فیزیو 4

 1. غشا
  • جریان تبادل سلول با محیط اطراف و فرایند سوخت و ساز سلول به وسیله غشای انجام میشه
  • یک پوسته غیر فعال نیست بلکه حامل مهم ترین فرایند های حیات است
 2. مواد اصلی غشا سلول
  • مولکول های فسفولیپیدی
  •  گلیکو لیپیدی
  • کلسترین
  • ملکول ماده سفیده ای (پروتئین)ه
 3. مولکول های فسفولیپیدی
  • لایه مضاعف چربی
  • قطر: 4 تا 5 میلی کرون
  • استحکام لازم
  • شکل بندی های آب دوست و آب گریز
 4. گلیکو لیپیدی
  • لابه بیرونی
  • مولکولهای قندی چربی
 5. کلسترین
  • بین مولکولهای فسفو لیپیدی
  •  استحکام
 6. ملکول ماده سفیده ای (پروتئین)ه
  • به ازای هر 50 مولکول چربی
  • گاهی از بیرونی ترین تا درونی ترین سطح غشا را می پوشاند
  • اکثرا: از نوع قندی سفیده ای (گلیکو پروتئینی)ه
 7. وظایف ملکول ماده سفیده ای (پروتئین)ه
  • 1-در لایه آب دوست چربی شکاف ایجاد می کند . با مجرا و منفذ ایجاد شده ورود و خروج مولکولهای اب و نمک میسر می شود
  • 2-نقش حامل – به وسیله ترکیب با مولکولهای دیگر آن ها را جا بجا می کنند
  • 3-در سوخت و ساز سلول شرکت دارند
  • 4-مانند مولکول کلسترین برای استحکام سلول اهمیت دارند
 8. فضای برون سلولی
  • شکاف ظریی که سلولها را از هم جدا می کند
  • مایع یکسانی در آن جریان دارد: حاوی انواع نمک ها و مواد مورد نیاز برای حمایت سلول ها که با گردش دایما در حرکت است و غلظت ان همیشه و در همه جا یکسان است
  • محیط درونی بدن
  • تمام سلولهای ارگانیزم از محیط یکسان حیات برخوردارند
  • برنارد در قرن نوزده
 9. نحوه برقراری تعادل و غلظت در مایع برون سلولی
  • ارگانیزم با شش ها کلیه ها و کبد
  • غلظت مولکولهای گاز نمک و مواد غذایی را تامین می کنند
 10. ایجاد گرما در بدن
  • مولوکولها و یونهای موجود در آب دائما د ر حال حرکت هستند و با این عمل گرما ت ولید می کنند
  • فزونی درجه حرارت: حرکت سریع تر مولکولها
  • صفر مطلق: توقف یونها
 11. نفوذ پذیری
  ز برخورد ذرات مولکولها تغییر جهت پدید می آید که این نوع حرکت مولکول ها و یون ها را نفوذ پذیری می گویند
 12. اهمیت نفوذ پذیری
  • برای مولکولهای موجود در آب نفوذپذیری مهم ترین فرایند تبادل است
  • تا جایی که برای غشا سلول ممانعت ایجاد نکند  سبب انتشار مواد می شود
  • مهم ترین مکانیزم تبادل بدن
 13. چرا به نفوذ پذیری انتقال غیر فعال می گن؟
  • Passive transport
  • چون به انرژی نیازمند نیست
  • به استثنا انرژی حاصل از حرکت ملکولی
 14. اسمز
  • غشای نیمه تراوا
  • مولکولهای نمک نمی توانند به محیط اب نفوذ کنند و فقط مولکولهای اب به علت غلظت زیاد می توانند به محیط محلول نمک نفوذ داشته باشند
 15. فشار اسمزی
  • اگر بخاهیم از نفود اب به محلول نکن جلوگیری کنیم باید از محیط محلول نمک به صورت مکانیکی فشاری ایجاد کنیم که به همان اندازه که با اسمزمحلول آب به محلول آب نمک نفوذ پیدا می کند، از محیط محلول نمک مولکولهای آب به محیط آب نیز نفوذ یابد
  • این فشار: فشار اسمزی
 16. میزان فشار اسمزی
  • به تعداد ذرات محلول در یک حجم معین وابسته است
  • اندازه و بار الکتریکی ذرات  در میزان فشار اسمزی تاثیری ندارد
 17. تبادل مواد برون سلولی با سلول
  • گذر کردن این مواد از غشا
  • با نفوذ پذیری + انتقال فعال
  • روش ها ی انتقال غیر فعال
  • 1-لایه چربی آب گریز
  • 2-  از منافذ غشا توسط پروتئین ناقل
 18. لایه چربی آب گریز – انتقال غیر فعال
  • به موادی اجازه عبور می دهد که نه تنها د رآب بلکه در چربی (مانند اسید چرب) محلول است
  • مواد قندی ، بسیاری از یون ها، اسیدهای امینه و نوکلئوتیدها
 19. منافذ غشا توسط پروتئین ناقل – انتقال غیر فعال
  • یک مجرای باریک مملو از آب
  • مولکولهای کوچک ، آب (تعادل)ه
  • حالت انتخابی دارد بر اساس
  • 1-شیب غلظت
  • 2- چنانچه بار الکتریکی داشته باشند به دلیل پتانسیل غشا: به دیواره منافذ بار الکتریکی می دهد و ...
 20. چرا سلول برای بیرون فرستادن یه سری مواد نیاز به انرژی داره؟
  بعضی مواد مثل اسیدهای امینه یا پتاسیم که غلظتشون درون سلول بیشتر از بیرونه نمی تونن تو سلول باقی بمونن  چون نفوذ پذیری همیشه از زیاد به کم اتفاق می یافته
 21. پمپ سدیم پتاسیم
  • پتاسیم رو به درون سلول می آره و سدیم به بیرون می فرسته
  • وجود این شیب غلظت برای انتقال اطلاعات الکتریکی ضروریه
  • گاهی یک سوم انرژی سلول
 22. مهم ترین فرآیند انتقال فعال
  پمپ سدیم پتاسیم
 23. نحوه کار پروتئین ناقل سدیم پتاسیم
  • آنزیمی است که در درون غشا آدنوزین تری فسفات  ATP را به آدنوزین دی فسفات تبدیل می کند ADP
  • از این طریق انرژی در اختیار سلول قرار میدهد
 24. انرژی ازاد شده توسط پمپ سدیم پتاسیم
  سه یون سدیم را از سلول خارج و هم زمان دو یون پتاسیم به درون سلول راه می دهد
 25. تولید ادنوزین تری فسفات
  • 1-پمپ سدیم پتاسیم
  • 2-غشای درونی میتو کندری : فرآیند معکوس پمپ سدیم پتاسیم
 26. تولید مواد سفیده ای در
  ریبوزوم های موجود در غشای شبکه اندوپلاسمی
 27. تفاوت و شباهت های غشای سلول و غشای اندامک ها
  • ساخت: مشابه
  • سطح: سطح غشای اندام کها ده برابر سلول
  • تبادل: مشابه / انتقال فعال و غیر فعال
 28. وسیع ترین غشای اندامکی
  غشای شبکه اندوپلاسمی
 29. ساخت غشای دستگاه گلژی
  غشای تیغه ای که از آن ها کیسه هایی (مانند لیزوزوم ها و پراکزیزو م ها) تولید می شوند
 30. اغاز و خاتمه انقباض ماهیچه ای در نتیجه چه چیزی است؟
  • انتقال یون ها ی کلسیم از مایع سلولی به شبکه سارکوپلاسمی سلول های ماهیچه ای
  • به وسیله پمپ کلسیم
 31. شکل و ساختار سیتو پلاسم
  • به صورت شبکه داربست گونه ای که تشکیل شده است از :
  • بخش های عمده ی میکروتوبولی + فیلامان اکتین + فیلامن های میانجی + 50 درصد سیتوزول + 20 درصد مواد  سفیده ای
 32. میکروتوبولی
  لوله های بسیار ظریف به قطر 25 نانو متر متشکل از ملوکولهای سفیده ای توبولین
 33. فیلامان اکتین
  فیلامان های ظریفی که در فرایند حرکت سلول دخالت می کنند
 34. چرا سیتو پلاسم ژلاتینی است؟
  وجود 50 درصد سیتوزول و  20 درصد مواد سفیده ای در آن
 35. یون های درون سلول و بیرون سلول
  • پتاسیم درون بیشتر
  • سدیم بیرون بیشتر
 36. کلر بیرون بیشتر
  مولکولهای سفیده ای با بار منفی در درون بیشتر
 37. بیشترین شیب غلظت؟
  • برای یون های کلسیم
  • غلظت یون های کلسیم درون سلولی ده هزار بار کمتر از بیرون ست
 38. بیشترین مواد سفیده ای درون سلولی
  سیتوزول آنزیم ها
 39. کار سیتوزول
  • تجزیه و ترکیب سلول مانند تجزیه و ترکیب اسیدهای امینه و مواد سفیده ای ریبوزوم ها (پروتئین ها)ه
  • تبدیل گلوکز به گلیکوژن در جریان ذخیره سازی و فرآیند معکوس آن
 40. انشعاب اکسون ها را چه می نامند؟
  انشعاب موازی
 41. تفاوت شکل سلولهای عصبی به چه چیز بستگی دارد؟
  • به انشعاب دندریتی آن ها
  • البته بعضی سلولهای دندریت ندارند و فقط یک یا دو اکسون دارند
 42. اانواع ارتباط سیناپسی
  • اکسون جسم سلولی
  • اکسون دندریتی
  • اکسون اکسونی
  • صفحه محرکه عصبی – ماهیچه ای: ارتباط سلولهای عصبی با سلولهای ماهیچه ای و سلولهای ترشحی (غدد)ه
 43. فرمان برندگان دستگاه عصبی
  • ماهیچه های اسکلتی، ماهیچه های صاف، شریان ها و احشا
  • سلولهای ترشحی مانند غدد بزاقی، غدد عرق، غدد فوق کلیوی
 44. گیرندگان
  • سلولهای عصبی اختصاص یافته ای که به تغییرات معین درون ارگانیزمی و محیطی حساسیت نشان می دهد
  • تعامل بین دستگاه عصبی و ماهیچه ها و سلولهای ترشحی
 45. سلولهای نوروگلی
  بافت محاففظ مخصوص سلول های عصبی
 46. انواع نوروگلی
  • اولیگودندروگلیا: در میلین سازی تار عصبی شرکت دارد
  • آستروگلیا: سلولهای ذخیره ساز یون های پتاسیم –در جریان تحریک سلول-تاسیم را در اختیار سلول عصبی قرار می دهد
 47. وظایف نوروگلی
  • 1-محافظت
  • 2-تغذیه
  • 3-ساخت سد نیمه تراوای مغز –خون
 48. بطن های مغز
  • فضاههای وسیعی که بین سلولهای عصبی و نوروگلی ها در مغز وجو دارد که مملو از مایع مغزی نخاعی است
  • ترکیبات مایع مغزی نخاعی
  • مشابه ترکیبات مایع برون سلولی
 49. اکسون ها با چه چیزی پوشناده شده اند؟
  نوروگلی و  سلولهای شوان
 50. تار عصبی از چه تشکیل شده
  اکسون وسلول های شوان
 51. عصب
  دسته ای از تارهای عصبی
 52. سلولهای شوان
  • تقریبا یک سوم تارهای عصبی را احاطه می کند
  • پوشش چربی پروتئینی (میلین) را می سازند: برای تارهای عصبی پوشش دار (میلین دار)ه
 53. گره رانویه
  • محل قطع شدن پوشش های میلین
  • 1 تا 2 میلی متر
  • به نام کاشفش نام گذاری شده
 54. تفاوت تارهای عصبی بدون پوشش با میلین دار
  • در تارهای بی پوشش سلول شوان چند اکسون را احاطه کرده اما در تارهای پوشش دار هر سلول شوان بین دو گره رانویه قرار دارد
  • از لحاظ سرعت هدایت جریان عصبی تفاوت دارند
 55. جریان عصبی به چه چیز بستگی دارد؟
  به قطر تار و قطر پوشش تار
 56. تقسیم بندی تارهای عصبی بر حسب نام
  • پوشش دار : تارهای A
  • به سه گروه Iو  IIو  III
  • بدون پوشش: تارهای C
  • به گروه IV
 57. تقسیم بندی تارهای عصبی بر اساس وظیفه
  • تارهای عصبی مرکز رسان (مرکز رسان احشایی و بدنی مرکز رسان)ه
  • تارهای عصبی پیرامون رسان(عصبی – حرکتی و عصبی-نباتی)ه
 58. تارهای عصبی مرکز رسان
  اطلاعات گیرندگان حسی و تغییرات محیطی و درون ارگانیزمی را به دستگاه اعصاب مرکزی می رساند
 59. (مرکز رسان احشایی
  برای دریافت های حسی مناطق احشایی
 60. بدنی مرکز رسان
  دریافت های حسی مناطق ماهیچه ای، مفصلی و پوستی
 61. تارهای عصبی پیرامون رسان
  فرمان ها را از دستگاه اعصاب مرکزی به پیرامون می رسانند
 62. عصبی – حرکتی
  برای ارسال پیام حرکتی به ماهیچه های اسکلتی
 63. عصبی-نباتی (غیر ارادی)ه
  برای ارسال پیام حرکتی به ماهیچه های صاف، ماهیچه قلب و غدد ترشحی
 64. تقسیم بندی عصب ها
  • بستگی به منطقه ای دارد که عصب آن منطقه را زیر نفوذ دارد
  • 1-اعصاب بدنی: اعصاب پوست ماهیچه مفاصل
  • 2-اعصاب احشا یا نباتی یا غیر ارادی
 65. عصب سیاتیک
  • یک عصب مرکب است
  • عصب پوستی + ماهیچه ای + مفصلی
 66. کنش عمومی سلولهای عصبی
  دریافت(ارتباط سیناپسی)  انتشار ( اکسون ) و انتقال اطلاعات (ارتباط سیناپسی)ه
Author
mansoureh
ID
180062
Card Set
فیزیو 4
Description
روانشناسی
Updated