Köprätt

 1. Abstrakt fel
  Produkten är inte vad man normaltkan förvänta sig av den
 2. Accepterar
  Tackar ja, godtar et erbjudande
 3. Anbud
  Erbjudande, offert
 4. Betalningsvillkor
  Reglerar tid, plats och hur betalning ska ske
 5. Culpaansvar
  Säljaren blir skadeståndsansvarig även för indirekta förluster om denne varit vårdslös
 6. Culpös
  Oaktsam, försumlig eller vårdslös
 7. Retentionsrätt
  En påtryckning som ger ex. säljaren rätt att innehålla egen egendom i avvaktan på att köparen ska betala
 8. Dispositiv
  Inte tvingande, går att avtala bort
 9. Distansköp
  En transportör hämtar och transporterar varan till kunden som står för risken redan när transportören hämtat den hos säljaren
 10. Dröjsmålsränta
  Den ränta köparen får betala för den tid ett förfallet belopp inte har betalats. Om inte räntesatsen har avtalats gäller räntelagen (8 % + referensränta)
 11. Fackmannamässig, fackmässig
  En tjänst ska utföras såsom ett proffs skulle ha gjort det
 12. Faktiska fel
  Produkten motsvarar inte det parterna kommit överens om i avtalet
 13. Fast egendom
  Ett begrepp för mark och det som finns på marken, såsom hus, flaggstång, träd&buskar samt nyckeln till låset i huset
 14. Fritt levererad
  Kunden får varan transporterad till den ort som är angiven och säljaren ansvarar för varan till dess att den kommit fram till orten
 15. Fullgörelse
  Att man genomför det som man lovat i avtalet
 16. Förarbeten
  All den dokumentation som tas fram före det att riksdagen beslutar om den ny lag. Exempel: Propositioner eller SOU (Statens offentliga utredning) 
 17. Företagskonstruktion
  Vid betalningsproblem kan ett företag genomgå en omorganisation samt alla som har fordringar får rösta om att ge företaget en uppgörelse om att endast en del av fordran behöver betalas (ackord)
 18. Försumlig
  Slarvig, oaktsam
 19. Hämtningsköp
  Köparen sköter transporten och risken för varan övergår till köparen när denne tagit hand om den
 20. Häva köp
  Avryta köpet. Pengarna tillbaka till kunden och varan tillbaka till säljaren.
 21. Immaterialrättigheter
  Upphovsrätt på litteratur, konst och musik. Patent på uppfinningar, mönster,design, företagsnamn och varumärken.
 22. Interpellation
  En fråga inom politiken som ska besvaras.
 23. Jordabalken (JB)
  I denna balk i lagboken finns regler om fastigheter, hyra och arrende
 24. Konkurrensverket
  Den myndighet som har tillsyn över den offentliga upphandlingen och övervakar marknaden.
 25. Konkurs
  Ett beslut från tingsrätten när ett företag eller en person inte klarar av att betala skulder och framtiden också ser hopplös ut, ett slags förvaltare måste då reda ut ekonomin.
 26. Konsument
  En fysisk person som handlar för privat bruk
 27. Kontrollansvar
  Ett ansvar som innebär att en part kan bli skadeståndsskyldig om avtalsbrottet gått att förutse och kunnat förhindras. Säljaren blir helt utan skadeståndsansvar om förseningen eller felet berodde på något som han aldrig hade kunnat förutse eller göra något åt.
 28. Leveransvillkor
  Förutsättningar som köpare och säljare kommer överens om i samband med transport av varan, som vem står för risken när varan transporteras och vem som betalar
 29. Löftesprincipen
  Anbud är bindande till dess att acceptfristen gått ut
 30. Lös egendom
  Motsatsen till fast egendom som finns reglerat i jordabalken
 31. Lösa saker
  Fysiska föremål som man kan flytta på. Allt utom fast egendom och värdepapper samt immaterialrättigheter
 32. Marknadsrätt
  Den del av juridiken som reglerar konkurrens och reklam
 33. Målgrupp
  En skara personer som man tror har intresse av att köpa produkten
 34. Näringsidkare
  Företagare
 35. Offentliga upphandlingar
  När stat, landsting eller kommun behöver inhandla något måste de lägga ut en bindande anbudsförfrågan så att företag kan lägga anbud
 36. Offert
  Anbud, erbjudande
 37. Praxis
  Sedvana, tradition, det är brukligt att man gör så
 38. Produkt
  Vara, tjänst eller en kombination av dem båda
 39. Reklamera
  Att informera den andra avtalsparten något fel i avtalet; varan är sönder, levereras för sent, tjänsten är inte utförd på ett fackmannamässigt (proffsigt) sätt 
 40. Retentionsrätt
  Rätt att behålla kundens inlämnade föremål till dess att kunden har betalat för reparation av denna
 41. Rättsligt fel
  Säljaren var inte den rätta ägaren och hade inte rätt att sälja varan. Om det rör sig om fast egendom kan det även vara att fastigheten belastas med vad som säljaren informerat om
 42. Specieköp
  Köp av en unik vara som inte går att byta ut, ex. en tavla
 43. Standardavtal
  Ett avtal där detaljerna redan i förväg är inskrivna som kan innebära att den som konstruerat avtalet får ett överläge mot den andra parten som bara kan välja mellan att acceptera eller att avstå
 44. Stoppningsrätt
  Säljaren har rätt att avbryta leveransen om kunden har stora betalningsproblem
 45. Transportköp
  Säljaren skickar varan och ansvarar för den tills dess att kunden fått varan
Author
Bosk
ID
170648
Card Set
Köprätt
Description
Juridik
Updated