • N
  • 放假
 14. jià
  • holiday, leave of absence
 15. xīng
  • star, planet
 16. xīngqī
  • week (days of the week)
  • N
  • 星期
  • period of time
 17. qīmò
  • end of a semester
  • 期末
 18. xuéqī
  • semester
  • N
  • 學期
 19. wán
  • to play
  • V
 20. kāiwánxiào
  • to crack a joke
  • 開玩笑
 21. xiào
  • to laugh
  • V
 22. huǒ
  • fire, flame
  • N
 23. huǒjī
  • turkey
  • N
  • 火雞
  • chicken
  • N
 24. zhōng
  • clock, bell
  • N
 25. no. fēnzhōng
  • no. of minutes
  • N
  • no. 分鐘
 26. jié
  • joint, hoilday
 27. Gǎn ēnjié
  • Thanksgiving
  • N
  • Gǎn ēnjié
 28. shì
  • market, city
 29. chāojíshìchǎng
  • supermarket
  • 超級市場
 30. shìchǎng
  • maket
  • 市場
 31. zhǐ
  • merely
 32. zhǐhǎo
  • the only alternative is
  • 只好
 33. zhǐyào
  • only want; only (takes)
  • 只要
Author
lightedcaboose
ID
185924
Card Set
Chinese Lesson 13 Characters
Description
Chinese Lesson 13
Updated