MR; veiligheidswetgeving

 1. Rangorde:
  • 1). grondwet
  • 2). wetten en decreten
  • 3). koninklijk besluit en tegentsbesluit
  • 4). ministreel besluit
  • 5). anderen (decreten, besluiten van Vlaamse execurtieve, EG-richtlijnen..)
 2. Collectieve ardeidsovereenkomst (CAO);
  • Overeenkomst tussen werkgever en werknemer
  • Staat in op wanner wel/niet gewerkt wordt
 3. ARAB:
  • Algemeen regelement voor de arbeidsbescherming
  • Wetgeving inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid
 4. Normen
  • Zijn standardiseering van regels die betrekking hebben op het uitvoeren van een bepaalde opdracht
  • Kan verplicht gesteld worden als hij is opgenomen in koninklijk besluit
  • BIN (Belgische instituut voor normalisatie) erkende instelling voor normalisatie
 5. BIN maakt normen openbaar, normen kunnen bekrachtigd of geregistreed zijn:
  • Een bekrachtigde Belgische norm is door koninklijk besluit bekrachtigd.
  • Een geregistreede Belgische norm is een buitenlandse/internnationale norm/publicatie die door de bevoegde commissie is aangenomen.
 6. Exclusieve/indicatieve norm:
  • Exclusief: norm die men verplicht is te volgen
  • Indicatief: wordt aangeraden maar is niet verplicht
 7. Codex:
  Gaat binnen afzienbare tijd het ARAB vervangen
 8. Werkgever:
  • Verplicht veiligheidmaatregelen te nemen
  • Doen naleven van regels door personeel
  • Hij is daarvoor burgelijk- en strafrechtelijk verantwoordlijk
 9. Comité:
  • Leden: vakbond, werkgever, preventieadviseur
  • Taak: opsporen van risico's die veiligheid/hygiëne/gezondheid in gevaar kunnen bregen. Er moeten dan voorstellen/advies geformuleerd worden.
  • Vergadert minstens 1x per maand
  • Wordt voorgezeten door hoofd van onderneming of pers die hiervoor volmacht heeft
  • Bij een vergadering kunnen specialisten uitgenodigd worden.
 10. Hiërarchische/bevelvoerings lijn:
  • belangrijk bij de uitvoering van een voorkomingsbeleid
  • leden: werkgever en al de personen die bevelen kunnen geven aandaande de uitvoering van een bepaalde taak
 11. Comité preventie en bescherming op het werk (PBW):
  Op een plek waar tenminste 50werknemers werken, moet 1 of meer comités PBW oprichten
 12. Vlarem 1 & 2:
  • Vlarem 1; milieuvergunning
  • Vlarem 2; bepaalde specifieke voorwaarden
 13. Dienst preventie en bescherming op het werk (PBW):
  • ARAB+ codex verplichten alle ondernemingen/instellingen een dienst voor PBW op te richten, deze werkt vooral preventief
  • Wordt geleid door diensthoofd veiligheid, ze beschikken over wettelijk vereiste opleiding
 14. Arbeidsgeneeskundige dienst:
  • Elke onderneming is verplicht hierop beroep te doen
  • Wordt geleid door arbeidsgeneesheer- diensthoofd (neemt deel aan vergaderingen preventie en bescherming op het werk)
  • Kan intern zijn of extern
  • Heeft voornamenlijk preventieve rol
 15. Keuringsorganisme:
  Regelementaire controles door erkende organisme worden opgelegd door het ARAB
 16. Arbeidsinspectie:
  • Technische arbeidsinspectie; toezichthoudende, verbaliserende opdrachten
  • Medische arbeidsinspectie; medisch-sociale aard, controle op gevaarlijk afval
 17. Gevaarlijke toestanden:
  • Heeft te maken met omgeving
  • Deze toestand moet gerapporteerd wordene n verwijderd, waardoor een belangrijke mogelijkheid van een ongeval weg valt
 18. Gevaarlijke handeling:
  Gebeurtenissen die (in)directe gevolgen hebben
 19. Menselijke factoren:
  • Lichamelijke factoren: ziekte, vermoeidheid, handicaps
  • Psychische factoren: stress, demotivatie, onzekerheid
 20. Schade:
  • Het gevolg van een ongeval
  • Menselijke, materiële schade
 21. Menselijke schade:
  • Lichamelijke verwonding: slachtoffer kan normlae taak niet meer vervullen, in sommige gevallen
  • Gezondheidsschade: chronische schade door een beroep, gevolg van één of meerdere schadelijke factoren over een langere tijd
 22. Materiële schade
  • uitrusting (machines, gereedschap.)
  • omgeving/milieu (Tjernobil, vervuiling Rijn)
  • product (grondstoffen, slecht afgewerkte producten)
  • functie-economisch (procesritme verstoord, verzekeringspremies stijgen)
 23. Voorkomen van schade:
  • Risico elimineren
  • Rekening houden met risico's (risico analyse)
  • Risico's opsporen en elimineren (als al de werknemers meewerken)
 24. Ongevallendriehoeken
  • Tonen allemaal het aantal ongevallen aan ze richten zich enkel op een ander aspect
  • > ernstige ongevallen gebeuren zelden
  • > voor ongeval waren er eerste enkele bijna-ongelukken
 25. Wet van Heinrich
Author
zotbolleke
ID
177292
Card Set
MR; veiligheidswetgeving
Description
MR
Updated