009. Academic wordlist (401-450).txt

The flashcards below were created by user Saidilyos on FreezingBlue Flashcards.

 1. Avert
  • Ko’zini olib qochmoq
  • Oldini olmoq
 2. Defiance
  • Chaqiruv (bellashuvga, sportga)
  • Boysunmaslik
 3. Denote
  • Ko’rsatmoq
  • Bildirmoq, anglatmoq (T1) 
 4. Downgrade
  • Pastga tushmoq (darajadan, mavqeidan, T1) 
  • Tushayotgan (T1)
 5. Proliferation
  • Ko’paymoq (T1)
  • Tarqalmoq (T1) 
  • Son va miqdor jihatidan tez o’sish (T1)
 6. Abound
  Juda ko’p miqdorda to’planmoq
 7. Wide-ranging
  Turli-tuman
 8. Plummet dawn
  Katta miqdorda kamaymoq
 9. Trigger off
  • Boshlamoq
  • Boshlanishiga sabab bo’lmoq
 10. Handful
  (*of) kam, oz miqdorda (odam, narsa)
 11. Finesse
  • Noziklik
  • Mahorat va did bilan ishlash
 12. Spur
  • Undamoq
  • Turtki bo’lmoq
 13. Conspicuous
  Yaqqol ko’rinuvchi (T1)
 14. Portent
  Alomat, nishon
 15. Obscure
  • Noma'lum
  • Tushunish qiyin
 16. Tempest
  Qattiq shamol, to’fon
 17. Inhibition
  O’zini noqulay his qilish
 18. Shrivel
  • Qahramoq, suvi qochmoq
  • Kamaymoq
 19. Pivot
  • Eng muhim qism
  • Markaziy nuqta
 20. Relative
  • Qarindosh
  • Ma’lum darajada
  • Taqqoslovchi
  • Nisbatan, nisbiy
  • (*to) solishtirganda (T1)
 21. Ramp
  Qiyalik
 22. Cognitive
  O’rganish jarayoniga bog’liq
 23. Prevalence
  Keng tarqalish
 24. Onset
  • Xujum
  • Boshlanish
 25. Get-go
  Eng boshi
 26. Residual
  Qoldiq
 27. Squat
  • Egilmoq
  • Bukilmoq
 28. Runoff
  • Qaytadan o’tkazmoq (musobaqa, saylov)
  • Tugamoq (zahira)
 29. Contaminant
  Zaxarlovchi
 30. As yet
  Hali ham
 31. Ephemeral
  Vaqtincha, qisqa muddatga
 32. Ramification
  Ta’sir, oqibat (voqea)
 33. Pose
  • Sabab bo’lmoq
  • So’ramoq 
  • Bildirmoq
 34. Crank up
  • Yoqmoq (mashinani)
  • Kuchaytirmoq, balandlamoq
 35. Smother
  • O’chirmoq (olov)
  • Boshiga narsa kiydirib o’ldirmoq
  • To’liq qoplamoq
 36. Twist
  • Egmoq, bukmoq
  • Buramoq
  • O’ramoq
 37. Engross
  • Qaytadan ko’chirmoq
  • Batamom olmoq (bozor)
  • To’liq qamrab olmoq (vaqt)
 38. Steer
  • Rul bilan boshqarmoq
  • Yo’lga solmoq
 39. Elusive
  Erishish, topish va tutib olish qiyin bo’lgan
 40. Correlate
  • Bog’liq bo’lmoq
  • O’xshamoq
 41. Oscillation
  • Qimirlash
  • Uyoqqa bu yoqqa borib kelish
 42. Ridge
  Tog’ qirrasi va tizimi
 43. Arbitrary
  Asossiz, tasodifiy
 44. Confound
  Chalkashtirmoq, yo’qqa chiqarmoq (re’ja, umid)
 45. Consent
  • Ruxsat bermoq
  • Kelishmoq
 46. Rancor
  Adovat, g’araz
 47. Frugal
  • Tejamkor, kam pul ishlatadigan
  • Oddiy ichida kam masallig’i bo’lgan ovqat
 48. Esoteric
  • Maxfiy
  • Ma'lum kasb egalari tushunadigan
 49. Scour
  • Tozalamoq
  • Qidirmoq
 50. Sentiment
  • Hissiyot
  • Fikr
  • Kayfiyat
  • Munosabat
Author
ID
180205
Card Set
009. Academic wordlist (401-450).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated
Show Answers