Chinese LEsson 7

 1. qǐngzuò(C)
  • please sit down
  • 情坐
 2. xiǎoshuō(C)
  • novel, fiction
  • N
  • 小說
 3. zuòxià(C)
  • to sit down
  • 坐下
 4. diànnǎo
  • computer
  • N
 5. kě.yī(C)
  • can
  • 可以
 6. kěshì(C)
  • but
  • 可是
 7. bǎi
  • hundered
  • N
 8. qián
  • money
  • N
 9. kuài qián
  • dollar
  • N
 10. máo qián
  • dime
  • n
 11. dōng.xī(C)
  • thing
  • N
  • 東西
 12. kāfēi
  • coffee
  • N
 13. zìdiǎn
  dictionary
 14. suíshēntīng
  • portable stereo, Walkman
  • N
 15. lùyīndài
  • audio tape
  • N
 16. cídài
  • audio tape
  • N
 17. guāngdié
  • CD
  • N
 18. běn.zi
  notebook
  • pen
  • N
 19. shēn.shàng
  • on one's body, with ones self
  • NP
 20. fàn(C)
  • rice, meal
  • N
 21. hànbǎo
  • hamburger
  • N
 22. sānmíngzhì
  • sandwhich
  • N
 23. zhèixiē
  these
  • page number
  • M/N
 24. bēi
  • cup; measure word for tea, wine, coffee
  • M/N
 25. xiē
  measure word for plure nouns/some
 26. kě.yǐ
  may
 27. chá
  • to check
  • V
 28. ....yíxià
  • just V
  • V
 29. .....kàn.kàn
  just VO and see what happens
 30. zài
  • located at, in, on
  • V
 31. chīfàn(C)
  • to eat meals
  • 吃飯
 32. zhōng.guófàn(C)
  • Chinese Food
  • N
  • 中國飯
 33. zàijiàn(C)
  • goodbye
  • 再見
 34. màiwán(C)
  • sold out
  • V
  • 賣完
 35. zuò(C)
  • to sit
  • V
  • to drink
  • V
 36. jué.de
  to feel, think
 37. shuō(C)
  • to say
  • V
 38. gěi(C)
  • to give
  • V
 39. chī(C)
  • to eat
  • V
 40. xiè.xiè
  thank youV
 41. pàotāng
  • to be gone
  • V
 42. jiù
  • old
  • Adj
 43. guì
  • to be expensive
  • SV
 44. pián.yí
  • cheap
  • SV
 45. bié.de
  • other
  • Adj
 46. cái
  • only
  • Adv
 47. jiù
  • just, precisely
  • Adv
 48. zǎo jiù(C)
  • to have already
  • Adv
  • 早就
 49. xiān
  • first
  • Adv
 50. zài
  • then
  • Adv
 51. yì.diǎnr
  • a little bit
  • Adv
 52. yídòng
  • altogether
  • Adv
 53. zhǐhǎo
  • th only alternative is
  • Adv
 54. .ba(C)
  • particle for agreement
  • Part
 55. zhèr
  • here
  • Loc.
 56. nàr(C)
  • there
  • Loc.
  • 哪兒
 57. duō.shǎo
  • how much, how many?
  • QW
 58. qǐngwěn(C)
  • MAY i ASK?
  • 請問
  • IE
 59. méicuò
  • right
  • IE
Author
lightedcaboose
ID
174799
Card Set
Chinese LEsson 7
Description
Chinese Lesson 7
Updated