thai.txt

  • author "me"
  • tags "thai"
  • description "thai"
  • fileName "thai.txt"
  • freezingBlueDBID -1.0
  • โลหะ
  • metal/metallic - loo-hà
 1. ปรึกษา
  consult with - pát-sà~dù
 2. พัสดุ
  parcel/package - pát-sà~dù
 3. คำขวัญ
  Motto/Slogan - kam-kwǎn
 4. อมตะ
  immortal - à~má~dtà
 5. ภาษี
  Tax - paa-sǐi
 6. วาดรูป
  to paint a picture - wâat rûup
 7. ในอนาคฅ
  tomorrow/sometime/in the future - nai à~naa-kót
 8. รอยสัก
  tattoo - rɔɔi-sàk
 9. มีเวลาว่าง
  have tree time - mee wee-Iaa wâang
 10. ครั้งเดียว
  only once - kráng diiao
 11. ขยัน
  hard working - kà~yǎn
 12. น่าผิดหวัง
  frustrating - nâa-pìt-wǎng
 13. สำเร็จ
  complete, succeed - sǎm-rèt
Author
Anonymous
ID
180140
Card Set
thai.txt
Description
thai
Updated