بالینی 10

 1. تفسیر
  • مهم ترین کار متخصص بالینی
  • یک فرآیند استنباطی
  • در انتهای سنجش شروع می شود
 2. نام دیگر تفسیر بالینی
  قضاوت بالینی
 3. تفسیر مستلزم چه چیزهایی است؟
  • 1-وجود نیم رخ دومین ویراست شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا، بهره هوشی، ژست یا صدا
  • 2-پاسخگویی متخصصص بالینی
  • 3-ساختارهای شناختی و گرایش های نظری وی
  • 4-متغیرهای وضعیتی
 4. متغیرهای وضعیتی شامل چه چیزهایی است؟
  • تمام چیزهایی که روی پیش بینی ها تاثیر می گذارد
  • نوع بیماران
  • محدودیت ها
  • فشارهای موقعیت
 5. مسائل مربوط به تفسیر
  • چارچوب نظری
  • نمونه ها، علائم، همبسته ها
  • سطوح تفسیر
 6. چارچوب نظری
  • برای سبب شناسی
  • روان پویشی، رفتاری، شناختی
  • راه های ارزیابی تفسیر ها این است که ببینیم چقدر با نظریه ای که از آن مشتق شده اند هماهنگی دارند و چقدر فرضیه های جدید تولید می کنند
 7. نمونه ها، علائم، همبسته ها
  • نمونه: نمونه ای از مجموعه گسترده ای از اطلاعات قابل استحصال در بیرون از اتاق مشاوره
  • علامت: یک حالت یا عامل و شرایط زیر بنایی
  • همبسته ها: این داده ها با چیزهای دیگری همبستگی دارند یا نه/ استنباط همبسته های رفتاری، نگرشی و هیجانی با کمک داده های سنجش
 8. رفتار مضطرب، افت عاطفی یا عدم تمرکز در بیمار افسرده با چه چیزهایی می تواند همبسته باشد؟
  فعالیت جنسی ، روابط اجتماعی، تمایل به کار و ...
 9. سطوح تفسیر
  • استنباط هایی که فراتر از داده های بالینی است
  • به متخصص بالینی اجازه می دهد توصیه کند، گزارش بدهد یا پیش بینی کند
 10. سطح اول تفسیر
  • زیاد استنباطی نیستند
  • تابع رویکرد علامتی نیست
  • مراحل میانجی بین درون داد و برون داد نیست
  • پیش بینی می کنه فقط
 11. سطح اول تفسیر کی استفاده می شود؟
  • اگر هدف غربال کردن باشد
  • در مورد جمعیت های بزرگ
  • مثل کنکور
  • پیش بینی نتیجه برای شخص خاصی در بین نباشد
  • تکنسین ها، رایانه ها و ماشین ها نیز می توانند انجام دهند
 12. سطح دوم تفسیر
  شامل دو نوع استنباط: تعمیم توصیفی و سازه فرضی
 13. تعمیم توصیفی
  • بیمار را مشاهده می کند و نتیجه می گیرد رفتار مشاهده شده به طور کلی خصوصیت عمومی وی می باشد
  • بر اساس چند مورد رفتاری به تعمیمی کلی مبادرت می ورزد البته در سطح توصیفی
 14. سازه فرضی
  • حالت دورنی را مطرح می کند
  • کمی فراتر از تعمیم های توصیفی
 15. سطح سوم تفسیر
  • یکپاچه + موارد بیشتر
  • درک کلی و همسان در مورد "فرد در موقعیت مورد نظر" ه
  • تصویری یکپارچه از تعین کننده های رشدی، اجتماعی و فیزیولوژیک
  • نظام نظری صریح از فرضیه ها و قیاس ها
 16. متخصصان بالینی از لحاظ تفسیر به چند گروه تقسیم می شوند؟
  • رفتار گرا
  • روانسنجی
  • رویکرد روان پویشی
 17. متخصصان بالینی رفتار گرا
  • بر اساس مشاهدات شخصی خودشان یا گزارشهای مستقیم بیماران و دیگر مشاهده کنندگان
  • داده ها = نمونه
  • تفسیر در سطح اول و دوم
  • (اخیرا به سطح سوم هم علاقه مند شده اند)ه
 18. متخصصان بالینی روان سنجی
  • تجربی بودن و عینی نگری
  • پیش بینی بر اساس ملاک های خاص – استفاده از آزمون های عینی
  • داده ها همبسته ی چیزهای دیگری اند
  • تفسیر های سطح اول و دوم
 19. متخصصان بالینی رویکرد روان پویشی
  • تشخیص حالات یا تعیین کننده های درونی
  • داده های حاصل از آزمون های فرافکن، مصاحبه های بدون ساخت – به عنوان زیربنا
  • تفسیر سطح سوم
 20. رویکرد کمی یا آماری
  • همبستگی دو خصوصیت را تعیین می کند
  • پیش بینی نه: عوامل تعیین کننده زیادی در درمان نقش دارند
 21. رویکردها در قضاوت بالینی
  • رویکرد کمی یا آماری: بر عینیت تاکید دارد، تفکر غیر دقیق و مبهم نه
  • رویکرد ذهنی یا بالینی: ارایه تفسیر یا پیش بینی
 22. مدل پیش بینی چند متغیری
  نیاز به وارسی اعتباری با استفاده از نمونه های دیگر قبل از تعمیم
 23. اشکال مدل پیش بینی چند متغیری در رویکرد کمی
  • امکان دارد برای نمونه جدید کاربرد نداشته باشد
  • فقط وقتی کاربرد دارد که نمونه اولیه کوچک و تعداد پیش بینی کننده ها زیاد است
  • گاهی نمونه اولیه معرف بیماران در سطح کلی نیست
 24. ساده ترین پیش بینی کمی
  به خصوصیات بیمار خود نمره می دهیم
 25. نقش داده ها در رویکرد آماری
  • نقش تسهیل کننده را بازی می کنند
  • در قضاوت و تفسیر و ارزیابی عملکرد کمک می کنند
 26. رویکرد ذهنی یا بالینی
  • ذهنی تر است
  • بر تجربه و شهود مبتنی است
  • فرآیند درونی و شخصی
  • ادغام ظریف و دقیق منابع اطلاعاتی برای ترسیم تصویری منسجم از بیمار
  • فرضیه سازی
  • جمع بندی موضوعات: ربط دادن مشاهدات با تعمیم های قیاسی یا استقرایی / پیدا کردن شباهت با خودشان
 27. بهترین راهنمای تفسیر بالینی
  تبعیت از یک نظریه شخصیتی دقیق
 28. قوت و ضعف رویکرد بالینی
  • 1-نقش تفاوت های فردی در حساسیت بالینی - قوت
  • 2-احتمال خطاهای حافظه و تفسیرهای غلط فاحش - ضعف
 29. تفاوت رویکرد بالینی و آماری
  • امکان کاربرد مکانیکی فنون آماری بدون هر گونه تصمیم گیری بالینی
  • توسط هر فروشنده یا رایانه ای
 30. در تایید رویکرد آماری
  • 1-وقتی موثرتر است که نتیجه یا رویداد پیش بینی شده، شناخته شده  و مشخص باشد
  • 2-وقتی با تعداد زیادی انسان سر و کار داریم
  • 3-عدم اتکا بر ملاک های مبهم: مدل های پیش بینی یا معادلات رگرسیون
  • 4-استفاده از ابزارهایی اختصاصی و منسجم برای پیش بینی عینی
  • 5-سودمندی افزایشی
  • 6-وقتی دلیلی برای خطا یا سوگیری قضاوت انسانی در دست باشد
 31. سودمندی افزایشی
  • بسیاری از توصیفات بالینی در مورد همه کاربرد دارند
  • چیزی بیشتر از آنچه قبل از سنجش می دانسته ایم به ما نشان بدهد
 32. اثر بارنوم
  • تفسیرهایی که اگرچه معتبرند اما در مورد همه مصداق دارند
  • توان تمایزگذاری و سودمندی بالینی ندارند
 33. چرا بیشتر روانشناسان رویکرد آماری ندارند؟
  • 1-از لحاظ فنی اشکالاتی دارند: شاخص های کوتاه مدت و سطحی هستند
  • 2-دلایل روانشناختی: پیش بینی کرده درمان روی این بیمار بهتر جواب می ده، با این بیمار بیشتر کار کرده
  • 3-ریشه های اخلاقی
 34. در تایید رویکرد بالینی
  • 1-عجله در کار تشخیص، فرصت برای تهیه مدل و معادلات رگرسیون نیست
  • 2-وقتی نمونه نسبتا ناهمگن است، رویکرد آماری پاسخگو نیست. بعد از غربال اولیه توسط رویکرد آماری، رویکرد بالینی نیازه
  • 3-جمع کننده اطلاعات: مصاحبه فراگیر و جامع یا تفسیر عمیق نتایج آزمون
  • 4-برخی داده ها فقط از راه تحقیق بالینی به دست می آن. گاهی آزمون های دلخواه هنوز وجود ندارند
  • 5-رویدادهایی با فراوانی کم اما مهم. مثل خودکشی
  • 6-پیش بینی تنها هدف علم نیست، درک و توصیف پدیده ها در درجه اول هستند
 35. سوگیری در قضاوت بالینی
  سوگیری وقتی وجود دارد که دقت قضاوت یا پیش بینی بالینی تابع خصوصیات مراجع یا بیمار باشد نه تابع صرف تغییر قضاوت ها بر مبنای خصوصیات مراجع
 36. برای چه سوگیری هایی شواهدی نیست؟
  • 1-بیماران طبقات اجتماعی-اقتصادی پایین تر بیشتر از طبقات بالاتر دچار اختلالات جدی می شوند
  • 2-زن ها بیشتر از مردها
 37. برای چه سوگیری هایی شواهد محکمی هست؟
  • 1-بیماران سیاه پوست و اسپانیایی دچار اختلالات خلقی روان پریشانه بیشتر از سفیدپوستا به اشتباه دچار اسکیزوفرنی تشخیص داده می شن
  • 2-در شرایط مشابه: زن ها بیشتر دچار شخصیت نمایشی مردها دچار شخصیت ضد اجتماعی
  • 3-بیماران طبقه متوسط بیشتر از بیماران طبقه پایین تحت روان درمانی قرار می گیرند
  • 4-تجویز داروهای ضد روانپریشی برای بیماران سیاه پوست بیش از احتمال تجویز دارو برای نژادهای دیگر
 38. توصیه برای جلوگیری از سوگیری
  • 1-متوجه سوگیری های تایید شده باشیم و دقت به خرج بدیم
  • 2-بر مبنای DSM
  • 3-به جای قضاوت یا پیش بینی به قواعد پیش بینی آماری تکیه کنیم
 39. نقش تجربه و آموزش در قضاوت بالینی
  افزایش تجربه بالینی باعث افزایش دقت پیش بینی نمی شه
 40. مقایسه رویکرد بالینی و رویکرد آماری
  • با روش بالینی می توانیم خصوصیاتی را بسنجیم که در فنون مکانیکی تر جمع آوری داده ها مورد سنجش قرار نمی گیرند اما پس از جمع آوری داده ها (از هر منبعی) بهترین رویکرد برای ترکیب آن ها، رویکرد آماری است
  • ادغامی از هر دو خوبه
 41. بهبود قضاوت و تفسیر
  • 1-پردازش اطلاعات – دچار ساده انگاری افراطی
  • 2-سندرم تفسیر –  تاکید بر منفی ها خیلی آسان تر از تاکید بر مثبت هاست – نشانه های کوچیک – همه مریضن
  • 3-اعتبار یابی و اسناد - بیشتر موارد درست را به یاد می آوریم
  • 4-گزارش ها ، مفاهیم و ملاک های گنگ – عدم ستفاده از مصاحبه های ساخت دار، مقیاس های ساخت دار، آزمون های عینی شخصیت، روش های سنجش رفتاری
  • 5-تاثیرات پیش بینی ها – خود قضاوت می تواند موجب تغییر رفتار متخصص بالینی یا دیگران شود
  • 6-پیش بینی وضعیت های ناشناخته – در نظر گرفتن اطلاعات شخصی + محیط
  • 7-اصول پیش بینی اشتباه – همبستگی بالا اعتبار بالایی دارد – عدم تاثیر آهنگ های پایه و تاثیرات رگسرسیون– اعتبار استنباط ها با اندازه تعداد آزمون ها و حجم آن ها همبستگی دارد
  • 8-تاثیرات عقاید قالبی – برخی علائم تشخیصی را شاخص های قطعا معتبر برخی خصوصیات ندانند
 42. چرا در جلسات موردی شرکت نمی کنم؟
  • میهل
  • سفسطه مریض – مریض : شباهت کم به ما
  • سفسطه من نیز
  • سفسطه کیک عمو جرج
  • سفسطه تعدد ناپلئون ها : برای او که واقعیت دارد
  • سفسطه چیزی را که می دانیم بهنجار است: درک می کنیم اما دلیل نمیشه که بهنجار باشه
 43. گزارش بالینی
  در مرحله ارتباط فرآیند سنجش صورت می گیرد

  • مصاحبه تمام شده
  • آزمون اجرا شده
  • شرح حال خانده شده
  • آزمون نمره گذاری شده
  • فرضیه ها مشخص شده
  • حالا گزارش
 44. نقش سنجشگر معادل
  • جامعه شناس
  • سیاستمدار یا دیپلمات
  • متخصص پویایی گروه
  • فروشنده
  • هنرمند
  • روانشناس
 45. موارد موثر در نوشتن گزارش
  • ماهیت ارجاع
  • مخاطب گزارش
  • نوع روش های سنجش
  • گرایش نظری متخصص بالینی
 46. منظور اصلی نوشتن گزارش
  پاسخ دادن به پرسش ارجاعی: پاسخی صریح و دقیق – غیر قابل پاسخگویی به این دلیل – تناقض
 47. ارجاع دهنده کیست؟
  • خود بیمار
  • خواننده درجه دوم مثل مدیر یا محقق یا روانشناس
  • کمک به موسسه ای برای ارزیابی برنامه هاش
  • تحقیقات روانشناسی
  • اعتبار یابی آزمون ها یا تفسیرها و پیش بینی های مبتنی بر آزمون ها
  • مبنای مقایسه برای درمان
 48. کمک به ارتباط
  • 1-زبان کار اصلی گزارش برقراری ارتباط است
  • 2-گزارش های فردی: اثر بارنوم نه – موارد مشخص بهتر از موارد کلی است
  • 3-میزان پرداختن به جزییات: ترکیبی از کلیت ها ی انتزاعی، شواهد رفتاری معین و برخی جزییات آزمون گیری
Author
mansoureh
ID
182229
Card Set
بالینی 10
Description
قضاوت
Updated