BLS Sanskrit All

 1. Chair Pose
  Utkatasana (OOT-kah-TAHS-anna)

  Utkat -asana
 2. Warrior 1
  Virabhadrasana I (VEER-ah-BAH-dras-anna)

  Virabhadr-asana
 3. Warrior 2
  Virabhadrasana II  (VEER-ah-BAH-dras-anna)

  Virabhadr-asana
 4. Reverse Warrior
  Viparita Virabhadrasana (VEER-ah-BAH-dras-anna)

  or

  Virabhadrasana II Variation

  Virabhadr-asana
 5. Extended Triangle
  Utthita Trikonasana (oo-TEE-tah  TREE-cone-AHS-anna)

  Trikon-asana
 6. Bound Revolved Side Angle

  or

  Extended Side Angle
  • Baddha Parsvakonasana
  • (BAH-dah  Parsh-vah-cone-AHS-anna)

  Baddha Parsvakon-asana
 7. Single Leg Fold
  Parsvottanasana  (parsh-voh-tahn-AHS-anna)

  Parsvottan-asana
 8. Wide Leg Forward Fold
  • Prasarita Padottanasana C
  • (pra-sa-REE-tah  pah-doh-tahn-AHS-anna)

  Prasarita Padottan-asana C
 9. Tree Pose
  Vrksasana (vrik-SHAHS-anna)

  Vrks-asana
 10. Warrior 3
  • Virabhadrasana III 
  • (VEER-ah-BAH-dras-anna)

  Virabhadr-asana
 11. Dancer's Pose
  Natarajasana (not-ah-raj-AHS-anna)

  Nataraj-asana
 12. Crow Pose
  Bakasana (bahk-AHS-anna)

  Bak-asana
 13. Pigeon Variation (Backbend)
  • Eka Pada Raja Kapotasana
  • (aa-KAH  pah-DAH  rah-JAH-cop-poh-TAHS-anna)

  Eka Pada Raja Kapot-asana
 14. Half Pigeon Variation (Half Vamadeva's Pose)
  • Ardha Vama Devasana
  • (are-dah  VAH-mah-day-vahas-anna)

  Ardha Vama Dev-asana
 15. Locust
  Salabasana (sha-la-BAHS-anna)

  Salab-asana
 16. Inchworm (Heart Opening Pose)
  Anahatasana (Ana-hat-asana)
 17. Cobra
  Bhujangasana (boo-jang-GAHS-anna)

  Bhujang-asana
 18. Dragonfly (Firefly)
  sanskrit unknown (David said we do not have to worry about this sanskrit name)
 19. Wheel Pose
  Urdvha Dhanurasana (OORD-vah-don-your-AHS-anna)

  Urdvha Dhanur-asana
 20. Gate-Latch Pose
  Parighasana (par-ee-GOSS-anna)

  Parigh-asana
 21. Marichy's Pose (Bound Sage Pose)
  Marichyasana C (mar-ee-chee-Ahs-anna)

  Marichy-asana
 22. Side Crow
  Parsva Bakasana (parsh-vah  bahk-AHS-anna)

  Parsva Bak-asana
 23. Pigeon Variation (Hip Opener)
  • Eka Pada Raja Kapotasana
  • (aa-KAH  pah-DAH  rah-JAH  cop-poh-TAHS-anna)

  Eka Pada Raja Kapot-asana
 24. Cow Face Pose
  Gomukhasana (go-mooKAHS-anna)

  Gomukh-asana
 25. Bound Angle Pose
  Baddha Konasana (BAH-dah  cone-AHS-anna)

  Baddha Kon-asana
 26. Double Pigeon Pose (Fire on the Logs)
  Agni Stambhasana (ahg-NEE  stahm-BAHS-anna)

  Agni Stambh-asana
 27. 1/2 Partridge (Partridge Pose Variation)
  Chakorasana

  Chakor-asana
 28. Single Legged FLD (Head to Knee FWD FLD)
  Janu Sirsasana (JAH-new-sheer-SHAHS-anna)

  Janu Sirs-asana
 29. Reclining Double Legged FLD (Reclining Intense West Stretch)
  • Supta Paschimottanasana
  • (soup-TAH  POSH-ee-moh-tan-AHS-anna)

  Supta Paschimottan-asana
 30. Seated Double Legged FWD FLD (Intense West Stretch)
  Paschimottanasana (POSH-ee-moh-tan-AHS-anna)

  Paschimottan-asana
 31. Upward Plank (Tabletop Pose)
  Purvottanasana

  Purvottan-asana
 32. Double Toe Pose (Upper Facing Hands to Feet Pose)
  Ubhaya Padangusthasana

  Ubhaya Padangusth-asana
 33. Plow Pose
  Halasana (hah-LAHS-anna)

  Hal-asana
 34. Shoulderstand
  Sarvangasana (sar-van-GAHS-anna)

  Sarvang-asana
 35. Fish Pose
  Matsayasana (mot-see-AHS-anna)

  Matsay-asana
 36. Reclining Spinal Twist (Half Belly Churning Pose)
  Jathara Parivartanasana

  Jathara Parivartan-asana
Author
Basma
ID
177875
Card Set
BLS Sanskrit All
Description
The sanskrit name of the base level sequence
Updated