آمار دلاور

 1. آمار چیست؟
  برای روش های علمی که در تجزیه و تحلیل داده های مقداری به کار برده می شوند چارچوب تعیین می کند
 2. وظایف آمار
  1- طبقه بند، خلاصه، توصیف و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده و برقراری ارتباط از طریق آن ها ... آمار توصیفی

  2-برآورد یا استنباط ویژگی های جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده، از طریق نمونه ی کوچکی از آزمودنی ها ... آمار استنباطی
 3. دلایل مطالعه ی آمار
  • 1- کاربرد روزانه
  • 2-حل مسایل
  • 3- پژوهش نظریه ای
  • 4- کاربرد در پژوهش و درک و فهم آن
 4. آمار توصیفی
  سازمان بندی و خلاصه اطلاعات بر اساس یک ملاک منطقی

  • شاخص ها: نمره ای که بیشتر از بقیه نمره ها تکرار شده
  • نمره ای که توزیع رو به دو قسمت مساوی تقسیم می کنه
  • معدل نمره ها
  • تغییرات یا پراکندگی نمره ها در اطراف معدل
  • همبستگی
 5. آمار استنباطی
  تعمیم اصول و یافته ها به یک جامعه به صورتی که بتوان حوادث را تبیین یا پیش بینی کرد
 6. جامعه
  • گروهی از افراد، اشیا یا حوادث
  • صفت یا ویژگی مشترک
 7. پارامتر
  ویژگی عددی یک جامعه

  با حروف یونانی
 8. نمونه
  • زیرجامعه ای که از جامعه انتخاب شده و معرف آن است
  • به صورت تصادفی
 9. آماره
  ویژگی عددی نمونه

  حروف اول انگلیسی
 10. متغیر
  ویژگی هایی که پژوهشگران آن ها را مشاهده و اندازه گیری می کنند
 11. انواع متغیر
  کمی و کیفی

  مستقل و وابسته

  گسسته و پیوسته
 12. متغیر کمی و کیفی
  کمی: از نظر مقدار  یا ارزش متفاوت هستند و به صورت عدد نوشته می شوند. مثل سن

  کیفی: از نظر کیفی متفاوت هستند و به صورت غیر عددی نوشته می شوند. مثل  رنگ مو
 13. متغیر مستقل و وابسته
  مستقل: پیش فرض است و از طریق آن تغییرات متغیر وابسته اندازه گیری می شود. دستکاری می شود

  وابسته: ارزش یا مقدار آن به متغیر وابسته بستگی داردو در اختیار محقق نیست و نمی توان در آن دستکاری کرد
 14. متغیر گسسته و پیوسته
  گسسته:مجموعه ای از ارزش های معین به آن اختصاص داده شده. ارزش های موجود بین دو مقدار دارای معنی و مفهوم نیست. مثل تعداد اعضای یک خانواده .... کیفی و کمی

  پیوسته: هر مقدار یا ارزش (اعشاری، کسری) را می توان به آن اختصاص داد. سن، قد، وزن و.. کمی
 15. انواع مقیاس های اندازه گیری
  • اسمی
  • ترتیبی
  • فاصله ای
  • نسبی
 16. اندازه گیری
  فرآیندی که از طریق آن مشاهده ها به عدد تبدیل می شود

  نسبت عددی دادن به یک صفت یا رویداد بر اساس یک قانون معین
 17. چه چیزی روش آماری و چگونگی تفسیر آن را تعیین می کند؟
  ماهیت فرآیند اندازه گیری
 18. مقیاس اسمی
  فقط طبقه بندی و تشخیص طبقات
 19. مقیاس ترتیبی
  • اعداد به منظور رتبه بندی به کار برده می شه
  • برای مرتب کردن از بیشترین میزان به کمترین میزان

  فاصله ی بین دو طبقه را نمی توان مساوی فرض کرد

  مثل طبقه بندی ده گروه کودک بر اساس میزان تعاون آن ها
 20. مقیاس فاصله ای
  برخی عملیات های ریاضی را می توان اعمال کرد. جمع و تفریق

  مثلا اختلاف نمره های دانش آموزان رتبه ی هشتم و نهم مساوی اختلاف نمره های دانش آموزان دوم و سوم است

  صفر مطلق وجود ندارد

  هدف مقایسه آزمودنی ها با یکدیگر و با معیار  قبولیاست
 21. مقیاس نسبی
  • بالاترین سطح اندازه گیری
  • همه ی عملیات هایی که در مقیاس های دیگر می توان انجام داد

  • صفر مطلق وجود دارد
  • همه ی عملیات های ریاضی : جمع، تفریق، ظرب، تقسیم

  در آزمون های تربیتی و روانشناسی زیاد کاربرد ندارد
 22.  روش توزیع فراوانی
  یکی از کارآمدترین روش ها برای خلاصه و سازمان بندی کرن اطلاعات
 23. توزیع فراوانی چیست؟
  سازمان دادن به اندازه ها و مشاهده ها به وسیله درآوردن آن ها در قالب طبقه ها همراه با ذکر فراوانی هر طبقه

  • خلاصه و مرتب
  • به نحوی که تفسیر آن ها آسان شود
 24. جدول توزیع فراوانی طبقه بندی نشده
  • همه ی نمره ها ممکن آورد ه می شود
  • حتی با فراوانی صفر
 25. توزیع فراوانی طبقه بندی شده
  هنگامی که تعداد اعداد یک توزیع و همچنین فاصله ی بین آن ها خیلی زیاد باشد

  معمولا هنگامی که تفاضل بزرگترین و کوچکترین نمره مساوی یا بزرگتر از 20 باشد

  طبقات باید ناسازگار باشند یعنی یک عدد معین فقط در یک طبقه قرار داده شود
 26. طبقات ناسازگار؟
  طبقات باید ناسازگار باشند یعنی یک عدد معین فقط در یک طبقه قرار داده شود
 27. اشکال نظام توزیع فراوانی طبقه بندی شده؟
  در اثر طبقه بندی برخی از اطلاعات از بین می رود

  نمره های فردی هویت خود را از دست می دهند

  بنابراین شاخص های آماری، با خطا همراه هستند اما این خطا ناچیز است
 28. خطای طبقه بندی
  اختلاف بین شاخص آماری محاسبه شده در استفاده از توزیع فراوانی طبقه بندی شده و توزیع فراوانی طبقه بندی نشده
 29. دامنه تغییرات
  تفاضل بزرگترین عدد از کوچکترین عدد به اضافه یک

  (اضافه کردن یک به خاطر در نظر گرفتن حدود واقعی اعداد است)ه
 30. فرمول محاسبه ی دامنه تغییرات
  R=XH -- XL + 1
 31. مراحل ساختن توزیع فراوانی طبقه بندی شده
  • 1- دامنه تغییرات
  • 2-تعداد طبقه ها
  • 3-تعیین اندازه و حجم هر طبقه
  • 4- نوشتن طبقه ها
  • 5- زدن خط نشان
 32. فرمول تعیین تعداد طبقه ها
  معمولا بین 10 تا 20 انتخاب می شود

  قانون استرژ

  K=1 + 3/3 Logn
 33. فرمول تعیین اندازه یا حجم طبقه ها
  i = دامنه تغییرات تقسیم بر تعداد طبقات
 34. مزیت توزیع فراوانی تراکمی
  تعداد نمره هایی را که کمتر از نمره معینی وجود دارد را نیز تعیین می کند
 35. نحوه ی محاسبه فراوانی تراکمی
  cf

  حاصل جمع فراوانی آن طبقه با فراوانی های طبقه های پایین تر
 36. فراوانی بالاترین طبقه در جدول فراوانی تراکمی چه چیز را نشان می دهد؟
  • مجموع فراوانی های تراکمی نمره ها
  • N
 37. توزیع فراوانی تراکمی درصدی

  فرمول؟
  درصد اعدادی که در زیر یک عدد معین قرار دارند

  Image Upload 1   Image Upload 2
 38. نمودار فراوانی
  دریافت تصویر روشن تری از داده های جمع آوری شده

  داده ها را بهتر و آسان تر توصیف می کند و آن ها را با توزیع های دیگر مقایسه می کند
 39. انواع نمودار ها
  • 1- هیستوگرام
  • 2-ستونی
  • 3-چندضلعی
  • 4-چند ضلعی تراکمی یا اجایو
 40. هیستوگرام
  برای متغیرهای پیوسته


  برای نمایش متغیرهایی که با استفاده از مقیاس های فاصله ای و نسبی اندازه گیری شده اند


  • هر ستون نشان دهنده یک طبقه از اعداد
  • عرض هر ستون برابر با فاصله ی طبقه
 41. نمودار ستونی
  • تفاوتش با هیستوگرام:
  • ستون ها مجزا هستند

  متغیر های گسسته

  مقیاس های اسمی
 42. نمودار چند ضلعی
  از همه نمودارهای دیگر، مورد استفاده بیشتری دارد

  برای ترسیم این نمودار از میانگین یا نقاط میانی طبقه ها استفاده می شود
 43. ترسیم نمودار چند ضلعی در شرایطی که دو دسته فراوانی داریم؟
  بهترین راه تبدیل فراوانی ها به درصد یا نسبت و ترسیم آن هاست
 44. دلیل عمده ترسیم هیستوگرام یا نمودار چند ضلعی؟
  • نحوه ی توزیع نمره ها را روی مقیاس نمره ها نشان می دهند
  • شکل توزیع نمره ها را تصویر می کنند
 45. یکی از روشن ترین ویژگی های نمودار توزیع فراوانی؟
  تقارن یا نبود تقارن
 46. نمودار متقارن
  نیمی از آن درست همانند نیمی دیگر باشد
 47. کجی
  هنگامی که در یک منحنی نامتقارن نقطه برآمدگی (نقطه ای که منحنی دارای بیشترین فراوانی است) در مرکز واقع نشود و دنباله های منحنی نامساوی باشند
 48. کجی به راست
  کجی به چپ
  • دنباله ی راست منحنی طولانی تر از دنباله چپ آن باشد کجی به راست یا کجی مثبت
  • زیرا دنباله ی طولانی تر در جهت نمره های زیادتر یا ارزش های مثبت در گروه است

  • دنباله ی چپ منحنی طولانی تر از دنباله راست آن باشد کجی به چپ یا کجی منفی
  • دنباله طولانی تر به طرف نمره های خیلی پایین
 49. نمودار چند ضلعی تراکمی
  اجایو
  وقتی مفید است که بخاهیم وضعیت یک نمره را نسبت به بقیه نمره ها یا افراد مشخص کنیم
Author
mansoureh
ID
173297
Card Set
آمار دلاور
Description
دلاور
Updated