AlleTijdenPresente.txt

 1. ik spreek
  hablo
 2. jij spreekt
  hablas
 3. hij/zij/u spreekt
  habla
 4. wij spreken
  hablamos
 5. jullie spreken
  habláis
 6. zij spreken
  hablan
 7. ik eet
  como
 8. jij eet
  comes
 9. hij/zij/u eet
  come
 10. wij eten
  comemos
 11. jullie eten
  coméis
 12. zij eten
  comen
 13. ik leef
  vivo
 14. jij leeft
  vives
 15. hij/zij/u leeft
  vive
 16. wij leven
  vivimos
 17. jullie leven
  vivís
 18. zij leven
  viven
 19. ik word geboren
  nazco
 20. jij wordt geboren
  naces
 21. hij/zij/u wordt geboren
  nace
 22. wij worden geboren
  nacemos
 23. jullie worden geboren
  nacéis
 24. zij worden geboren
  nacen
 25. ik ontvang
  recibo
 26. jij ontvangt
  recibes
 27. hij/zij/u ontvangt
  recibe
 28. wij ontvangen
  recibimos
 29. jullie ontvangen
  recibís
 30. zij ontvangen
  reciben
 31. ik studeer
  estudio
 32. jij studeert
  estudias
 33. hij/zij/u studeert
  estudia
 34. wij studeren
  estudiamos
 35. jullie studeren
  estudiáis
 36. zij studeren
  estudian
 37. ik besluit
  decido
 38. jij besluit
  decides
 39. hij/zij/u besluit
  decide
 40. wij besluiten
  decidimos
 41. jullie besluiten
  decidís
 42. zij besluiten
  deciden
 43. ik heb
  tengo
 44. jij hebt
  tienes
 45. hij/zij/u hebt
  tiene
 46. wij hebben
  tenemos
 47. jullie hebben
  tenéis
 48. zij hebben
  tienen
 49. ik ben
  soy
 50. jij bent
  eres
 51. hij/zij/u is
  es
 52. wij zijn
  somos
 53. jullie zijn
  sois
 54. zij zijn
  son
 55. ik beïnvloed
  influyo
 56. jij beïnvloedt
  influyes
 57. hij/zij/u beïnvloedt
  influye
 58. wij beïnvloeden
  influimos
 59. jullie beïnvloeden
  influís
 60. zij beïnvloeden
  influyen
 61. ik laat zien
  manifiesto
 62. jij laat zien
  manifiestas
 63. hij/zij/u laat zien
  manifiesta
 64. wij laten zien
  manifestamos
 65. jullie laten zien
  manifestáis
 66. zij laten zien
  manifiestan
 67. ik doe open
  abro
 68. jij doet open
  abres
 69. hij/zij/u doet open
  abre
 70. wij doen open
  abrimos
 71. jullie doen open
  abrís
 72. zij doen open
  abren
 73. ik verhuis
  me traslado
 74. jij verhuist
  te trasladas
 75. hij/zij/u verhuist
  se traslada
 76. wij verhuizen
  nos trasladamos
 77. jullie verhuizen
  os trasladáis
 78. zij verhuizen
  se trasladan
 79. ik werk
  trabajo
 80. jij werkt
  trabajas
 81. hij/zij/u werkt
  trabaja
 82. wij werken
  trabajamos
 83. jullie werken
  trabajáis
 84. zij werken
  trabajan
 85. ik trouw
  me caso
 86. jij trouwt
  te casas
 87. hij/zij/u trouwt
  se casa
 88. wij trouwen
  nos casamos
 89. jullie trouwen
  os casáis
 90. zij trouwen
  se casan
 91. ik vang aan
  comienzo
 92. jij vangt aan
  comienzas
 93. hij/zij/u vangt aan
  comienza
 94. wij vangen aan
  comenzamos
 95. jullie vangen aan
  comenzáis
 96. zij vangen aan
  comienzan
 97. ik begin
  empiezo
 98. jij begint
  empiezas
 99. hij/zij/u begint
  empieza
 100. wij beginnen
  empezamos
 101. jullie beginnen
  empezáis
 102. zij beginnen
  empiezan
 103. ik stop
  acabo
 104. jij stopt
  acabas
 105. hij/zij/u stopt
  acaba
 106. wij stoppen
  acabamos
 107. jullie stoppen
  acabáis
 108. zij stoppen
  acaban
 109. ik maak af
  acabo
 110. jij maakt af
  acabas
 111. hij/zij/u maakt af
  acaba
 112. wij maken af
  acabamos
 113. jullie maken af
  acabáis
 114. zij maken af
  acaban
 115. ik zie
  veo
 116. jij ziet
  ves
 117. hij/zij/u ziet
  ve
 118. wij zien
  vemos
 119. jullie zien
  veis
 120. zij zien
  ven
 121. ik kom
  vengo
 122. jij komt
  vienes
 123. hij/zij/u komt
  viene
 124. wij komen
  venimos
 125. jullie komen
  venís
 126. zij komen
  vienen
 127. ik ga naar binnen
  entro
 128. jij gaat naar binnen
  entras
 129. hij/zij/u gaat naar binnen
  entra
 130. wij gaan naar binnen
  entramos
 131. jullie gaan naar binnen
  entráis
 132. zij gaan naar binnen
  entran
 133. ik sterf
  muero
 134. jij sterft
  mueres
 135. hij/zij/u sterft
  muere
 136. wij sterven
  morimos
 137. jullie sterven
  morís
 138. zij sterven
  mueren
 139. ik ben
  estoy
 140. jij bent
  estás
 141. hij/zij/u is
  está
 142. wij zijn
  estamos
 143. jullie zijn
  estáis
 144. zij zijn
  están
 145. ik ga
  voy
 146. jij gaat
  vas
 147. hij/zij/u gaat
  va
 148. wij gaan
  vamos
 149. jullie gaan
  vais
 150. zij gaan
  van
 151. ik doe
  hago
 152. jij doet
  haces
 153. hij/zij/u doet
  hace
 154. wij doen
  hacemos
 155. jullie doen
  hacéis
 156. zij doen
  hacen
 157. ik maak
  hago
 158. jij maakt
  haces
 159. hij/zij/u maakt
  hace
 160. wij maken
  hacemos
 161. jullie maken
  hacéis
 162. zij maken
  hacen
 163. ik kan
  puedo
 164. jij kunt
  puedes
 165. hij/zij/u kan
  puede
 166. wij kunnen
  podemos
 167. jullie kunnen
  podéis
 168. zij kunnen
  pueden
 169. ik zet neer
  pongo
 170. jij zet neer
  pones
 171. hij/zij/u zet neer
  pone
 172. wij zetten neer
  ponemos
 173. jullie zetten neer
  ponéis
 174. zij zetten neer
  ponen
 175. ik heb
  tengo
 176. jij hebt
  tienes
 177. hij/zij/u heeft
  tiene
 178. wij hebben
  tenemos
 179. jullie hebben
  tenéis
 180. zij hebben
  tienen
 181. ik zeg
  digo
 182. jij zegt
  dices
 183. hij/zij/u zegt
  dice
 184. wij zeggen
  decimos
 185. jullie zeggen
  decís
 186. zij zeggen
  dicen
 187. ik heb (hulpwerkwoord)
  he
 188. jij hebt (hulpwerkwoord)
  has
 189. hij/zij/u heeft (hulpwerkwoord)
  ha, hay
 190. wij hebben (hulpwerkwoord)
  hemos
 191. jullie hebben (hulpwerkwoord)
  habéis
 192. zij hebben (hulpwerkwoord)
  han
 193. ik weet
 194. jij weet
  sabes
 195. hij/zij/u weet
  sabe
 196. wij weten
  sabemos
 197. jullie weten
  sabéis
 198. zij weten
  saben
 199. ik ga uit
  salgo
 200. jij gaat uit
  sales
 201. hij/zij/u gaat uit
  sale
 202. wij gaan uit
  salimos
 203. jullie gaan uit
  salís
 204. zij gaan uit
  salen
 205. ik vertrek
  salgo
 206. jij vertrekt
  sales
 207. hij/zij/u vertrekt
  sale
 208. wij vertrekken
  salimos
 209. jullie vertrekken
  salís
 210. zij vertrekken
  salen
 211. ik lees
  leo
 212. jij leest
  lees
 213. hij/zij/u leest
  lee
 214. wij lezen
  leemos
 215. jullie lezen
  leéis
 216. zij lezen
  leen
 217. ik schrijf
  escribo
 218. jij schrijft
  escribes
 219. hij/zij/u schrijft
  escribe
 220. wij schrijven
  escribimos
 221. jullie schrijven
  escribís
 222. zij schrijven
  escriben
 223. ik keer terug
  vuelvo
 224. jij keert terug
  vuelves
 225. hij/zij/u keert terug
  vuelve
 226. wij keren terug
  volvemos
 227. jullie keren terug
  volvéis
 228. zij keren terug
  vuelven
 229. ik lach
  río
 230. jij lacht
  ríes
 231. hij/zij/u lacht
  ríe
 232. wij lachen
  reímos
 233. jullie lachen
  reís
 234. zij lachen
  ríen
 235. ik betaal
  pago
 236. jij betaalt
  pagas
 237. hij/zij/u betaalt
  paga
 238. wij betalen
  pagamos
 239. jullie betalen
  pagáis
 240. zij betalen
  pagan
 241. ik dans
  bailo
 242. jij danst
  bailas
 243. hij/zij/u danst
  baila
 244. wij dansen
  bailamos
 245. jullie dansen
  bailáis
 246. zij dansen
  bailan
 247. ik zoek
  busco
 248. jij zoekt
  buscas
 249. hij/zij/u zoekt
  busca
 250. wij zoeken
  buscamos
 251. jullie zoeken
  buscáis
 252. zij zoeken
  buscan
 253. ik haal op
  busco
 254. jij haalt op
  buscas
 255. hij/zij/u haalt op
  busca
 256. wij halen op
  buscamos
 257. jullie halen op
  buscáis
 258. zij halen op
  buscan
 259. ik zing
  canto
 260. jij zingt
  cantas
 261. hij/zij/u zingt
  canta
 262. wij zingen
  cantamos
 263. jullie zingen
  cantáis
 264. zij zingen
  cantan
 265. ik dineer
  ceno
 266. jij dineert
  cenas
 267. hij/zij/u dineert
  cena
 268. wij dineren
  cenamos
 269. jullie dineren
  cenáis
 270. zij dineren
  cenan
 271. ik ontbijt
  desayuno
 272. jij ontbijt
  desayunas
 273. hij/zij/u ontbijt
  desayuna
 274. wij ontbijten
  desayunamos
 275. jullie ontbijten
  desayunáis
 276. zij ontbijten
  desayunan
 277. ik luister
  escucho
 278. jij luistert
  escuchas
 279. hij/zij/u luistert
  escucha
 280. wij luisteren
  escuchamos
 281. jullie luisteren
  escucháis
 282. zij luisteren
  escuchan
 283. ik wacht
  espero
 284. jij wacht
  esperas
 285. hij/zij/u wacht
  espera
 286. wij wachten
  esperamos
 287. jullie wachten
  esperáis
 288. zij wachten
  esperan
 289. ik hoop
  espero
 290. jij hoopt
  esperas
 291. hij/zij/u hoopt
  espera
 292. wij hopen
  esperamos
 293. jullie hopen
  esperáis
 294. zij hopen
  esperan
 295. ik studeer
  estudio
 296. jij studeert
  estudias
 297. hij/zij/u studeert
  estudia
 298. wij studeren
  estudiamos
 299. jullie studeren
  estudiáis
 300. zij studeren
  estudian
 301. ik roep
  llamo
 302. jij roept
  llamas
 303. hij/zij/u roept
  llama
 304. wij roepen
  llamamos
 305. jullie roepen
  llamáis
 306. zij roepen
  llaman
 307. ik bel
  llamo
 308. jij belt
  llamas
 309. hij/zij/u belt
  llama
 310. wij bellen
  llamamos
 311. jullie bellen
  llamáis
 312. zij bellen
  llaman
 313. ik huil
  lloro
 314. jij huit
  lloras
 315. hij/zij/u huit
  llora
 316. wij huilen
  lloramos
 317. jullie huilen
  lloráis
 318. zij huilen
  lloran
 319. ik zwem
  nado
 320. jij zwemt
  nadas
 321. hij/zij/u zwemt
  nada
 322. wij zwemmen
  nadamos
 323. jullie zwemmen
  nadáis
 324. zij zwemmen
  nadan
 325. ik heb nodig
  necesito
 326. jij hebt nodig
  necesitas
 327. hij/zij/u hebt nodig
  necesita
 328. wij hebben nodig
  necesitamos
 329. jullie hebben nodig
  necesitáis
 330. zij hebben nodig
  necesitan
 331. ik beëindig
  termino
 332. jij beëindigt
  terminas
 333. hij/zij/u beëindigt
  termina
 334. wij beëindigen
  terminamos
 335. jullie beëindigen
  termináis
 336. zij beëindigen
  terminan
 337. ik neem
  tomo
 338. jij neemt
  tomas
 339. hij/zij/u neemt
  toma
 340. wij nemen
  tomamos
 341. jullie nemen
  tomáis
 342. zij nemen
  toman
 343. ik werk
  trabajo
 344. jij werkt
  trabajas
 345. hij/zij/u werkt
  trabaja
 346. wij werken
  trabajamos
 347. jullie werken
  trabajáis
 348. zij werken
  trabajan
 349. ik reis
  viajo
 350. jij reist
  viajas
 351. hij/zij/u reist
  viaja
 352. wij reizen
  viajamos
 353. jullie reizen
  viajáis
 354. zij reizen
  viajan
 355. ik leer
  aprendo
 356. jij leert
  aprendes
 357. hij/zij/u leert
  aprende
 358. wij leren
  aprendemos
 359. jullie leren
  aprendéis
 360. zij leren
  aprenden
 361. ik eet
  como
 362. jij eet
  comes
 363. hij/zij/u eet
  come
 364. wij eten
  comemos
 365. jullie eten
  coméis
 366. zij eten
  comen
 367. ik begrijp
  comprendo
 368. jij begrijpt
  comprendes
 369. hij/zij/u begrijpt
  comprende
 370. wij begrijpen
  comprendemos
 371. jullie begrijpen
  comprendéis
 372. zij begrijpen
  comprenden
 373. ik ren
  corro
 374. jij rent
  corres
 375. hij/zij/u rent
  corre
 376. wij rennen
  corremos
 377. jullie rennen
  corréis
 378. zij rennen
  corren
 379. ik geloof
  creo
 380. jij gelooft
  crees
 381. hij/zij/u gelooft
  cree
 382. wij geloven
  creemos
 383. jullie geloven
  creéis
 384. zij geloven
  creen
 385. ik beloof
  prometo
 386. jij belooft
  prometes
 387. hij/zij/u belooft
  promete
 388. wij beloven
  prometemos
 389. jullie beloven
  prometéis
 390. zij beloven
  prometen
 391. ik verkoop
  vendo
 392. jij verkoopt
  vendes
 393. hij/zij/u verkoopt
  vende
 394. wij verkopen
  vendemos
 395. jullie verkopen
  vendéis
 396. zij verkopen
  venden
 397. ik drink
  bebo
 398. jij drinkt
  bebes
 399. hij/zij/u drinkt
  bebe
 400. wij drinken
  bebemos
 401. jullie drinken
  bebéis
 402. zij drinken
  beben
 403. ik doe open
  abro
 404. jij doet open
  abres
 405. hij/zij/u doet open
  abre
 406. wij open doen
  abrimos
 407. jullie open doen
  abrís
 408. zij open doen
  abren
 409. ik ontvang
  recibo
 410. jij ontvangt
  recibes
 411. hij/zij/u ontvangt
  recibe
 412. wij ontvangen
  recibimos
 413. jullie ontvangen
  recibís
 414. zij ontvangen
  reciben
 415. ik stijg
  subo
 416. jij stijgt
  subes
 417. hij/zij/u stijgt
  sube
 418. wij stijgen
  subimos
 419. jullie stijgen
  subís
 420. zij stijgen
  suben
 421. ik daal
  bajo
 422. jij daalt
  bajas
 423. hij/zij/u daalt
  baja
 424. wij dalen
  bajamos
 425. jullie dalen
  bajáis
 426. zij dalen
  bajan
 427. ik wil
  quiero
 428. jij wilt
  quieres
 429. hij/zij/u wilt
  quiere
 430. wij willen
  queremos
 431. jullie willen
  queréis
 432. zij willen
  quieren
 433. ik hou van
  quiero
 434. jij houdt van
  quieres
 435. hij/zij/u houdt van
  quiere
 436. wij houden van
  queremos
 437. jullie houden van
  queréis
 438. zij houden van
  quieren
 439. ik speel
  juego
 440. jij speelt
  juegas
 441. hij/zij/u speelt
  juega
 442. wij spelen
  jugamos
 443. jullie spelen
  jugáis
 444. zij spelen
  juegan
 445. ik doe gewoonlijk
  suelo
 446. jij doet gewoonlijk
  sueles
 447. hij/zij/u doet gewoonlijk
  suele
 448. wij doen gewoonlijk
  solemos
 449. jullie doen gewoonlijk
  soléis
 450. zij doen gewoonlijk
  suelen
 451. ik kijk
  miro
 452. jij kijkt
  miras
 453. hij/zij/u kijkt
  mira
 454. wij kijken
  miramos
 455. jullie kijken
  miráis
 456. zij kijken
  miran
 457. ik kook
  cocino
 458. jij kookt
  cocinas
 459. hij/zij/u kookt
  cocina
 460. wij koken
  cocinamos
 461. jullie koken
  cocináis
 462. zij koken
  cocinan
 463. ik kom aan
  llego
 464. jij komt aan
  llegas
 465. hij/zij/u komt aan
  llega
 466. wij komen aan
  llegamos
 467. jullie komen aan
  llegáis
 468. zij komen aan
  llegan
 469. ik vergeet
  olvido
 470. jij vergeet
  olvidas
 471. hij/zij/u vergeet
  olvida
 472. wij vergeten
  olvidamos
 473. jullie vergeten
  olvidáis
 474. zij vergeten
  olvidan
 475. ik stuur
  mando
 476. jij stuurt
  mandas
 477. hij/zij/u stuurt
  manda
 478. wij sturen
  mandamos
 479. jullie sturen
  mandáis
 480. zij sturen
  mandan
 481. ik leid
  mando
 482. jij leidt
  mandas
 483. hij/zij/u leidt
  manda
 484. wij leiden
  mandamos
 485. jullie leiden
  mandáis
 486. zij leiden
  mandan
 487. ik reserveer
  reservo
 488. jij reserveert
  reservas
 489. hij/zij/u reserveert
  reserva
 490. wij reserveren
  reservamos
 491. jullie reserveren
  reserváis
 492. zij reserveren
  reservan
 493. ik geef
  doy
 494. jij geeft
  das
 495. hij/zij/u geeft
  da
 496. wij geven
  damos
 497. jullie geven
  dais
 498. zij geven
  dan
 499. ik probeer
  intento
 500. jij probeert
  intentas
 501. hij/zij/u probeert
  intenta
 502. wij proberen
  intentamos
 503. jullie proberen
  intentáis
 504. zij proberen
  intentan
 505. ik steel
  robo
 506. jij steelt
  robas
 507. hij/zij/u steelt
  roba
 508. wij stelen
  robamos
 509. jullie stelen
  robáis
 510. zij stelen
  roban
 511. ik huur
  alquilo
 512. jij huurt
  alquilas
 513. hij/zij/u huurt
  alquila
 514. wij huren
  alquilamos
 515. jullie huren
  alquiláis
 516. zij huren
  alquilan
 517. ik maak kapot
  rompo
 518. jij maakt kapot
  rompes
 519. hij/zij/u maakt kapot
  rompe
 520. wij maken kapot
  rompemos
 521. jullie maken kapot
  rompéis
 522. zij maken kapot
  rompen
 523. ik breek
  rompo
 524. jij breekt
  rompes
 525. hij/zij/u breekt
  rompe
 526. wij breken
  rompemos
 527. jullie breken
  rompéis
 528. zij breken
  rompen
 529. ik neem (een afslag)
  cojo
 530. jij neemt (een afslag)
  coges
 531. hij/zij/u neemt (een afslag)
  coge
 532. wij nemen (een afslag)
  cogemos
 533. jullie nemen (een afslag)
  cogéis
 534. zij nemen (een afslag)
  cogen
 535. ik sla af
  giro
 536. jij slaat af
  giras
 537. hij/zij/u slaat af
  gira
 538. wij slaan af
  giramos
 539. jullie slaan af
  giráis
 540. zij slaan af
  giran
 541. ik draai
  giro
 542. jij draait
  giras
 543. hij/zij/u draait
  gira
 544. wij draaien
  giramos
 545. jullie draaien
  giráis
 546. zij draaien
  giran
 547. ik passeer
  paso
 548. jij passeert
  pasas
 549. hij/zij/u passeert
  pasa
 550. wij passeren
  pasamos
 551. jullie passeren
  pasáis
 552. zij passeren
  pasan
 553. ik volg
  sigo
 554. jij volgt
  sigues
 555. hij/zij/u volgt
  sigue
 556. wij volgen
  seguimos
 557. jullie volgen
  seguís
 558. zij volgen
  siguen
 559. ik ga door
  sigo
 560. jij gaat door
  sigues
 561. hij/zij/u gaat door
  sigue
 562. wij gaan door
  seguimos
 563. jullie gaan door
  seguís
 564. zij gaan door
  siguen
 565. ik denk
  pienso
 566. jij denkt
  piensas
 567. hij/zij/u denkt
  piensa
 568. wij denken
  pensamos
 569. jullie denken
  pensáis
 570. zij denken
  piensan
 571. ik reken
  cuento
 572. jij rekent
  cuentas
 573. hij/zij/u rekent
  cuenta
 574. wij rekenen
  contamos
 575. jullie rekenen
  contáis
 576. zij rekenen
  cuentan
 577. ik vertel
  cuento
 578. jij vertelt
  cuentas
 579. hij/zij/u vertelt
  cuenta
 580. wij vertellen
  contamos
 581. jullie vertellen
  contáis
 582. zij vertellen
  cuentan
 583. ik bestel
  pido
 584. jij bestelt
  pides
 585. hij/zij/u bestelt
  pide
 586. wij bestellen
  pedimos
 587. jullie bestellen
  pedís
 588. zij bestellen
  piden
 589. ik verzoek
  pido
 590. jij verzoekt
  pides
 591. hij/zij/u verzoekt
  pide
 592. wij verzoeken
  pedimos
 593. jullie verzoeken
  pedís
 594. zij verzoeken
  piden
 595. ik vraag
  pregunto
 596. jij vraagt
  preguntas
 597. hij/zij/u vraagt
  pregunta
 598. wij vragen
  preguntamos
 599. jullie vragen
  preguntáis
 600. zij vragen
  preguntan
 601. ik spreek af
  quedo
 602. jij spreekt af
  quedas
 603. hij/zij/u spreekt af
  queda
 604. wij spreken af
  quedamos
 605. jullie spreken af
  quedáis
 606. zij spreken af
  quedan
 607. ik blijf
  quedo
 608. jij blijft
  quedas
 609. hij/zij/u blijft
  queda
 610. wij blijven
  quedamos
 611. jullie blijven
  quedáis
 612. zij blijven
  quedan
 613. ik wens
  deseo
 614. jij wenst
  deseas
 615. hij/zij/u wenst
  desea
 616. wij wensen
  deseamos
 617. jullie wensen
  deseáis
 618. zij wensen
  desean
 619. ik slaap
  duermo
 620. jij slaapt
  duermes
 621. hij/zij/u slaapt
  duerme
 622. wij slapen
  dormimos
 623. jullie slapen
  dormís
 624. zij slapen
  duermen
 625. ik groei op
  crezco
 626. jij groeit op
  creces
 627. hij/zij/u groeit op
  crece
 628. wij groeien op
  crecemos
 629. jullie groeien op
  crecéis
 630. zij groeien op
  crecen
 631. ik voel
  siento
 632. jij voelt
  sientes
 633. hij/zij/u voelt
  siente
 634. wij voelen
  sentimos
 635. jullie voelen
  sentís
 636. zij voelen
  sienten
 637. ik val
  siento
 638. jij valt
  sientas
 639. hij/zij/u valt
  sienta
 640. wij vallen
  sentamos
 641. jullie vallen
  sentáis
 642. zij vallen
  sientan
 643. ik zit
  siento
 644. jij zit
  sientas
 645. hij/zij/u zit
  sienta
 646. wij zitten
  sentamos
 647. jullie zitten
  sentáis
 648. zij zitten
  sientan
 649. ik vertaal
  traduzco
 650. jij vertaalt
  traduces
 651. hij/zij/u vertaalt
  traduce
 652. wij vertalen
  traducimos
 653. jullie vertalen
  traducís
 654. zij vertalen
  traducen
 655. ik ruik
  huelo
 656. jij ruikt
  hueles
 657. hij/zij/u ruikt
  huele
 658. wij ruiken
  olemos
 659. jullie ruiken
  oléis
 660. zij ruiken
  huelen
 661. ik neem mee
  traigo
 662. jij neemt mee
  traes
 663. hij/zij/u neemt mee
  trae
 664. wij nemen mee
  traemos
 665. jullie nemen mee
  traéis
 666. zij nemen mee
  traen
 667. ik breng
  traigo
 668. jij brengt
  traes
 669. hij/zij/u brengt
  trae
 670. wij brengen
  traemos
 671. jullie brengen
  traéis
 672. zij brengen
  traen
 673. ik bedek
  cubro
 674. jij bedekt
  cubres
 675. hij/zij/u bedekt
  cubre
 676. wij bedekken
  cubrimos
 677. jullie bedekken
  cubrís
 678. zij bedekken
  cubren
 679. ik beschern
  cubro
 680. jij beschermt
  cubres
 681. hij/zij/u beschermt
  cubre
 682. wij beschermen
  cubrimos
 683. jullie beschermen
  cubrís
 684. zij beschermen
  cubren
 685. ik beschrijf
  describo
 686. jij beschrijft
  describes
 687. hij/zij/u beschrijft
  describe
 688. wij beschrijven
  describimos
 689. jullie beschrijven
  describís
 690. zij beschrijven
  describen
 691. ik heb aan (van kleding)
  visto
 692. jij hebt aan (van kleding)
  vistes
 693. hij/zij/u hebt aan (van kleding)
  viste
 694. wij hebben aan (van kleding)
  vestimos
 695. jullie hebben aan (van kleding)
  vestís
 696. zij hebben aan (van kleding)
  visten
 697. ik verlaat
  dejo
 698. jij verlaat
  dejas
 699. hij/zij/u verlaat
  deja
 700. wij verlaten
  dejamos
 701. jullie verlaten
  dejáis
 702. zij verlaten
  dejan
 703. ik laat achter
  dejo
 704. jij laat achter
  dejas
 705. hij/zij/u laat achter
  deja
 706. wij laten achter
  dejamos
 707. jullie laten achter
  dejáis
 708. zij laten achter
  dejan
 709. ik verberg
  escondo
 710. jij verbergt
  escondes
 711. hij/zij/u verbergt
  esconde
 712. wij verbergen
  escondemos
 713. jullie verbergen
  escondéis
 714. zij verbergen
  esconden
 715. ik vul in (formulier)
  relleno
 716. jij vult in (formulier)
  rellenas
 717. hij/zij/u vult in (formulier)
  rellena
 718. wij vullen in (formulier)
  rellenamos
 719. jullie vullen in (formulier)
  rellenáis
 720. zij vullen in (formulier)
  rellenan
 721. ik spaar
  ahorro
 722. jij spaart
  ahorras
 723. hij/zij/u spaart
  ahorra
 724. wij sparen
  ahorramos
 725. jullie sparen
  ahorráis
 726. zij sparen
  ahorran
 727. ik koop
  compro
 728. jij koopt
  compras
 729. hij/zij/u koopt
  compra
 730. wij kopen
  compramos
 731. jullie kopen
  compráis
 732. zij kopen
  compran
 733. ik begeleid
  acompaño
 734. jij begeleidt
  acompañas
 735. hij/zij/u begeleidt
  acompaña
 736. wij begeleiden
  acompañamos
 737. jullie begeleiden
  acompañáis
 738. zij begeleiden
  acompañan
 739. ik verkrijg
  consigo
 740. jij verkrijgt
  consigues
 741. hij/zij/u verkrijgt
  consigue
 742. wij verkrijgen
  conseguimos
 743. jullie verkrijgen
  conseguís
 744. zij verkrijgen
  consiguen
 745. ik parkeer
  aparco
 746. jij parkeert
  aparcas
 747. hij/zij/u parkeert
  aparca
 748. wij parkeren
  aparcamos
 749. jullie parkeren
  aparcáis
 750. zij parkeren
  aparcan
 751. ik val
  caigo
 752. jij valt
  caes
 753. hij/zij/u valt
  cae
 754. wij vallen
  caemos
 755. jullie vallen
  caéis
 756. zij vallen
  caen
 757. ik hoor
  oigo
 758. jij hoort
  oyes
 759. hij/zij/u hoort
  oye
 760. wij horen
  oímos
 761. jullie horen
  oís
 762. zij horen
  oyen
 763. ik ken
  conozco
 764. jij kent
  conoces
 765. hij/zij/u kent
  conoce
 766. wij kennen
  conocemos
 767. jullie kennen
  conocéis
 768. zij kennen
  conocen
 769. ik lijk
  parezco
 770. jij lijkt
  pareces
 771. hij/zij/u lijkt
  parece
 772. wij lijken
  parecemos
 773. jullie lijken
  parecéis
 774. zij lijken
  parecen
 775. ik beveel aan
  recomiendo
 776. jij beveelt aan
  recomiendas
 777. hij/zij/u beveelt aan
  recomienda
 778. wij bevelen aan
  recomendamos
 779. jullie bevelen aan
  recomendáis
 780. zij bevelen aan
  recomiendan
 781. ik heb lief
  amo
 782. jij hebt lief
  amas
 783. hij/zij/u hebt lief
  ama
 784. wij hebben lief
  amamos
 785. jullie hebben lief
  amáis
 786. zij hebben lief
  aman
 787. ik groei
  crezco
 788. jij groeit
  creces
 789. hij/zij/u groeit
  crece
 790. wij groeien
  crecemos
 791. jullie groeien
  crecéis
 792. zij groeien
  crecen
 793. ik houd op
  abandono
 794. jij houdt op
  abandonas
 795. hij/zij/u houdt op
  abandona
 796. wij houden op
  abandonamos
 797. jullie houden op
  abandonáis
 798. zij houden op
  abandonan
 799. ik geef op
  abandono
 800. jij geeft op
  abandonas
 801. hij/zij/u geeft op
  abandona
 802. wij geven op
  abandonamos
 803. jullie geven op
  abandonáis
 804. zij geven op
  abandonan
 805. ik negeer
  niego
 806. jij negeert
  niegas
 807. hij/zij/u negeert
  niega
 808. wij negeren
  negamos
 809. jullie negeren
  negáis
 810. zij negeren
  niegan
 811. ik ontken
  niego
 812. jij ontkent
  niegas
 813. hij/zij/u ontkent
  niega
 814. wij ontkennen
  negamos
 815. jullie ontkennen
  negáis
 816. zij ontkennen
  niegan
Author
ovdwalle
ID
180378
Card Set
AlleTijdenPresente.txt
Description
Presente
Updated