شاخص پراکندگی

 1. شاخص های پراکندگی
  برای توصیف توزیع به کار برده می شود

  ویژگی عمومی توزیع نمره ها
 2. لزوم استفاده از پراکندگی
  • ممکن است توزیع هایی وجود داشته باشد که میانگین های مساوی
  • داشته باشند اما پراکندگی آن ها در اطراف میانگین اختلاف داشته باشد
 3. شاخص های پراکندگی چه چیز را نشان می دهند؟
  • میزان پراکندگی یا تغییراتی را که در بین نمره ها وجود دارد
  • نشان می دهند
 4. شاخص های پراکندگی را نام ببرید
  دامنه تغییرات

  انحراف چارکی

  واریانس

  انحراف استاندارد
 5.  

  دو دسته از روش های آماری که برای توصیف داده
  ها لازمند
  شاخص های پراکندگی و شاخص های مرکزی
 6. وجود یا نبود پراکندگی خوب است یا بد؟ مثال
  قضاوت در این مورد باید بر اساس هدف پژوهش انجام بگیرد

  مثلا

  تعیین میزان معلومات یک گروه: پراکندگی زیاد خوبه

  سطح یادگیری پس از تدریس یا آموزش: پراکندگی کم خوبه
 7. دامنه تغییرات
  ساده ترین شاخص پراکندگی

  • مقدار آن در یک توزیع فراوانی برابر است با تفاضل بین
  • بزرگترین و کوچکترین عدد
 8. چرا دامنه ی تغییرات را به علاوه 1 می کنند؟
  • برای در نظر گرفتن حد پایین واقعی کوچکترین عدد و حد بالای
  • واقعی بزرگترین عدد
 9. اشکالات دامنه تغییرات
  • توصیف نمره ها به صورت حقیقی * چون فقط تفاضل بین کوچکترین
  • و بزرگترین رو نشون می ده

  یک شاخص پایدار پراکندگی نیست زیرا مقدار آن با  تغییر یک نمره (کوچکترین یا بزرگترین)  تغییر می کند
 10. برای محاسبه ی دامنه تغییرات استفاده از چه
  مقیاسی لازم است؟
  مقیاس فاصله ای

  اختلاف بین نمره ها دارای تفسیر منطقی باشد
 11. انحراف چارکی
  میزان پراکندگی را در اطراف مرکز توزیع نمره ها نشان می دهد

  پس

  از دامنه تغییرات با ثبات تر است

  نسف فاصله ی بین چارک های اول و سوم
 12. چارک چیه؟
  • نقاطی بر روی مقیاس اندازه گیری که کلیه مشاهده ها یا نمره
  • ها را به 4 قسمت مساوی تقسیم می کنند
 13. چارک اول
  Q1

  نقطه ای که 25 درصد نمره ها را از پایین جدا می کند

  به آن نقطه 25 درصد هم گفته می شود
 14. چارک دوم
  Q2

  میانه

  توزیع را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند
 15. چارک سوم
  Q3

  •  نقطه ای که سه چهارم نمره ها در زیر آن و بقیه در بالای آن
  • واقع شده اند

  به آن نقطه 75 درصد هم گفته می شود
 16. دامنه تغییرات بین چارک ها
  فاصله بین چارک اول و سوم
 17. تفاوت انحراف چارکی با دامنه تغییرات
  ثبات بیشتری دارد

  • خیلی کم تحت تاثیر اختلاف های تصادفی بین نمونه های انتخاب
  • شده قرار می گیرد
 18. در چه شرایطی باید از انحراف چارکی استفاده کرد؟
  • در شرایطی که تاثیر نمره های خیلی بزرگ یاخیلی کوچک مد نظر
  • نباشد

  مثل شرایط استفاده از میانه
 19. شباهت های میانه  و
  انحراف چارکی
  هر دو یک خانواده آماری را تشکیل می دهند

  اساس محاسبات آن ها نقاط چارکی است

  تحت تاثیر نمره های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ قرار نمی گیرند
 20. مقیاس لازم برای محاسبه انحراف چارکی
  مقیاس فاصله ای
 21. انحراف
  فاصله بین هر عدد از یکی از شاخص های مرکزی
 22. انحراف متوسط
  میانگین قدر مطلق انحرافات از میانگین

  پراکندگی موجود در توزیع نمره ها را نشان می دهد
 23. رابطه انحراف از میانگین و پراکندگی
  • اگر پراکندگی نمره ها افزایش یابد، انحراف نمره ها از
  • میانگین نیز زیاد می شود

   

  مقیاس لازم برای محاسبه انحراف متوسط

  فاصله ای
 24. اشکال انحراف متوسط
  • مقدار آن از توزیعی به توزیع دیگر به صورت چشمگیری دستخوش
  • تغییر می شود

  نمی توان عملیات جبری انجام داد باهاش
 25. واریانس
  استفاده از ارزش های عددی کلیه نمره ها

  میانگین انحراف نمره ها از میانگین

  یا

  • مجموع مجذور انحراف نمره ها از میانگین تقسیم بر تعداد نمره
  • ها
 26. در محسابه انحراف متوسط و انحراف چارکی چه چیز
  بررسی نمی شود؟
  انحراف متوسط: علائم اعداد

  انحراف چارکی: کلیه ارزش های مقداری تمام اعداد
 27. در جدول های طبقه بندی شده میانگین را چگونه می
  یابیم؟
  • معمولا طبقه ای انتخاب می شود که در وسط طبقه ها قرار داشته
  • باشد

  یا

  دارای بیشترین فراوانی باشد
 28. محدودیت واریانس
  برای امار استنباطی کاربرد فراوانی دارد

  اما در آمار توصیفی محدود است

  • زیرا با مجذور کردن انحراف نمره ها از میانگین، واحد
  • واریانس یا واحد اندازه گیری تغییر پیدا می کند
 29. انحراف استاندارد (معیار) چگونه محاسبه می شود و چه مشکلی
  را حل می کند
   

  با جذر گرفتن از واریانس – حل مشکل واحد اندازه گیری
 30. هدف از گرفتن انحراف استاندارد
  • به منظور تعیین تغییرات یا پراکندگی توزیع نمره ها به کار
  • برده میشود

  به تناسب تغییر در پراکندگی نمره ها تغییر می کند
 31. انحراف استاندارد با تغییر چه چیزی و به چه صورت تغییر می
  کند؟
  • اگر توزیع نمره ها نسبت به میانگین پراکندگی زیادی داشته
  • باشد، انحراف استاندارد بزرگتر خاهد شد

  • اگر همه نمره ها در اطراف میانگین انباشته یا جمع شده باشد
  • انحراف استاندارد کوچکتر می شود
 32. در چه شرایطی انحراف استاندارد باید بزرگ یا
  کوچک باشد؟
  • در این زمینه عناوین بزرگ و کوچک وقتی معنا دارند که قصد
  • مقایسه ی انحراف استاندارهای مختلف را با یکدیگر داشته باشیم

  بزرگ یا کوچک بودن انحراف استاندارد نسبی است
 33. اسان ترین روش محاسبه انحراف استاندارد
  با استفاده از نمره خام
 34. چرا در نمونه تعداد را از 1 کم می کنیم؟
  • بتوان از واریانس نمونه برآورد دقیقی از واریانس جامعه به
  • دست آورد
 35. تاثیر جمع کردن در انحراف استاندارد
  به همه اعداد یک توزیع یک عدد ثابت اضافه شود

  انحراف استاندارد تغییر نخاهد کرد
 36. تاثیر ضرب کردن در انحراف استاندارد
  همه اعداد یک توزیع در یک عدد ثابت ضرب شود

  انحراف استاندارد نیز در همان عدد ضرب خواهد شد
 37. تاثیر ضرب کردن در واریانس
  همه اعداد یک توزیع در یک عدد ثابت ضرب شود

  واریانس در مجذور همان عدد ضرب خواهد شد
 38. خطای طبقه بندی
  • وقتی میانگین نمره ها رو از طریق جدول فراوانی تعیین می
  • کنیم با وقتی که میانگین رو از روی خود نمره ها تعیین می کنیم، فرق داره

  در میانگین این خطا ناچیزه

  • اما در انحراف استاندارد به خاطر مجذورش دن انحراف ها، این
  • خطا بیشتره
 39. میزان خطا در انحراف استاندارد به چه چیزهایی بستگی داره
  فاصله طبقه ها – هر چی بیشتر باشه، خطا زیادتره

  تعداد طبقه ها – کمتر از 12 باشه
 40. تصحیح شپرد
  راهی برای تصحیح خطای طبقه بندی
 41. انحراف استاندارد مرکب
  میانگین یا انحراف استاندارد مرکب دو یا چند انحراف استاندارد را محاسبه می کند  فرمول مک نیمار
 42. ضریب پراکندگی
   

  • مقایسه پراکندگی یک ویژگی با پراکندگی ویژگی دیگر از همان
  • گروه
 43. نام دیگر ضریب پراکندگی
  ضریب نسبی واریانس
 44. مقیاس مورد نیاز برای انحراف استاندارد
  فاصله ای
 45. معتبرترین شاخص پراکندگی؟چرا
  انحراف استاندارد

  معرف جامعه (مخصوصا اگر تصادفی باشد)ه

  همه ارزش های مقداری کلیه اعداد استفاده می شود
 46. انحراف استاندارد در کدام آمار بیشتر کاربرد دارد؟
  استنباطی

  چون امکان انجام عملیات ریاضی دارد
 47. شاخص های پراکندگی به ترتیب ثبات
  انحراف استاندارد

  انحراف چارکی

  دامنه تغییرات
 48. اشکالات دامنه تغییرات
  • از نمونه ای به نمونه دیگر فرق می کند – به درد ارزیابی
  • جامعه نمی خورد

  به حجم نمونه بستگی دارد
 49. بیشترین کاربرد انحراف چارکی در کجا. مثال
  • در جاهاییی که میانه مناسب ترین شاخص مرکزی توزیع نمره ها
  • باشد می توان از انحراف چارکی استفاده کرد

  مثلن

  نمودار نمره ها دارای کجی (مثبت یا منفی) باشد
 50. بیشترین کاربرد انحراف استاندارد در کجا
  جایی که میانگین به عنوان شاخص مرکزی استافده می شود

  • در مورد نودار با کجی خیلی زیاد باید احتیاط شود چون نمره
  • های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک در مقدار انحراف استاندارد تاثیر دارند
 51. گشتاور
  دسته ای از شاخص های آمار توصیفی

  میانگین وانحراف استاندارد به آن تعلق دارند

  • اگر متغیری را چندین بار اندازه گیری کنیم، انحراف میانگین
  • هر اندازه گیری را با میانگین گشتاور می نامند
 52. کاربرد گشتاور های 3 و 4
  رتبه سوم محاسبه اندازه کجی

  رتبه چهارم برا ی محاسبه کشیدگی
 53. مورد استفاده از چارک ها
  تعیین کجی توزیع نمره ها
 54. منحنی متقارن
  کجی صفر

  • اختلاف چارک سوم و چارک دوم برابر است با اختلاف چارک دو م
  • و اول

  مکعب مجذور انحراف نمره ها از میانگین صفر است
 55. کجی مثبت
  • اختلاف چارک سوم و چارک دوم بزرگتر است از اختلاف چارک دو م
  • و اول

  مکعب مجذور انحراف نمره ها از میانگین مثبت است است
 56. کجی منفی
  • اختلاف چارک سوم و چارک دوم کوچکتر است از اختلاف چارک دو م
  • و اول

  مکعب مجذور انحراف نمره ها از میانگین منفی است
 57. منحنی طبیعی
  ضریب کشیدگی صفر است
 58. منحنی با برآمدگی در اوج
  ضریب کشیدگی مثبت است
 59. منحنی با خوابیدگی در اوج
  ضریب کشیدگی منفی است
Author
mansoureh
ID
177175
Card Set
شاخص پراکندگی
Description
روانشناسی
Updated