رشد 3

 1. نظریه فروید
  افراد در طول زندگی مراحلی را طی می کنند که در آن ها با تعارض بین سایق های زیستی و انتظارات اجتماعی مواجه می شوند نحوه ای که این تعارض ها حل می شوند توانایی فرد برای آموختن کنار آمدن و مقابله کردن با اضطراب را تیین می کند
 2. تاثیر نظریه فروید
  • اهمیت روابط خانوادگی برای رشد کودکان
  • اهمیت تجربه اولیه برای رشد بعدی
 3. چه چیز باعث شکل گیری مراحل رشد می شود؟
  انرژی روانی (لیبیدو) + جابجایی انرژی روانی
 4. مرحله در نظریه فروید
  ظرفیت یا شیوه رفتاری است که  در فرد بر اساس تمرکز انرژی روانی در یک ناحیه شهوتزا سازماندهی می شود
 5. ماهیت لیبیدو
  مذکر
 6. ماهیت شخصیت
  • ماهیت ساختی
  • دو نوع ساختار دارد: ناخودآگاه، نیمه خودآگاه، خودآگاه / نهاد، من، فرامن
 7. نهاد
  • بخش غیر منطقی
  • کاملا ناخودآگاه
  • سیاهچال شخصیت
  • تابع اصل لذت
 8. من
  • بخش منطقی
  • تابع اصل واقعیت
 9. فرامن
  بخش اخلاقی شخصیت
 10. وجه مشترک نهاد و فرامن
  هر دو متعلق به گذشته هستند
 11. مراحل رشد روانی-جنسی
  • 1-مرحله دهانی (تولد تا 1 سالگی)ه
  • 2-مرحله مقعدی (1 تا 3 سالگی)ه
  • 3-مرحله آلتی (3 تا 6 سالگی)ه
  • 4-مرحلهنهفتگی (6 تا 11 سالگی)ه
  • 5-مرحله تناسلی (نوجوانی)ه
 12. مرحله دهانی
  • دوگانگی عاطفی: نوسان بین عشق و نفرت
  • 1-وابستگی لمسی: مرحله زود رس یا مکیدن (تا 6 ماهگی) / مادر به معنای خوردن یا خورده شدن
  • 2-وابستگی بصری: مرحله گاز گرفتن یا دهانی آزارگرانه (6 ماهگی تا 1 سالگی) / وابستگی دیداری و عاطفی
 13. ماندن در مرحله دهانی
  • شصت مکیدن
  • ناخن جویدن
  • پرخوری
  • سیگار کشیدن
 14. جدا شدن مادر از کودک در مرحله دهانی
  • سه ماه: مشکلات مرحله دهانی
  • شش ماه: مشکلات غیر قابل حل
 15. مرحله مقعدی
  • بحران: تضاد بین لذت از تخلیه و کنترل برای تاخیر اندازی
  • 1-فعل پذیری: جنبه حسی دفع
  • 2-فعال: نگهداری مدفوع / آزارگری بیشتر نسبت به خود و دیگران
 16. مشکلات پیش آمده در مرحله مقعدی
  • آموزش توالت رفتن:
  • سختگیر: انضباط و تمیزی بیش از حد
  • آسان گیر: شلختگی و بی نظمی
 17. نام دیگر مرحله مقعدی
  مرحله مقعدی آزارگری
 18. مرحله آلتی
  • عقده ادیپ یا اختگی
  • عقده الکترا
  • تعارض شدید با والدین همجنس
 19. گذر از مرحله آلتی
  • اجتناب از تنبیه: همانند سازی با والد همجنس
  • شکل گیری فرامن
  • حل عقده ادیپ
 20. وارث عقده ادیپ
  فرامن
 21. نظر فروید در مورد رشد اخلاقی
  • بعد عاطفی- احساسی
  • فراخود پسران قوی تر از فراخود دختران
  • عملکرد اخلاقی مستلزم تشکیل فراخود است
 22. مرحله نهفتگی
  • لیبیدو سرگردان است
  • راکد سازی رغبت های جنسی
  • آماده سازی شرایط سازماندهی فعالیت تناسلی نهایی
  • بیدار سازی رغبت های فکری و گسترش خلاقیت
  • یادزدودگی تمایلات رابطه مثلثی: جنسیت زدایی، والایی گرایی، استیلای شکل گیری واکنشی
  • رشد بیشتر فرامن
  • کاهش تعارض ها
  • وسعت سطح سازش
  • پذیرش زندگی اجتماعی
  • وسواسی شدن نسبی شخصیت بر اساس شکل گیری واکنشی
  • رابطه خوب با خانواده = تصعید
 23. مرحله تناسلی
  • از سر گیری عقده ادیپ (تجدید طبع) با جانشین های آرمانی شده والدین
  • خودشیفتگی نه – نوع دوستی و تمایلات جنسی بله
 24. برخی منابع مراحل رشد فروید را به چند قسمت تقسم می کنند؟ چگونه؟
  • به 6 قسمت
  • مرحله سوم: به دو مرحله جداگانه
  • مرحله احلیلی
  • مرحله ادیپی یا تناسلی اول

  • سه مرحله اول: پیش تناسلی
  • سه مرحله آخر: مرحله تناسلی
 25. تاکید نظریه فروید
  عامل توقعات اجتماعی + تجهیزات زیست شناختی
 26. نظر فروید راجع به مراحل و تحول و فرد
  • تحول: ناپیوسته
  • دارای مراحل: که امکان واپس روی دارند
  • فرد: ثابت / زیرا تجربه های اولیه رشد بعدی را تضمین می کند
  • تکانه های فطری از طریق تجربه ها ی کودکی هدایت می شوند
 27. نظر فروید درمورد پیوند عاطفی کودک و مادر
  مبنای تمام روابط بعدی است

  البته تغذیه شرط اولیه این پیوند است
 28. نظریه رشد روانی-اجتماعی اریکسون
  • انسان در جریان تعامل با واقعیت برونی دید خود را نسبت به جهان توسعه می ده
  • از تصویر مادری به تصویر انسانیت ارتقا پیدا می کنه
  • تعارض روانی در یک پیوستار از مثبت تا منفی حل می شود و در هر مرحله پیامدهای سالم یا ناسالم را تعیین می کند
  • یک سیر تکاملی از ابتدا تا پایان عمر
 29. تاکید نظریه اریکسون
  • حرکت انسان به سوری خارج
  • تجارب اجتماعی = مهمترین عامل سازنده شخصیت
 30. نظر اریکسون راجع به مراحل و تحول و فرد
  • مراحل هست
  • تحول: ناپیوسته
  • فرد: متغیر
 31. تفاوت های اریکسون با فروید
  • 1-گسترش مراحل رشد به تمام طول عمر
  • 2-اهمیت بیشتر به من و دادن نقش فعال تری به آن/ من نیروی راهگشای رشد
  • 3-اهمیت به عوامل اجتماعی و فرهنگی در مقابل مسایل جنسی
  • 4-روان آزردگی در هر زمان از زندگی ممکن است بروز کند
  • 5-فرد در طول رشد متغیر است
 32. مراحل رشد روانی – اجتماعی
  • 1-اعتماد در برابر عدم اعتماد (تا 1 سالگی)ه
  • 2-استقلال در برابر شرم و تردید (تا 3 سالگی)
  • 3-ابتکار در برابر احساس گناه (تا 6 سالگی)ه
  • 4-سازندگی در برابر حقارت (تا 11 سالگی)ه
  • 5-هویت در برابر سردرگمی (نوجوانی)ه
  • 6-صمیمیت در برابر انزواطلبی (جوانی)ه
  • 7-زایندگی در برابر رکود(میانسالی)ه
  • 8-انسجام در برابر ناامیدی (پیری)ه
 33. اعتماد در برابر عدم اعتماد
  • تا 1 سالگی
  • مراقبت های مرتب و منظم مادر
  • دنیای پیرامون باثبات و قابل پیش بینی
 34. رشد فقط مثبت و فقط منفی
  • مثبت : بد رشدی / بیماری های نژندی
  • منفی: بدخیمی / بیماری های روان پریشی
  • باس اعتدال باشه
 35. استقلال در برابر شرم و تردید
  • از 1 تا 3 سالگی
  • حرکت به اطراف / دنبال استقلال
  • حمایت والدین: خودبسندگی و خویشتن داری
 36. ابتکار در برابر احساس گناه
  • از 3 تا 6 سالگی
  • بر انجام تکالیف و برنامه ریزی فعالیت های جدید تمرکز  دارند
  • داشتن هدف، آمادگی برای وظایف سازنه، سازماندهی عمل برای یک فعالیت معین
  • مقاومت والدین در برابر برخی کنجکاوی ها: آشنایی به کلمه "نه"ه
 37. چرا احساس گناه
  تکامل کنجکاوی – اعمال تازه – احساس گناه
 38. تجربه حس گناه به چه چیزی منجر می شود
  وجدان اخلاقی
 39. سازندگی در برابر حقارت
  • از 6 تا 11 سالگی
  • پرورش قابلیت همکاری با دیگران در مدرسه
  • تولید، یادگرفتن، اثبات توانمندی: کسب تایید
  • بی کفایتی: حقارت
  • شایستگی: در مهارت های ذهنی، اجتماعی، بدنی
 40. هویت در برابر سردرگمی
  • نوجوانی
  • انتخاب ارزش ها و هدف های شغلی
  • هویت شخصی بادوام
  • نقطه عطف در راه تثبیت بهره وری یک انسان
 41. یکی از شیوه های اجتناب از سردرگمی
  • پیوستن به گروه های همسن
  • پذیرش هنجارهای آن ها
 42. هم شکلی طلبی
  واپس روی از مرحله هویت یه مرحله های قبلتر
 43. نام دیگر مرحله هویت در برابر سردرگمی
  دوره خویشتن یابی
 44. حل موفقیت آمیز بحران در این مرحله منجر می شود به
  وفاداری
 45. احساس هویت
  اهداف خود را انتخاب و نسبت به آن اهداف یا افراد خاصی وفادار بماند
 46. تفاوت وفاداریدر این مرحله و اعتماد در مرحله اول
  وفاداری شامل اعتمادی دو جانبه است
 47. روابط صمیمی و عاطفی – دختران یا پسران؟
  دختران زودتر
 48. صمیمیت در برابر انزواطلبی
  • جوانی
  • شریک شدن هویت یا فردی دیگر
  • ایجاد روابط صمیمانه
 49. زایندگی در برابر رکود
  • میانسالی
  • ارزیابی خلاقیت های خود، فعالیت های گذشته و حاصل این فعالیت ها
  • کوشش برای نسل آینده
 50. انسجام در برابر ناامیدی
  • پیری
  • تامل در باره فردی که بوده
  • ارزشمند بوده : انسجام
 51. روانشناسی خود
  • Ego psychology
  • گروهی از پیروان فروید + تغییرات
  • نقش اساسی "خود" ، توجه به حوادث اخیر زندگی، توجه به روابط بین فردی
  • سالیوان، فروم، هورنای، هارتمن، آنا فروید، اریکسون
 52. مکانیزم های دفاعی در نظر آنا فروید
  • من در مواجهه با خواسته های نهاد از این مکانیزم ها استفاده می کند
  • در مواقع بهنجار "هم" به شکل انعطاف پذیر استفاده می شوند
 53. انواع اضطراب
  • 1-اضطراب فرامنی یا اخلاقی
  • 2-اضطراب  واقعی
  • 3-اضطراب کشاننده ای
 54. مکانیزم های دفاعی را نام ببرید. 9
  • سرکوبی
  • واپس روی
  • عکس العمل سازی
  • فرافکنی
  • مجزا سازی
  • درون فکنی
 55. سرکوبی
  • مکانیزم دفاعی بنیادی
  • فرآیند بیماری زا
 56. واپس روی
  بازگشت ناخوآگاه و دفاعی به یک گفتار یا رفتار معنادار که قبلا تجربه شده
 57. عکس العمل سازی
  سرمایه گذاری معکوس در بازخوردی است که انرژی کشاننده ای مجاز است
 58. ویژگی های عکس العمل سازی
  • مکانیزمی زودرس
  • شکننده
  • بیشتر در دوره نهفتگی
  • به سود ارزش های تاریخی – اجتماعی و فرهنگی گسترش می یابد
 59. فرافکنی
  ویژگی های درونی خود را به دیگری نسبت می دهد
 60. مراحل فرافکنی
  • 1- تجسم ازار دهنده یا کشاننده درونی حذف شده
  • 2-محتوا تغییر شکل یافته
  • 3-تجسم به شکل تجسمی وابسته به یک شی برونی به قلمرو خودآگاه باز گشته
 61. مجزا سازی
  جدا کردن تجسم آزار دهنده از قلمرو عاطفی
 62. درون فکنی
  • به موازات فرافکنی در همسان سازی مشارکت دارد
  • درون فکندن تصویر دیگری در خود
  • ابتدایی ترین شکل همسان سازی
 63. مکانیزم های دفاعی خاص
 64. فلسفه بافی (عقلی سازی)ه
  • ریاضت طلبی
  • همسان سازی با پرخاشگر
 65. مکانیزم های خاص دوران نوجوانی
  • فلسفه بافی (عقلی سازی)ه
  • ریاضت طلبی
 66. فلسفه بافی (عقلی سازی)ه
  • سود
  • به شکل انتزاعی و در قالب های نظری و فلسفی مسایل شخصی خود را بیان می کند
  • انگار مسایل مطرح شده ربطی به تعارض های او ندارد
 67. ریاضت طلبی
  • سود
  • انکار وجود سایقه هایی مثل امیال جنسی یا خواسته های مادی
  • می ترسد عنان اختیار از دست بدهد
 68. همسان سازی با پرخاشگر
  • برای مهار اضطراب خود در مقابل خطراب برونی نقش پرخاشگر را با رعایت گرفتن ویژگی های وی ایفاد می کند
  • از حالت فعل پذیر به حالت فاعل تهدید کننده تبدیل می شود
 69. چرا دوران نوجوانی مکانیزمهای خاص خود را دارد و در این دوران از این مکانیزم ها بیشتر استفاده می شود
  • تشدید ناگهانی میل جنسی
  • دگرگونی های زیست شناختی
  • افزایش میل جنسی – احیا عقده ادیپ – حل و فصل آن – تنش
  • همه ی این ها -> ایجاد اضطراب  -> مکانیزم های دفاعی بیشتر
 70. تاثیر آنا فروید  در روان کاوی
  روانکاوی را به تحلیل رفتار کودک و نوجوان گسترش داد
 71. نظر آنا فروید در مورد نوجوانی
  دورانی پر تنش و همراه  با طوفان و فشار
 72. علاقه اشپیتز به کدام مرحله از زندگی
  دو سال اول زندگی
 73. روش اشپیتز
  • روش های روان شناسی تجربی
  • مشاهده مستقیم / بررسی های طولی و عرضی درباره جمعیت کام لکودکان ی محیط بدون هیچ نوع گزینش
 74. زیر ساخت نظریه اشپیتز
  • رویکرد فراسوی روانشناختی
  • دیدگاه های ساختاری
  • ژنتیک
  • روان تحلیلی
 75. نظریه اشپیتز چه چیزی ارائه می دهد؟
  مراحل پدیدایی رابطه موضوعی و ارتباط انسانی (در سه مرحله)
 76. مراحل نظریه اشپیتز
  • 1-مرحله بدون موضوع (بدون شی)ه
  • 2- مرحله در راه موضوع (در راه شی)ه
  • 3- مرحله شی لیبیدویی
 77. گذر از این مراحل بر چه اساس است؟
  رابطه مادر و کودک
 78. این مراحل چگونه پیگیری می شود؟
  • اثر رفتارهایی خاص در کودک
  • به نام نشانگرها (پاسخ با لبخند)ه
 79. نشانگر ها چه چیزی را نشان می د هند؟
  آشکارکننده موجودیت سازمانده های روانی است که آغازگر فرآیند رشد و رسیدگی است
 80. فرآیند رشد و رسیدگی با چه چیز شروع می شود؟
  • موجودیت سازمانده های روانی
  • در هر مرحله نشانگر ها با یکدیگر توحید یافته موجب شکل گیری دستگاه روانی با کنش های جدید و متفاوت می گردند
 81. عقاید دیگر اشپیتز در این باب
  • گسترش الگوی پدیدایی فردی بدنی به تحول روانی
  • فرآیندهای روانی فقط از طریق مشاهده نشانگر ها قابل مشاهده اند
 82. مرحله بدون موضوع (بدون شی)ه
  • بی تمایزی کامل- بین جنبه بدنی و جنبه روانی- حالات عاطفی
  • در قلمروهای ادارک، فعالیت و کنش هنوز سازمان یافته نیست
 83. اصل نیروانا در مرحله اول
  ناخوشایندی و احساس ارامش در این مرحله در حکم دریافت های فیزیولوژیک هستند
 84. اصل نیروانا
  حالت جذبه گونه ای که در آن همه امیال ارضا شده اند
 85. علامت محرک – سیگنال
  ماهیت محرک ها در ابتدا برای کودک ناشناخته است و بر اثر تجربه محرک ها ارزش علامت محرک را پیدا می کند
 86. پیشرفت از حس درونی به سوی ادراک کانونی در مرحله اول توسط
  • نواحی عبور
  • یعنی دهان
 87. دهان در این مرحله
  • سرچشمه دریافت های حسی و تجارب
  • از نخستین هسته های من
 88. دهان در کنار دست
  تشکیل دهنده حفره اولیه
 89. پایداری موضوعی
  • از طریق لمس(دهان) و دیدن چهره مادر کسب می شود
  • گذر از جهت یابی لمسی به جهت یابی از طریق ادراک فاصله
 90. چرا این مرحله را پیش – دوسوگرایی نامیده؟
  به دلیل جدا نبودن کشاننده های لیبیدویی و تهاجمی
 91. مرحله در راه موضوع - در راه شی- پیش موضوعی
  • شی لیبیدویی را درک نمی کند
  • به هر صورتی لبخند می زند
  • آنچه ادراک می کند یک علامت است
 92. علامت در این مرحله
  • یک علامت خاص زیرا کودک به تمام چهره انسان پاسخ نمی دهد
  • نشانگر گشتالتی
 93. چرا پیش موضوع یا در حال موضوع؟
  چون علامت نمی تواند به منزله یک شی واقعی باشد
 94. مادر در این مرحله
  • معرف محیط
  • شروع واقعی روابط موضوعی
 95. مبنای کلیه روابط اجتماعی
  ظهور پاسخ با لبخند
 96. ظهور پاسخ با لبخند
  اولین سازمان دهنده روانی
 97. مرحله شی لیبیدویی
  • شکل گیری دلهره هشتمین ماه (اضطراب)ه
  • مادر یک موضوع لیبیدویی است
  • مکانیزم های دفاعی شکل می گیرد
 98. شکل گیری دلهره هشتمین ماه (اضطراب)ه
  دومین سازمان دهنده روانی
 99. کدام مکانیزمهای دفاعی؟
  • همسان سازی
  • همسان سازی با ناکام کننده: چون مادر انجام بعضی کارها را منع می کند
  • (همسان سازی با پرخاشگر آنا فروید)
 100. سومین سازماندهنده روانی
  تسلط کودک به کلمه "نه"
 101. چه چیز موجب آزردگی های روان سم آگین می شود؟
  بی نظمی در روابط موضوعی
 102. محرومیت عاطفی جزیی باعث چه می شود؟
  افسردگی اتکایی
 103. محرومیت عاطفی کامل باعث چه می شود؟
  دق و رنجوری
 104. سه سازمان دهنده روانی؟
  • 1-لبخند
  • 2-دلهره هشتمین ماه (اضطراب)ه
  • 3-تسلط بر کلمه "نه"
Author
mansoureh
ID
180061
Card Set
رشد 3
Description
روانشناسی
Updated