Japanese

 1. かきます
  kakimasu

  write
 2. でんわ をします
  denwa o shimasu

  to telephone
 3. おくります
  okurimasu

  to send
 4. あいます
  aimasu

  to meet
 5. さんぽ を します
  sampo o shimasu

  to go for a walk
 6. たべます
  tabemasu

  to eat
 7. のみます
  nomimasu

  to drink
 8. かいます
  kaimasu

  to buy
 9. よみます
  yomimasu

  to read
 10. ききます
  kikimasu

  to listen
 11. みます
  mimasu

  to see
 12. します
  shimasu

  to do
 13. テニス を します
  tenisu o shimasu

  to play tennis
 14. ベンキョ を します
  benkyo o shimasu

  to study
 15. かいまの を します
  kaimono o shimasu

  to shop
 16. しごと を します
  shigoto o shimasu

  to work
 17. じょぎんぐ を します
  jogingu o shimasu

  to jog
 18. もらいます
  moraimasu

  to receive
 19. あげます
  agemasu

  to give
 20. います
  imasu
  to be, exist (animate objects: people, animals, insects)
 21. あります
  arimasu
  to be, exisit (inanimate objects:buildings, things)
 22. いきます
  ikimasu

  go
 23. きます
  kimasu

  come
 24. かえります
  kaerimasu

  to return, to go home
 25. はなし を します
  hanashi o shimasu

  to talk
 26. かします
  kashimasu

  to lend
 27. つけます
  tsukemasu

  to turn on
 28. けします
  keshimasu

  to turn off
 29. もちます
  mochimasu

  to carry, hold
 30. あけます
  akemasu

  to open
 31. しめます
  shimemasu

  to close, shut
 32. (しゃしん を )とります
  (shashin o) torimasu

  to take ( a photograph)
 33. コピ- を します
  kopi o shimasu

  to make a photocopy
 34. まがります
  magarimasu

  to turn
 35. とめます
  tomemasu

  to stop, park
 36. いいます
  iimasu

  to say
 37. おしえます
  oshiemasu

  to teach, show, tell
 38. もってきます
  mottekimasu

  to bring
 39. とどけます
  todokemasu

  to deliver
 40. まちます
  machimasu

  to wait
 41. みせます
  misemasu

  to show
 42. のります
  norimasu

  to get on (a vehicle)
 43. おります
  orimasu

  to gett off (a vehicle)
 44. でます
  demasu

  to go out, leave
 45. つきます
  tsukimasu

  to arrive
 46. かかります
  kakarimasu

  to take (time)
 47. あるきます
  arukimasu

  to walk
 48. います
  imasu

  to be, stay
 49. つかいます
  tsukaimasu

  to use
 50. タバコ を すいます
  (taboko o) suimasu

  to smoke (a cigarette)
 51. はいります
  hairimasu

  to enter
 52. やすみます
  yasumimasu

  to rest
 53. たちます
  tachimasu

  to stand up
 54. いれます
  iremasu

  to put in, add
 55. せつめい を します
  setsumei o shimasu

  to explain
 56. そうじ を します
  soji o shimasu

  to clean
 57. つくります
  tsukurimasu

  to make
 58. すんで います

  すみます
  • sunde imasu
  • sumimasu

  to live
 59. つとめて います

  つとめます
  tsutomete imasu

  tsutomemasu

  to be employed
 60. しって います
  shitte imasu

  to know
 61. うって います

  うります
  • utte imasu
  • urimasu
  • to sell
 62. じょうず です
  jozu desu

  to be skilled at(-na adj)
 63. すきです
  suki desu

  to like (-na adj)
 64. わかります
  wakarimasu

  to understand
 65. ならいます
  naraimasu

  to learn, take lessons
 66. しょうかいします
  sho(u)kaishimasu

  to introuduce
 67. れんしゅう を します
  renshu(u) o shimasu

  to practice
 68. ならいたい です
  naraitai desu

  want to learn
 69. いきたい です
  ikitai desu

  want to go
 70. いたい です
  itai desu

  to be painful, to hurt
 71. けっこんします

  けっこんする

  けっこんして
  • kekkonshimasu 
  • kekkonsuru 
  • kekkonshite imasu

  married

  current state
 72. つとめます

  つとめて
  • tsutomemasu
  • tsutomete imasu

  to work at

  • company ni tsutomete imasu
  • current state
 73. すみます

  すんで
  • sumimasu
  • sunde imasu

  • place ni sunde
  • current state
 74. もらます
  motte 

  • motte imasu
  • object を motte imasu

  owns

  current state
 75. しります

  しって
  shirimasu

  • shitte
  • shitte imasu
  • person o shitte imasu
  • to know
  • current state
 76. うります
  うって
  うって います
  urimasu

  • utte imasu
  • object o utte imasu
  • to sell
  • current state verb
 77. たちます

  たって います
  • tachimasu
  • tatte imasu
  • to stand
  • current state
 78. すわります
  すわっていまうす
  • suwarimasu
  • suwatte imasu

  • to sit down
  • current state verb
 79. きます
  きて
  • kimasu
  • kite imasu
  • tshatsu o kite imasu
  • to wear above waist
  • current state
 80. はきます
  はいて
  • hakimasu
  • haite
  • haite imasu

  • pantsu o haite imasu
  • to wear (below waist)
  • current state verb
 81. かけます
  かけて
  • kakemasu
  • kakete
  • megane o kakete imasu
  • to wear sunglasses

  current state verb
 82. かぶります

  かぶって います
  • kaburimasu
  • kabutte
  • boushi o kabutte imasu
  • to wear a hat
  • current state verb
Author
Halleremily
ID
179311
Card Set
Japanese
Description
japanese verbs
Updated