Chinese words and Characters

  • you
 1. nǐ men
  • 你們
  • you (pl.)
 2. nǐ.men .de
  • your (pl)
  • 你們
  • I, me
 3. wǒ. men
  • we, us
  • 我們
 4. wǒ .de
  • my
  • 我的
 5. shì
  • to be
  • not
 6. bú shì
  • to be not
  • 不是
 7. bú duì
  not correct
  • big
 8. dà xué
  • university
  • 大學
 9. xiǎo
  • small
 10. xiǎoxué
  • primary school
  • 小學
 11. xiǎoxué.shēng
  • primary school student
  • 小學生
 12. xué
  • to study
 13. xué.shēng
  • student
  • 學生
 14. dàxué.shēng
  • university student
  • 大學生
 15. zhōngxué.shēng
  • middle school student
  • 中學生
 16. shēng
  • be born
 17. shēng.rì
  • birthday
  • 生日
 18. sháng
  • up
 19. shángxué
  • to go to school
  • 上學
 20. shàngkè
  • to go to classes
  • 上課
 21. xià
  • down
 22. xiàkè
  • class dismissed
  • 下課
  • lesson
 23. zhōngwénkè
  • Chinese class
  • 中文課
 24. .ma
  • particle for question
 25. .de
  • particle for possision
 26. wǒ.de
  • my
  • 我的
 27. nǐ.de
  • your
  • 你的
 28. tā.de
  • his
  • 他的
  • sun, day
 29. yuè
  • month, moon
 30. (number)yuè
  • type of month (September, October)
 31. jǐ yuè jǐ hào
  • When? (What month and day)
  • 幾月幾
 32. míng
  • bright
 33. míng.tiān
  • tomorrow
  • 明天
 34. tiān
  • sky
 35. zuó.tiān
  • yesterday
  • 昨天
 36. qián.tiān
  • the day before yesterday
  • 前天
 37. tā.men
  • they
  • 他們
 38. tā.de
  • his, her
  • 他的
 39. tā.men.de
  • their
  • 他們的
 40. nǎ, něi
  • which
 41. něyītiān
  • which day
  • 這一天
 42. jǐn
  • now
 43. jǐn.tiān
  • today
  • 今天
 44. jǐn.nián
  • this year
  • 今年
 45. nián
  • year
 46. míng.nián
  • next year
  • 明年
 47. qù.nián
  • last year
  • 去年
 48. yǒu
  to have


 49. yǒu kè
  to have classes


  有課
 50. méi.yǒu kè
  to have no classes


  沒有課
 51. yǒu .méi.yǒu
  to have or not have


  有沒有
 52. méi.yǒu
  to not have


  有沒
 53. méi kè
  to have no classes

  沒課
 54. zhǒng
  • middle
 55. zhǒngwǔ
  • noon
  • 中午
 56. zhǒng.guó
  • Chinese language
  • 中國
 57. sháng.wǔ
  • morning
  • 上午
 58. xià.wǔ
  • afternoon
  • 下午
 59. Měi.guo
  • United States
  • 美國
 60. Rìwén
  • Japanese
  • 日文
 61. liǎng nián
  • two years
  • 兩年
 62. liǎng tián
  two days
 63. liǎng táng kè
  • two classes
  • 兩天
 64. yī .ge xué.shēng
  • one student
  • 一個學生
 65. liǎng .ge yuè
  • two months
  • 糧堂課
 66. zǎo.sháng
  • morning
  • 早上
 67. péng.yǒu
  • friend
  • 朋友
 68. zuò gōngkè
  to do homework
 69. zuò shén.me
  • to do what?
  • 做什麼
 70. shén.me
  • what
  • 什麼
 71. zěn
  particle for questionary adverbs
 72. gēn
  • follow
 73. also
 74. dōu
  in all cases
 75. .ne
  particle?
 76. 今天
Author
lightedcaboose
ID
170138
Card Set
Chinese words and Characters
Description
Chinese
Updated