2.5.1 Warunki fizykochemiczne wzrostu drobnoustrojów przemysłowych

 1. jaki parametr opisuje dostępność wody i co on oznacza?
  • aktywność wodna odpowiadająca prężności pary wodnej w otaczającej fazie gazowej
  • Image Upload 1
  • Pw to prężność równowagowa pary wodnej nad roztworem
  • Powto prężność równowagowa pary wodnej nad czystą wodą
 2. Od czego zależy obniżenie aktywności wodnej przez substancje w niej rozpuszczone?
  • Od:
  • stężenia
  • stopnia dysocjacji
  • stopnia hydratacji
 3. Jaki zakres aktywności wodnej odpowiada większości drobnoustrojów?
  0,95 - 0,99
 4. Jakie organizmy wykazują większą tolerancję na odwodnienie środowiska niż bakterie?
  pleśnie i drożdże
 5. Które z bakterii są wyjątkiem jeśli chodzi o tolerancję wobec odwodnienia środowiska?
  halofilne, bo rozwijają się jeszcze przy aw = 0,75
 6. Jaka jest rola jonów H+ i OH- w drobnoustrojach?
  • bezpośrednio regulują procesy metaboliczne
  • m.in. wpływają na szybkość reakcji enz.
 7. co powoduje nadmierne c jonów H+ i OH- w cytosolu?
  • hamuje szereg przemian
  • zakłóca proporcje między wytwarzaniem a zużywaniem ATP w komórce
  • spadek wydajności biomasy z jednostki zużytego C i E
 8. Co powoduje nadmiar jonów OH- ?
  • hamuje syntezę białka
  • hamuje aktywność oddechową komórek
 9. które formy związków łatwiej wnikają do komórki i mają toksyczny wpływ na nią?
  niezdysocjonowane
 10. Co neutralizuje kwasy?
  węglan wapnia
 11. jak reguluje się pH na drodze automatycznej?
  poprzez dozowanie amoniaku, mocznika, NaOH
 12. jak neutralizuje się substancje alkaliczne?
  poprzez dodatek kwasu siarkowego
 13. jakie org. pod względem T są głównie wykorzystywane w przemyśle?
  mezofile (25 - 35oC)
 14. kiedy dominuje ciepło wydzielane przez kom. drobnoustroju?
  w czasie największej szybkości wzrostu i oddychania komórek
 15. Wskutek czego nadmierny wzrost T powoduje poważne obniżenie efektywności procesu biosyntezy?
  • Na skutek:
  • zwiększonego zużycia E na oddychanie
  • spadku wydajności produktu
  • powstawania produktów ubocznych
 16. w jaki sposób odprowadza się nadmiar ciepła?
  przy użyciu obiegu wody chłodzącej
 17. jakie korzyści niesie ze sobą wykorzystanie termofili?
  eliminuje lub ogranicza możliwość zakażeń ze strony mezofili
 18. kiedy stosujemy wyższą T podczas hodowli?
  podczas kiełkowania spor i namnażania biomasy
 19. jakie org. bezpośrednio włączają tlen do metabolizmu i w jaki sposób ?
  przy udziale oksygenaz; u metylotrofów i drobnoustrojów rosnących na węglowodorach
 20. funkcje tlenu
  • determinuje potencjał oksydo-redukcyjny środowiska
  • u tlenowców i względnych beztlenowców jest końcowym akceptorem e- w przemianach katabolicznych
  • induktor ukł. oddechowego i cyklu Krebsa
  • induktor struktur mitochondrialnych u Eucaryota i struktur transportu e- u bakterii
  • selektywny represor szeregu dehydrogenaz i reduktaz funkcjonujących podczas procesów fermentacyjnych i oddychania beztlenowego
  • tlen cząsteczkowy może kontrolować szybkość transportu aktywnego substancji przez błonę cytoplazmatyczną
 21. przykłady bezpośredniego toksycznego działania tlenu
  • utlenianie labilnej grupy -SH w białkach
  • inaktywacja niektórych enzymów
  • nadoksydacja cytochromów
  • nadoksydacja lipidów
 22. przykłady pośredniego działania toksycznego tlenu
  • powstawanie H2O2 przy udziale oksydaz
  • powstawanie wolnych rodników nadtlenkowych •O2, hydroksylowych •OH oraz singletu 1O2
 23. jak są redukowane supernadtlenki ?
  • do H2O2 przy udziale dysmutazy supernadtlenkowej;
  • H2O2 ulega rozkładowi do wody i tlenu cząst. przy udziale katalazy lub peroksydazy
 24. od czego zależy zapotrzebowanie na tlen w hodowli drobnoustrojów?
  • charakter metabolizmu
  • rodzaj i c źródła C i E
  • faza hodowli
  • gęstość komórek
  • stan fizjologiczny komórek
  • wcześniejsze warunki natlenienia hodowli
Author
Magdalena
ID
185847
Card Set
2.5.1 Warunki fizykochemiczne wzrostu drobnoustrojów przemysłowych
Description
2.5.1
Updated