علم النفس احدی

The flashcards below were created by user mansoureh on FreezingBlue Flashcards.

 1. معانی نفس در قرآن
  • 1- جان یا حیات حیوانی
  • که مرگ برایش پایان و غایت است

  • 2- روان
  • مجموعه حالات رواانی که خاصیت ادراکی، انفعالی و افعالی داردو بر مبنای این سه خصوصیت خود را می سازد و شخصیت خود را شکل می دهد

  • 3- شخصیت شکل یافته و متعادل
  • به مرتبه ای از کمال رسیده است

  • 4- وجدان نفسانی یا خودآگاهی
  • هم به معنای جان و هم به معنای عاملوجدان و شعور که نتیجتا منش انسانی را بیان می کند

  • 5-اصل ثابت انسانی و خودآگاهی
  • حالت اکتسابی جذب خیر یا شر را دارد

  6- نفس حیوانی یا نفس تعالی نیافته


  • نفس از سویی با فطرت و ذات خویش و از سویی با محیط در ارتباط است و شکل می
  • گیرد
 2. علم النفس در گذشته چگونه تعبیر می شد؟
  فصلی از فصول فلسفه یا حکمت به شمار می رفت و هر حکیمی آن را تابع سیستم فلسفی خود قرار می داد
 3. تفاوت روان در گذشته و در روانشناسی اکنون در چیست؟
  فیلسوف نفس را به عنوان جوهری مستقل از بدن می دانست و برای آن قوایی فرض می کرد و تعبیر فیلسوف دلیل اثبات  آن بود

  در روانشناسی امروز عکس این عمل صحیح است. موضوع اصلی بحث حالات روانی یا کیفیات انسانی است و ازطریق مشاهده و تجربه کسب می شود.
 4. روش بوعلی سینا در بررسی و تحقیق در مورد علم النفس چه بوده است؟
  مشاهده و تجربه
 5. رساله ی القول فی النفس المختصر من کتاب ارسط و فلاطن و سایر فلاسفه نوشته ی کیست؟
  ابو یوسف یعقوب بن اسحاق کندی
 6. دو رساله ی کندی که در آن از علم النفس حرف زده کدامند؟
  القول فی النفس المختصر من کتاب ارسط و فلاطن و سایر فلاسفه

  کلام الکندی فی النفس مختصر و جبر
 7. تعریف کندی از نفس چیست و پیرو نظر کیست؟
  نفس نخستین استکمال جسم طبیعی بالقوه دارای حیات است

  ارسطو
 8. نظر کندی در مورد طبیعت نفس چیست؟
  جوهری بسیط، الهی و روحانی است که نه طول دارد نه عرض و نه عمق. نوری است از انوار باری تعالی

  اما نمی گوید قبل از بدن موجود بوده یا نه
 9. عقیده ی کلی کندی راجع به نفس
  • پیرو ارسطو
  • جبهه گیری مشخصی ندارد
  • نمی گوید قبل از بدن بوده یا نه
  • به بقای نفس اعتقاد دارد
 10. کندی برای نفس چند قوه نام می برد؟
  • دو قوه بزرگ:
  • قوه حسی
  • قوه عقلی

  • قوای دیگر میان این دو قوه اند:
  • قوه مصوره (تصور)ه
  • غاذیه (موجب بقای فرد می شود)ه
  • نامیه
  • غضبیه
  • شهوانیه
 11. قوایی که کندی نام میبرد، چه آلتی دارند؟
  آلت برخی دماغ است که محل همه ی قوای نفسیه است و آلتی است مشترک میان حس و عقل

  برخی را آلات ثانوی است چون چشم و گوش و زبان و لامسه
 12. نفس فلکی چیست؟در دیدگاه فارابی
  • همانطور که انسان و حیوان و نبات دارای نفس هستند، افلاک نیز دارای نفس اند که بدان نفس فلکی می گویند
  • حرکت دورانی فلک سماوی ناشی از این نفس است

  حقیقت آن با نفس انسانی، حیوانی و نباتی متفاوت است اما تا جدودی با نفس ناطقه انسانی تجانس دارد
 13. تعریف فارابی از نفس چیست و پیرو چه کسی است؟
  • نخستین استکمال جسم طبیعی آلی بالقوه ذی حیات
  • و
  • صورت جسم است

  ارسطو
 14. فارابی برای اثبات ادعای خود رد مورد "صورت جسم خاندن نفس" به همراه "جوهری" بودن آن چه دلایلی می آورد؟
  • 1- درک معقولات می کند و معقولات مجردند مثل سفیدی و سیاهی
  • 2-شعور دارد.
  • 3-اضداد را با هم درک می کند
  • 4-بعد از پیری نیرومندتر می شود

  دلایل در کتاب
 15. فارابی نفس را از حیث بقا و فنا به چند دسته تقسیم می کند؟
  • 1- سعادت را شناخته و به آن رسیده اند- مخلد
  • 2-سعادت را شناخته اند از آن اعراض کرده اند- مخلد در شقاوت
  • 3-سعادت را شناخته اند به درجه عقل مستفاد نرسیده اند و همچنان نیازمند ماده اند
 16. قوای نفس نباتی از نظر فارابی
  • غادیه
  • منمیه
  • مولده

  که قوه هایی خدمتگزارند
 17. قوای نفس حیوانی از نظر فارابی
  • حواس ظاهری(حواس پنجگانه)ه
  • حواس باطنی (چون متخیله، واهمه، حافظه، متفکره)ه
  • قوه شهویه و غضبیه (محرک اعضا)ه
 18. کتاب اهل المدینه الفاضله نوشته کیست؟
  فارابی
 19. ترتیب و جایگاه قوای نفس و نحوه ی ارتباطشان با هم
  • کل واحدی را تشکیل می دهند
  • از جسم جدا نیستند

  هر کدام برای طبقه ی مادون خود صورت است و برای طبقه مافوق خود ماده

  • قوه حساسه برای قوه متخیله ماده استو قوه متخیله صورت اسن است
  • قوه متخیله برای قوه ناطقه ماده است و قوه ناطقه صورت آن است
  • ناطقه صورت همه ی قوا
 20. ما
  کان لنفس ان تموت الا باذن الله به کدام معنی نفس در قرآن دلالت دارد؟
  • جان
  • یا حیات حیوانی
 21. کل
  نفس ذایقه الموت به کدام معنی نفس در قرآن دلالت دارد؟
  • جان
  • یا حیات حیوانی
 22. ذکر
  به ان تبسل نفس بما کسبت به کدام معنی نفس در قرآن دلالت دارد؟
  روان
 23. لا
  تکلف نفسا ال وسعها به کدام معنی نفس در قرآن دلالت دارد؟
  • شخصیت
  • شکل یافته و متعادل
 24.  

  کل
  نفس ذایقه الموت و تبلوکم بالشر و الخیر فتنه و الینا ترجعون  به کدام معنی نفس در قرآن دلالت دارد؟
  • وجدان
  • نفسانی یا خودآگاهی
 25. علمت
  نفس ما قدمت و اخرت به کدام معنی نفس در قرآن دلالت دارد؟
  • وجدان
  • نفسانی یا خودآگاهی
 26. و نفس
  و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها به کدام معنی نفس در قرآن دلالت دارد؟
  • اصل
  • ثابت انسانی و خودآگاهی
 27. ماابری
  نفسی ان النفس لاماره بالسو الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم به کدام معنی نفس در
  قرآن دلالت دارد؟
  • نفس حیوانی
  • یا نفس تعالی نیافته
 28. نفس
  در نظر این سینا
  • نفس
  • را به معنی وسیع مبدا و حرکت در نظر گرفته

  • همه کائنات
  • را واجد این موهبت می داند

  • نفس
  • فلکی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی

  • جوهری
  • واحد ، دارای فوه ها و افعال مختلف
 29. اثبات
  نفس از نظر ابن سینا
  • یه
  • سری اجسام رشد تغذیه و تولید مثل دارند، یه سری نه

  • پس
  • علاوه بر جسمیت یه چیز دیگه ای درونشون هست که این افعال رو ایجاد می کنه. این چیز
  • نفسه
 30. نفس
  نباتی از نظر ابن سینا
  • دارای
  • سه قوه: غاذیه (برای بقا) نامیه (برای کمال) مولده (برای بقای نوع)ه
 31. نفس
  حیوانی از نظر ابن سینا
  • دارای
  • دو قوه : مدرکه و محرکه
 32. نفس
  انسانی از نظر ابن سینا
  • یک
  • قوه: عقل و بر دو قسم است : عقل عملی و عقل نظری
 33. تفاوت
  درک حیوانی و انسانی
  • انسان
  • می تواند معقولات را دریافت و علوم را درک کند ولی نفس حیوانی فقط قادر به درک
  • جزییات است

  • نفس
  • پس از تباهی و مرگ بدن، از میان نمی رود
 34. تعارض
  فلسفه ماده گرایی و اصالت روح
  • اصالت
  • روح: بدن امری فرعی و اضافی و انضمامی است/ نفس اصالت دارد

  • مادی
  • گرایی: بدن و ماده اصالت دارد و جوهر مجردی که مستقل از بدن باشد وجود ندارد
 35. نظر
  فیثاغورث، افلاطون یا دکارت در مورد نفس و بدن
  • نفس و
  • بدن دو ماهیت متمایز غیر متجانس / بدن زندان نفس است
 36. نظر
  ابن سینا راجع به نفس و بدن
  اتحاد

  • باعث
  • تکامل همدیگر

  • تابع
  • ارسطو با یک اختلاف کوچک: به هم متصل نیستند و نفس پس از مرگ زنده می ماند
 37. حد
  نفس از نظر ابن سینا
  • هم
  • قوه، هم صورت ، هم کمال

  • نفس
  • کمال جسم آلی است

  • واژه
  • فرانسوی entelechie
 38. کمالات
  از نظر ابن سینا
  • اصلی
  • و عارضی یا کمال اول و کمال دوم

  • کمال
  • اول: برای کار خود به غیر از خویش نیازمند دیگری نباشد و بتوان کمالات دیگر را به
  • آن منسوب کرد

  • کمال
  • دوم:تابع و عارض کمال اول باشد. مانند برندگی شمشیر که تابع خود شمشیر است / افعال
  • حیاتی که پیرو وجود جان در بدن هستند
Author
ID
173293
Card Set
علم النفس احدی
Description
احدی و بنی جمالی
Updated
Show Answers