Avtalsrätt

 1. Abstrakt fel
  Produkten är inte vad man normalt kan förvänta sig av den
 2. Accept
  Tackar ja, godtar ett erbjudande
 3. Anbud
  Erbjudande, offert
 4. Andelsköp
  Avtal om köp a den viss del i ex. ett bolag
 5. Beivsvitte
  Ett vittne som inte är nödvändig för att rättshandlingen ska bli giltig
 6. Culpaansvar
  Säljaren blir skadeståndsansvarig även för indirekta förluster om denne varit vårdslös
 7. Culpös
  Oaktsam, försumlig eller vårdslös
 8. Detentionsrätt
  En påtryckning som ger ex. säljaren rätt att innehålla egen egendom i avvaktan på att köparen ska betala
 9. Dispositiv
  Inte tvingande, går att avtala bort
 10. Distansköp
  En transportör hämtar och transporterar varan till kunden som står för risken redan när transportören hämtat den hos säljaren (obs att det även kan betyda att man köper något ex via internet)
 11. Faktiskt fel
  Produkten motsvarar inte det parterna kommit överens om 
 12. Fast egendom
  Ett begrepp för mark som är uppdelade på fastigheter och det som finns på dessa. Exempelvis hur, flaggstång, rotade träd och buskar samt nyckeln till låset i huset
 13. Formalavtal
  Ett avtal som kräver vissa saker för att vara giltigt (exempelvis köp av fastighet som måste vara skriftligt och innehålla uppgifter om parter, pris, namn på fastigheten och en överlåtelsetext)
 14. Fullgörelse
  Att man genomför det som man lovat i avtalet
 15. Huvudman
  Den som utfärdar en fullmakt till någon (fullmäktigen) att för sin räkning ingå rättshandlingar exempelvis avtal
 16. Fullmäktig
  Den som får fullmakt från fullmaktsgivaren
 17. Företagsköp
  Avtal om köp av ett företag och allt som där ingår; lager, personal mm såväl tillgångar som förpliktelser
 18. Förmyndare
  Någon som tillvaratar en omyndig persons rättigheter såsom en förälder gör för sina barn
 19. Förvaltare
  En person som efter domstolsbeslut får tillvarata en annan persons rättigheter och ingå rättshandlingar som avtal
 20. Förvanska
  Försämra, förfalska, ändra till det sämre
 21. Generalklausul
  En ganska vid rättsregel som ger riktlinjer för att passa in i många situationer
 22. Huvudman
  En människa som någon annan bistår och utför handlingar åt
 23. Hämtningsköp
  Köparen sköter transporten och risken för varan övergår till köparen när denne tagit hand om den
 24. Häva köp
  Avbryta avtalet. Pengarna tillbaka till kunden och varan tillbaka till säljaren
 25. Immaterialrättigheter
  Upphovsrätt på litteratur, konst och musik. Patent på uppfinningar. Mönster och design. Företagsnamn och varumärken
 26. Inkråmsöverlåtelse
  Avtal om köp av ett bolags tillgångar
 27. Interpellation
  En fråga inom politiken som ska besvaras
 28. Joint venture
  Flera bolag som går samman för att samarbeta i ett speciellt projekt där de har ett gemensamt inflytande via samarbetsavtal eller upprättat bolag
 29. Kollektivavtal
  Ett skriftligt avtal mellan arbetstagarorganisationer (fackförbund) och arbetstagatorganisationer om vilka arbetsförhållande som ska råda
 30. Kompanjonsavatal
  En överenskommelse mellan delägare i ett bolag där parterna bestämmer hur ex. vinst ska fördelar och vilka rättigheter och skyldigheter bolagsmännen har mot varandra
 31. Konludent handlande
  Ett vanligt sätt att ingå avtal utan någon speciell form (muntligt/skriftligt) utan genom att man handlar på ett speciellt sätt, typ parkerar en bil på en parkeringsplats 
 32. Konkurrensverket
  Den myndighet som har tillsyn över den offentliga upphandlingen
 33. Konsensus
  När två parter är överens utan några formkrav
 34. Konsulavtal
  Ett avtal där någon som inte är anställd erhåller någon form av uppdrag
 35. Konsument
  En fysisk person som handlar för privat bruk
 36. Konsumentlagstiftning
  De lagar som gäller när privatpersoner handlar för privat bruk
 37. Konsumtionsvaror
  Saker som köps för att förbrukas. Exempelvis livsmedel, läkemedel och bränsle
 38. Kontraktsprincipen
  En princip som innebär att parterna blir bundna av avtalet först vid undertecknande (exempelvis vid fastighetsköp) 
 39. Kontrollansvar
  Säljaren blir utan skadeståndsansvar om förseningen eller felet berodde på något som han aldrig hade kunnat förutse eller göra något åt
 40. Kreditavtal
  En överenskommelse där ena parten erhåller anstånd med betalningen på så sätt att den delar upp under en avtalad tid
 41. Legal acceptfrist
  • Avtalslagens regel för hur länge ett anbud gäller om detta inte framgår av anbudet. 
  • 1. Tid för anbudet att komma fram
  • 2. Tid för att tänka
  • 3. Tid för att svaret ska komma fram
 42. Letter of intent
  Ett slags föravtal som träffas mellan parterna till dess att ett slutgiltigt avtal blir färdigt. Detta binder upp parterna till viss del och har framför allt en psykologisk effekt.
 43. Leveransvillkor
  Förutsättningar som kund och säljare kommer överens om i samband med transport av varan
 44. Löftesprincipen
  Anbud är bindande till dess att accepfristen gått
 45. Lös egendom
  Allt som inte är fast egendom
 46. Lösa saker
  Fysiska föremål som man kan flytta på. Allt utom fast egendom och värdepapper samt immaterialrättigheter
 47. Mandat
  Uppdrag
 48. Marknadsrätten
  En del inom juridiken som reglerar konkurrensen
 49. Målgrupp
  En skara personer som man tror har intresse av att köpa produkten
 50. Negativ avtalsbindning
  När ett avtal blir bindande för att man inte hör av sig, vilket endast i undantagsfall är tillåtet. Normalt krävs ett agerande för att ingå avtal
 51. Näringsidkare
  Företagare
 52. Offentliga upphandlingar
  När stat, landstind eller kommun behöver inhandla något måste de lägga ut en bindande anbudsförfrågan så att företag kan lägga anbud
 53. Offert
  Anbud, erbjudande
 54. Oklarhetsprincipen
  När man ska tolka ett villkor i ett avtal som parterna är oense, skall eventuella otydligheter drabba den som utformat avtalet. Ett villkor som inte specifikt behandlats i konsumentsammanhang drabbar näringsidkaren
 55. Optionsavtal
  När en part har rätt att i framtiden köpa eller förlänga ett avtalsförhållande. En vnalig typ av detta avtal är att i framtiden köpa värdepapper till förutbestämt pris
 56. Oren accept
  Här stämmer inte accepten med anbudet för att ändringar gjorts ex. om priset, leveransdatum eller volym
 57. Pacta sunt servanda
  Latin för "avtal skall hållas"
 58. Pactum turpe
  Latin för "skamlig överenskommelse". Ett avtal som är olagligt ex. betalning för att skjuta någon kan inte lämnas över till domstol för fastställange av fordran
 59. Partsviljan
  Vid oklarheter om vad ett avtal innebär utgår man från vad den gemensamma önskan var vid avtalets ingående
 60. Platsköp
  Kunden får varan transporterad till den ort som är angiven och säljaren ansvarar för varan till dess att man kommit fram till orten
 61. Praxis
  Sedvana, tradition, det är brukligt att man gör så
 62. Produkt
  Vara, tjänst eller en kombination av de båda
 63. Prokura
  En fullmakt som kan registreras hos Bolagsverket. Fullmakten ger fullmäktigen rätt att företräda företaget i allt som gäller företagets näringsverksamhet utom att sälja/köpa fastigheter
 64. Ratihabera
  Att i efterhand godkänna en rättshandling. Exempelvis ett köp som ett barn gör och som föräldern i efterhand godkänner
 65. Reklamera
  Påtala fel i till säljaren
 66. Retentionsrätt
  Rätt att behandla kundens inlämnande föremål till dess att kunden betalat för reparationen av denna
 67. Rättsligt fel
  Säljaren var inte den rättmätige ägaren och hade inte rätt att sälja varan. Om det rör sig om fast egenom kan det även vara att fastigheten har mer inteckningar än vad som säljaren informerat om
 68. Sen accept
  Om svaret inte kommer inom den tid som framgår av anbudet, den gäller då som ett nytt anbud
 69. Skälig betänketid
  Hur länge man rimligtvis kan fundera över saken. Det beror på vad avtalet gället; köp av färsk fisk (kort), köp av ett flygplan (längre)
 70. Solennitetsvittne
  Vittne som måste finnas för att rättshandlingen ska bli giltig
 71. Specieköp
  Köp av en unik vara som inte går att byta ut
 72. Standardavtal
  Ett avtal där detaljerna redan i förväg är inskrivna som innebär att den som konstruerat avtalet kan få ett överläga mot den andra parten som bara kan välja mellan att acceptera eller avstå
 73. Ställningsfullmakt
  En fullmakt som varken är skriftlig eller muntlig utan uppstår genom vad man som är normalt handlande i en anställning. En säljare får sälja varor och ta emot pengar, en inköpschef får köpa in varor till företaget utan en speciell fullmakt
 74. Stoppningsrätt
  Säljaren har rätt att avbryta leveransen om kunden har stora betalningsproblem
 75. Transportköp
  Säljaren skickar varan och ansvarar för den tills dess att kunden fått varan
 76. Trångmål
  Besvär, motgång
 77. Utan obligo
  Ett meddelande som inte är bindande, utan uppmanar mottagaren att lämna ett anbud. Avsändaren är här beredd att diskutera ett avtal under vissa villkor. 
Author
Bosk
ID
170069
Card Set
Avtalsrätt
Description
avtalsrätt
Updated