Chinese Lesson 8 Characters

 1. lǎoshī
  • teacher
  • 老師
 2. hànzì
  • Chinese Characters
  • 漢字
 3. měiguó
  • United States
  • 美國
 4. xiǎng
  • to want to
 5. búguò
  • but
  • 不過
 6. cóng...lái
  • to come from
  • 從.....來
 7. zhèngzài
  • (in the middle of) V
  • 正在
 8. cóng...qù
  • to go from
  • 從....去
 9. yīn.wèi
  • because
  • 因為
 10. dàn.shì
  • but
  • 但是
 11. bú shì A érshì B
  • not A but B
  • 不是 A 而是B
 12. zěn.meyàng
  • how is it?
  • 怎麼樣
 13. xiàng...yíyàng
  • seems the same as
  • 像....一樣
Author
lightedcaboose
ID
177848
Card Set
Chinese Lesson 8 Characters
Description
Chinese Lesson 8 Characters
Updated