فیزیو

The flashcards below were created by user mansoureh on FreezingBlue Flashcards.

 1. پردازش اطلاعات در دستگاه دیداری چه مراحلی دارد؟
  • چشم به معنای وقایعی کلمه نمی بیند
  • رمزهایی را با آکسون سلول های گانگلیون شبکیه  به مغز می فرستد
  • مغز رمز گشایی می کند
 2. پردازش اطلاعات در شبکیه
  تعداد میله ها و مخروط ها در شبکیه
  • میله: 120 ملیون
  • مخروط: 6 ملیون
  • با ساختاری مشابه یکدیگر
 3. بخش خارجی میله ها ومخلوط ها
  از هزاران ورقه نازک پوشیده از ماده رنگی تشکیل شده
 4. اولین مرحله انتقال نور
  وقتی نور به مواد رنگی می تابد آن را تجزیه می کند
 5. مراحل بعدی انتقال
  فرآیند تجزیه اولین مرحله انتقال است که موجب تغییر تراوایی غشای گیرندگان نوری شده و در نتیجه در پتانسیل غشای گیرندگان تغییراتی پدید می آورد
 6. دامنه وشدت پتانسیل و زمان آن با چه چیزی بستگی دارد؟
  با شدت محرک و مدت آن با مدت زمان محرک نوری بستگی دارد
 7. شدت محرک متوسط را چگونه می توان تعیین کرد؟
  دامنه و شدت پتانسیل گیرندگان را بر اساس قانون وبر- فخنر تعیین کرد
 8. ماده رنگی میله ها چه نام دارد؟
  رودوپسین چون در تاریکی به رنگ قرمز است
 9. مراحل تشخیص رنگ
  • رودوپسین که از یک مولکول اپسین و یک مولکول رتینال ساخته شده در تابش نور به مواد واسط تبدیل شده
  • این مواد به مواد بی رنگ اپسین و ویتامین آ تبدیل شده
  •  سرانجام مواد تجزیه شده با صرف انرژی به ماده رنگی اولیه تبدیل میشوند
 10. تغییرات رودوپسین
  • در نور زیاد : بی رنگ
  • در تاریکی: حداکثر غلظت
 11. نسبت بین رودوپسین و جذب نور
  هر چه رودوپسین بیشتر باشد به همان نسبت هم مقدار جذب نور بیشتر است
 12. دلیل شب کوری
  کمبود ویتامین آ از ساخت رودوپسین جلوگیری می کند
 13. درونشد
  گیرندگان نوری
 14. برون شد
  سلولهای گانگلیون با آکسون های آن (که عصب بینایی را پدید می آورد)ه
 15. سلولهای شبکیه
  • درونشد
  • برونشد
  • سلولهای افقی
  • دوقطبی
  • آماکرین
 16. کار سلولهای افقی، دوقطبی، آماکرین
  انتقال جریان عصبی را د وجهت مرکز گرا و افقی میسر می کنند
 17. انتقال جریان عصبی در جهت مرکز گرا چگونه صورت می گیرد؟
  از گیرندگان نوری شروع و با سلولهای دوقطبی به سلولهای گانگلیون می رسد
 18. انتقال جریان عصبی در جهت افقی چگونه صورت می گیرد؟
  با سلولهای افقی و آماکرین
 19. ویژگی پردازش اطلاعات در سلولهای گانگلیون شبکیه
  • 1-اکسون این سلولها عصب بینایی را تشکیل می دهد
  • 2-پتانسیل فعالیت آن مبین اطلاعات دیداری به مغز است
 20. میدان گیرنده های سلولهای گانگلیون چند بخش دارد؟
  مرکزی و پیرامونی
 21. مهمترین سلولهای گانگلیون شبکیه
  • سلولهای مرکز روشن
  • سلولهای مرکز خاموش
 22. سلولهای مرکز روشن
  • تابش نور به بخش مرکزی آن ها: دپلاریزسیون غشا و ظهور پتانسیل فعالیت
  •  تابش نور به بخش پیرامونی آن ها : هیپرپلاریزسیون و وقفه فعالیت
 23. سلولهای مرکز خاموش
  • تابش نور به بخشپیرامونی آن ها: دپلاریزسیون غشا و ظهور پتانسیل فعالیت
  •  تابش نور به بخش مرکزی آن ها : هیپرپلاریزسیون و وقفه فعالیت
 24. تابش همزمان نور به هر دو بخش
  بخش مرکزی برتری دارد
 25. سلولهای دیگر سلوهای گانگلیون شبکیه
  سلولهای روشن –خاموش
 26. سلولهای روشن –خاموش
  • هر بار با تغییر تابش نور فعالیت اندکی از خودشان نشان می دهند
  • در اثر تابش نور متحرک خوب تحریک می شوند
 27. میدان گیرنده سلولهای گانگلیون
  • در همه بخشها یکسان نیست
  • در لکه زرد کوچک
  • در پیرامون آن بزرگ
 28. پردازش اطلاعات در سلولهای گانگلیون با چه چیزهایی مرتبط است؟
  • 1-جهت تابش نور / مرکزی و پیرامونی
  • 2-وضعیت سازش/ روشنی و تاریکی
  • 3-نوع نور تابیده شده  / رنگ های متضاد
 29. ارتباط وضعیت سازش با میدان گیرنده های گانگلیون
  • به هنگام سازش با نور مرکز: میدان کوچک/ پیرامون آن بزرگ
  • در موقع سازش با تاریکی : میدان بزرگ / پیرامونی وجود ندارد
 30. وضعیت سازش چگونه انجام می شود
  با فرآیند وقفه که در آن سلولهای افقی و آماکرین شرکت دارند
 31. پردازش نورهای مختلف توسط گانگلیون ها
  • دو نظام سلولی برای رنگ ها متضاد
  • قرمز – سبز
  • آبی - زرد
 32. پردازش اطلاعات در مراکز دیداری زیر قشری
  • اعصاب دیداری هر دوچشم از زیر جمجمه روی هم جریان می یابند و در محل کیاسمای بینایی نیمی از تارهای خود را بکدیگر مبادله می کنند
  • آکسون گانگیون ها به هسته های تالاموس (اجسام زانویی جانبی) می روند
  • اطلاعات - مرکز دیداری نخستین (منطقه 17 برودمن)ه
  • مراکز دیداری دیگر (مثل 18 و 19 برودمن)ه
  • ارتباط بین دو نیمکره از طریق جسم پینه ای
 33. اولین ارتباط سیناپسی برای دیدن کجا صورت می گیرد؟
  بین هسته های تالاموس (اجسام زانویی جانبی) و گانگلیون ها
 34. کنترل حرکت چشم ها
  تارهای فرستاده شده به ساقه مغز پس از تلاقی در کیاسما
 35. برجستگی های پشت مغز وسطی
  • پاسخ به محرک های نوری متحرک
  • حساسیت به جهت نور
  • موثر در کنترل حرکت چشم ها
 36. پردازش اطلاعات در قشر دیداری
  • قشر دیداری 6 لایه سلول داره
  • تارهای عصبی از اجسام زانویی جانبی به لایه 4 می رن
  • اختتام پردازش اطلاعات قشری اینجاس
 37. تفاوت ساخت میدان گیرنده سلولهای قشری با شبکیه و اجسام زانویی جانبی
  علاوه بر سلولهایی که میدان آنها متحد المرکز است، سلولهای دیگر
 38. سلولهای با میدان گیرنده ساده
  • مرکب
  • بسیار مرکب
 39. سلولهای گیرنده مرکب و بسیار مرکب
  • واکنش به محرک های متحرک بیشتر از دیگر متحرک ها واکنش نشان می دهند
  • در لایه های بالا و پایین لایه 4 قشر دیداری
 40. سلولهای گیرنده ساده
  در لایه 4 قشر دیداری
 41. تعداد ماهیچه های چشم ومحورهای  آن ها
  • 6 تا
  • در محور افقی- عمودی و چرخشی – همگرایی (به سمت یکدیگر) – حرکت متمایل کره چشم در اثر ترکیب افقی و عمودی
 42. تمرکز روی نقطه ثابت
  • نیم تا 2 ثانیه
  • چشم ها بی حرکت نمی مانند
  • نقطه تمرکز کمی جابجا می شه
  • لرزش ملایمی در هر دو چشم
  • غیر ارادی
  • فرکانس 20 تا 150 هرتز
  • نگاه به نقطه ی دور و نزدیک
  • دور: محور دید حالت موازی
  • نزدیک: همگرا
 43. مراحل همگرایی
  • انقباض ماهیچه های مژگانی
  • مردمک چشم به صورت غیر ارادی تنگ می شود
 44. تنگ شدن مردمک چشم
  • عمق بینی امکان پیدا کنه
  • اشتباه تصویر برداری کاهش پیدا کنه
 45. نگاه کردن به صورت آزاد در طبیعت
  • هر دو چشم به صورت همزمان حرکت می کند در یک جهت
  • حرکت جهشی  10 تا 80 ثانیه
  • دوره تثبیت 15/0 تا 2 ثانیه
 46. حرکت جهشی بزرگ
  • معمولا با حرکت سر همراه است
  • حرکات متوالی لغزشی نیز ظاهر می شود
 47. نیستاگموس
  • حرکات تکراری، غیر ارادی و موزون چشم ها
  • حرکت تکراری بین حرکت لرزش آرام غیر ارادی و حرکت جنبشی
 48. نمونه ای از نیستاگموس
  • نیستاگموس دیداری جنبشی
  • مثل تو قطار
  • در اثر حرکت محرکهای دیداری پدید اومده
 49. ادراک حرکت و پایداری محیط زیست
  • جابجایی تصایر روی شبکیه
  • ثابت ماندن محیط زیست
 50. حرکت کره چشم با انگشت
  محرکهای بیرونی در جهت مخالف به حرکت در می آن
 51. ادراک حرکت به چند روش صورت می گیرد؟
  • 1-وقتی که فرد به شی در حال حرکت نگاه می کند
  • 2-فرد در نگاه آرام به پردازش اطلاعاتی می پردازد که در اثر تحریک متناوب شبکیه به جود آمدند
Author
ID
182031
Card Set
فیزیو
Description
روانشناسی
Updated
Show Answers