اصطلاحات زبان

 1. dylexic
  • خوانش پریشی
  • ترکیب لکنت زبان و مشکلات محاسباتی
  • ؟
 2. localization
  • تعیین گستره
  • برای هر رفتار مرکزی در مغز وجود دارد
 3. antilocalization
  عدم تعیین گستره

  رفتار مرکب، محدود به فعالیت چند مرکز مغزی نیست
 4. abnormal psychology
  روانشناسی نابهنجاری

  • در ایران به آسیب شناسی روانی شهرت دارد
  • psychopathology
 5. conformity to norms
  همرنگی با هنجار

  • یکی از سه تعریف اصلی رفتار نابهنجار
  • در این تعریف رفتاری نابهنجار است که مغایر هنجارهای فرهنگی باشد
 6. cultural relativity
  نسبیت فرهنگی

  در تعریف همرنگی گرای رفتار نابهنجار به این نکته اشاره دارد که نابهنجار بودن یک رفتار از فرهنگی به فرهنگی دیگر تغییر می کند
 7. Cut off points
  نمرات برش

  در تعریف های همرنگی گرای رفتار نابهنجار به ارقام حاصل در یک  آزمون یا پرسش نامه گفته می شود که عملکرد بهنجار و نابهنجار را مشخص می کند
 8. diathesis
  بیمارپذیری

  در مدل بیماری پذیری-استرس آسیب روانی، به آسیب پذیری (ژنتیکی یا روانی) فرد در برابر یک اختلال خاص گفته می شود
 9. disability or dysfunction
  ناتوانی یا بدکاری

  • یکی از سه تعریف اصلی رفتار نابهنجار
  • در این تعریف رفتاری نابهنجار است که مشکلات اجتماعی یا شغلی ایجاد کند
 10. Etiological factors
  عوامل سبب شناختی

  عوامل علی
 11. etiological models of psychopathology
  مدل های سبب شناختی اسیب شناسی روانی
 12. five-factor model of personality
  مدل پنج عامل شخصیت
 13. global assessment of functioning
  سنجش کلی عملکرد
 14. Multi-axial assessment
  سنجش چند محوری
 15. principal diagnosis
  تشخیص اصلی
 16. psychopathologist
  اسیب شناس روانی
 17. reliability
  پایای
 18. sex bias
  جانب داری جنسی
 19. subjective distress
  ناراحتی ذهنی
 20. validity
  اعتبار
 21. assessment interview
  مصاحبه سنجشی

  • یکی از اساسی ترین فنون روانشناسان بالینی برای جواب دادن به پرسش ارجاعی است
  • مصاحبه سنجشی در صورت ماهرانه اجرا شدنش می تواند مشکل را روشن و به تصمیم گیری بالینی کمک کند
 22. case-history interview
  مصاحبه ای که با هدف فهم دقیق و کامل سوابق و شرایط تاریخی/رشدی مشکل صورت می گیرد
 23. clinical assessment
  سنجش بالینی

  رویکردی در سنجش که شامل ارزیابی نقاط قوت و ضعف فرد ، مفهوم بندی مشکل و توصیه کردن جهت رفع مشکل می باشد
 24. concurrent validity
  اعتبار هم زمان

  • شکلی از اعتبار ملاکی
  • این نوع اعتبار نشان می دهد که نمرات مصاحبه چقدر با نمرات حاصل از دیگر ابزارهای اندازه گیری مربوطه که در همان زمان مورد استفاده قرار گرفته اند، همبستگی دارد
 25. construct validity
  اعتبار سازه

  این اعتبار نشان می دهد که نمرات مصاحبه چقدر با دیگر اندازه گیری ها یا رفتارها رابطه منطقی و نظری دارد. اثبات اعتبار سازه منوط به برخورداری مصاحبه از تمامی جنبه های اعتبار است
 26. content validity
  اعتبار محتوا

  این اعتبار نشان می دهد که ماده های مندرج در مصاحبه تا چه حد جنبه های سازه مورد نظر را به خوبی اندازه می گیرند
 27. crisis interview
  مصاحبه بحران

  مصاحبه ای با هدف 1)رفع بحران 2)تشویق فرد به برقراری رابطه ای درمان بخش در موسسه یا جای دیگر جهت یافتن یک راه حل اساسی و بلند مدت
 28. criterion-rated validity
  اعتبار ملاکی

  اعتباری که نشان می دهد نمرات مصاحبه چقدر نمرات دیگر اندازه گیری ها را پیش بینی می کند و چقدر با آن ها همبستگی دارد
 29. diagnostic interview
  مصاحبه تشخیصی

  مصاحبه ای که هدفش دست یافتن به تشخیصی بر مبنای DSM_IV است
 30. discriminant validity
  اعتبار افتراقی

  این اعتبار نشان می دهد که نمرات مصاحبه تا چه اندازه با ابزارهای اندازه گیری که از لحاظ نظری با سازه مورد نظر بی ارتباطند همبستگی ندارد
 31. intake-admission interview
  مصاحبه پذیرش

  • مصاحبه ای که هدفش
  • 1)مشخص کردن علت مراجعه فرد به موسسه (مثلا درمانگاه یا بیمارستان)

  2)مشخص کردن این که آیا موسسه می تواند توقع او را برآورده کند

  3) آگاه کردن بیمار از سیاست ها و روش های موسسه است
 32. interrater  reliability
  پایایی ارزیاب ها

  میزان توافق نظر دو نفر که به طور مجزا یک بیمار را ارزیابی می کنند. توافق نظر می تواند در مورد نشانه ها تشخیص ها و غیره باشد
 33. kappa coefficient
  ضریب کاپا

  شاخص آماری پایایی ارزیاب ها که نشان می دهد قضاوت ارزیاب ها در مورد وجود یا عدم وجود یک ویژگی یا تشخیص چقدر پایا است
 34. mental status examination interview
  مصاحبه معاینه وضعیت روانی

  مصاحبه ای که هدفش ارزیابی مشکلات شناختی، هیجانی یا رفتاری بیماران است. در مصاحبه معاینه وضعیت روانی، روان شناس بالینی بیماران را از جنبه های مختلفی می سنجد از جمله از لحاظ ظاهر، کیفیت گفتار، محتوای تفکر، حافظه و قضاوت
 35. predictive validity
  اعتبار پیش بین

  • یک نوع اعتبار ملاکی
  • این اعتبار نشان می دهد که نمرات مصاحبه چقدر با نمرات دیگر ابزارهای اندازه گیری که در آینده مورد استفاده قرار می گیرند، همبستگی دارند
 36. rapport
  تفاهم

  • کلمه ای که به رابطه بیمار و متخصص بالینی اشاره دارد
  • تفاهم خوب در مصاحبه بالینی عبارت است از ایجاد جوی آرامش بخش و درک متقابل هدف مصاحبه
 37. referral question
  پرسش ارجاعی

  • پرسشی که منبع ارجاع دهنده در مورد بیمار مطرح می کند
  • برای مثال: چرا نمرات کودک مورد نظر پایین است
 38. structured diagnostic interview
  مصاحبه تشخیصی ساخت دار

  مصاحبه ی تشخیصی که در آن مجموعه استانداردی از سوالات با ترتیبی معین طرح می شوندو این سوالات معرف ملاک های تشخیصی اختلالات روانی هستند
 39. test-retest reliability
  پایایی آزمون - باز آزمون

  همسانی نمرات مصاحبه در طول زمان را نشان می دهد . به طور کلی انتظارمان این است که وقتی فاصله زمانی دو مصاحبه کوتاه است، تشخیص یکسانی مطرح می شود
 40. unstructured interview
  مصاحبه بدون ساخت

  مصاحبه ای که در آن روان شناس بالینی هر سوالی که به ذهنش خطور کند می پرسد
 41. categories
  طبقات

  • هر بخش از طبقه بندی
  • در نظام تشخیصی کنونی بسیاری از اختلالات روانی به صورت یک طبقه مطرح می شوند که معنایش این است که افراد اختلال دارند یا ندارند
Author
mansoureh
ID
173981
Card Set
اصطلاحات زبان
Description
روانشناسی
Updated