Chinese Lesson 9

 1. diànyǐgr
  • movie
  • N
 2. wáng
  • surname
  • N
 3. shì
  • matters, affairs, undertaking
  • N
 4. zuòwén
  • compostion
  • N
 5. shíjiān
  time
 6. cài
  • dishes, vegetables
  • N
 7. bàn
  • half
  • N
 8. ménkǒu
  • entrance
  • N
 9. zán.men
  • we, us
  • pron
 10. zìjǐ
  • oneself
  • Pron
 11. néng
  • can
  • Aux V
 12. zhǎo
  • to look for, to seek
  • V
 13. kàn
  • to see, to think
  • V
 14. děng
  • to wait
  • V
 15. qǐng
  • to invite
  • V
 16. chū.qù
  • to go out
  • V
 17. dǎ 
  • to make a call 
  • V
 18. dǎcuò
  to dial a wrong number
 19. yǒu kòngr
  to have free time
 20. má.fán
  • troublesome
  • SV/N
 21. tǐng
  • very, quite
  • Adv
 22. hái.shì
  had better
 23. cái
  • not until, only then
  • adv
 24. yǐhòu
  • after
  • Conj/Adv
 25. érqiě
  • furthermore, besides
  • Conj
 26. wéi
  • Hello
  • Inter
Author
lightedcaboose
ID
178917
Card Set
Chinese Lesson 9
Description
Chinese Vocab for Indiana Univesity C101 (unstared
Updated