فصل 9 فیرس

 1. از نظردیدگاه سنتی شخصیت چیست؟ چگونه باید آن را سنجید؟
  شخصیت نظامی از سازه هاست که به شدت روی رفتار تاثیر می گذارد

  این سازه ها: ایگو انتظار، صفت، پارانویا، ظرفیت کمال

  برای درک یا پیش بینی رفتار باید متغیرهای زیربنایی را بسنجیم

  شناسایی خصوصیات شخصیتی پایدار از توصیف وضعیت مهم تر است
 2. چه سازه های زیربنایی بر شخصیت تاثیر می گذارند؟طبق دیدگاه سنتی
  ایگو انتظار، صفت، پارانویا، ظرفیت کمال
 3. رویکرد
  درمانگرها و سنجش گرهای رفتار به شخصیت چیست؟ چگونه باید آن را سنجید؟
  • شخصیت
  • را بر مبنای گرایش های رفتاری افراد در وضعیت های خاص بررسی می کنند

  • شخصیت
  • مجموعه ای از توانایی هاست
 4.  

  تفاوت دیدگاه سنتی و رفتارگراها
  • به
  • جای خصوصیات زیربنایی، دنبال تعامل رفتارها و وضعیت ها هستند

  • شخصیت
  • مجموعه ای از توانایی ها و مهارت هاست(پرخاشگری مهارت است مثل دوچرخه سواری) تا
  • مجموعه ای از زمینه ها (مثل نیاز یا صفات)

  خصوصیات وصفی تا اسمی: رفتار پرخاشگرانه نه پرخاشگری
 5. تفاوت های سنت
  رفتاری با دیدگاه سنتی: (سه تفاوت)ه
  • 1-نمونه
  • در مقابل علامت

  • 2-تحلیل
  • کارکردی: SORC

  • 3-سنجش
  • رفتاری به عنوان فرآیندی پیوسته و مستمر
 6. تفاوت های سنت
  رفتاری با دیدگاه سنتی: (بر اساس جدول صفحه 346)ه
  • الف-مفروضات:
  • مفهوم شخصیت، علل رفتار

  • ب-تلویحات: نقش
  • رفتار، نقش تاریخ، ثبات رفتار

  • ج-استفاده از
  • داده ها

  • د-سایر خصوصیات:
  • میزان استنباط، مقایسه ها، روش سنجش، زمان بندی سنجش، محدوده سنجش
 7. نمونه در مقابل
  علامت را توضیح دهید
  • در
  • دیدگاه سنتی:

  •  شناسایی خصوصیات شخصیتی پایدار از توصیف وضعیت
  • مهم تر است.

  • پاسخ
  • ها را نمونه می گیرند.

  • در
  • وضعیت های دیگر هم رفتاری مشابه خواهد داشت

   

  در سنت ر فتاری:

  نامشخص بودن آزمون یا بررسی اعماق شخصیت مهم نیست

  پاسخ ها علامت هستند

  عملکردش تظاهر غیر مستقیم یا نمادین از خصوصیتی دیگر است
 8. تحلیل کارکردی را
  توضیح دهید
  مورد نظر اسکینر 1953

  • تحلیل دقیق محرک هایی که پیش از رفتار وجود داشته اند و
  • پیامدهای پس از آن = یافتن علل رفتار

  • نکته مهم: توصیف دقیق و ظریف از پیشایندها و پیامدها. زمان،
  • محل و افراد حاضر

  در برگرفتن متغیرهای ارگانیسمی

  مدل SORC
 9. نحوه ی درمان در
  سنت رفتاری
  • در این سنت فرض بر این است که رفتارهای به خاطر پیامدشان
  • آموخته می شوند و تداوم می یابند

  پس

  برای تغییر دادن رفتار نامطلوب باید:

  1-محرک های مولد رفتار

  2-تقویت کننده های پس از وقوع رفتار

  را بشناسیم. بعد دستکاری کنیم. بعد اصلاح کنیم.
 10. متغیرهای
  ارگانیسمی چیستند؟ مثال
  • شامل خصوصیات جسمی، فیزیولوژیک یا شناختی فرد می شوند که در
  • مفهوم بندی مشکل وی و درمان نهایی وی اهمیت دارند

  • برای مثال نگرش ها و باورهای افراد مستعد افسردگی مهم است
  • چون با افسردگی رابطه دارند
 11. مدل SORC
  مدلی برای مفهوم بندی مشکلات بالینی بر مبنای دیدگاه رفتاری

  محرک ها یا پیشایندهای رفتار مشکل ساز S

  متغیرهای ارگانیسمی مرتبط با رفتار مشکل ساز O

  پاسخ یا رفتار مشکل ساز R

  پیامدهای رفتار مشکل ساز C
 12. سنجش رفتاری به
  عنوان فرآیندی پیوسته و مستمر را توضیح دهید.
  • قبل و
  • در حین و پس از درمان

  • مدل
  • پترسون و سوبل:

  • 1- سنجش
  • مقدماتی رفتارهای غیر انطباقی

  • 2-سنجش
  • مقدماتی تشخیصی: تشخیص، بافت درمان، امکانات مراجع

  • 3-طراحی
  • درمان/هدف گزینی: همکاری و توافق بر سر ملاک ها

  • 4-بازبینی
  • پیشرفت درمان

  • 5-تکمیل
  • درمان: بررسی احتمال وقوع مجدد نشانه ها مثلن در محیط های پرخطر

  • 6-حفظ
  • فواید و اثرات درمان
 13. سنجش رفتاری به
  عنوان فرآیندی پیوسته و مستمر چه اهمیتی دارد؟
  1-انتخاب اولیه راهبردهای درمانی

  • 2-کارایی
  • راهبردهای درمانی

  • 3-ارزیابی
  • اثربخشی کلی درمان پس از اتمام آن

  • 4-عوامل
  • وضعیتی خاص که ممکن است باعث تکرار رفتار شوند
 14. رشته
  رفتار درمانی از چه جهت رشته ی بی نظیری است؟
  • تاکیدش
  • بر تصمیم سازیهای مبتنی بر داده ها در تمامی مراحل درمان
 15. اهمیت
  سنجش رفتاری
  • یک
  • ضرورت است

  • شکاف
  • بین تحقیقات رفتاری و کار بالینی را پر می کند
 16. روش
  های سنجش رفتاری (5 روش)ه
  1-مصاحبه

  2-مشاهده

  • 3-روش
  • های نقش بازی کردن یا تمرین رفتاری

  • 4-پرسش
  • نامه ها وفهرست ها

  • 5-ثسنجش
  • رفتاری شناختی
 17. در روش
  مصاحبه رفتاری چه اطلاعاتی به دست می آید؟
  • برداشتی
  • کلی از مشکل و متغیرهای حافظ مشکل

  • داده
  • های تاریخی مربوطه

  • بررسی
  • و سنجش نقاط قوت بیمار

  • اقدامات
  • قبلی وی برای کنار آمدن با مشکل

  • توقعات
  • بیمار در مورد درمان
 18. روش های مشاهده
  (4 مورد)ه
  • مشاهده
  • طبیعی: مشاهده در خانه، مدرسه، بیمارستان

  • مشاهده
  • کنترل شده: آزمون ها وضعیتی: مطالعات در زمینه صداقت، پاسخ به استرس، اختلاف والد -
  • نوجوان

  • فنون
  • عملکردی کنترل شده: فنون کنترل شده عملکردی، اندازه گیری های روانی -
  • فیزیولوژیک

  خوبازبینی
 19. مشاهده
  طبیعی
  • فن
  • اصلی

  • برای
  • تعیین فراوانی، نیرومندی و شدت رفتار، عوامل حافظ و نگهدارنده آن

  • بیشتر
  • در تحقیق استفاده می شود تا کار بالینی
 20. نمونه هایی از مشاهده طبیعی
  • مشاهده
  • در خانه

  • معروفترین:
  • نظام کدگذاری رفتاری پترسون

  • پیش
  • بینی احتمال دستگیر شدن تا دو سال بعد، به کمک نمره های این آزمون

   اثبات قدرت پیش بینی کنندگی مشاهده طبیعی

   

   مشاهده در مدرسه

  • معروفترین:
  • فهرست رفتار کودک آخنباخ

   

   مشاهده در بیمارستان

  • معروفترین:
  • فهرست رفتاری در نمونه زمانی گوردون پاول و همکاران

  • پایایی
  • بالا

  • اثبات
  • تاثیر مثبت کلوزاپین (یک داروی جدید ضد روان پریشی ) در یک دوره 6 ماهه
 21. مشاهده کنترل شده
  مشاهده طبیعی: گران، زمان بر، پر مداخله

  پس

  • آزمون های وضعیتی:  در وضعیت های کمابیش مشابه
  • وضعیت های طبیعی
 22. نمونه هایی از آزمون های وضعیتی
  4
  • مطالعات در زمینه صداقت و فریب کاری: هارتشورن و می
  • امکان تقلب کودکان
  •  رفتار فریب کارانه به شدت مختص به وضعیت اند و نباید آن را یک صفت عمومی دانست

   

  پاسخ به استرس: ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم – ساختن اتاقک

  ادارات دولتی انگلیس برای استخدام

  پیش بینی عملکرد متقاضیان سپاه صلح – ال وی گوردون

   

  • اختلاف والد – نوجوان: پرینز و کنت – نظام کد گذاری
  • رفتار تعاملی – ترکیبی از مشاهده و استنباط
 23. فنون عملکردی کنترل شده
  آرنولد لازاروس: ترس از فضای بسته با قرار دادن بیمار در اتاقی بسته که با حرکت کردن صحنه تنگ تر می شد

  بندورا: اضطراب زایی به کمک فیلم

  فنون کنترل شده عملکردی: ترس از مار – اجتناب رفتاری – ترس ضمیمه نزدیک شدن

  •  اندازه گیری های روانی – فیزیولوژیک: ERP, EDA,
  • EEG

   

  الزام های وضعیت + حضور متخصص بالینی
 24. اندازه گیری های روانی – فیزیولوژیک
  برای سنجش بدون مزاحمت دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه عصبی خودکار یا فعالیت های حرکتی –اسکلتی استفاده می شوند

  • فایده:فرآیندهایی را می سنجند که به طور مستقیم با خودسنجی یا اندازه گیری رفتاری قابل سنجش نیستند
  • مثل پاسخ دهی هیجانی)ه

  این فرآیندها را دقیق تر و ظریف تر اندازه می گیرند
 25. ابزارهای
  اندازه گیری های روانی – فیزیولوژیک
  1-پتانسیل های واقعه ای ERP

  • 2-فعالیت الکتریکی ماهیچه، فعالیت
  • الکتریکی مغز  EEG

  • 3-فعالیت
  • الکتریکی پوست EDA
 26. خودبازبینی
  • کم
  • هزینه تر

  • آسان
  • تر

  • بهتر
  • است در کنار یک مداخله درمانی وسیع تر مورد استفاده قرار بگیرد
 27. فواید
  خوبازبینی (4 مورد)ه
  1-رفتار مورد نظر چقدر اتفاق می افتد

  • 2-شاخص
  • تغییر پس از درمان محسوب می شود

  • 3-مراجعان
  • متوجه رابطه محرک های محیطی و خود رفتار می شوند

  • 4-موثر
  • برای سنجش یا درمان چاقی، سیگار کشیدن، بزدلی، اعتیاد به الکل
 28. متغیرهای موثر برای پایایی مشاهدات: (2 مورد)ه
  • پیچیدگی رفتار مورد نظر: هر چه رفتار پیچیده تر، پایایی
  • کمتر

  • آموزش مشاهده کنندگان:خشنود کردن ناظر نه، به توافق
  • رسیدن  با دیگر همکاران نه، دوری جویی
  • مشاهده کننده نه
 29. متغیرهای
  موثر برای اعتبار مشاهدات (7 مورد)ه
  • اعتبار
  • محتوا: محققان یا متخصصان مشخص می کنند که ایا این مشاهده کاربرد دارد یا نه

  • اعتبار
  • هم زمان: درجه بندی مشاهده ای با مشاهدات هم زمان دیگران

  • عتبار
  • سازه: طبق یک چارچوب نظری ضمنی یا صریح. آیا این درمان روی سازه ی ایجاد کننده
  • رفتار تاثیری داشته؟

  • ساز و
  • کارهای درجه بندی: مشخص کردن واحد تحلیل – فرم درجه بندی(مدت مشاهدات و نوع و تعداد پاسخ ها) – روش نمره گذاری (شدت رفتارها

  یا فراوانی آن ها)

  • خطای
  • مشاهده کننده

  • واکنش
  • نشان دادن: واکنش نشان دادن آزمودنی ها، یا تاثیر مشاهده کنندگان

  • اعتبار
  • بوم شناختی: داشتتن نمونه بزرگ برای اطمینان از این که مشاهدات آن ها واقعا معرف
  • رفتار مورد نظر است
 30. نظریه یادگیری
  اجتماعی
  • در آن پرخاشگری محصول
  • یادگیری های درون خانواده می باشد

  • وقتی پاداش های پرخاشگری
  • زیادند، پرخاشگری روی خواهد داد
 31. نظام کدگزاری رفتاری
  جونز و همکاران 1975
  • برگرفته از نظریه
  • یادگیری اجتماعی است

  • که در آن پرخاشگری محصول
  • یادگیری های درون خانواده می باشد

  • درمان بالینی: آرایش
  • مجدد وابستگی های اجتماعی درون خانواده به نحوی که میزان بروز پرخاشگری کاهش یابد

  • اعتبار سازه ی این نظام:
  • آیا رفتار پرخاشگرانه کودک پس از درمان بالینی کاهش یافته است یا خیر
 32. واحد تحلیل یعنی چه؟
  • مدت مشاهدات و نوع و
  • تعداد پاسخ ها
 33. فرم درجه بندی شامل
  چه چیزهایی است؟
  شدت رفتارها

  یا فراوانی آن ها
 34. روش های نقش بازی
  کردن برای سنجش رفتار
  یا تمرین رفتاری

  • شیوه ای برای آموزش
  • الگوهای جدید پاسخ

  • برای سنجش مهارت های
  • اجتماعی و جرات خیلی استفاده شده

  • تونتی من و مک فال:
  • مردهای کم رو

  • روش های ساده و موثر
  • برای نمونه گیری از مهارت ها و کاستی های رفتاری مراجعان

   

  • پرسش نامه ها و فهرست ها
  • برای سنجش رفتاری

  • برای شناسایی رفتارها،
  • پاسخ های هیجانی، ادراک ها

  فن خودسنجی

  • مثلن برنامه زمینه یابی
  • ترس – گیر ، لانگ و لازوویک

  برنامه جرات راتوس – راتوس

  پرسش نامه افسردگی بک – بک

  خودسنجی جوانان – آخنباخ

  فرم اختلاف زناشویی – وایس و مارگولین

   

  • سود: ضرورت استنباط رو
  • کم می کنه

  نقص: مقدار کمی نداره
 35. سنجش رفتاری شناختی
  • شناخت ها نیز مثل
  • رفتارها مورد بررسی دقیق قرار می گیرند و رابطه آن ها با ایجاد یک وضعیت آسیب
  • شناختی ، تداوم آن وضعیت و تغییرات آن تعیین می شود
 36. محور سنجش رفتاری
  شناختی
  • این تلقی است که شناخت
  • ها و افکار مراجعان نقش مهمی در رفتار آن ها دارد
 37. حامی رویکردهای
  کارکردی –شناختی
  میچنبام 1977

  • باید فرآیندهای فکر ی مراجع
  • را تحلیل کارکردی کرد
 38. روش های سنجش رفتاری
  شناختی – پارکس و هولون
  بلند فکر کردن مراجع

  • فورا به زبان آوردن
  • افکار

  • افکارشان را در برابر
  • برخی محرک ها نام ببرند
 39. نمونه های روش های
  سنجش رفتاری-شناختی
  شوارتز و گاتمن 1976

  • آزمون گفتگوی درونی در
  • مورد جسارت

  • مشخص کردن نقش دقیق
  • گفتگوهای درونی در تداوم یافتن مشکلاتی چون جرات نداشتن، پرخوری، افسردگی، کم رویی

   

  • بچمبلس، کاپوتو، برایت و
  • گالاگهر – سنجش ترس

  سلیگمن و همکاران – افسرده ها بعد از شناخت درمانی

  • لینسکات و دیگیوسپ – سنجش هم زمان چند سازه شناختی -  چه شناخت هایی با حالاتی چون افسردگی، اضطراب،
  • اختلاف خانوادگی، پرخاشگری رابطه دارند
 40. اشکالات سنجش مداوم
  رفتارها
  غیر قابل اجرا

  وقت زیاد

  گران
 41. چرا رفتارگراها تغییر
  کرده اند؟
  1-عینی شدن و رفتاری شدن شدید ملاک های اختلالات روانی

  • 2-برچسب های تشخیصی تا
  • حدی مفیدند

  • 3-پدیده ها و فرآیندهای
  • شناختی در حال حاضر مشروعیت بیشتری برای سنجش رفتاری و مداخله رفتاری دارند
Author
mansoureh
ID
177200
Card Set
فصل 9 فیرس
Description
روانشناسی
Updated