Farmakologi

 1. Hypertonibehandling med läkemedel har ett eller flera mål vilka?
  • Minska hjärtminutvolymen
  • Minska motstånd i kärlsystemet genom utvigning av de prekappillära sfinktrarna. 
  • Minska cirkulerande blodvolym
 2. Aktuella läkemedelsgrupper vid hypertonibehandling?
  • betablockerare
  • diuretika
  • ACE-hämmare
  • Kalciumantagonister
  • Angiotensin II receptorantagonister
 3. Vilket syfte har läkemedelsbehandlingen vid angina pectoris och vilka läkemedelsgrupper är aktuella?
  • Minska smärtorna
  • Minska risken för allvarliga rymtrubbningar & Hjärtinfarkt
  • Avhjälpa obalansen mellan syrebehovet och syretillförseln
  • Minska hjärtats arbete
 4. Betablockerares verkningsmekanism?
  • Binder till b-receptorn 
  • (minskar då adrenalin och noradrenalinets verkan 
  • Vid blockering av b-receptorn så minskar hjärtats arbete och metabolism och då sjunker hjärtats syrebehov
  • Detta ger minskad slagkraft och frekvens
  • Då får vi lägre blodtryck)
  • Blockerar receptorer i hjärta och artärer
  • Dämpar RAAS-aktiviteten
 5. Vilka biverkningar kan betablockerare ge?
  • Nedsatt perifer cirkulation- kallare fötter och händer än vanligt
  • Yrsel
  • Hypotoni
  • Rytmrubbningar
  • bradykardi
  • illamående & diarré 
  • kräkningar
  • Sömnstörningar med mardrömmar 
  • depression
 6. Biverkningar på ACE-hämmare?
  • Hosta
  • nedsatt smaksinne
  • Illamående
  • huvudvärk
  • feber
 7. Furosemidernas verkningsmekanism?
  • Verkar i den uppåtgående delen av Henles slynga.
  • Ökar genomblödning och glomerulär filtrering
  • reabsorbtionen av natrium och kalium hämmas.
  • Loop-diuretika har även en kärldilaterande effekt
 8. Furosemid biverkningar?
  Kaliumförlust med arytmitendens som följd. 
 9. Huvudgrupperna för läkemedel förebyggande emot tromber (proppar)?
  • Antokoagulantia: Minskar trombbildningen på vensidan(hepariner, vitamin K-antagonister)
  • Trombocythämmare: Minskar trombbildningen på artärsidan. 
  • Fibrinolytika: Löser upp trombmassa på ven & artärsida
 10. Genom vilket referensvärde kollar man effekten av warfarin?
  INR värdet mellan 2.1-3.0 
 11. Nitroglycerinerna ges akut till personer med Angina Pectoris och till en del hjärtsviktpatienter, på vilket sätt är denna läkemedelsgrupp bra för dessa patienter?
  • Snabb symtomlindring
  • Medför kranskärlsdilation och sänker preload. 
  • I höga doser dilateras även arterioler och detta ger minskad afterload. 
  • Hjätats arbete minskar
  • syrebehovet minskar
 12. På vilket sätt har digoxin (digitalis) en positiv effekt hos hjärtsviktpatienter?
  • positiv inotrop effekt: ökad slagkraft hos hjärtat, minskad ödemtendens
  • Negativ kronotrop effekt: Hämmad AV-överledning, lägre puls
  • Ökad genomblödning av njurarna och då får vi bättre effekt om vi använder diuretika samtidigt
 13. Två biverkningar! en som är subjektiv och en objektiv hos digitalis?
  • Subjektiv: Anorexi, hjärtarytmier
  • Objektiv: Illamående, kräkningar, dimsyn, trötthet, avmagring
 14. Observationer som en ssk ska göra vid behandling med furosemid?
  • puls
  • bltr
  • andning & medvetandegrad
  • Risk för hypokalemi-leder till hjärtarytmier
  • mätning av urinmängd
 15. Vilka tre grupper finns det av diuretika?
  • Loop-diuretika
  • Tiaziddiuretika
  • Kalium sparande diuretika
 16. Vilka läkemedel är aktuella vid Reumatoid Artrit?
  • NSAID-kombinerad med paracetamol
  • DMARD
 17. effekter och biverkningar hos kortison?
  • Effekter: Antiinflammatorisk, aptithöjande, avsvällande
  • Biverkningar: Leverpåverkan, förändringar av kroppsform
 18. Vad bör patienter som tar warfariner ha för information?
  • Alltid ha halsbandet på sig
  • Vikten att ta läkemedlet enligt ordination aldrig extradoser
  • Starka interaktioner med andra läkemedel och K-vitaminrik mat
 19. På vilket sätt påverkar Aldosteron att blodtrycket höjs?
  • Ökar reabsorbtionen av natrium & vatten i distala tubuli
  • = ökad blodvolym
  • = ökat bltr
 20. Varför är det gynnsamt att ge vasodilaterande medel vid hjärtsvikt?
  • dilaterar kärl på vensidan
  • ger lägre preload och därmed minskat inflöde till hjärtat-. 
  • Sträckningen på myocardcellerna minskar och då även hjärtats syrebehov
 21. Kalcium Antagonister verkar på två olika sätt i människokroppen?
  • Dämpar hjärtats kontraktionskraft & impulsspridningen till hjärtat
  • Påverkar glatt muskulatur i blodkärl, sänkt perifert motstånd
  • (används vid hypertoni, Angina pectoris)
 22. På vilket sätt hjälper Salures vid Hjärtsvikt?
  Är en tiazid och då vätskedrivande- sänker blodvolymen och då preload/afterload
 23. Två huvudindikationer för behandling med digitalis?
  Arytmier(supraventrikulära) & Hjärtsvikt(med ödem)
 24. Antodot till waran?
  K-vitamin
 25. Biverkningar Kalciumantagonister?
  • Yrsel vid insättning
  • snabb blodtryckssänkning
  • rödflammighet (kärlflush)
Author
miiis
ID
183665
Card Set
Farmakologi
Description
farmakologi
Updated