فیزیو بخش 4

 1. دستگاه عصبی مهره داران
  • دستگاه عصبی مرکزی(مغز و نخاع شوکی) + دستگاه عصبی پیرامونی
  • (تارهای عصبی جمجمه ای و نخاعی و مجموعه ای گره های عصبی) + دستگاه عصبی خودمختار
  • (اندام های درونی بدن و دستگاه گردش خون تحت تاثیر این دستگاه هستند که بخشی از
  • تارها و گره ها و هسته های آن در درون و بخشی در بیرون از دستگاه عصبی مرکزی و
  • پیرامونی قرار دارند)ه
 2. بخش های پرده های مغزی نخاعی و موقعیت آن
  از سه لایه سخت شامه، پرده عنکبوتیه، نرم شامه تشکیل شده

  در زیر آن فضای زیر عنکبوتیه واقع شده

  شیارهای مغزی در ارتباط نزدیک با نرم شامه قرار دارند
 3. تامین خون مغز
  • نظم بسیار خوب در مقایسه با بافت ماهیچه ای و اندام های
  • درونی

  • حدود 20 درصد مجموع گردش خون و 20 درصد مصرف گلوکز به مغز
  • اختصاص دارد

  قطع گردش خون به مدت 1 ثانیه = اکسیژن لازم نمی رسه ×

  سرخرگ مهره ای برای بخش پشتی مغز

  • سرخرگ سبات داخلی 
  • برای بخش جلویی مغز
 4. تامین خون مغز
  • نظم بسیار خوب در مقایسه با بافت ماهیچه ای و اندام های
  • درونی

  • حدود 20 درصد مجموع گردش خون و 20 درصد مصرف گلوکز به مغز
  • اختصاص دارد

  قطع گردش خون به مدت 1 ثانیه = اکسیژن لازم ×

  سرخرگ مهره ای برای بخش پشتی مغز

  • سرخرگ سبات داخلی 
  • برای بخش جلویی مغز
 5. مایع مغزی نخاعی
  مغز و نخاع شوکی در این مایع شناورند

  حفاظت مغز و متابولیسم آن را تامین می کند

  • به میزان 500 مل در روز توسط شبکه کوروئید تولید می شود و
  • در بطن های چارگانه جریان می یابد

  بازجذب مایع: پرزهای عنکبوتیه

  به وسیله مویرگ ها به شبکه گردش خون بازگردانده می شود
 6. اشکال در بازجذب مایع مغزی نخاعی به چه دلیل
  پیش می آید؟ نتیجه؟
  انسداد پرزهای عنکبوتیه یا تورم پرده های مغزی

  فرد به هیدروسفالی مبتلا می گردد
 7. منشا اصلی دستگاه عصبی چیست؟
  صفحه عصبی در جنین

  به لوله عصبی تغییر شکل می دهد

  تکامل ماکروسکوپی : هفته چهارم زندگی جنینی
 8. نحوه تشکیل مغز در جنین
  • 1-لوله
  • عصبی از سمت جلو متورم شده و به عنوان مغز از نخاع شوکی متمایز می شود

  • 2-برآمدگی های سه گانه ی پروزانسفال، مزانسفال،
  • رمبانسفال در مغز ایجاد می شود

  • 3-در پایان هفته چهارم، پروزانسفال تکامل یافته و تل
  • انسفال و دیانسفال را به وجود می آورد

  • 4-تل انسفال دو نیمکره مغز را می سازد و دیانسفال را در
  • میان خود جای می دهد

  5-مزانسفال تکامل کمتری دارد

  • 6-رمباسفال به متانسفال  که مخچه و برجستگی هی حلقوی از آن نشات می گیرد
  • و میلین انسفال (پیاز مغز تیره) تکامل می یابد
 9. تفاوت های تالاموس و هیپوتالاموس در چیست؟
  • هیپو تالاموس: از نظر تشریحی و کنشی با دستگاه کناری رابطه
  • دارد

  تالاموس: از نظر تشریحی و کنشی با کرتکس رابطه دارد
 10. رابطه ی تالاموس و هیپوتالاموس
  • ارتباط مستقیم وجود ندارد اما بخش پشتی میانی تلااموس از
  • هیپوتالاموس تارهای فراوانی دریافت می کند

  بدین ترتیب

  • هیپوتالاموس به صورت مستقیم دستگاه اعصاب خودمختار
  • را تحت تاثیر قرار می دهد

  و برای احساس و انگیزش

  • و همچنین وظایف حسی، حرکتی و شناختی تالاموس و کرتکس
  • مسئولیت دارد
 11. تاثیر دستگاه کناری بر هیپوتالاموس
  • تاثیر قشر تازه مخ بر هیپوتالاموس به طور غیر مستقیم توسط
  • دستگاه کناری اعمال می شود
 12. مهم ترین تارهای ارتباطی هیپوتالاموس
  • تارهای گسترده ای که پوشش میلین نازکی دارند، ارتباط بین
  • قسمت های درون هیپوتالاموسی و دیگر مناطق را برقرار می کنند
 13. مهم ترین تارهای ارتباطی هیپوتالاموس
  • تارهای گسترده ای که پوشش میلین نازکی دارند، ارتباط بین
  • قسمت های درون هیپوتالاموسی و دیگر مناطق را برقرار می کنند

   

  • فورنیکس، هیپوکامب، منطقه دیواره ای و هسته های جلویی
  • تالاموس : جسم پستانی

  بادامه و هسته های میانی هیپوتالاموس: نوار انتهایی

  • هسته های هابنولایی و ناحیه جلویی هیپوتالاموس: نوار
  • میانی

  • با دستگاه کناری: مجموعه تارهای مغز جلویی که از
  • هیپوتالاموس جانبی می گذرند و در هر دوجهت بین مغز جلویی و ساقه مغز کشیده می شوند
 14. تالاموس
  • 1-مرکز
  • اتصال دستگاه حسی با مغز

  • تقریبا تمام اطلاعات حسی به استثنای اطلاعات  اعصاب بویایی نخست به هسته های موجود در
  • تالاموس انتقال می یابند و سپس پیام ها به مراکز کرتکس فرستاده می شوند بنابراین
  • هسته های تالاموس مدخل کرتکس تلقی می گردند و برای هدایت رفتارهای هشیار
  • نقش اساسی دارند

  • 2-به طور معکوس تارهایی از عمیق ترین لایه قشر تازه مخ
  • دریافت می کند و تمام تازهای پیرامون رسان قشر تازه مخ، تارهای فرعی به تالاموس می
  • فرستند بنابراین تالاموس همیشه از مجموع فرمان ها به ویژه فرمان های حرکتی
  • رونویسی دارد

  • 3-به وسیله هسته های شکمی اطلاعاتی از گره های پایه و مخچه
  • دریافت می کند تا دقت حرکتی و برنامه ریزی را هدایت کند


  • 1-مرکز
  • اتصال دستگاه حسی با مغز

  • تقریبا تمام اطلاعات حسی به استثنای اطلاعات  اعصاب بویایی نخست به هسته های موجود در
  • تالاموس انتقال می یابند و سپس پیام ها به مراکز کرتکس فرستاده می شوند بنابراین
  • هسته های تالاموس مدخل کرتکس تلقی می گردند و برای هدایت رفتارهای هشیار
  • نقش اساسی دارند

  • 2-به طور معکوس تارهایی از عمیق ترین لایه قشر تازه مخ
  • دریافت می کند و تمام تازهای پیرامون رسان قشر تازه مخ، تارهای فرعی به تالاموس می
  • فرستند بنابراین تالاموس همیشه از مجموع فرمان ها به ویژه فرمان های حرکتی
  • رونویسی دارد

  • 3-به وسیله هسته های شکمی اطلاعاتی از گره های پایه و مخچه
  • دریافت می کند تا دقت حرکتی و برنامه ریزی را هدایت کند
 15. ارتباطات هسته جلویی تالاموس
  از دو طرف با شکنج سینگولیت ارتباط دارد

  •  تارهایی از هیپو
  • کامب دریافت می کند
 16. ارتباطات هسته میانی پشتی تالاموس
  با هیپوتالاموس و بادامه

  •  اطلاعات خود را به
  • منطقه پیش پیشانی کرتکس فرافکنی می کند

  •  بخشی از دستگاه
  • کناری را تشکیل می دهد

  •  کنش هشیاری و دقت و
  • فرآیندهای انگیزشی هیجانی با این بخش ارتباط تنگاتنگ دارد
 17. هسته های هابنولایی چیست؟
  • برجستگی
  • های کوچک  واقع روی برجستگی میانی پشتی
  • تالاموس
 18. دو بخش عمده و مهم  مغز جلویی کدامند؟
  هیپو تالاموس - تالاموس
 19. تاریخچه نامگذاری و کشف دستگاه کناری
  • 1878
  • بروکا – لب بزرگ لیمبیک

  • محققان دیگر – رابطه ی منطقه ی دیواره ای، بادامه و هیپوکامب با پیاز
  • بویایی= مغز بویایی

  1937 پاپز – مادر پاپز – این دستگاه مبنای هیجان هاست
 20. قسمت های دستگاه کناری
  • 1-بخشی
  • از هیپوتالاموس که با این دستگاه ارتباط دارد به طوری که انگار جزیی از آن است

  • 2- بخشی از قسمت های پیشانی و گیجگاهی قشر تازه مخ که به
  • خاطر ارتباطشان انگار جزیی از این دستگاه هستند

  3-بادامه

  4-هیپوکامب
 21. کارکرد بخش مرتبط با قسمت های پیشانی وگیجگاهی
  در دستگاه کناری
  • بیشتر ارتباطهای غیر مستقیم به وسیله قطعه گیجگاهی با قشر تازه
  • مخ برقرار می شود

  • به ترتیبی که می توان تاثیر آسیب قطعه گیجگاهی را در کنش
  • حافظه بررسی کرد
 22. وظیفه دستگاه کناری
  هدایت فرآیندهای رفتار و تفکر

  • فرآیندهای هیجانی بخشی از وظایف هسته ها و ارتباطات دستگاه
  • کناری به شمار می آیند
 23. بادامه
  • از هسته هایی تشکیل شده که در بخش جلویی قطعه گیجگاهی قرار
  • دارد
 24. ناهمگنی کنش بادامه به چه دلیل می تواند باشد؟
  ناهمگنی ناقل های شیمیایی

  کولینرژیک، آدرنرژیک، دوپامینرژیک، اندورفینرژیک

  • هسته های جانبی بادامه با ناقل دوپامینرژیک نقش مهمی در
  • تقویت مثبت و خود تحریکی دارند
 25. وظایف بادامه
  • 1-هسته
  • های جانبی بادامه با ناقل دوپامینرژیک نقش مهمی در تقویت مثبت و خود تحریکی دارند

  • 2-به سبب نزدیکی با هیپوتالاموس و دستگاه عصبی خودمختار-
  • وظایف انگیزشی هیجانی یا شناختی

  • 3-تحلیل و ادراک اطلاعات درون احشایی به فعالیت بادامه
  • بستگی دارد
 26. نقش اساسی نوار انتهایی
  ارتباط هیپوتالاموس با دستگاه کناری

  ارتباط بین هسته های بادامه و قطعه گیجگاهی

  ارتباطهای غیر مستقیم بین بادامه و قشر حدقه ای با تالاموس
 27. هیپوکامب – شاخ آمون
  از نظر کنشی قشر ارتباطی به شمار می آید

  بخش عظیمی از اطلاعاتش از طریق منطقه بویایی تامین می شود
 28. ارتباط هیپوکامب با ساختهای زیر قشری
  از طریق فورنیکس با منطقه دیواره ای ارتباط دارد

  بدین ترتیب

  • با ساختهای زیرقشری مثل هیپوتالاموس، دستگاه شبکه ای و
  • کلاهک مغز مرتبط می شود
 29. نقش هیپوکامب
  در جریان مقایسه اطلاعات ورودی و ذخیره شده

  یا به عبارت دیگر فرآیند حافظه کوتاه مدت
 30. قشر مخ
  • ماده خاکستری به قطر 4 تا 5 میلی متر (اجسام سلولی و دندریت
  • ها) و ماده سفید (تارهای عصبی پوشش دار و بدون پوشش)ه
 31. ساخت قشر مخ
  در تمام مناطق یکسان است

  نظم و ترتیب آن برای فهم کنش مغز اهمیت دارد
 32. نحوه طبقه بندی اطلاعات در قشر مخ
  • اطلاعات تارهای اختصاصی تالاموس آمده از دستگاه حسی : لایه
  • های سوم، چهارم، پنجم (مکان استقرار اجسام سلولی سلولهای هرمی شکل)ه

  • اطلاعات تارهای دیگر مناطق مغزی (مناطق ارتباطی نیمکره
  • مقابل و مناطق غیر تخصصی تالاموس): لایه های اول و دوم
 33. پدیدایی نوعی و فردی رشد قشر مخ
  به گسترش مناطق ارتباطی بستگی دارد

  • در مرحله تحول پدیدایی نوعی و فردی از منطاق حسی و حرکتی
  • نخستین توسعه می یابد
 34. قشر تازه مخ پستانداران
  • به چهار بخش شنوایی، بینایی، بدنی و احشایی طبقه بندی می
  • شود که از نظر کنشی هر یک از بخش ها به کیفیت ویژه ای اختصاص دارد
 35. نظام هسته ای
  ارتباط تنگاتنگ بین گره های پایه و هسته های حرکتی تالاموس
 36.  اهمیت گره های پایه
  • 1-تنظیم
  • جریان تحریک از تالاموس به قشر مخ

  2-برای کنش شناختی، دقت، و هشیاری

  • از طریق تحلیل تشریحی – عصبی و روان شناختی قطع
  • رفتار پس از آسیب بافتی نشان داده می شود
 37. گره های پایه ی مغز را نام ببرید
  سرهسته دم دار

  پالیدوم

  پوتامن

  هسته دم دار
 38. عملکرد مجموع قشر تازه مخ
  • حالت تحریک را به اجسام مخطط (پوتامن و هسته دم دار) می
  • فرستد و فعالیت آن نیز به وسیله پسخوراند منفی پالیدوم و تالاموس تنظیم می شود
 39. اثر دستگاه عصبی خودمختار
  • همانند دستگاه غدد درون ریز برای تبادل اطلاعات درون
  • ارگانیزمی اهمیت دارد

  • فعالیت ماهیچه های سفید بدن، ماهیچه قلب و غدد درون ریز تحت
  • نفوذ این دستگاه است

  • فعالیت های حیاتی بدن از قبیل تنفس، گردش خون، گوارش، سوخت
  • و ساز، ترشح هورمون ها و درجه حرارت را تنظیم می کند
 40. دستگاه اعصاب خودمختار شامل چه بخش هایی است؟
  سمپاتیک، پاراسمپاتیک، اعصاب روده ای
 41. ساختار هر یک از دستگاه های سمپاتیک و
  پاراسمپاتیک
  • یک مجموعه دو سلولی: یکی در درون دستگاه اعصاب مرکزی (در
  • ساقه مغز یا نخاع شوکی) و دیگری که جسم سلولی آن گره عصبی را می سازد
 42. انواع هر یک از دستگاه های سمپاتیک و
  پاراسمپاتیک
  سلول پیش گره عصبی

  سلول پس گره عصبی
 43. سلول پیش گره عصبی
  • سلول عصبی که جسم سلولی آن در دستگاه اعصاب مرکزی و آکسون
  • آن به گره عصبی ختم می شود
Author
mansoureh
ID
177179
Card Set
فیزیو بخش 4
Description
روانشناسی
Updated