Chinese 5

 1. xuan3
  • choose
 2. men
  • measure word for academic courses
 3. shi4jie4
  • 世界
  • world
 4. li4shi3
  • 历史
  • history
 5. qi2ta1
  • 其他
  • other
 6. jing1chang2
  • 经常
  • often
 7. wen2zhang1
  • 文章
  • essay
 8. shou4buliao3
  • 受不了
  • cannot take it
 9. qing1song1
  • 轻松
  • light; relaxed
 10. zhi3dao3
  • 指导
  • to guide
 11. jiao4shou4
  • 教授
  • professor
 12. tao3lun4
  • 讨论
  • to discuss
 13. peng4jian4
  • 碰见
  • to bump into 
 14. ken3ding4
  • 肯定
  • definitely
 15. zhi4yu2
  • 至于
  • as for
 16. bi4ye4
  • 毕业
  • graduate
 17. xue2wei4
  • 学位
  • degree
 18. hua4xue2
  • 化学
  • chemistry
 19. jing1ji4
  • 经济
  • economics
 20. xi4
  • department
 21. xue2fen1
  • 学分
  • academic credit
 22. jue2ding4
  • 决定
  • to decide
 23. jie3jue2
  • 解决
  • to solve
 24. yao4me
  • 要么
  • either
 25. guan3li3 xue2yuan4
  • 管理学院
  • school of management
 26. gong1xue2yuan4
  • 工学院
  • school of engineering
 27. tan2
  • to talk
 28. wen2xue2
  • 文学
  • literature
 29. ke1
  • a branch of academic 
 30. jiang1lai2
  • 将来
  • future
 31. zhuan4qian2
  • 赚钱
  • make money
 32. jin1rong2
  • 金融
  • finance
 33. zheng3tian1
  • 整天
  • all day long
 34. shu4zi4
  • 数字
  • numbers
 35. da3 jiao1dao4
  • 打交道
  • to deal with
 36. qi2shi2
  • 其实
  • actually
 37. zhe2xue2
  • 哲学
  • philosophy
 38. guan3
  • to control
 39. shen1qing3
  • 申请
  • to apply
 40. sheng3 xia lai
  • 省下来
  • to save money
 41. jian4yi4
  • 建议
  • suggestion
 42. jing1yan4
  • 经验
  • experience
Author
lritchie77
ID
180332
Card Set
Chinese 5
Description
Chinese 5
Updated