greek composition 2.txt

 1. Shall I tell you then the cause.
  είπω οῦν σοι τὸ αίτιον;
 2. All men, and you as much as anybody, praise this man.
  παντες από σου αρχόμενοι τοῦτον τὸν άνδρα επαινοῦσι
 3. I am at a loss what to do.
  απορῶ ὅτι πράττω.
 4. They did not know which way to turn themselves.
  ουκ εῖχον ὅποι τράποιντο.
 5. He said that if you were to do this you would do him the greatest service.
  ει ταῦτα πράττοις εφη τὰ μέγιστα άν σε αυτὸν ωφελεῖν.
 6. He said he was there to see the battle.
  παρεῖναι έφη ἵνα τὴν μάχην ίδοι.
 7. How much do you think your horses would fetch if they were sold?
  πόσον ὰν οῖει εὑρεῖν τοὺς ἵππους πολουνένους ;
 8. Who would not wonder at the shamelessness of this basest flatterer?
  τίς ουκ ὰν θυαμάζοι (θαυμάσειε) τὴν τούτου τοῦ κακίστου κολάκου αναίδειαν;
 9. If the Persians of the present day were wise they would be doing better.
  ει οἱ νῦν πέρσαι σοφοὶ ῆσαν, άμεινον ὰν έπραττον.
 10. He says that he does not choose.
  ουκ εθέλειν φησίν.
 11. Persons were not allowed to go into the general when he was not at leisure.
  ουκ εξῆν εισελθεῖν παρὰ τὸν στρατηγόν ὁπότε μη σχολάζοι.
 12. Let no one steal this.
  τοῦτο μηδεῖς κλέψῃ (κλέψατω) .
 13. Let not a single person go away.
  μηδὲ εἷς απίτω.
 14. He said that unless the citizens performed him this service, he would lay waste the rest of the country.
  εὶ μὴ οἱ πολῖται αυτῷ τοῦτο ὑπηρετήσαιεν, έφη (καὶ) τὴν άλλην χώραν τεμεῖν.
 15. We should desire virtue.
  επιθυμητέον εστι τῆς αρετῆς .
 16. You should punish the boy.
  κολαστέον εστὶ τὸν παῖδα.
 17. We should set about the work.
  επιχειρητέον εστι τῷ έργῳ.
 18. We must persuade him. We must obey him.
  πειστέον εστὶν αυτόν. πειστέον εστὶν αυτῷ.
 19. He said that all citizens ought to confer benefits on their country when there is any occasion.
  πᾶσιν τοῖς πολίταις, έφη, ωφελητέον τὴν πόλιν εῖναι, ὁτάν τι δέῃ.
 20. We must set about the work of chastising the boy.
  επιχειρετέον εστὶ τῷ τὸν παῖδα κολάζειν (έργῳ).
 21. He said that virtue should be cultivated by all.
  τὴν αρετὴν έφη ασκετέον πᾶσιν εῖναι.
 22. They asked the Thebans for money.
  ῄτησαν χρήματα τοὺς θηβαίους.
 23. We have deprived the enemy of their ship.
  τοὺς πολεμίους τὴν ναῦν απεστερήσαμεν (απεστερήκαμεν).
 24. He stript the boy of his tunic.
  τὸν παῖδα εξέδυσε τὸν χιτῶνα.
 25. Do not hide your misfortunes from me.
  μή με απόκρυπτε τὰς δυσραγίας.
 26. He would have died but for the dog.
  απέθανεν ὰν εὶ μὴ διὰ τὸν κύνα.
 27. If we find him at home we will kill him.
  εὰν ένδον καταλαβῶμεν αυτὸν αποκτενοῦμεν.
 28. Let us love the company of the temperate.
  τὴν τῶν σοφρόνων ομιλίαν αγαπῶμεν.
 29. having had his govenment taken from him.
  αφαιρεθεὶς τὴν αρχήν
 30. Socrates is entrusted with the arbitration.
  ὁ σωκράτης επτρέπεται (πεπίστευται) τὴν δίαιταν.
 31. having had his eyes knocked out
  εκκοπεὶς τοὺς οφθαλμούς.
 32. He conquered the barbarians in the battle of Marathon.
  ενίκησε τοὺς βαρβάρους τὴν εν μαραθῶνι μάχην.
 33. You will not be able to disbelieve your mother.
  ουκ ὰν δύναιο τῇ μητρὶ απιστεῖν.
 34. The thing has all but been done.
  τὸ πρᾶγμα ὅσον ου πέπρακται
 35. He has had his government taken away from him.
  αφῄρεται τὴν αρχήν.
 36. Let us try to bear what comes from the gods.
  πειρώμεθα φέρειν τὰ (εκ) τῶν θεῶν.
 37. The people outside were cut to pieces.
  οἱ έξω κατεκόπησαν.
 38. The river was flowing with a strong stream.
  ὁ ποταμὸς πολὺς ρεῖ.
 39. I am struck on the head.
  πλήττομαι τὴν κεφαλήν.
 40. He is happy in all respects.
  πάντα ευδαιμονεῖ.
 41. What use shall I make of it?
  τί χρῶμαι αυτῷ;
 42. three whole months
  τρεῖς ὅλους μῆνας
 43. It is ten stadia off from the city.
  απέχει δέκα σταδίους τῆς πολεῶς.
 44. on the contrary
  του'ναντίον
 45. as the saying is
  τὸ λεγόμενον
 46. He told me his daughter was of a mild disposition.
  έλεξέ μοι τὴν θυγατέρα πρᾳεῖα εῖναι τὸ ῆθος .
 47. Accustom yourself to have no fear of death.
  έθιζε σαυτὸν τὸν θάνατον θαρρεῖν.
 48. Accustom yourself to reverence your parents.
  έθιζε σαυτὸν τοὺς γονεῖς αιδεῖσθαι.
 49. Insult nobody.
  μηδενὶ ὕβριζε.
 50. Let us no longer act insolently towards those who manage the affairs of the state.
  μηκέτι ὑβρίζωμεν τοῖς τὰ τῆς πόλεως πράγματα πράττουσιν. (εις τοὺς πράττοντας)
 51. sensible persons, none of the Greeks
  οἱ φρόνιμοι τῶν ανθρώπων, ουδεὶς τῶν ἑλλήνων
 52. three times a day
  τρὶς τῆς ἡμέρας
 53. where in the world
  ποῦ τῆς γῆς ;
 54. far advanced in years
  πόρρω τῆς ἡλικίας
 55. I gave you some money.
  έδωκά σοι τῶν χρεμάτων.
 56. He drinks some water.
  πίνει τοῦ ὕδατος .
 57. a tree many years old
  δέδρον πολλῶν ετῶν
 58. They are plundering my property, wretched man that I am.
  διαρπάζουσι τὰ εμὰ τοῦ κακοδαίμονος.
Author
landy1946
ID
182271
Card Set
greek composition 2.txt
Description
setnences for Arnold's prose composition
Updated