واژگان زبان

 1. psychobiology
  روانشناسی زیست شناختی
 2. behavioral neuroscience
  علوم عصبی رفتاری
 3. interdisciplinary
  میان رشته ای
 4. ethology
  رفتارشناسی طبیعی
Author
mansoureh
ID
174076
Card Set
واژگان زبان
Description
روانشناسی
Updated