Základy práva

 1. Výpověď smlouvy 
  jednostranný právní úkon
 2. Člen statutárního orgánu právnické osoby může 
  vždy, kromě případu, kdy ona vede řízení proti němu.
 3. Právo na zákonného soudce je zachováno: 
  v listině práv a svobod, má každý
 4. Promlčení znamená: 
  je li u soudu námitka promlčení, právo nemůže být soudem přiznáno.
 5. Vlastnické právo je právem 
  věcným a absolutním
 6. Strom rostoucí na pozemku 
  součástí pozemku,nemovité věci
 7. Vlastnické právo k nemovitosti, která se zapisuje do katastru, se nabývá okamžikem: 
  vkladu do katastru nemovitostí a to zpětně k okamžiku podání návrhu na vklad
 8. O hospodaření společnou věcí rozhodují podíloví spoluvlastníci: 
  většinou počítanou podle velikosti
 9. Všeobecné obchodní podmínky, s nimiž je druhá strana smlouvy seznámena
  Nemaji prednost odchylnym ustanovenim smlouvy a před odchylnym kogentnim ustanovenom zákona.
 10. Započtení může být provedeno
  dohodou nebo jednostraným právním úkonem
 11. Jste
  podilovi spoluvlastnici nemovitosti, jeden spoluvlastnik chce dat svoji část do
  zastavy bance za ucelem zajištěni uveru….
  • Musí se na tom shodnout, a to většina. Pokud se
  • nemohou dohodnout, rozhodne soud.
 12. Pojem dobré mravy je definován: 
  v JUDIKATUŘE SOUDŮ
 13. Prodávající požadoval po spotřebiteli, který uplatnil neoprávněnou
  reklamaci, uhrazení přiměřených nákladů vynaložených na prozkoumání
  reklamovaného zboží a zjištění, že vada nepodléhá záruce. 
  Nemůže®spotřebitelský vztah
 14. Ručitel prohlásil před dvěma svědky, že peněžitou pohledávku věřitele za dlužníka uhradí, jestliže ji dlužník přes výzvu nezaplatí. K tomu také došlo 
  NE,musel být písemně.
 15. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout 
  na základě písemného sjednání
 16. Ve spotřebitelských vztazích platí zejména zásada 
  Ochrana slabší strany
 17. Podmínkou pro vyvlastnění 
  Veřejný zájem
 18. Právním předpisem není 
  rozhodnutí rozhodců,smlouva o zakázce, usnesení vlády
 19. Obec XV vydala vyhlášku, v níž je mj. uvedeno: „Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na všech veřejně přístupných prostranstvích, s výjimkou piva". Je takové ustanovení vyhlášky v souladu se zákony? 
  Ne, jedná se o plošný zákaz
 20. Kogentní právní normy jsou:
  práva a povinnosti,subjekty nemohou odchýlit
 21. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v piném rozsahu: 
  v 18 letech
 22. Rozhodce jmenuje (jmenují): 
  Strany sporu
 23. Nález rozhodčího soudu: 
  je přezkoumatelný ve stanoveném rozsahu, stanovují ho většina soudců
 24. Slova „iura novit curia" znamenají, 
  SOUD ZNÁ ZÁKON
 25. Proti rozhodnutí odvolacího soudu v občanskoprávní věci lze podat 
  dovolání
 26. Příčinná souvislost vyjadřuje vztah mezi: 
  protiprávním úkonem škůdce a zaviněním škůdce
 27. Bezdůvodným obohacením není: 
  nabytí do zástavy, movité věci bez písemné smlouvy, získání darem
 28. Po právní moci soudního rozhodnutí, kterým byl dlužník odsouzen k
  zaplacení peněžité částky
  není odvolání ani možnost znova rozhodnout
 29. Pro soud nižšího stupně je právně závazné rozhodnutí soudu 
  Vyššího stupně ve stejném případě
 30. Proti platebnímu rozkazu má dlužník, který s ním nesouhlasí, k dispozici možnost: 
  podat odpor
 31. Který z následujících subjektů má zákonodárnou iniciativu? 
  Poslanec
 32. Právo z odpovědnosti za vady se: 
  prekluduje
 33. Smlouva je: 
  dvoustraným právním úkonem, právní fikcí nebo vícestranným
 34. Jaké právo vznikne kupujícímu po podpisu smlouvy o koupi nemovitostí,
  která se zapisuje do katastru? 
  Zápis do katastru, vlastnické
 35. Smlouva o převodu nemovitostí: 
  může být sepsána stranami, bez účasti advokáta, musí být v písemné formě,podpisy na stejném listu
 36. Při postoupení pohledávky: 
  • postupníka
  • věřitele → je nutné toto uzavřít písemně.
 37. Odstoupení od písemné smlouvy je účinné: 
  od doručení.
 38. Povinnost platit smluvní pokutu sjednanou ve smlouvě NENÍ závislá
   NENÍ závislá, zda vznikla škoda
 39. Smlouva o smlouvě budoucí: 
  smlouva zavazující obě smluvní strany uzavřít smlouvu
 40. Právnickou osobou není: 
  dluhy nezanikají,přecházejí na blízkého,pokud se nejedná o                                     osobní(bolestné), smluvní nároky zanikají
 41. Právnickou osobou není:
  smlouva o sdružení podle obč. zákoníku.
 42. Obecní úřad
  je orgán obce, nemá právní způsobilost
 43. Rozhodnutí ve formě nálezu může 
  Ústavní soud,rozsudek je jménem republiky
 44. Narození dítěte je z hlediska práva: 
  subjektem práv a povinností,právní údálostí
 45. Právo z odpovědnosti za vady se: 
  • vztahuje na vady které existovaly v době plnění,rozlišují se
  • faktické a právní
 46. Vlastnické právo k věci: 
  držení, užívání,požívání,nakládání
 47. Vlastnické právo k movité věci se nabývá 
  výhradně převzetím pokud neexistuje právní předpis a nedohodli se účastníci jinak
 48. Jaké právo vznikne kupujícímu po podpisu smlouvy o koupi nemovitostí, která se zapisuje do katastru?
  Zapsat do katastru nemovitostí
 49. Smlouva o převodu nemovitostí: 
  může být sepsána stranami, bez účasti advokáta, musí být v písemné formě,podpisy na stejném listu
 50. Při postoupení pohledávky: 
  • Postoupením dochází ke změně v osobě
  • věřitele,čas,předmět,dlužník se nemění
 51. Odstoupení od písemné smlouvy je účinné: 
  od doručení písemnosti druhé straně
 52. Povinnost platit smluvní pokutu sjednanou ve smlouvě musí být 
  nesmí být v rozporu s dobrými mravy
 53. Narovnání je po právní stránce: 
  jeden ze způsobů zániku závazku, ke kterému dojde tehdy, jestliže se věřitel a dlužník dohodnou, že mezi nimi sporná nebo pochybná práva a povinnosti budou vyjasněna a upřesněna. Snaha předejít novému sporu
 54. Pronajímatel a nájemce uzavřely smlouvu o nájmu, v níž sjednali pro případ prodlení se zaplacením nájemného smluvní pokutu. Nájemce se ocitl v prodlení s placením nájmu. Je proto povinen: 
  zaplatit smluvní pokutu
 55. Jestliže je nárok žalobce promlčen: 
  musí obžalovaný podat námitku,nemá právní nárok
 56. Občanské soudní řízení je zahájeno: 
  • Řízení je zahájeno okamžikem, kdy soudu došel
  • návrh na zahájení řízení (žaloba). Nesporná řízení jsou zahájena okamžikem, kdy soud vydá usnesení o zahájení nesporného řízení.
 57. Hypotéza právní normy: 
  • tu část právní normy, která určuje podmínky, za
  • kterých se má uplatnit pravidlo jednání obsažené v další části právní normy (dispozici)
 58. Právnickou osobou není: 
  není sdružení vzniklé na základě smlouvy o sdružení.
 59. Důkazní břemeno v civilním řízení znamená, že: 
  • Důkazní břemeno je povinnost účastníka řízení
  • dokázat určitou skutečnost. Většinou je onou stranou žalobce.
 60. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti: 
  vzniká narozením, vyjadřuje, že fyzická osoba je subjektem práva
 61. Účinnost zákona nastává dnem: 
  v den vyhlášení platnosti nebo 15 dní po zapsání do sbírky zákonů
 62. Právem absolutním je: 
  vlastnické právo
 63. Návrh na zrušení zákona nebo jeho části může k Ústavnímu soudu podat: 
  prezident republiky, skupina nejméně 41 poslanců nebo 17 senátorů, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti, vláda za určitých podmínek nebo ten, kdo podal ústavní stížnost, a nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení.
 64. Protiprávním úkonem je: 
  • Protiprávní úkon je lidské chování, které na
  • rozdíl od právních úkonů právo nedovoluje a logicky na něj váže právní následky.
 65. Provozovatel motorového vozidla za škodu vzniklou porušením dopravních předpisů
  plně zodpovídá
 66. Podstatnou náležitostí kupní ceny je: 
  kupní smlouva neboli předmět koupě
 67. Soudní řízení je zahájeno: 
  Řízení před soudem je zahájeno návrhem (žalobou). Náležitosti tohoto návrhu upravuje zákon
 68. Platebním rozkazem je: 
  Platebnírozkaz je rozhodnutí ve zkráceném soudním řízení a vydává se pouze v případě, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem.
 69. Rozhodnutí ve formě nálezu může vydat 
  Rozhodčí nález musí být usnesen většinou rozhodců, vyhotoven písemně a alespoň většinou rozhodců podepsán.Výrok rozhodčího nálezu musí být určitý.(ústavní soud)
 70. Pravomocné správní rozhodnutí rozhodnutí 
  • rozhodnutí závazné a nezměnitelné i v případě, že se
  • odchyluje od hmotněprávní skutečnosti nebo je s ní přímo v rozporu
 71. Správní právo 
  Správní právo je odvětví veřejného práva, na hmotné, procesní, organizačně-kompetenční a správní právo trestní. Dále ho můžeme rozdělovat na obecné a zvláštní. Správní právo je samostatné právní odvětví, mj. protože splňuje odvětvová normotvorná kritéria. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy
 72. Trestní právo je založeno na: 
  na myšlence právního státu -> na zásadách demokracie, úctě k lidským právům a svobodám. Jeho účelem je chránit zájmy společnosti
 73. Občanské soudní řízení: 
  že v něm soud vykonává civilní pravomoc. 
Author
esko
ID
178180
Card Set
Základy práva
Description
Základy práva
Updated