sentences.txt

 1. Watashi wa kasa o kaimasen.
  (I'm not going to buy an umbrella.)
 2. Kare wa machimasen.
  (He won't wait.)
 3. Kimiko wa Osaka ni ikimasen.
  (Kimiko isn't going to Osaka.)
 4. Watashi wa ima tabemasen.
  (I'm not going to eat now.)
 5. Kanojo wa kasa o karimasen.
  (She isn't going to borrow an umbrella.)
 6. John wa Sendai ni ikimashita.
  (John went to Sendai.)
 7. Kodomotachi wa kouen de asobimashita.
  (The children played at the park.)
 8. Yoshi wa ringo o tabemashita.
  (Yoshi ate an apple.)

  • Shizu wa manga o kaimashita.
  • (Shizu bought a comic book.)
 9. Bob wa sono eiga o mimashita.
  (Bob saw that movie.)
 10. John wa Sendai ni ikimasen deshita.
  (John didn't go to Sendai.)

  • Kodomotachi wa kouen de asobimasen deshita.
  • (The children didn't play at the park.)

  • Yoshi wa ringo o tabemasen deshita.
  • (Yoshi didn't eat an apple.)
 11. Mama wa mise de banana o kaimasu.
  (Mom buys/will buy bananas at the store.)
 12. Jim wa manga o yomimasu.
  (Jim will read a comic book.)
 13. Ojii-san wa sugu kaerimasu.
  (Grandpa will return soon.)
 14. Watashi wa ashita kimemasu.
  (I'll decide tomorrow.)
 15. Jerry wa sugu heya kara demasu.
  (Jerry will come out of the room soon.)
 16. Ayako wa mainichi terebi o mimasu.
  (Ayako watches the TV every day.)
Author
pedreira
ID
17722
Card Set
sentences.txt
Description
sentences for learning japanese verbs and conjugation
Updated