بالینی فیرس بخش 5

 1. وظیفه ی روانشناس بالینی
  اصول روانشناسی تجربی را برای رفع مشکلات افراد در زمینه سازگاری و رفتار نابهنجار به کار می گیرند

  برای تغییر رفتارها، افکار و احساسات مراجعان راه های موفقیت آمیزی می یابند

  ناسازگاری یا بدکاری های مراجعان خود را کاهش و سطح سازگاری آنان را افزایش می دهند
 2. دلایل دشوار بودن تعریف رفتار نابهنجار
  1- ویژگی مشترک مشخصی ندارند و هیچ ملاکی به تنهایی برای نابهنجاری کافی نیست

  2- مرز مشخصی بین رفتار بهنجار و نابهنجار وجود ندارد. هنوز بسیاری از مردم رفتار نابهنجار را رفتار عجیب، رفتار خطرناک، رفتار شرم آور می دانند
 3. سه تعریف رفتار نابهنجار؟
  • 1- همرنگی با هنجارها
  • 2- ناراحتی ذهنی
  • 3-ناتوانی یا بدکاری
 4. دلایل جذابیت تعریف نابهنجاری بر اساس قلت آماری یا نقض هنجارها
  1- نقاط برش: نمرات برش ارزش های کمی هستند که می توان انحراف  آن ها را با میانگین نمونه سنجید

  2- جاذبه شهودی: همین که ببینیم می شناسیم
 5. مشکلات ملاک قرار دادن همرنگی
  1- انتخاب نمرات برش: اصول قطعی و معینی برای انتخاب نمره برش وجود ندارد

  2- تعداد انحراف ها: چند رفتار نشانگر انحراف است؟ یکی یا کل رفتار؟

  3- نسبیت فرهنگی: مارتا و صلیب
 6. نکات مربوط به نسبیت فرهنگی
  1- افراط در کاربرد آن، باعث می شود گروه های مرجع مورد سرزنش قرار نگیرند و هر رفتاری سالم می شود

  2- افراط در ارزشمند شمردن همرنگی : بعضی از سودمندترین کمک های بشری را همین غیرهمرنگ ها کرده اند
 7. ناتوانی یا بدکاری
  رفتار نابهنجار
  برای فرد مشکلات اجتماعی (میان فردی) یا شغلی ایجاد کند
 8. تعریف بیمار روانی طبق DSM-IV
  یکسندرم یا الگوی رفتاری یا روانشناختی دارای اهمیت بالینی است

  توام با ناراحتی (مثلا داشتن یک نشنانه دردناک) یا ناتوانی (بروز اختلال در یکی یا چند کارکرد مهم) و یا فزایش خطر مرگ، درد، رنج، ناتوانی و از دست رفتن آزادی

  در ضمن نباید قابل انتظار یا پاسخی فرهنگی به یک واقعه خاص باشد

  رفتارهای انحرافی (رفتارهای دینی، جنسی، سیاسی) و تعارض های فرد و جامعه اختلال روانی محسوب نمی شوند مگر آن که انحراف یا تعارض مورد نظر نشانه نوعی بدکاری در فرد باشد
 9. DSM-IV
  چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی
 10. چرا تشخیص؟
  تشخیص یک نوع طبقه بندی تخصصی است

  طبقه بندی برای حیات و بقا لازمه: بین امور تمایز قایل می شویم
 11. فواید تشخیص
  1- هموار کردن راه برای ارتباط

  2-امکان انجام تحقیقات تجربی: تشکیل گروه های آژمایشی، مقایسه گروه ها و ...

  3- سبب شناسی یا علل رفتارهای نابهنجار: داشتن گروه هایی که اعضایشان ویژگی های تشخیصی یکسانی دارند

  4- حداقل به طور نظری نشان می دهند کدام نوع درمان از همه موثر تر است
 12. چرا نظام های تشخیصی اختلالات روانی مفیدند؟
  چون بیشتر توصیفی هستند
 13. اولین اشاره به سندرم افسردگی در طول تاریخ
  2600 سال قبل از میلاد مسیح
 14. اولین طبقه بندی جهانی
  1948

  طبقه بندی آماری بین المللی بیماری ها و مجروحیت ها و علل مرگ

  سازمان بهداشت جهانی
 15. طبقه بندی های بعدی
  انجمن روان پزشکی امریکا

  راهنمای تشخیصی و  آماری

  • DSM-I     
  • DSM-II       1968
  • DSM_III       1980
  • DSM_III_R     1987     
  • DSM_IV      1994
 16. امیل کرپلین
  پدر نظام های نوین تشخیص و طبقه بندی

  • قرن نوزدهم
  • تلاش های او منجر به ایجاد "راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی" شد
 17. انتقادات به سیستم طبقه بندی تشخیص
  بین سال های 1950 تا 1960

  تفاوت های فردی رانادیده می گیرد
 18. تفاوت های آخرین نسخه های "راهنما" با نسخه های قبلی
  • * ملاک های تشخیصی صریح برای اختلالات روانی
  • *نظام تشخیصی چند محوری
  • * اتخاذ رویکرد توصیفی  که نسبت به نظریه های سبب شناسی موضع بی طرفی داشت
  • * تاکید بیشتر بر سودمندی بالینی نظام تشخیصی
 19. تعریف محور ها
  محور اول: اختلالات بالینی یا دیگر حالات مربوطه - به استثنای اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

  محور دوم: اختلالات شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

  محور سوم: شرایط و وضعیت پزشکی فعلی فرد که با درک یا کنترل اختلال روانی فرد (در محور یک و دو) ارتباط بالقوه دارند

  محور چهار: مشکلات روانی-اجتماعی و محیطی مربوط به تشخیص، درمان و پیش آگهی

  محور پنج: سطحکلی عملکرد فرد تخمین زده می شود (بین 1 تا 100)ه
 20. اختلالات بالینی محور یک
  • اختلالات که اولین بار در طفولیت، کودکی نوجوانی تشخیص داده می شوند(مثل اختلالات رشدی نافذ)ه
  • اختلالات جسمانی شکل(مثل هیپوکندری)ه
  • دلیریوم، دمانس، اختلالات فراموشی، دیگر اختلالات شناختی
  • اختلالات روانی معلول یک بیماری پزشکی عمومی

  • اختلالات مرتبط با مواد مخدر
  • اسکیزوفرنی و دیگر اختلالات روان پریشی
  • اختلالات خلقی (افسردگی ماژور، دوقطبی)ه
  • اختلالات اضطرابی (ترس از مکانهای باز، اختلالا استرس پس از سانحه)ه

  • اختلالات ساختگی
  • اختلالات گسستی (مثل گسست هویتی)ه
  • اختلالات جنسی (مثل واژینیسم یادگار پرستی)ه
  • اختلالات خوردن (مثل کم خوری عصبی)ه
  • اختلالات خاب (مثل نارکولپسی)ه
  • اختلالات کنترل تکانه(مثل جنون دزدی)ه
  • اختلالات سازگاری

  سایر شرایطی که نیاز به توجه بالینی دارند (مثل سوگ)ه
 21. اختلالات محور دو
  اختلالات شخصیت (مثل شخصیت مرزی، ضد اجتماعی، وابسته یا پارانیید)ه

  عقب ماندگی
 22. مسایل محور چهار
  • مشکلات مرتبط با گروه حمایتی اولیه
  • مشکلات مرتبط با محیط اجتماعی
  • مشکلات تحصییل
  • مشکلات شغلی
  • مشکلات خانه داری
  • مشکلات اقتصادی
  • مشکلات مرتبط با دسترسی به خدمات بهداشتی
  • مشکلات نظام حقوقی/جرم
  • دیگر مشکلات روانی- اجتماعی و محیطی
 23. معضلات کلی طبقه بندی
  • 1-طبقات در برابر ابعاد
  • 2- مبانی طبقه بندی
  • 3- ملاحظات عملی طبقه بندی
  • 4- توصیف
  • 5-پایایی
  • 6-اعتبار
  • 7-جانب داری
  • 8-پوشش
 24. معضلات کلی طبقه بندی را توضیح دهید
  1-طبقات در برابر ابعاد: طبقه بندی با تبیین اشتباه گرفته شده و توصیف جای تبیین را می گیرد + رفتار بهنجار با رفتار نابهنجار تفاوت کیفی ندارد بلکه دو انتهای یک بعد هستند. تفاوت آن ها در میزان و مقدار است نه در نوع.

  2- مبانی طبقه بندی: به دلیل تعددمبانی تشخیص، افراد ناهمگنی در یک طبقه تشخیصی جای می گیرند

  3-  ملاحظات عملی طبقه بندی: نظام طبقه بندی ساخته و پرداخته کمیته هاست. مثل همجنس گراها و ...ه

  4- توصیف: بدون توصیفات کافی، مناسب و دقیقريال پایایی و اعتبار این نظام طبقه بندی کاهش می یابد

  5-پایایی: هماهنگی و همسانی قضاوت های تشخیصی ارزیاب ها

  استفاده از مصاحبه های تشخیصی ساخت دار: قضاوت در مورد وجود یا عدم وجود ماختلال دشوار است و وقت زیادی از متخصصان میگیرد.

  6-اعتبار: پایایی تاثیر مستقیمی روی  همبسته های مهم یا اعتبار یک نظام تشخیصی دارد

  7-جانب داری: جانب داری جنسی و جانب داری نژادی

  به جای برنامه، باید تشخیص گذاران را آموزش دهیم


  8-پوشش: خیلی وسیع است

  کودکان مبتلا به اختلالات رشدی دوران کودکی و اختلال ملال پیش از قاعدگی


  • 9-سایر
  • *هرکس اختلال دارد، مریض است
  • *مجذوب طبقه بندی می شویم تا رفع نشانه های آن
  • *طبقه بندی مهم نیست، درمان مهم است
  • *برچسب به افراد و سنجش آن ها بر اساس این برچسب ها
 25. مبانی تشخیص افسردگی ماژور

  مثلن
  • مساحبه تشخیصی
  • نتیجه آزمایشگاه مثل مثبت بودن آزمون فرونشانی دگزامتازون
  • نمرات فرد در آزمون خودسنجی
 26. برای افزایش پایایی طبقه بندی ها چه کرده اند؟
  ابداع مصاحبه های تشخیصی ساخت دار
 27. همبسته های مهم یا اعتبار چیست؟
  پیش آگهی، نتیجه درمان، مدیریت بخش، سبب شناسی و مواردی از این قبیل
 28. اثبات اعتبار تشخیصی یک  سندرم از نظر رابینز و گاز
  • 1- توصیف بالینی: توصیف خوصصیاتی به جز نشانه های اختلال
  • 2-مطالعات آزمایشگاهی: مثل آزمون های ورانی برایشناسایی همبسته های مهم تشخیص مورد نظر
  • 3-تعیین حدود: برای اینکه بین بیماران در هر تشخیص مقداری همگنی وجود داشته باشد
  • 4-مطالعات پیگیرانه: بازآزمون یک تشخیص باری مشخص کردن پایایی آزمون
  • 5-مطالعات خانوادگی: برای اثبات زمینه های خانوادگی و مولفه ارثی
 29. چرا زنان به طرح اختلال ملالا پیش از قاعدگی در طبقه بندی اعتراض کردند؟
  ممکن ست این تشخیص در بسیاری از حوزه ها بر علیه آن ها استفاده شود مثل حوزه اشتغال
 30. dylexic
  اختلال رشد دوران کودکی

  مشکلات گفتاری خاص مثل لکنت زبان  یا مشکلات شدید ریاضی دارد
 31. دلیل استفاده از تحلیل خوشه ای در بعضی نظام ها
  از روش های آماری چند متغیر استفاده کرده اند تا طبقه های همگنی به وجود آورند
 32. دیگر نظام های طبقه بندی
  • 1962
  • نظام تشخیصی اورال و گورهام
  • مقیاس کوتاه درجه بندی روانپزشکی
  • نشانه های 16 حوزه نسبتا مستقل ارزیابی می شود

  • 1982
  • اورال و هالیستر
  • استفاده از تحلیل خوشه ای و طبقه بندی های عددی
  • هشت نوع پدیدار شناختی متمایز دیگر در همان نظام

  • 1986
  • لور
  • روش مصاحبه ای تحقیقاتی
  • ارزیابی کمی بیماران در 12 بعد

  • 1989
  • مک رینولدز
  • چند نظام طبقه بندی دیگر
 33. رقیب جدی اختلالات شخصیت محور دو نظام تشخیصی چیست؟
  مدل پنج عامل شخصیت
 34. مدل پیج عامل شخصیت را توضیح دهید
  • شامل ابعاد شخصیتی:
  • روان رنجورخویی
  • برونگرایی
  • تجربه گرایی
  • موافقت
  • جدیت

  از نظر دیگمن به عنوان پنج صفت معرف شخصیت بزرگسالان
 35. اختلالات شخصیت؟
  یک رشته صفات شخصیتی انعطاف پذیر و ناسازگارانه
 36. برخی مشکلات مدل پینج عامل شخصیت؟
  • نمرات برش؟
  • میزان ناسازگاری؟
  • توضیح در مورد بافتی که صفات شخصیتی ناسازگارانه در آن ها روی می دهد؟
  • نحوه ی آموزش این مدل؟
 37. نحوه ی تشخیص یک روانشناس بالینی طرفدار نظریه شناختی در مورد افسردگی؟
  برای شناسایی شناخت های ناسازگارانه از سنجش های شناختی و برای درمان آن از مداخلات شناختی-رفتاری استفاده خوهد کرد
 38. برخی مدل های آسیب شناسی روانی و تبیین آن ها برای رفتار نابهنجار؟
  • زیست شناسی
  • روان پویشی
  • یادگیری
  • شناختی
  • انسان گرایی
 39. مدل زیست شناسی چگونه نابهنجاری را تبیین می کند؟
  فرآیند های موجود در دستگاه عصبی CNS


  مثل: اسکیزوفرنی معلول افزایش شدید دپامین
 40. مدل روان پویشی چگونه نابهنجاری را تبیین می کند؟
  تعارض درون روانی

  • مثلا
  • ترس های خاص معلول انتقال تعارض درون روانی به یک شی خارجی هستند. پس از این جریان است که فرد از آن شی خارجی می ترسد
 41. مدل یادگیری چگونه نابهنجاری را تبیین می کند؟
  رفتار نابهنجار به همان شکل رفتار بهنجار آموخته می شود

  • مثلا
  • ترس های خاص از طریق شرطی سازی کلاسیک آموخته می شود
 42. مدل شناختی چگونه نابهنجاری را تبیین می کند؟
  رفتار نابهنجار معلول شناخت های ناسازگارانه است


  • مثلا:
  • افسردگی ناشی از تلقی منفی در مورد خود، دنیا و آینده است
 43. مدل انسان گرایی چگونه نابهنجاری را تبیین می کند؟
  غفلت نسبی از دیدگاه هی خویش و اتکای افراطی بر تشویق های دیگران، وقتی این دو ناهمخوانی دارند

  • مثلا:
  • اختلال اضطراب فراگیر محصول همین اتکای افراطی و ناهمخوانی است
 44. مدل بیماری پذیری - استرس
  یک مدل سبب شناختی کلی تر که انواع دیدگاه های نظری را در خود جای می دهد
 45. توضیح مدل بیماری پذیری - استرس
  یه مکتب فکری خاص تعلق ندارد و عوامل زیست شناختی، روان شناختی و محیطی را در خود جای می دهد

  • بیماری پذیری: آسیب پذیری در برابر اختلال یا داشتن زمینه برای ابتلا به آن اختلال
  • زیست شناختی (ژنتیک، کاهش یا ازدیاد یک انتقال دهنده عصبی)ه
  • روانشناختی (طرحواره های شناختی ناسازگارانه، سبک شخصیتی ناسازگارانه)ه

  • در کنار بیماری پذیری استرس محیطی نیز لازم است
  • زیست شناختی (مثل سو تغذیه)ه
  • رواشنناختی (محیط خانوادگی نابسامان، وقایع و حوادث دردناک)ه
 46. تعامل بیماری پذیری و استرس
  • هر دو برای ایجاد اختلا ضروری هستند
  • بیماری پذیری احتمال ایجاد اختلال را افزایش می دهد اما لزوما اختلال ایجاد نمی کند

  بیماری پذیری و استرس لازم برای ایجاد هر اختلال متفاوت است

  تعامل بیماری پذیری و استرس نیز می تواند وابسته به اختلال باشد
 47. چهارمین نسخه تشخیصی و آماری اختلالات روانی چه ایراد بزرگی دارد؟
  بیشتر برای تحقیق بالینی مناسب است تا برای کار بالینی
 48. بیماری روانی چیست؟
  در کل؟
  طبقه بندی بزرگی از سندروم های متداول که د رآن ها چند رفتار نابهنجار به طور هم زمان وجود دارد
 49. نظام های طبقه بندی تشخیصی باید؟
  • عملی
  • توصیفی
  • پایا
  • معتبر
  • بدون جانب داری
  • گسترده
  • و طیف وسیعی از مشکلات روانی را پوشش بدهند
Author
mansoureh
ID
173856
Card Set
بالینی فیرس بخش 5
Description
فیرس
Updated