Chinese LEsson 8

 1. tree
 2. lín
  forest
 3. rén
  person, people
 4. dōngbù
  Eastern America
 5. Yīng.guó
  English
 6. Zhōng.guó
  China
 7. Dé.guó
  Germany
 8. liánhéguó
  United Nations
 9. mā.mā
  mom
 10. bà.bà
  father
 11. fù.mǔ
  parents
 12. hànzì
  Chinese Characters
 13. shēngdiǎo
  tone
 14. yīnyuè
  music
 15. xiǎotíqīn
  violen
 16. lǎoshī
  teacher
 17. yǔyán
  language
 18. shíyànshì
  labortory
 19. lùyīn
  recording
 20. shuāng
  doulbe, measure for a pair
 21. xiǎng
  would like to; to think
 22. yīnggāi
  should, ought to, must
 23. renshi
  to recognize
 24. jiè.shào
  to introduce
 25. jiào
  to call, to be called
 26. xìng
  to be surnamed
 27. cóng...lái/qù
  to come/ go from
 28. chéng
  to constitute
 29. xiě
  to write
 30. ài
  to loveV
 31. to play, to pull
 32. chǎnggē
  to sing
 33. huāshíjiān
  time-consuming
 34. lián.xí
  to practice
 35. xiáng...yíyàng
  • seems the same as
  • VP
 36. shuāng
  • pair
  • M
 37. yǒuyì.si
  • interesting
  • Adj
 38. ǎi
  • short
  • Adj
 39. nán
  • difficult
  • hard
 40. róng.yì
  • easy
  • SV/Adv
 41. yán
  • SV
  • strict
 42. hǎotīng
  • SV
  • delightful to listen to
 43. yíkuàir
  • together
  • Adv
 44. dào.shì
  • on the contray
  • Adv
 45. zhè.me
  • this way, so
  • Adv
 46. ér.shì
  but (proceeded by bu shi)
 47. dàn.shì
  • but
  • Conj
 48. yīn.wèi
  • because
  • Conj
 49. suīrán/suírán
  • although
  • Conj
 50. búguò
  • and yet
  • Conj
 51. .a
  particle for agreement
 52. hǎojí.le
  wonderful, bravo
Author
lightedcaboose
ID
176865
Card Set
Chinese LEsson 8
Description
fuck balls
Updated