pharm psych goshko class.txt

 1. lithium
  Mood Stabilizer
 2. chlorpromazine
  FGA
 3. fluphenazine
  FGA
 4. haloperidol
  FGA
 5. loxapine
  FGA
 6. perphenazine
  FGA
 7. pimozide
  FGA
 8. prochlorperazine
  FGA
 9. thioridazine
  FGA
 10. thiothixene
  FGA
 11. trifluoperazine
  FGA
 12. aripiprazole
  SGA
 13. asenapine
  SGA
 14. clozapine
  SGA
 15. iloperidone
  SGA
 16. lurasidone
  SGA
 17. olanzapine
  SGA
 18. paliperidone
  SGA
 19. quetiapine
  SGA
 20. risperidone
  SGA
 21. ziprasidone
  SGA
 22. lorazepam
  BZ
 23. alprazolam
  BZ
 24. chlordiazepoxide
  BZ
 25. clonazepam
  BZ
 26. clorazepate
  BZ
 27. diazepam
  BZ
 28. estazolam
  BZ
 29. flurazepam
  BZ
 30. midazolam
  BZ
 31. oxazepam
  BZ
 32. quazepam
  BZ
 33. temazepam
  BZ
 34. triazolam
  BZ
 35. eszopiclone
  non-BZ hypnotic
 36. ramelteon
  non-BZ hypnotic
 37. zaleplon
  non-BZ hypnotic
 38. zolpidem
  non-BZ hypnotic
 39. fulmazenil
  benzodiazepine receptor antagonist (abailable IV)
 40. amphetamine
  CNS Stimulant
 41. dextroamphetamine
  CNS Stimulant
 42. lisdexamfetamine
  CNS Stimulant
 43. mixed amphetamine salts
  CNS Stimulant
 44. methylphenidate
  CNS Stimulant
 45. dexmethylphenidate
  CNS Stimulant
Author
tallone4830
ID
180147
Card Set
pharm psych goshko class.txt
Description
pharm psych goshko class.txt
Updated