Mezinárodní marketing

 1. Kdy je vhodné využívání globálních značek v marketingu?
  Ekonomické úspory, jednotný koncept, zvyšování důvery a věrnosti,hodnota značky
 2.  Kdy se jedná na zahraničním trhu o cenový dumping
  Vývoz za ceny nižší než prodáváme na domácím trhu
 3. Kdy se standardně v zahraničním obchodu používá strategii cenové diferenciace? 
  Firma pracuje s více než jedním segmentem,Používá různé mktg strategie pro každý tržní segment,Cílem je zvýšit svou  řítomnost na trhu,Zvyšují se náklady 
 4. Kdy zvolíme v zahraničním obchodu strategii cenové standardizace? 
  V případě jednotného globálního positioningu
 5. Která analýzy jsou základním nástrojem analýzy mezinárodního makroprostředí?
  • PEST analýza,tj. analýza politického a právního prostředí,
  • ekonomického prostředí
 6. Které činnosti zahrnuje cílený mezinárodní marketing?
  segmentace trhu (rozdělení), targeting (zacílení) a positioning(umístění)
 7. Které formy vstupu na zahraniční trhy patří mezi nenáročné na kapitálové investice? 
  • Licenční obchody,Franchising,Smlouvy o řízení,Zušlechťovací
  • operace,Výrobní kooperace
 8. Které kroky obsahuje cílený marketing ? 
  • segmentace trhu (rozdělení), targeting (zacílení) a
  • positioning(umístění)
 9. Které strategie patří mezi základní segmentační strategie mezinárodního marketingu? 
  Jednotná segmentační strategie  - nediferencovaný marketing,Diferencovaná segmentační strategie,Strategie koncentrace na vybraný segment
 10. Které cenové strategie používají firmy při zavádění nových výrobků na mezinárodní trhy?
  Strategie cenového zůžitkování(sbírání smetany)nebo široké pronikání na trh
 11. Které faktory zahrnujeme do mezinárodního makroprostředí?
  • politické a právní prostředí, ekonomické prostředí,
  • sociálně-kulturní prostředí a prostředí technologické
 12. Které přímé nástroje přímo omezují kursová rizika v mezinárodním podnikání
  • Forward,– umožňuje prodat či koupit měnu za
  • předem stanovený kurz– Futures – na burzách (závazek převzít předem stanovanémnožství měny za dohodnutou cenu v dohodnutém termínu)Swap – okamžitý nákup (spot) a prodej na termín (forward) Opce – právo nakoupit/prodat měnu k stanovenému datu za stanovený kurz,FORFAITING 
 13. Které subjekty využívají Strategie následovatele (Follower Strategy
  Strategie druhé největší firmy na trhu
 14. Které ukazatele zkoumá Hofstedeho kulturní studie
  informace o vzdálenosti moci, individualizmu, maskulinitě, vyhýbání se nejistotě, dlouhodobosti orientace a nesvázanosti společnosti
 15. Které z uvedený rizik patří mezi teritoriální rizika mezinárodního
  podnikání
  • Platební potíže vyvolané politickými událostmi,Riziko
  • transferu,Administrativní zásahy státu,Opatření ve třetích zemích, která znemožnila transfer deviz,Přírodní katastrofy
 16. Kterými rysy se vyznačuje zaváděcí fáze mezinárodního produktu?
  Pouze malý zisk či ztráta
 17. Liší se od sebe filozofie tuzemského a mezinárodního marketingu
  • Vychází ze stejného základu, sociálně-kulturní
  • odlišnosti a jejich vliv na chování zahraničních spotřebitelů,,existence
  • globálních marketingových sítí,obchodně politické a legislativní
  • podmínky,problémy související s výzkumem zahraničních trhů,časté
  • upřednostňování tuzemských výrobků a výrobců,různý stupeň organizovanosti zahraničních trhů a distribučních kanálů,nutnost adaptace marketingového mixu,práce v cizím prostředí, odlišný životní styl a odlišný způsob komunikace  jazykové bariéry
 18. Proč je prakticky v mezinárodní marketingové komunikaci využíváno kulturních studií?
  Poznání rozdílů, chování
 19. Při jakém rozhodování firmy se používá Ansoffova matice? 
  identifikování způsobů vedoucích k dosažení konkrétního cíle
 20. S jakými riziky je spojena příliš úzká specializace v rámci strategie firem zaměřujících se na tržní mezery (Nicher Strategy)? 
  např. změna poptávky může vést k zániku firmy a dále riziko vstupu silnější firmy na vybraný segment
 21. Se kterými nástroji pracuje mezinárodní komunikační mix? 
  reklama, podpora prodeje, public relations a přímý marketing (osobní prodej) + internet jako moderní nástroj komunikace.
 22. Z čeho je třeba vycházet při segmentaci mezinárodních trhů?
  z multikriteriálních analýz, které umožňují poměrně přesně vyprofilovat cílovou skupinu. 
 23. Z čeho vychází firma při stanovení mezinárodní cenové strategie? 
  Při stanovení cenové strategie musí společnost vycházet zejména z mezinárodní podnikatelské strategie. Může zvolit strategii relativně vysokých cen, aby svým výrobkům dodala image kvality a tím je odlišila od konkurence, nebo strategii nízkých cen s cílem rychle získat co možná největší podíl na trhu.
 24. Co ovlivňuje volba platební podmínky v zahraničním obchodu? 
  výběr dodavatele
 25. Co patří mezi netarifní nástroje obchodní politiky?
  Dovozní přirážka, depozitum, množstevní omezení, minimální cena,vyrovnávací clo, antidumpingové clo, technické přirážky obchodu.
 26. Co musí podnik udělat v případě, že chce realizovat vývozní a dovozní operace? 
  Udělat výzkum zahranič. Trhu, a přizpůsobit strategii
 27. Co očekává zákazník na nízké úrovni komunikační vzdělanosti 
  • – Vlastnosti produktů
  • – Důraz na produkt
  • – Racionální
  • – Realistické
  • – Fakta
  • – „Jazyk výrobce“
  • – Prodejce
  • – Obaly
  • – Levá mozková hemisféra
  • – Prodej
 28. Co očekává zákazník na vysoké úrovni komunikační vzdělanosti (level of coňsumerism) v komunikaci? 
  • – Užitek z produktů
  • – Důraz na užití
  • – Emocionální
  • – Symbolické
  • – Metafory
  • – „Jazyk značky“
  • – Zákazník
  • – Spotřeba
  • – Pravá mozková hemisféra
  • – Nákup
 29. Co patří mezi prvky kultury, se kterými v mezinárodní praxi pracujeme
  Artefakty, materiální komponenty vnější hodnoty kultury
 30. Co patří do analýzy makroekonomických ukazatelů? 
  HDP per capita, Platební bilance, Demografie
 31. Co patří k hlavním vnějším faktorům, které ovlivňují volbu mezinárodnícenové strategie? 
  ekonomičtí činitelé (kupní síla spotřebitele, inflace, konkurence),právní faktory (platná legislativa, postihy při nedodržení pravidel),společenské (sociální struktura obyvatel)
 32. Co patří k nástrojům na omezení kurzového rizika v mezinárodním podnikání?
  • Forward – umožňuje prodat či koupit měnu za
  • předem stanovený kurz – Futures – na burzách (závazek převzít předem stanované množství měny za dohodnutou cenu v dohodnutém termínu)– Swap
 33. Co patří mezi hlavní výhody využití zprostředkovatelů v mezinárodním obchodě? 
  Nižší náklady oběhu, eliminace rizik, trhy které jsou nákladné 
 34. Co zohledňuje koncepce globálního marketingu? 
  • na světovém trhu dochází k homogenizaci potřeb a chování
  • spotřebitelů,spotřebitelé upřednostňují průměrně kvalitní výrobky za přijatelné ceny,velkosériová výroba a uplatnění výrobků na světovém trhu
 35. Čím je podmíněna úspěšnost výrobku na mezinárodních trzích?
  vědomostmi a zkušenostmi
 36. Jak je obsahově chápán pojem mezinárodní marketing? 
  strategie řízení usnadňující a urychlující směnné vztahy přes národní hranice
 37. Jak se může stanovit rozpočet mezinárodní marketingové komunikace? 
  Částkou na jednotku produktu,Podle konkurence v odvětví – absolutně, relativně,Podle konkrétních cílů ve stanoveném období,% z obratu 
 38. Jak vstupuje komisionář do vztahu mezi vývozcem a zahraničním zákazníkem
  komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu  úplatu
 39. Jaká je forma odměny za činnost zprostředkovatele?
  uznávací provize, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, tzv. cenová marže
 40. Jaká je funkce obchodního zástupce (obchodního zastoupení) v zahraničním obchodu? 
  • Smlouvou o obchodním zastoupení se zástupce
  • zavazuje dlouhodobě vykonávat činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet.“
 41. Jaká je charakteristika mezinárodních trhů v zaváděcí fázi výrobků na mezinárodní trhy? 
  fima nemá konkurenci, úspěšně vyváží 
 42. Jaká je charakteristika mezinárodních trhů v zaváděcí fázi produktu na mezinárodním trhu
  fima nemá konkurenci, úspěšně vyváží
 43. Jaká je charakteristika mezinárodních trhů ve fázi úpadku výrobků' na nich realizovaných? 
  poptávka klesá a dochází i k pokles(Nízká cena, Hledání cenově výhodných dodavatelů, Dovoz z méně vyspělých zemí 
 44. Jaká je charakteristika zboží v konsignačním skladu vedeném komisionářem v zahraničí? 
  jedná se o sklady dodavatele u odběratele, zboží je skladováno   na účet a riziko dodavatele, odběratel má právo si zboží odebírat podle potřeby
 45. Jaká je podstata interkulturního marketingu? 
  Kulturně sociální-zony, využívá kulturní rozdíly
 46. Jaká je role akreditivu v obchodních mezinárodních transakcích?
  závazek banky poskytnou určité plnění pokud splní podmínky dohodnutného akreditivu
 47. Jaká je role obchodního zastoupení/obchodního zástupce v zahraničním obchodu? 
  Uzavírat smlouvy, či činnost k uzavření smlouvy za svého klienta
 48. Jaké jsou formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice?
  Licenční obchody Franchising,Smlouvy o řízení, Zušlechťovací operace– „outsourcing“, Výrobní kooperace
 49. Jaké jsou cíle mezinárodní marketingové komunikace? 
  získat informace, předávat značku
 50. Jaké jsou cíle mezinárodního sponzorství? 
  zvýšení povědomí a dobrého jména,budování identity značky, zlepšení positioningua prodeje, často – způsob, jak obejít regulaci reklamy
 51. Jaké jsou hlavní výhody využívání prostředníků při vývozních a dovozních operacích? 
  • Nižší náklady oběhu,
  • eliminace rizik, trhy které jsou nákladné
 52. Jaké jsou překážky zapojení firmy do mezinárodního obchodu?
  umělé, přirozené(řadíme např. cla,tarify, embarga, manipulace se směnnými kurzy a)(tarifní,netarifní)
 53. Jaký vliv má volba platební podmínky v zahraničním obchodu?Značný 
  Značný na výsledek operace 
 54. Co získává za převzetí platebních závazků komisionář nebo obchodní zástupce? 
  Provizi,úplatu
 55. Co je cílem horizontální kooperace v mezinárodním obchodě?
  • Cílem je úspora investičních a provozních nákladů,
  • společné inženýrské sítě, technický servis
 56. Kdy je přínos mezinárodní segmentace pro firmu vysoký? 
  • firma má informace o relevantních charakteristikách kupujících,
  • marketing je efektivně cílen na vybrané segmenty, segmenty jsou dostatečně velké, ziskové a stabilní
 57. Kdy je vhodné využít při realizaci vývozních a dovozních operací smlouvu o výhradním prodeji - výhradní distribuci?
  Rychlý vstup na zahraniční trhy, snaha proniknout na vzdálené trhy
 58. Kdo se řadí mezi prostředníky v mezinárodním obchodu?
  subjekty obchodující na vlastní jméno,vlastní účet a na vlastní riziko,odměna cenová marže
 59. Kdy se používá ve firmě Ansoffova matice? 
  technika používaná v marketingu a strategickém řízení
 60. Jakým způsobem v případě globální strategie vstupuje nadnárodní společnost na cílové zahraniční trhy?
  Kapitálovými formami 
 61. Jakou formu představují vývozní a dovozní operace?
  Formy vstupu na zahraniční trhy nenáročné na kapitálové investice
 62. Jakou formou probíhají mezinárodní kapitálové toky?
  Tyto toky probíhají zejména formou zahraničních investic a úvěrů a jsou objemově mnohem významnější než tradiční mezinárodní 
 63. Jaké vlastnosti by mělo mít správné sdělení v mezinárodní marketingové komunikaci, aby bylo efektivní? 
  • Komunikace by měla být jasná, přiměřená, obsahovat
  • základní myšlenku, důvěryhodná, provokativní
 64. Jaké rysy charakterizují globální komunikační kampaň?
  Pouze jedna agentura,ve stejný den, stejné nástroje 
 65. Jaké komunikační strategie se v mezinárodním prostředí se standardně používají? 
  • Adaptační komunikační strategie
  • Smíšená forma – interkulturální komunikační strategie
 66. Jaké jsou významné změny světové ekonomiky počínaje 90. lety 20.století? 
  Liberalizace obchodu,pohyb kapitalů, padnutí železné opony
 67. Co znamená pojem vertikální kooperace v mezinárodní distribuci? 
  • jednotlivé články fungují jako jednotný systém,
  • jsou centrálně řízeny, členové systémy ztrácejí plnou nezávislost
 68. Co znamená pojem mezinárodní positioning?
  Stanovení koncepce značky a image a její umístení v zákaznících,vymeení značky
 69. Cíle cenové politiky
  • Proniknutí na světový trh v širokém měřítku – Penetration price strategy
  • Maximalizace zisku – Premium pricestrategy
  • Řešení ekonomických potíží firmy
 70. Metody tvorby cen
  Nákladová, Nákladová pružná,dynamická
 71. Druhá nejvetší firma na trhu
  Challenger Strategy, Follower Strategy
 72. Které ukazatele patří do kategorie všeobecně relativních ukazatelů při hodnocení ekonomického prostředí? 
  počet pracovníků, objem produkce, přidaná hodnota, vlastní kapitál aj
 73. Co lze zařadit k hlavním vnějším faktorům ovlivňujícím volbu mezinárodní cenové strategie? 
  Podnikatelské prostředí, obchodněpolitické faktory, stabilita de.kurzů,četnost a síla konkurence, poptávka a chování spotřebitelů
 74. Co musí brát firma v úvahu, když se rozhoduje o své cenové strategii?
  Obchodně politické podmínky,Konkurence a poptávka,Náklady,způsobstanovení ceny(vycházet z podnikatelské strategie
 75. Co patří mezi obvyklá kritéria segmentace mezinárodních průmyslových trhů?
  Demografická,operační, nákupní chování,situační faktory,osobní faktory
 76. Co patří mezi statisticky nejběžnější nástroje pro realizaci strategie vedoucí firmy na trhu (Leader Strategy)? 
  • Inovace, investice do výzkumu a vývoje,cílem je
  • zvýšení podílu na globálním trhu  získání dominantního postavení
 77. Co patří mezi typické cíle globální strategie vedoucí firmy na trzích? 
  cílem je zvýšení podílu na globálním trhu  získání dominantního postavení,
 78. Co se děje ve fázi růstu (rozvojové fázi)
  produktů na mezinárodních trzích? 
  • Objem prodejů rychle roste,první opakované
  • nákupy,cesty a cena se stabilizuje,začíná se objevovat konkurence, prudký nárust zisku
 79. Co specifikuje v mezinárodním marketingu strategie vyzyvatele
  (Challenger Strategy
  • firma plánuje utočit tržního vůdce nebo na malé
  • podniky v oboru aby získala jejich tržní podíly. K tomuto se používá politikunízkých cen, intenzivní komunikační politiku, uvádění inovací na mezinárodní trhy či zdokonalování poskytovaných služeb 
 80. Co umožňuje firmám diferencovaná segmentační strategie uplatňovaná v mezinárodním podnikání? 
  firma se zaměřuje na více cílových segmentů, každému z nich pak přizpůsobuje svou nabídku,získání konkureční výhody
 81. Co určují dodací podmínky v mezinárodním obchodě ? 
  způsob, místo a okamžik přechodu výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího;další povinnosti stran při zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení apod.
 82. Jaká je hlavní charakteristika strategie diferencovaných cen v
  mezinárodním obchodě (jejich přizpůsobování podle podmínek jednotlivých zahraničních trhů)? 
  Aneb sociálně kulturních zon, cena podle poptávky a finančních zdrojů, pravomoci na dceřiných společnostech
Author
esko
ID
181131
Card Set
Mezinárodní marketing
Description
Mezinárodní marketing
Updated