greek composition 4.txt

 1. with more haste than wisdom
  ταχύτερα ὴ σοφωτερα
 2. as quickly as possible
  ὡς τάχιστα
 3. They came as silently as possible.
  σιγῇ ὡς ανυστὸν προσῄεσαν.
 4. as great as possible
  ὅτι μέγιστος
 5. having collected as many men as he possibly could
  ὅσους ηδύνατο πλείστους αθροίσας
 6. If anyone is wise, he is.
  εί τις καὶ άλλος σοφός εστιν.
 7. He is wiser than any other man.
  πλεῖστα εἷς ανὴρ σοφός εστιν.
 8. more than enough
  περιττὰ τῶν αρκούτων
 9. many times as numerous as ourselves
  πολλαπλάσιοι ἡμῶν αυτῶν
 10. One could not find a blacker dog than this. 33
  κύνα μελάντερον ουκ άν τις εὗροι.
 11. He recieved more gifts than any other man. 33
  πλεῖστα εἷς ανὴρ δῶρα εδέχετο.
 12. The Persians came on as slowly as possible. 33
  οἱ πέρσαι ὡς βράχιστα προσῄεσαν.
 13. When you have collected as many men as possible, march against Cyrus. 33
  επειδὰν αθροίσητε ὅσους ὰν δυνηθῆτε πλείστους, ελαύνετε επὶ κύρον.
 14. The just judge has been of more service to the state than any other single person. 33
  ὁ δίκαιος δικαστὴς πλεῖστα εἷς ανὴρ τὴν πόλιν ωφέλησε.
 15. If you have more than enough, give some to your friends. 33
  ει περιττὰ τῶν αρκούτων έχεις, μετάδος τοῖς φίλοις.
 16. I suffer the same as you.
  τὰ αυτά σοι πάσχω.
 17. Theseus lived about the same time as Hercules.
  θησεὺς κατὰ τὸν αυτὸν χρόνον ἡρακλεῖ εγέντο.
 18. to beat with a stick
  πατάσσειν ῥάβδῳ
 19. He came running.
  δρόμῳ παρῆλθεν.
 20. in great haste
  μεγάλῃ σπουδῇ
 21. through fear
  φόβῳ
 22. to be suffering from a disease
  κάμνειν νόσῳ
 23. to be pained at a thing
  αλγεῖν τινι
 24. on the third day
  τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
 25. These things have been said by us.
  ταῦτα λέλεκται ἡμῖν.
 26. Do not associate with the bad. 34
  μη ὁμίλει τοῖς κακοῖς.
 27. Most men follow their neighbors. 34
  οἱ πολλοὶ τοῖς πλησίον ἕπονται.
 28. I envy you your wisdon. 34
  φθονῶ σοι τῆς σοφίας.
 29. They set out the next day. 34
  τῇ ὑστεραίᾳ πορεύονται.
 30. What do you charge me with?34
  τί μοι εγκαλεῖς;
 31. I ploted against the king from envy. 34
  τῳ βασιλεῖ φθόνῳ επεβούλευσα. (φθόνου ἕνεκα)
 32. I knew that he had suffered the same as I had. 34
  ῄδειν αυτὸν τὰ αυτά εμοι παθόντα πεπονθότα.
 33. I suffer similar treatment to you. 34
  τὰ αυτά σοι πάσχω.
 34. I should have scolded the boy if he had done this. 34
  τῷ παιδὶ ὰν ελοιδορησάμην ει ταῦτα έπραξε.
 35. I am angry with those that transact the affairs of the state. 34
  οργίζομαι τοῖς τὰ τῆς πόλεως πράγματα πράττουσιν .
 36. Do you wish then that I should strike him with this stick? 35
  βούλει οῦν πατάξω αυτὸν ταυτῇ τῇ ῥάβδῳ;
 37. If you had kept company with the bad you would have become bad yourself. 35
  ει τοῖς κακοῖς ὡμίλησας , καὶ ὰν αυτὸς κακὸς εγένου.
 38. Let us aim at speaking well of all the good. 35
  στοχαζώμεθα τοῦ πάντας τοὺς αγαθοὺς εῦ λέγειν.
 39. He said that if Xenoclides had been wise, he would not have plotted against the general. 35
  ει ξενοκλείδης σοφὸς ῆν έφη, ουκ ὰν επιβουεῦσαι τῷ στρατηγῷ.
 40. He wished to give his slaves a taste of liberty. 35
  εβούλετο τοὺς δούλους τῆς ελευθερίας γεῦσαι.
 41. Why do you charge me with injustice. 35
  τί μοι αδικίαν εγκαλεῖς;
 42. The rest of the country has been laid waste by the Greeks. 35
  ἡ άλλη χώρα ετεμήθη ὑπὸ τῶν ἑλλήνων (τοῖς ἕλλήσι τετμηται).
 43. to put a man (across a river etc.) to cross (a river etc.)
  περαιοῦν περαιοῦσθαι
 44. to pluck to mourn
  τίλλειν τίλλεσθαι
 45. to take to choose
  αἱρέω αἱρέομαι
 46. to work for a wage to hire
  μισθόω μισθοῦμαι
 47. having shown his own wickedness
  επιδεδειγμένος τὴν πονηρίαν
 48. I decree laws I enact laws
  τίθημι νόμους τίθεμαι νόμους
 49. to weigh anchor
  αίρειν (τὴν άγκυραν)
 50. to commence in a war against the persians
  άρασθαι πόλεμον πρὸς τοὺς πέρσας
 51. Solon enacted laws for the Athenians. 36
  σόλων νόμους έθηκε τοῖς αθηναίοις.
 52. I will let you my house. 36
  μισθώσω σοι τὸν εμὸν οῖκον.
 53. The mother wept for her sufferings. 36
  ἡ μήτηρ τὰ πάθη κατεκλαύσατο
 54. I provided myself long ago with this stick. 36
  πάλιν παρεσκεύασμαι ταύτην τὴν ῥάβδον
 55. O daughters, mourn for your mother. 36
  ῶ θυγατέρες τὴν μητέτα τίλλεσθε.
 56. The soldiers crossed over the river. 36
  οἱ στρατιῶται τὸν ποταμὸν επεραιώθησαν.
 57. What kind of laws has the king of the Persians enacted? 36
  ποίους τίνας νόμους έθηκε (τέθεικε) ὁ τῶν περσῶν βασιλεύς;
 58. The Athenians, having weighed anchor, sailed away. 36
  οἱ αθηναῖοι άραντες απέπλευσαν.
 59. to take to take hold of
  λαβεῖν λάβεσθαι
 60. to reconcile (others) to be reconciled with the Persians
  διαλύειν διαλύεσθαι πρὸς τοὺς πέρσας
 61. I was chosen
  ᾑρέθην
 62. I laid myself down
  κατεκλίθην (passive form, middle meaning)
 63. I took myself off
  απηλλάγην (passive form, middle meaning)
 64. I crossed the river
  επεραιώθην τὸν ποταμόν (passive form, middle meaning)
 65. I was afraid
  εφοβήθην (passive form, middle meaning)
 66. I went to sleep
  εκοιμήθην (passive form, middle meaning)
 67. I practiced
  ησκήθην (passive form, middle meaning)
 68. I will be helped, confessed, guarded, nourished
  ωφελήσομαι, ὁμολογήσομαι, φυλάξομαι, θρέψομαι
 69. They will choose to obey rather than to fight. 37
  αἱρήσονται πείθεσθαι μᾶλλον ὴ μάχεσθαι.
 70. Xenoclides was chosen general with three others. 37
  ὁ ξενοκλείδης ᾑρέθη στρατηγὸς τέταρτος αυτός.
 71. He took hold of his hair. 37
  ελάβετο τῶν τριχῶν.
 72. Let us consult together what we ought to do. 37
  βουλευώμεθα ὅτι ποιητέον εστίν.
 73. I exercised myself in that art. 37
  ησκήθην εκείνην τὴν τέχνην.
 74. Having said this he took himself off. 37
  ταῦτα ειπῶν απηλλάγη.
 75. The city will receive many times as much. 37
  ἡ πόλις πολλαπλάσια τούτων δέξεται.
 76. I crossed the river in great haste. 37
  τὸν ποταμὸν πολλῇ σπουδῇ (ταχέως) επεραιώθην.
 77. I will guard against this danger. 37
  φυλάξομαι τοῦτον τὸν κίνδυνον.
 78. This will be confessed willingly at least, by none. 37
  ὁμολογηθήσεται ὑπὸ ουδενὸς ἑκόντος εῖναι.
 79. I feared the very men who guarded the city. 37
  εφοβούμην αυτοὺς τοὺς τὴν πόλιν φυλάττοντας.
Author
Anonymous
ID
183897
Card Set
greek composition 4.txt
Description
sentences from arnold's introduction to greek composition
Updated