واژگان عمومی زبان

 1. Astronomer
  ستاره شناس
 2. Abstract low
  قانون انتزاعی


  قانون انتزاعی
 3. Autonomic
  خودکار
 4. Acquiesce
  تن در دادن
 5. Basic foundation
  پایه و ساختار اساسی
 6. Activity levels
  سطوح فعالیت
 7.  

  Behavioral counseling
  مشاوره رفتاری
 8. Adequate
  کافی،مناسب
 9. Adjustment disorder
  اختلالات سازگاری
 10.  

  Biofeedback
  پسخوراند زیستی
 11. Administered
  اداره کردن-نظارت
 12. Capacity
  ظرفیت،استعداد
 13. Adulthood
  بزرگسالی
 14.  

  Cardiovascular
  قلبی عروقی
 15. Ceasing
  متوقف شدن
 16. Aging
  مسن شدن،پیر شدن
 17. Agreeable
  قابل قبول
 18. Ancestral
  اجدادی،نیایی
 19. Anesthesia
  بیهوشی
 20. Antecedent
  پیشایند
 21. Clock feeding
  غذا دادن بر اساس ساعت
 22. Anxiety
  اضطراب
 23. Cognitive
  شناختی
 24. Anxiety-reduction
  کاهش اضطراب
 25.  

  Comparative psychology
  روانشناسی تطبیقی
 26.  

  Apgar index
  مقیاس آپگار
 27. Comprehensive
  جامع ، کامل
 28. Appreciationg
  قدردانی کردن
 29. Conceived
  درک شده
 30. Apprehension
  نگرانی،بیم،تشویش
 31. Concrete
  عینی
 32. Conduct
  کار کردن
 33. Conglomeration
  توده،گلوله،گردسازی
 34. Assimilation
  درونسازی-جذب
 35. Assumption
  فرض
 36.  

  Constitutional
  ذاتی-سرشتی
 37. Constructed
  ساخته شده
 38. Coping with
  مقابله کردن با،کنار آمدن با
 39. Counter conditioning
  شرطی سازی متقابل
 40. Cover learning
  یادگیری نهان
 41. Eliminate anxiety
  حذف اضطراب
 42. Inarticulate
  گنگ
 43. Elimination
  حذف،محو
 44. Incidence
  میزان بروز بیماری
 45.  

  Emerge
  ظهور،پیدایش
 46. Created
  ایجاد، ابداع کردن
 47. Emotional disturbance
  اختلال هیجانی
 48. Criterion validity
  ملاک اعتبار
 49. Encoding
  رمز گردانی
 50. Crying tendency
  تمایل به گریه کردن
 51. Culminated
  به اوج و حداکثر رسیدن
 52. Epidemiological
  همه گیر شناختی
 53. Cure-all
  شفا بخشی کامل
 54. Equation
  معادل
 55. Cyclicity
  چرخه ای،دوره ای
 56. Establish
  تاسیس کردن
 57. Decipher
  کشف رمز کردن
 58. Decontextulization
  جدا کردن موضوع از زمینه مطالعه آن
 59. Extinction
  خاموشی
 60. Demonstrating
  نشان دادن،اثبات کردن
 61. Extinguishing
  فرونشاندن
 62. Face validity
  اعتبار صوری
 63. Desirability bias social
  سوگیری درجه رغبت اجتماعی
 64. Factitious disorder
  اختلال ساختگی
 65. Deterioration
  انحلال ،زوال
 66. Dismissed
  اخراج کردن
 67. Flooding
  غرفه سازی
 68. Function
  تابع
 69. Dissimilation
  سوخت )در فیزیولوژی(
 70. Growth spurt
  رشد، ناگهانی
 71. Dissipate
  پراکنده کردن
 72. Dissipate
  ناپدید شدن
 73. Hypertension
  پر تنشی
 74. Implications
  تلویحات،معانی ضمنی
 75. Elaboration
  گسترش،بسط
 76. Implies
  اشاره کردن
 77. Elicit
  برانگیختن،تحریک کردن
 78. Inarticulate
  گنگ
 79. Overlapping
  همپوشی
 80. Puberty
  بلوغ جنسی
 81. Independent variable
  متغیر مستقل
 82. Indicate
  نشان دادن،بیانگر
 83. Perceptual
  ادراکی
 84. Irritability
  تحریک پذیری،زود رنجی
 85. Lag
  تاخیر-عقب مانده
 86. Stimulus
  محرک
 87. Subtle
  فرعی
 88. Recapitulate
  باز پیدایی
 89. Synthesis
  ترکیب
 90. Regularization
  نظم بخشی
 91. Systematic desensitization
  حساسیت زدائی منظم
 92. Temperament
  خلق و خوی
 93. Tend
  تمایل
 94. Reliability
  پایایی،ثبات
 95. Respiratory effort
  کوششهای تنفسی
 96. Personality inventory
  پرسشنامه شخصیت
 97. Loud gong
  صدای بلند
 98. Maladaptive behavior
  رفتار ناسازگارانه
 99. Malinger
  تمارض کردن
 100. Precipitated
  بوجودآورنده
 101. Manipulate
  دستکاری کردن
Author
mansoureh
ID
177204
Card Set
واژگان عمومی زبان
Description
روانشناسی
Updated