هيلگارد بخش 1

 1. Prosopagnosia
  ادراک پريشى چهره اى
 2. اسيب در ناحيه معينى از نيمکره راست
  • عدم توانايى در بازشناسى چهره افراد اشنا
  • ساير رفتارها بهنجار
 3. اليور ساکس
  مردى که زنش را به جاى کلاه گرفته بود
 4. Childhood amnesia
  • يازدودگى کودکى
  • فراموش کردن خاطرات سه سال اول زندگى

  رويکرد زيست شناختى:رشد نايافتگى دستگاه هيپوکامپ (دم اسب)
 5. روانشناسى
  بررسى علمى رفتار و فرايندهاى ذهنى
 6. Cathartic
  پالايشى


  به اصطلاح از تن شان بيرون بريزد
 7. Hipocrates
  بقراط

  پدر علم پزشکى

  فيزويولوژى- بررسى کارکردهاى جانداران و اندام هاى آنها
 8. Nativism
  • فطرى نگرى
  • گنجينه اى از دانش و توان فهم واقعيت

  • قرن هفده,دکارت
  • خدا,خويشتن,اصول هندسى,کمال,بىنهايت


  • انسان- ماشين قابل بررسى -->
  • پردازش اطلاعات در ذهن ادمى
 9. Empiricism
  تجربه گرايى

  تعامل با دنيا

  • قرن هفده,جان لاک
  • لوح نانوشته --> روانشناسى تداعى گرا
 10. مناقشه فطرى نگرى و تجربه گرايى
  مناقشه تربيت-طبيعت


  نتيجه:رويکرد تلفيقى
 11. اغاز روانشناسى علمى
  • اولين ازمايشگاه روانشناسى توسط ويلهلم وونت
  • دانشگاه لايپزيک المان
  • ١879
 12. درون نگرى
  • مشاهده و ثبت ماهيت ادراک ها,انديشه ها,احساسهاى شخص
  • توسط خودش
 13. ساخت گرايى
  تحليل ساختارهاى ذهنى

  قرن نوزدهم,شيمى و فىزيک, تجزيه ترکيبات پىچيده به عناصر آنها,مولکول به اتم

  • اى بى تيچنر
  • استاد دانشگاه کرنل
 14. کارکردگرايى
  ذهن چگونه کار مىکند که جاندار موفق به انطباق و سازگارى با محيط و عمل در آن مىشود

  نشات گرفته از نظريه تکامل داروين


  • مخالفت با ماهيت صرفا تحليلى ساخت گرايى
  • ويليام جيمز,دانشگاه هاروارد
 15. جايگزين ساخت گرايى و کارکردگرايى
  • رفتارگرايى
  • روانکاوى
  • روانشناسى گشتالت


  ١920
 16. رفتارگرايى
  • جان بى واتسون
  • رفتار امرى است همگانى اما هشيارى امرى است خصوصى
  • روانشناسى حيوان و کودک مستقلند
  • همه ى رفتارها حاصل شرطى شدن هستند

  • --> اصطلاح روانشناسى محرک -پاسخ
  • S-R
  • Stimulus-response psychology
 17. گشتالت
  شکل,شکل بندى

  ماکس ورتايمر, کورت کافکا, ولفگانگ کهلر


  تجربه هاى ادراکى مبتنى بر طرح هايى هستند که محرک ها و سازمان تجربه ان ها را شکل مىدهد

  انچه که ديده مىشود وابسته است به: زمينه و ساير وجوه طرح کلى تحريک

  • کل چيزى متفاوت از مجموع اجزاست
  • بلکه
  • تابع روابط اجزاست
 18. ناهشيار
  افکار,نگرشها,تکانه ها,اميال,انگيزه ها و هيجانهايى که خودمان از وجود انها اگاهى نداريم
 19. بروز ناهشيار از طريق
  • رويا
  • لغزش هاى لفظى slips of the tongue
  • اطوار بدنى physical mannerisms
 20. Free association
  • تداعى ازاد
  • روش فرويد در روانکاوى
 21. تحولات نوين
  • ١.پيدايش کامپيوتر (شبيه سازى,پردازش اطلاعات, حافظه)
  • 2. زبانشناسى نوين (چامسکى-ساخت هاى نحوى)
  • 3. پيشرفت عصب-روانشناسى
 22. پسى
  • رويکرد شناختى
  • رويکرد روانکاوى
  • رويکرد پديدارشنلختى
  • رويکرد زيست شناختى
  • رويکرد رفتارى
 23. رويکرد زيست شناختى به افسردگى
  تغيرات غيرعادىميزان پيک هاى عصبى
 24. پيک هاى عصبى
  موادى شيميايى کهودر مغز توليد مىشوند و ارتباطات و پيام رسانى بين نورون ها يا ياخته هاى عصبى را ميسر مىسازند
 25. رويکرد پديدار شناختى
  • Phenomenological
  • فهم و تفسير انسان از مسائل اجتماعى
  • بررسى شخصيت
  • خصوصيات منحصر به فرد انسان -->گرايش به سوى رشد
  • دمساز با ادبيات و نعرف انسانى تا با علم
 26. رويکرد شناختى
  بررسى فرايند ذهنى ضمنى سازنده ان رفتار
 27. Reductionism
  • کاهشگرى
  • کاهش دادن مفاهيم روانشناختى به مفاهيم زيست شناختى
 28. لزوم تلفيق روانشناسى و زيست شناختى
  • ١. تعداد نرون ها زياده,روانشناسى هدايت مىکنه زيست شناس رو
  • 2.عوامل زيست شناختى تابع عوامل زيستى و محيط و عوامل روانى هستند
 29. منبع فرضيه علمى
  نظريه علمى:مجموعه به هم پىوسته از گزاره ها درباره پديده معين
 30. علمى
  • ١.سوگيرى نداشته باشد unbiased
  • 2.اعتبار داشته باشد, تکرار, reliability
 31. مراحل پژوهش
  • ١.فرضيه سازى
  • 2.آزمايش
 32. متغير
  هرچيزى که بتواند اندازه ها و مقادير گوناگون داشته باشد
 33. فرضيه
  گزاره اى که بتوان ان را ازمايش کرد
 34. متغير مستقل
  مستقل از کارهايى که ازمودنى انجام مىده
 35. متغير وابسته
  اندازه هاش تابع اندازه هاى متغير مستقله
 36. گروه ازمايش
  گروهى که شرايط بررسى در ان وجود دارد
 37. گروه گواه
  گروهى که شرايط بررسى در ان وجود ندارد
 38. اندازه گىرى
  نظاماتى براى اختصاص عدد به هر متغير
 39. امار
  رشته اى که با نمونه گيرى داده ها از جامعه, استنباط و استنتاج درباره ان جامعه بر اساس داده هاى نمونه
 40. روش همبستگى
  معين مىکندمتغيرى که بر ان کنترل نداريم با متغير ديگرى که مورد توجه ماست ارتباط و همبستگى دارد يا نه
 41. ضريب همبستگى
  • Correlation coefficient
  • براورد ميزان رابطه بين دو متغير

  • -1صفر يعنى عدم رابطه
  • به سمت يک يعنى نيرومندى رابطه,چه مثبت چه منفى
 42. ميانگين
  اصطلاحى فنى براى معدل حسابى
 43. روش غير مستقيم
  • روش زمينه يابى. پرسشنامه
  • شرح حال نگارى
 44. زميه يابى رضايت بخش
  پرسشنامه هاى دقيق و از پيش ازمون شده در گروه نمونه اى از مردم اجرا شود که معرف جامعه در دست بررسى باشند.
 45. شرح حال نگارى
  زندگىنامه اى به منظور کاربرد علمى

  • محدوديت:حافظه افراد و رويدادهاى تحريف شده و ناقص
  • ازمون نظريه يا اثبات فرضيه نه
  • پيشنهاد فرضيه بله
 46. اصل کمترين احتمال خطر
  احتمال خطر در پژوهش نبايد بيش از ميزان ان در زندگانى عادى باشد


  APA انجمن روانشناسان امريکا
 47. اصل رضايت اگاهانه
  ازمودنىها بايد داوطلبانه در پژوهش شرکت کنند و بتوانند هروقت که بخواهند از پژوهش کنار روند بى انکه به اين خاطر جريمه شوند
 48. اصل رعايت حريم خصوصى:
  اطلاعاتى که در جريان پژوهش درباره هر فرد معين به دست مىايد بايد محرمانه بماند و بدون اجازه خودش در اختيار ديگران قرار نگيرد
 49. ملاحظات اخلاقى
  • ١.کمترين احتمال خطر
  • 2.رضايت اگاهانه
  • 3.رعايتحريم خصوصى
Author
mansoureh
ID
170665
Card Set
هيلگارد بخش 1
Description
روانشناسى
Updated