KANJI FOR N5

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

  • AN
  • yasu(i)


  peace, cheap, safety
  • ICHI, ITSU
  • hito(tsu), hito-

  one
  • IN
  • no(mu)


  to drink
  • U, YUU
  • migi

  right
  • U
  • ame


  rain
  • EKI
  • -

  station
  • EN
  • maru(i)


  circle, Yen, round
  • KA
  • hi

  fire
  • KA
  • hana

  flower, blossom
  • KA, GE
  • shimo, sa(geru), o(rosu), ku(daru)


  below, down
  • KA
  • nani

  what, how many, which
  • GAI, GE
  • soto, hoka, hazu(reru), hazu(su)


  outside, other, disconnect
  • GAKU
  • mana(bu)

  school, science, learning
  • KAN, KEN
  • aida

  time, time span
  • KI, KE
  • -


  soul, spirit
  • KYUU, KU
  • kokono(tsu), kokono-
  • nine
  • KYUU
  • yasu(mu)
  • to rest
  • GYO
  • sakana, uo


  fish
  • KIN, KON
  • kane
  • gold, metal, money
  • KUU
  • sora, a(keru), kara
  • sky, to become free, empty
  • GETSU, GATSU
  • tsuki
  • month, moon
  • KEN
  • mi(ru), mi(eru), mi(seru)


  to see, to be visible, to show
  • GEN, GON
  • i(u)
  • word, to talk
  • KO
  • furu(i)
  • old, used
  • GO
  • itsu(tsu), itsu-
  • five
  • GO, KOU
  • ato, oku(reru), nochi
  • after, later, back, to stay behind
  • GO
  • -
  • noon
  • GO
  • kata(ru), kata(rau)
  • word, to talk
  • KOU
  • -


  school
  • KOU, KU
  • kuchi

  mouth
  • KOU
  • i(ku), yu(ku), okona(u)


  to walk. to go, to do, to carry out
  • KOU
  • taka(i), taka(maru), taka(meru)


  high, expensive, increase, quantity
  • KOKU
  • kuni


  country
  • KON, KIN
  • ima


  now
  • SA
  • hidari


  left
  • SAN
  • mit(tsu), mi-


  three
  • SHI
  • yo(ttsu), yu(tsu), yo-, yon-


  four
  • SHI, SU
  • ko

  child
  • JI
  • mimi


  ear
  • SHICHI
  • nana(tsu), nana-, nano-


  seven
Author
ID
177708
Card Set
KANJI FOR N5
Description
Kanji for Level 5
Updated
Show Answers