فیزیولوژیک فصل 1

 1. روانشناسی فیزیولوژیک چیست؟
  به عنوان علم میان رشته ای به بررسی رابطه بین مغز و رفتار می پردازد

  روان نشاسی زیست شناختی + علوم عصبی رفتاری
 2. چرا میان رشته ای؟
  به دلیل بررسی فرآیند های الکتریکی، مغناطیسی، شیمیایی و مولکولی در مغز که به تنهایی با یکی از شاخه های علوم امکان پذیر نیست


  اطلاعات فیزیکی - زیستی تشکیلات و ساخت مغز و ارتباط متقابل آن ها با علوم رفتاری (روان شناسی، رفتار شناسی طبیعی، علوم اجتماعی) تبیین می شود
 3. تقسیم بندی روانشناسی زیست شناختی
  • 1- روانشناسی فیزیولوژیک
  • 2-روانشناسی عصب شناختی
  • 3- فیزیولوژی روانی
 4. روانشناسی فیزیولوژیک چه می کند؟
  بررسی فرآیندهای زیستی و ساختهای عصبی از طریق

  • تحریک مستقیم (دراویی، مکانیکی، الکتریکی)ه
  • ثبت فعالیت های مغز
  • یا تخریب فعالیت های مغز

  در این چارچوب رفتار به عنوان متغیر مستقل و وابسته اندازه گیری می شود

  پژوهش های حیوانی
 5. روانشناسی عصب شناختی چه می کند؟
  • از طریق
  • تحریک و تخریب

  تحقیق روی انسان - بیماران مبتلا به اختلال های مغزی

  از تغییرات رفتاری آن ها به اهمیت ساختارهای مغزی پی می بریم

  بین رواشناسی زیست شناختی و روانشناسی فیزیولوژیک قرار دارد
 6. فواید رواشناسی عصب شناختی؟
  • تکامل آزمون های روانشناختی برای مقایسه بیمار با فرد سالم
  • تهیه طرح توانبخشی روانشناختی برای بیماران مغزی
  • بررسی تعمیم نتایج پژوهش های روانشناسی فیزیولوژیک
 7. فیزیولوژی روانی چه می کند؟
  • ارتباط بین فرآیندهای زیستی در ارگانیزم انسان از طریق
  • ثبت فعالیت مغز
  • (مثل ثبت فعالیت الکتریکی مغز به هنگام مراحل مختلف خواب)
 8. تاریخچه و روند پیشرفت روانشناسی علمی
  1-وونت - "اصول روانشناسی فیزیولوژیک"  - 1874

  2- مگان و موروزی - دستگاه شبکه ای موجود در ساقه مغز، نظام انرژی دهنده و هشیاری است - 1949

  3- الدز و میلنر - ساختهایی در مغز که جهت رفتار را مشخص می کردند به نام "مرکز لذت"ه - 1954

  4- اسکینر - مبانی تشریحی فیزیولوژی که اهمیت بسیاری در نتایج رفتار مثبت و منفی دارند - روانشناسان یادگیری

  5- اکلز - شیمی اعصاب - 1921

  6- داروشناسی روانی- نظام های انتقال دهنده و تعدیل کننده عصبی با توصیف مشروح چگونگی اثر شیمیایی مغز را در شیوه های رفتار تعیین می کنند

  7- اندازه گیری های غیر تهاجمی فعالیت های مغز - تصویربرداری - به هنگام تفکر، احساس، ادراک
 9. شیمی اعصاب؟
  • از سال 1921 با انتقال سیناپس شیمیایی مطرح شد
  • پس از جنگ جهانی دوم
  • در پژوهش های اکلز
  • چگونگی سیناپس شیمیایی و اثر ناقل ها
 10. شروع فعالیت رواشناسی علمی؟
  وونت
 11. بحث ها در مورد ارتباط بین مغز و رفتار
  • بیماران دوپاره مغز
  • تضاد بین مفاهیم ماده گرایی و ذهن گرایی


  • دستگاه اعصاب مرکزی : مجموعه ای جدا نیست. پس:
  • واقعیت های محیطی + نظام های بدنی دیگر + ویژگی های ارثی
  • در حال تبادل اند
 12. رابطه ی بین تحریک شدگی مغز و تجربه هشیار
  یک رابطه علی تنگاتنگ

  وجود تجربه هشیار به تحرکی شدگی بستگی دارد

  • ارتباط یک سویه
  • تجربه هشیار بر فرآیند تحریک شدگی تاثیر ندارد اما بدون آن وجود ندارد
 13. رفتار به چه چیزهایی بستگی دارد؟
  به قابلیت کنش شبکه سلولهای عصبی بستگی دارد که از ناقل های متفاوت و ریخت شناختی ناهمگن برخوردارند و گاهی دور از یکدیگر قرار دارند

  ویژگی فعالیت این قبیل شبکه های عصبی به ویژگی موقعیت های محیطی نیز وابسته است
 14. روش های تحقیق روانشناسی فیزیولوژیک
  • 1- روش های تهاجمی
  • 2-موج نمایی الکتریکی مغز
  • 3-پتانسیل مغز وابسته به رویداد
  • 4-رو شهای تصویربرداری
 15. برای بررسی رابطه بین فرآیندهای مغزی و رفتار چه روش هایی را به کار می برند؟
  • 1- مواد موثر در فیزیولوژی - متغیر مستقل
  • رفتار - متغیر وابسته - اندازه گیری
  • در روانشناسی زیست شناختی کاربرد دارد

  • 2- رفتار - متغیر مستقل - دستکاری
  • تغییرات فیزیولوژی - متغیر وابسته
  • در روانشناسی فیزیولوژیک کاربرد دارد
 16. روش های تهاجمی
  برای ثابت نگه داشتن سر حیوان و وارد کردن الکترود یا سرنگ به بفا عصبی مغز

  استرئوتاکسی


  • 1- روش تخریب: بازگشت پذیر و بازگشت ناپذیر
  • 2- روش تحریک
 17. تعبیر و تفسیر نتایج روش تهاجمی پس از تخریب:
  • 1- ناحیه آسیب دیده برای هدایت رفتار اهمیت دارد
  • 2- اختلال ناشی از اثر جانبی حذف رفتار دیگر است
  • 3-آسیب  موقتی است
  • 4- فرمان هسته ناحیه آسیب دیده برای پدیدایی رفتار اهمیت دارد. به نواحی دیگر سیگنال می فرستد اما برای پیدایش رفتار سیگنال نمی فرستد. همکاری و هماهنگی بخش های مختلف مغز مختل شده
  • 5-سبب عدم بازداری منطقه دیگر می شود
  • 6-یک اثر ثانوی است که به علت عمل جراحی یا فرآیند درمان پیش آمده
 18. اولین استفاده از روش تحریک
  • پنفیلد و یاسپر 1954
  • پنفیلد و راسموسن 1950
  • کلینیک جراحی اعصاب مونترال

  در افراد مبتلا به صرع کانونی، موضع ایجاد کننده حمله صرعی را در قطعه گیجگاهی بدون آسیب به سایر مراکز جراحی کردند

  در جریان عمل برای اطمینان از کنش دیگر مراکز،، مناطق قشری مربوط را توسط الکترودی تحریک کردند
 19. تحریک مغز بیشتر در کدام قسمت ها صورت می گیرد؟
  به ویژه در کرتکس

  در سطح خارجی جمجمه با دقت کمتری
 20. نحوه ی انجام روش تحریک
  یک جریان مستقیم الکتریکی (0/2 میلی آمپر) بین دو الکترود بر مناطق مذکور در زمان محدودی (6 ثانیه) برقرار می شود

  در قطب مثبت (آند) بافت عصبی دپلاریزه شده و نیروی الکتریکی در منطقه مغزی نزدیک به الکترود رفتار فرد را تحت تاثیر قرار می دهد
 21. یکی از یافته های مهم روانشناسی زیست شناختی از روش تحریک؟
  خود تحریک شدگی درون جمجمه ای

  در این روش می توان به جای تحریک الکتریکی از تحریک شیمیایی (تزریق مواد شیمیایی تحریک کننده و بازدارنده به بافت عصبی) استفاده کرد
 22. نقطه ظعف روش موج نمایی الکتریکی مغز EEG
  در تعیین گستره تشریحی، منشا تغییر پتانسیل به دقت نشان داده نمی شود

  • البته
  • با کمک روش تحلیل آماری و بیوفیزیکی  به طور نظری
  • +
  • تصویربرداری

  همچنین روش موج نگاری ممغناطیسی MEG
 23. تاریخچه ی EEG
  1- کشف الکتریسیته ی زیستی توسط گالوانی و همسرش 1791

  2- ماتوسی - اندازه گیری امواج پتانسیل ماهیچه ای 1848

  3- ریموند - اندازه گیری امواج پتانسیل تارهای عصبی 1848

  4- کتون - ثبت امواج پتانسیل ارتجالی کرتکس مغز حیوان سالم - 1857

  5-برگر - کشف موج نمای الکتریکی مغز انسان بر اساس آزمایش بر روی سگ و گربه - 1902

  1924 - ثبت امواج پتانسیل ارتجالی بیمار 7 ساله با یک گالوانومتر حساس

  1929 - تکرار آزمایش بر روی 38 بیمار دیگر و مطرح کردن تحقیقاتش در مجامع علمی

  6-روراخر - همکار برگر- گسترش روش تحقیق و فنون ثبت فعالیت - 1933
 24. شیوه اندازه گیری EEG
  بر روی کاسه سر الکترودهای نقره ای قرار می دهند

  هر دو نقطه ثبت با یک ورودی دستگاه تقویت کننده مرتبط است که اختلاف پتانسیل بین دو نقطه را اندازه گیری می کند
 25. درباره EEG
  امواج پتانسیل کرتکس مغز را نشان می دهد

  فرستادن پتانسیل الکتریکی مناطق زیر قشری به کرتکس، در پدیدایی آن موثر است

  برای تفسیر این امواج باید به ساخت های زیر قشری به ویژه تالاموس (به عنوان راه انداز قشر تازه مخ) توجه کرد
 26. به وجود آورنده امواج آلفا و کند
  ساخت های زیر قشری به ویژه تالاموس
 27. به وجودآورنده ی الکتریسیته زیستی تتا و دلتا؟
  هنوز مشخص نیست
 28. امواج آلفا
  • با چشم غیر مسلح می توان دید
  • در حالات بیداری، توجه کمتر بینایی، از قطعه پس سری قابل ثبت هستند
  • به هنگام تمرکزبینایی و دقت و توجه فورا در امواج آلفا وقفه ایجاد می شود
 29. وقفه آلفا
  در بیشتر افراد امواج بتا با فرکانس بالا قابل ثبت هستند . این پدیده را وقفه آلفا می نامند
 30. ثبت یک قطبی
  اگر هر دو الکترود بر روی عضو نسبتا غیر فعال الکتریکی قرار داشته باشد
 31. ثبت دوقطبی
  هر دو الکترود بر روی مناطق فعال (الکتریکی) قرار گیرد
 32. چه زمانی از دستگاه چند نگار استفاده می شود؟
  بررسی هم زمان مناطق مختلف مغز
 33. آیا موج نگاری الکتریکی مغز به تنهایی کافی است؟
  علائم موج نگاری نشان دهنده تجمع فعالیت ساختهای عصبی با نظام های متفاوت انتقال دهنده هاست

  پردازش اطلاعات فقط  از مسیر فیزیولوژیکی- ناممکن

  • موج نگار الکتریکی مغز + پتانسیل مغز وابسته به رویداد (فراخوانده) ه
  • برای شناخت و رفتار
 34. نظم امواج موج نگار الکتریکی به چه چیز بستگی دارد؟
  به نظم ساخت و آرایش یاخته ای قشر تازه مخ بستگی دارد
 35. ساخت یاخته های مغزی و تاثیرشان در پدیدایی امواج
  ساخت اصلی آن ها با وجود تفاوت لایه های مناطق مغزی یکسان است

  • دندریت های هرمی شکل در بالا (لایه اول و دوم) و
  • جسم سلولی آن ها در پایین(لایه سوم و چهارم و پنجم)ه

  غیر از سلولهای گلیال، دیگر انواع سلولها (دانه ای و ستاره ای شکل) در پدیدایی امواج پتانسیل از سطح جمجمه نقش مهمی ایفا نمی کنند

  • پس
  • دندریت ها عامل اصلی تشکیل امواج مغزی هستند
 36. عامل اصلی تشکیل امواج مغزی؟
  دندریت ها

  تغییرات پتانسیل کرتکس مغز به دلیل جریان الکتریکی بین دندریت و جسم سلولی یاخته های عصبی به وجود می آیند
 37. در نتیجه فعالیت نامنظم تالاموس و دیگر نواحی کرتکس چه اتفاقی می افتد و چه باید کرد؟
  اگرچه جریان الکتریکی بین دندریت و جسم سلولی یاخته های عصبی وجود دارد اما نمی توان امواج قابل اندازه گیری را از کاسه سر ثبت کرد

  زیرا پتانسیل میدانی سلولهای عصبی بسیار پایین هستند  باید چند بخش همزمان فعال شوند تا بتوان پتانسیل امواج الکتریکی کاسه سر را ثبت کرد
 38. کاربرد بالینی موج نمای الکتریکی مغز چیست؟
  • تشخیص و تعیین گستره ابتلای بیماری
  • تشخیص مرگ مغزی
  • ارزیابی مسمومیت مغزی
  • ارزیابی عمق بی حسی در بیهوشی
  • بررسی اثر داروهادر دارودرمانی
  • ارزیابی آسیب های مغزی در عصب شناسی
 39. استفاده ی موجنمای الکتریکی در عصب شناسی
  اگرچه بعد از آمدن تصویربراری، از این روش کمتر استفاده می شود

  روش تشخیص مطلوب برای طبقه بندی انواع صرع ها
 40. پتانسیل مغز وابسته به رویداد
  پتانسیل الکتریکی مغز است که در جریان رویداد حسی، حرکتی و روانشناختی یا قبل و بعد از آن در موج نمای الکتریکی مغز قابل اندازه گیری است
 41. نحوه ی اختصاص دامنه ها در پتانسیل مغز وابسته به رویداد
  دامنه امواج پتانسیل وابسته به رویداد کوچکتر از دامنه امواج پتانسیل ارتجالی است

  • به تعیین گستره محلی نواحی مختلف کرتکس بستگی دارد که
  • 1- به خاطر خاصیت مولدی مناطق تالاموس پدید می آید
  • 2-کمتر رویدادی از لحاظ شکل و دامنه امواج مانند موج نمای الکتریکی مغز است
 42. نقصان یا کاهش دامنه معینی نشان گر چیست؟
  چون بین مولفه های پتانسیل با تعداد سلولهای عصبی مناطق مغزی زیر الکترود، همبستگی وجود دارد

  می توان از نقصان و کاهش دامنه معینی به چگونگی کنش بافت عصبی پی برد


  بیشتر برای مولفه های برون زاد
 43. مولفه های برون زاد؟
  مولفه هایی که تا 100 میلی ثانیه بعد از تحریک حسی ظاهر می شوند
 44. در تحریک شنیداری امواج تا 10 ثانیه چه هستند؟
  پتانسیل ساقه مغز

  که مولفه های آن در ایستگاههای مختلف نظام شنیداری تجمع یافته

  از آنجا به کاسه سر انتقال می یابند
 45. توضیح محرک شنیداری روی نمودار
  • موج II : هسته حلزونی
  • موج III: هسته زیتونی
  • موج IV و V : برجستگی های پایینی

  در گوش اتفاق می افتد


  موج VI: هسته زانویی میانی تالاموس


  این قله ها نشاندهنده  پتانسیل بین عصب شنوایی و جسم زانویی جانبی است که در فاصله نسبتا دوری از محل ثبت و سطح جمجمه قرار دارند. به همین دلیل به آن ها "پتانسیل منطقه دور" می نامند


  از تغییر دامنه و زمان این مولفه ها می توان آسیب های نظام شنیداری را شناخت
 46. پتانسیل منطقه دور
  قله هایی که نشاندهنده  پتانسیل بین عصب شنوایی و جسم زانویی جانبی است 

  • در فاصله نسبتا دوری از محل ثبت و سطح جمجمه قرار دارند. به همین دلیل به
  • آن ها "پتانسیل منطقه دور" می نامند
 47. مولفه های درونزاد
  • تمام مولفه هایی که پس از 100 میلی ثانیه ظاهر می شوند
  • تغییرات ناشی از تغییرات روانی را نشان می دهند
  • که تنها به شرایط محرک - پاسخ بستگی ندارند


  زیرا شاید منشا آن ها از درون ارگانیزم باشد
 48. تاثیر شدت تحریک در ظهور پتانسیل وابسته به رویداد
  هنگامی قابل تشخیص است که شدت تحریک به اندازه شدت تحریک آستانه باشد

  • فقط در میزان دامنه نوسان امواج با اهمیت است
  • در زمان نهان امواج تاثیری ندارد
 49. تاثیر کیفیت تحریک در ظهور پتانسیل وابسته به رویداد
  • دیداری: تغییر رنگ
  • دامنه ی امواح برای رنگ قرمز بیشتر از سایر رنگ هاست

  • کوهن
  • شنیداری با تصاویر موش و بوی ماهی برای گربه
  • شنیداری کاهش می یابد
  • حذف محرک های مزاحمم: شنیداری افزایش می یابد
 50. تاثیردقت و توجه در ظهور پتانسیل وابسته به رویداد
  • کوهن
  • افزایش می یابد

  ارایه تحریک طولانی: سازش یافتگی فرد و کاهش دامنه
 51. کاربرد پتانسیل وابسته به رویداد
  • بیماری های چشم:
  • شکست نور عدسی
  • اختلال ماکولا، مردمک و راه عصب بینایی

  • بیماری های گوش:
  • اختلال راه عصب شنوایی
  • دیگر اختلال های مناطق مغزی و نخاعی
 52. ضعف روش های موج نگاری الکتریکی، وابسته به رویداد و موج نگاری مغناطیسی
  چگونگی کنش و حرکت تعدیل کننده های عصبی و گیرنده ها نشان داده نمی شود

  به تصویربرداری نیاز است
 53. روش های پرتو نگاری
  • ابتدا: تزریق هوا در فضای بین عنکبوتیه و سخت شامه
  • یا تزریق ماده حاجب در سرخرگ بزرگ مغز

  آثار سو


  سپس: توموگرافی رایانه ای
 54. توموگرافی رایانه ای
  • از یک طرف اشعه رونتگن به سر تابیده می شه
  • از طرف دیگر دستگاه کشف کننده میزان خاصیت پرتو افشانی نسوج مغزی را اندازه گیری می کنه و به رایانه می ده

  • چرخش محور
  • سه درجه

  • تصویر دو بعدی
  • برش های مختلف
 55. روش اندازه گیری گردش خون نواحی مغزی
  اینگوار 1976

  • مقدار کمی محلول رادیو اکتیو مانند اگزنون 133
  • تزریق در سرخرگ سبات داخلی
  • استنشاق گاز آن

  هر قدر خون در ناحیه معینی بیشتر جریان یابد، میزان غلظت ایزوتوپ بیشتر است و پرتوافشانی اشعه گاما قوی تر است
 56. تفاوت تزریق با استنشاق اگزنون
  تزریق: اندازه گیری گردش خون مغزی محدود است

  • استنشاق: همه جا
  • حتی در مناطق زیر پوشش سرخرگ مهره ای قاعده ای در ساقه مغز و مخچه

  بی خطر ، در مدت زمان های کوتاه تر
 57. محدودیت های روش اندازه گیری گردش خون
  به زمانی حدود 45 ثانیه نیاز دارد و در این فاصله نمی توان تغییرات گردش خون را بر اساس رویدادهای روانی تحلیل کرد
 58. تفاوت دستگاه دو بعدی و دستگاه سه بعدی
  • دو بعدی: تغییرات گردش خون در ساختارهاس سطحی
  • سه بعدی: در ساختارهای عمیق
 59. افزایش گردش خون در ماده خاکستری قشرمخ
  • آزمون های ریاضی
  • ادراک سه بعدی دیداری و حرکتی
 60. روش اندازه گیری سوخت و ساز قند خون
  • دستگاه پی ای تی
  • به صورت کمی
  • سوخت و ساز گلوکز ناحیه ای و تصاویر سه بعدی مغز

  ماده شبه قند آغشته به رادیواکتیو تزریق می شود

  الکترودهای کشف کننده
 61. اهمیت پی ای تی برای روانشناسی عصب شناختی
  • می توان به چگونگی کنش و آسیب سلولهای عصبی پی برد
  • برای توضیح موارد تشخیص غیر ممکن بیماری
  • بر اساس اطلاعات موجود از آسیب موضعی بمار
 62. روش های مغناطیسی
  فعالیت الکتریکی سلول های مغز، میدان مغناطیسی ضعیفی ایجاد می کند که با کشف کننده های حساس قابل ثبت است

  • MRI
  •  تصویرسازی تموج مغناطیسی
 63. مزیت ام آر آی
  • در معرض پرتو افشانی اشعه رونتگن قرار نمی گیرد
  • از امواج مغناطیسی و رادیویی استفاده می شود
Author
mansoureh
ID
174079
Card Set
فیزیولوژیک فصل 1
Description
روانشناسی
Updated