KPDS Sözcükler

 1. aback
  (be taken aback) şaşalamak, şaşırakalmak
 2. abandon
  terk etmek, bırakmak
 3. abate
  1. azalmak, dinmek; 2. azaltmak, dindirmek
 4. abbreviate
  kısaltmak
 5. abdicate
  feragat etmek, tahtı bırakmak
 6. abduct
  bir kimseyi zorla kaçırmak (veya, uzaylılar tarafından)
 7. aberration
  sapma, anormallik, sapkınlık, yanlışa düşme
 8. abhor
  nefret duymak ve iğrenmek; fikrinden bile dehşete düşmek
 9. abide (by)
  uymak, riayet etmek
 10. abject
  sefil, düşkün
 11. ablaze
  tutuşmuş, alevler içinde
 12. abolish
  yürürlükten kaldırmak
 13. abominable
  iğrenç, nefret uyandırıcı
 14. aboriginal (=native)
  bir yerin yerlisi (özellikle Avustralya yerlileri için)
 15. abridge
  kısaltmak, özetini çıkarmak (isim: abridgement)
 16. abrogate
  sona erdirmek, feshetmek (bir yasa veya anlaşmayı, gibi)
 17. abruptly
  ani, beklenmedik, sert veya kaba bir tarzda
 18. absent
  şu anda burada yok
 19. absence
  şu anda burada olmayış/bulunmayış
 20. absolute
  mutlak, kesin; tamamen
 21. abstain (from)
  kaçınmak, uzak durmak, yapmamak
 22. abstract
  1. soyut; 2. özet
 23. abstract (from)
  özümleyerek çıkarmak, ayırarak çıkarmak
 24. absurd
  saçma ve gülünç
 25. abundant
  bol miktarda
 26. abundance
  1. bol olma; 2. bolluk, refah
 27. abuse
  1. kötüye kullanmak; 2. fiziki şiddet uygulamak; 3. cinsel tacizde bulunmak
 28. accelerate
  hızlandırmak
 29. access
  giriş, girme, ulaşma
 30. acclimatize
  iklimine alıştırmak
 31. accommodate
  1. içine uydurmak veya yerleştirmek; 2. içine alabilmek, mesken olmak
 32. accomplice
  suç ortağı
 33. accomplish
  başarmak, başarıyla tamamlamak
 34. accord
  uyum, anlaşma, uzlaşma
 35. accost
  yoluna çıkmak, rahatsız etmek, sözel tacizde bulunmak
 36. account for
  1. hesabını vermek; 2. nedenini anlatmak veya açıklayabilmek
 37. accountant
  muhasebeci
 38. accumulate
  birikmek, biriktirmek
 39. accurate
  doğru, yanlışsız (isim: accuracy)
 40. accusation
  suçlama
 41. the accused
  sanık
 42. accustomed (be accustomed to)
  alışkın, alışmış
 43. acknowledge
  varlığını onaylamak, kabul veya itiraf etmek (olumsuz nüans değil)
 44. acquaint (be acquainted with)
  daha önceden tanışmış olmak, aşina olmak
 45. acquit (be acquited)
  beraat etmek
 46. acumen
  zeka keskinliği, çabuk kavrama
 47. adamant
  ısrarlı ve inatçı, direngen, kararlı, geri adım atmaz (olumsuz nüanslar)
 48. adapt
  uyarlamak veya uyarlanmak
 49. addict
  bağımlı, tiryakisi (sıfat: addicted, be addicted to; isim: addiction)
 50. address
  hitap etmek
 51. adequate
  yeterli (isim: adequacy)
 52. adjacent
  bitişik, kapı komşusu niteliğinde
 53. adjourn
  geçici olarak ara vermek veya ileri bir tarihe ertelemek
 54. adjustable
  ayarlanabilir, ayarlı
 55. administer
  1. yönetmek; 2. (tıp) ilaç vb. vermek, uygulamak
 56. admirable
  takdire değer, hayranlık uyandırıcı
 57. admonish
  uyarmak, ihtar etmek, azarlamak
 58. adopt
  1. benimsemek, kabul etmek; 2. evlat edinmek
 59. advent
  geliş, gelme
 60. adversary
  düşman, hasım
 61. advertise
  genele duyurmak veya reklamını yapmak
 62. advocate
  savunmasını yapmak, lehine öneride bulunmak
 63. affect
  etkilemek
 64. affection
  sevgi, bağlılık
 65. affectionate
  sevecen, şefkatli
 66. affidavit
  yazılı ve yeminli ifade
 67. affinity
  yakınlık, benzerlik
 68. affirm
  onaylamak
 69. affluent (rich, wealthy)
  varlıklı, zengin, refahlı
 70. aggravate
  kötüleştirmek, azdırmak
 71. agreeable
  hoş, latif, dost
 72. akin
  yakın benzer
 73. alabaster
  bir cins mermer
 74. alacrity
  çeviklik, canlılık
 75. alarming
  endişe verici
 76. alert
  uyanık, teyakkuz halinde
 77. alibi
  suç işlendiği sırada başka bir yerde olma kanıtı
 78. align
  hizalamak
 79. alimony
  nafaka
 80. allegation
  suçlayıcı iddia (fiil: to allege)
 81. allegiance
  bağlılık, biat
 82. alleviate
  hafifletmek, dindirmek
 83. alliance
  ittifak
 84. ally
  müttefik
 85. allocate
  tahsis etmek, herbirine bölüştürmek
 86. alter (change)
  değiştirmek, değişmek
 87. altruism
  sencillik, yardımseverlik
 88. egotism
  bencillik
 89. amaze
  hayrette bırakmak
 90. amazement
  isim: hayret, şaşkınlık
 91. ambassador
  büyükelçi
 92. ambiguous
  anlamca belirsizlik taşıyan, müphem, birden fazla anlama gelebilen (isim: ambiguity)
 93. ambush
  1. pusu; 2. pusuya düşürmek
 94. ameliorate
  iyileştirmek
 95. amend
  değiştirme (düzeltme ve ekleme nüansları ile) (isim: amendment)
 96. ammunition
  cephane
 97. amnesty
  genel af
 98. ample (abundant, profuse)
  bol bol, bolca yetecek düzeyde
 99. amputate
  (bir organı) kesmek (isim: amputation)
 100. anachronism
  ait olmadığı bir çağa ilişkilendirme veya o durumda olma, çağdışılık
 101. analogous
  benzer
 102. ancestor
  ata, ced (sıfat: ancestral)
 103. ancestry
  isim: soy, ailede kendinden öncekiler)
 104. anchor
  1. gemi demiri; 2. demirlemek (= demir atmak)
 105. anew
  yeniden, tekrar, en baştan
 106. anguish
  tedirginlik, acı çekme ve keder
 107. animosity
  düşmanlık, kin ve nefret duyguları
 108. annex
  ilhak etmek, kendi bölgesine veya topraklarına katmak
 109. annihilate
  imha etmek, hepsini tümüyle yeryüzünden silmek
 110. anniversary
  yıldönümü
 111. annotate
  yazılı bir metne açıklayıcı notlar eklemek
 112. annoy
  kızdırmak, canını sıkmak, rahatsız etmek
 113. annoyance
  rahatsız edilmişlik ve canı sıkılmışlık duygusu
 114. annual
  yıllık
 115. annul
  feshetmek, yürürlükten kaldırmak
 116. antagonism
  düşmanlık
 117. antagonize
  kendine düşman etmek, düşman olmasına yol açmak
 118. anticipate
  öngörü ile beklemek (ve ona göre davranmak)
 119. antiquated
  modası geçmiş
 120. anxiety
  tedirginlik, endişe (sıfat: anxious)
 121. apathetic
  ilgisiz, kayıtsız
 122. apologetic
  özür dileyen bir tavırla
 123. apparel (clothing)
  giysiler, kılık kıyafet, giyim kuşam görünümü
 124. apparent
  1. apaçık görülen; 2. zahiren (görünüşte)
 125. apparently
  "Öyle anlaşılıyor ki" "göründüğü kadarıyla".
 126. appetite
  iştah, istek
 127. appetizer
  aperatif, meze
 128. applaud
  alkışlamak (isim: applause = alkış)
 129. appraise
  değer biçmek (isim: appraisal)
 130. appreciate
  1. takdir etmek (teşekkür); 2. anlamak, anlayışla karşılamak
 131. appreciable
  farkedilebilir derecede
 132. apprehend
  1. yakalamak, tutuklamak; 2. anlamak, kavramak
 133. apprehension
  1. (fear) korku, endişe; 2. anlama, kavrama; 3. yakalama, tutuklama
 134. apprentice
  çırak
 135. approach
  yaklaşım, tarz
 136. approval
  1. onay (=beğenme); 2. onayını verme (=tasdik)
 137. approximately
  yaklaşık olarak, ortalama değerlerle
 138. apt
  1. uygun, yerinde; 2. eğilimli, eğiliminde; 3. zeki
 139. aptitude tests
  yetenek testleri
 140. arable
  tarıma elverişli
 141. arbitrary
  keyfi olarak, racon keserek
 142. arbitration
  aralarını bulma, racon
 143. arbitrate
  hakem sıfatıyla karar vermek (=racon kesmek)
 144. arboreal
  ağaçlara ilişkin
 145. archipelago
  takımada
 146. ardent
  içtenlikli ve coşkulu, hevesli ve gayretli
 147. arduous
  zahmetli, çok gayret isteyen
 148. argument
  1. tartışma; 2. sav, savunulan tez
 149. armament
  silahlar, silahlanma
 150. armistice
  silah bırakışma, mütareke
 151. armour
  zırh
 152. armoured
  zırhlı
 153. arrogance
  kibir, kendini beğenmişlik, küstahça gurur (sıfat: arrogant)
 154. arsenal
  silah fabrikası, cephanelik
 155. arson
  kundakçılık
 156. articulate
  anlaşılır şekilde dile getirmek
 157. artillery
  topçuluk, topçu kuvvetleri (askeriye)
 158. artisan
  zenaatkar, esnaf
 159. ascend
  yukarıya çıkmak (tersi: descend... isim: ascent X descent; sıfat ascending X descending)
 160. ascertain
  araştırıp soruşturarak bulgulamak, bu yoldan kesinlemek
 161. assassinate
  süikast yapmak (isim: assassination)
 162. assassin
  süikastçı
 163. assault
  1. saldırı; 2. saldırıda bulunmak
 164. assemble
  1. toplamak; 2. monte etmek, kurmak
 165. assembly
  meclis
 166. assert
  (kanıta gerek duymaksızın) kuvvetle ileri sürmek, iddia etmek
 167. assess
  değerlendirmek (=değerini ölçmek biçmek)
 168. assets
  değerli varlıklar, bilançodaki pozitifler (tersi: liabilities)
 169. assign
  tayin veya tahsis etmek, veya ödev/görev olarak vermek
 170. assimilate
  özümlemek ("asimile" etmek)
 171. assume
  1. varsaymak; 2. üzerine almak (hak ve sorumluluğunu)
 172. assure
  karşısındakine bir konuda teminat etmek (="emin olunuz ki" demek)
 173. astonishment
  hayret, şaşkınlık (fiil: astonish... sıfat: astonished)
 174. astound
  hayret ve şaşkınlığa düşürmek (sıfat: astounding, astounded)
 175. astray
  yoldan çıkmış, sapmış (to go astray)
 176. astute
  keskin zekalı
 177. asylum
  sığınılacak yer
 178. lunatic asylum
  tımarhane
 179. to seek political asylum
  siyasi sığınma istemek
 180. atavism
  atalara çekme (sıfat: atavistic)
 181. atonement
  kefaret
 182. atrocious
  canavarca gaddar ve vahşice
 183. atrocity, atrocities
  kan dökme, kıyım, büyük mezalim
 184. attain
  (amacına) ulaşmak, erişmek
 185. attainment
  amaca ulaşma/erişme, başarı, elde etme
 186. attentive
  dikkatli, dikkatini veren
 187. attitude
  tutum, tavır
 188. attribute
  1. atfetmek, nedenini ona bağlamak; 2. özellik, nitelik, sıfat
 189. auction
  açık arttırma ile satış, müzayede
 190. audacious
  cüretli, çılgınca cesurane
 191. audit
  denetleme, murakabe, hesapları teftiş
 192. augment
  destek vererek arttırmak veya çoğaltmak
 193. auspice
  under the auspices of = 'ın himayeleri altında (davetiye vb)
 194. auspicious
  uğurlu, uygun, hayırlı, talihi güler durumda
 195. austere
  1. sert, hoşgörüsüz; 2. süssüz, sade
 196. austerity measures
  kemer sıkma önlemleri
 197. authentic
  otantik (isim: authenticity)
 198. autonomous
  otonom
 199. auxiliary
  yardımcı, destek, ikinci dereceden
 200. available
  elde mevcut, piyasada var, istenirse alınabilir
 201. avalanche
  çığ
 202. avarice
  para hırsı, açgözlülük, tamah
 203. avenge
  öc almak
 204. avert
  kaçınmak ve atlatmak
 205. aviary
  kuşhane
 206. aviation
  havacılık
 207. avidity
  açgözlülük
 208. awe
  saygı ve hayranlıkla karışık korku, huşu ve korku
 209. awkward
  1. beceriksiz, hantal; 2. sıkıntılı (durum vb)
 210. bachelor
  bekar (erkek)
 211. single
  erkek veya kadın
 212. backfire
  geri tepmek
 213. background
  1. arka zemin, arka plan; 2. geçmişi, deneyimi (kişi, kurum, olay)
 214. backpay
  ödemesi gecikmiş ücret(ler)
 215. backyard
  arka avlu, arka bahçe
 216. backbencher
  siyasi partide ön planda olmayan milletvekili
 217. backward
  1. geriye doğru, gerisin geri; 2. geri kalmış, ilkel
 218. bad-tempered
  huysuz, aksi, tersliği üstünde
 219. baffle
  şaşırtmak, aklını karıştırmak
 220. bait
  yem (yakalamak için aldatıcı/cezbedici tuzak yem)
 221. banal
  çok sıradan ve sıkıcı, hiçbir incelik taşımayan
 222. banish
  sürmek, kovmak, o yerden veya bölgeden yasaklamak (isim: banishment)
 223. barbed wire
  dikenli tel
 224. bard
  saz ozanı
 225. bargain
  1. pazarlık etmek; 2. kelepir şey, pek ucuz şey. (It was a bargain.)
 226. barge
  mavna
 227. barracks
  kışla veya kışla tipi yapı
 228. barter
  1. trampa, değiştokuş; 2. trampa etmek
 229. battalion
  tabur
 230. bayonet
  süngü
 231. beacon
  işaret amaçlı ışık kaynağı
 232. beast
  hayvan, canavar, kaba ve iğrenç adam
 233. beggar
  dilenci
 234. belittle
  küçümsemek, hakir görmek
 235. bellicose
  kavgacı, kavgasever
 236. belligerent
  kavgacı, saldırgan
 237. bellows
  körük
 238. beneficial
  yararlı, faydalı, iyi gelen
 239. bequeath
  miras olarak bırakmak
 240. bereavement
  büyük kayıp (bir ölüm dolayısıyla), matem
 241. beseech
  yalvarmak, istirham etmek
 242. besiege
  kuşatmak (bir kenti, kaleyi, vb)
 243. best man
  sağdıç
 244. bestial
  hayvani, hayvanca, aşağılık
 245. bestow
  ihsan etmek, vermek (dilenciye vermeyi kapsamaz)
 246. betray
  ihanet etmek, ele vermek (isim: betrayal)
 247. beverage
  meşrubat
 248. bewilder
  çok şaşırtmak, aklını karıştırmak (sıfat, bewildering, bewildered)
 249. bewitch
  1. büyülemek; 2. hayran bırakarak cezbetmek
 250. bid
  fiat teklif etmek, pey sürmek
 251. bidding
  bir müzayedede teklif verme / arttırma işlemleri
 252. biennial
  iki yılda bir olan
 253. bigot
  dar / geri kafalı kimse
 254. bigamy
  iki eşle evlilik, kuma getirme (kadın veya erkek) (isim: bigamist)
 255. binocular
  dürbün
 256. bizarre
  garip, acaip
 257. blackmail
  1. şantaj; 2. şantaj yapmak
 258. blame
  1. kabahat, sorumlu olma; 2. suçlamak, kabahati ondan bilmek
 259. bland
  yumuşak huylu,
 260. blaspheme
  kutsal şeylere yönelik alay veya küfür (sıfat: blasphemous)
 261. blast
  şiddetli patlama
 262. blast furnace
  yüksek fırın
 263. blatant
  apaçık; görülmemesi / anlaşılmaması olanaksız; küstahça
 264. bleak
  çıplak (bitki zor yetişir), soğuk, kasvetli, umutsuz, rüzgarlara açık
 265. bleach
  ağartmak, beyazlatmak, rengini yok etmek
 266. bleed
  kanamak / kanatmak
 267. bleeding
  kanama veya kanatma
 268. blemish
  kusur, leke
 269. blend
  1. karışım, harman (=karışım); 2. (with) içine karışıp gözden kaybolmak; uyum sağlamak
 270. bless
  kutsamak.
 271. blessings
  tanrının / kaderin verdiği şanslılık ve mutluluklar
 272. blight
  bitki hastalığı, bitkilerin mahfı
 273. blindfold
  1. gözleri bağlanarak kapatılmış; 2. gözlerini bağlamak
 274. blink
  1. aralıklarla yanıp sönmek (ışık için); 2. gözlerini kırpmak
 275. bliss
  saadet; huzur ve mutluluk
 276. blizzard
  tipi
 277. blockade
  1. abluka; 2. ablukaya almak
 278. blood curdling
  tüyler ürpertici
 279. blood pressure
  kan basıncı, tansiyon
 280. bloodshed
  kan dökme, kan dökülmesi
 281. bloom
  çiçek açmak
 282. blossom
  1. çiçek açmak; 2. bahar dalı
 283. blow
  darbe (=vuruş)
 284. yönetim darbesi
  coup, coup d'etat
 285. bludgeon
  cop
 286. blueprint
  temel proje veya esaslar
 287. bluff
  1. blöf; 2. blöf yapmak
 288. blunder
  pot kırmak, çam devirmek
 289. blunt
  1. kör ağızlı (bıçak, vb.); 2. sözünü esirgemez
 290. blurring
  bulanıklaşma, bulanıklık (iyi görememe, hatların birbirine karışması)
 291. blurt (out)
  düşünmeden uluorta söyleyivermek / ağzından çıkıvermek
 292. blush
  mahçubiyetle kızarmak
 293. board of directors
  yönetim kurulu
 294. boarding-house
  pansiyon
 295. boarding-school
  yatılı okul
 296. bohemian
  kalender meşrep, kaygısız ve biraz da derbeder hayat felsefesi olan
 297. boisterous
  gürültülü patırtılı ve taşkınca neş'eli
 298. bold
  cesur (= courageous)
 299. bolt
  1 sürgü (kapı); 2. sürgülemek
 300. bolt
  hızla fırlamak, hızla fırlayıp gitmek veya kaçmak
 301. bombard
  bombardıman yapmak
 302. bombastic
  yüksekten savurarak (konuşma ve yazı tavrı)
 303. bona fide
  hakiki, sahte değil
 304. bonanza
  zengin maden damarı vb gibi yüksek kazanç kaynağı
 305. bond
  1. bağ, yapışma; 2. senet, tahvil
 306. bondage
  kölelik, serflik
 307. bonfire
  şenlik ateşi
 308. booby trap
  bubi tuzağı
 309. book-keeping
  muhasebe
 310. book-maker
  at yarışlarında bahis düzenleyicisi
 311. boost
  hızla arttırmak
 312. booty
  ganimet
 313. booze
  1. kafayı çekmek; 2. içki
 314. border
  1. sınır; 2. devlet sınırı; 3. kenar, bordür
 315. bore
  1. delmek, delik açmak; 2. sıkıcı olmak, can sıkmak
 316. boring
  sıkıcı
 317. boredom
  isim: can sıkıntısı
 318. born and bred
  doğma büyüme
 319. bosom
  sine, kucak
 320. bosom friend
  can dost
 321. bottommost
  en alttaki, en aşağıdaki
 322. boulder
  büyük kaya parçası
 323. bounce
  sıçramak, zıplamak, birden üstüne atlamak
 324. bouncer
  bar fedaisi
 325. boundary
  sınır
 326. bountiful
  cömert, bol, verici
 327. box-office
  tiyatro vb gişesi
 328. boxing day
  Noel yortusunun ikinci günü ("Noel kutularının" verildiği gün)
 329. brag
  yüksekten atmak, böbürlenerek konuşmak (sıfat: braggart
 330. brake(s)
  1. arabanın fireni; 2. firen yapmak
 331. breadth
  en, genişlik
 332. breakthrough
  1.yarıp geçmek; 2. büyük buluş (büyük uğraş sonucu)
 333. breakwater
  dalgakıran
 334. breed
  yetiştirmek, beslemek, çoğaltmak (tersi: ill-bred)
 335. well-bred
  iyi yetiştirilmiş, terbiyeli
 336. breeze
  hafif rüzgar, esinti
 337. brevity
  kısalık (süre olarak; "brief" ten geliyor)
 338. bribe
  rüşvet
 339. bribery
  rüşvet alma verme
 340. briber
  rüşvetçi
 341. bridal
  gelin olmaya ilişkin (bridegroom = damat bir günlüktür, bir akrabalık terimi değildir)
 342. brigade
  tugay
 343. brigand
  haydut, eşkiya
 344. brilliant
  parlak (isim: brilliance)
 345. brimful
  ağzına kadar dolu
 346. brim
  bir cismin ağzı, kenar
 347. briskly
  canlı ve enerjik tarzda
 348. brittle
  kolay kırılır
 349. broad-minded
  geniş görüşlü, hoşgörülü
 350. brood
  kara kara, arpacı kumrusu gibi düşünmek
 351. brook
  dere, çay
 352. broom
  süpürge
 353. brothel
  genelev
 354. bruise
  yara bere, morartı, çürük
 355. brutality
  vahşet, acımasızlık (sıfat: brutal)
 356. budget
  bütçe
 357. buccaneer
  1. korsan; 2. korsanlık etmek
 358. bucolic
  kır yaşamına ilişkin
 359. budding
  tomurcuk verme
 360. budget
  bütçe
 361. buffer
  tampon (araya konulan koruyucu)
 362. bulb
  lale soğanı, elektrik ampulü, veya benzeri şekilde olan herhangi bir şey
 363. bulky
  hacimli, kocaman
 364. bullet
  mermi
 365. bullion
  altın veya gümüş külçesi
 366. bully
  zorba, kabadayı
 367. bulwark
  siper, istihkam, karşı duracak tahkimat
 368. bundle
  demet, deste, çıkın, bohça, tostoparlak sarılmış şey
 369. bump
  1. çarpmak, toslamak; 2. toslama; şişlik; tümsek
 370. buoy
  şamandıra
 371. buoyancy
  su yüzeyinde kalabilirlik, yüzezebilirlik
 372. burglar
  gizlice giren hırsız
 373. burial
  gömme, defnetme (to bury fiilinden)
 374. burlesque
  komik şekilde taklit etme veya abartarak alaya alma
 375. burly
  iriyarı ve kuvvetli, babayani
 376. bury
  1. gömmek (=defnetmek; üstünü kapatmak)
 377. buttres
  payanda vurmak, desteklemek
 378. by-election (veya, bye-election)
  ara seçim
 379. by-law (veya, bye-law)
  yerel yönetim tarafından konulan kural ve yasaklar
 380. bygone
  geçmişte kalmış, mazi olmuş
 381. by-product
  yan ürün
 382. bystander
  kenarda durup olayı seyreden ve karışmayan kimse
 383. calamity
  büyük felaket, afet (sıfat: calamitous Pekos Bill'in sevgilisi Jane Calamity / Afet Felaket Jane'den anımsayınız!)
 384. calculate
  hesaplamak
 385. calculating
  sıfat: kendi çıkarları için ince hesaplar yapan veya tedbirli, ihtiyatlı
 386. calendar
  1. takvim; 2. gerçekleştirilecek olayların listesi
 387. calibrate
  ince ayar yapmak, çapını belirlemek, derecelendirmek
 388. caliph
  halife
 389. calling
  meslek, iş, doğuştan yeteneğinden dolayı kaderinin kişiyi çağırdığı hayat yolu
 390. calligraphy
  güzel yazma sanatı, hattatlık
 391. callous
  katı ve kötü, yüreği katılaşmış, acımasız
 392. cancel
  iptal etmek (isim: cancellation)
 393. candid
  açık, gizlisi yok, içtenlikli
 394. candidate
  aday
 395. candidacy
  isim: adaylık
 396. cannibal
  yamyam (isim: cannibalism)
 397. cannon
  askeri top
 398. cannonade
  çoklu top atışı
 399. canvass
  siyasi veya ticari amaçla dolaşarak birebir görüşme yapmak
 400. capitulate
  teslim olmak / etmek (isim: capitulation... Böylece "kapitülasyonlar" ın da temel anlamını öğrenmiş oldunuz)
 401. captivate
  cezbetmek ve büyülemek (cazibesiyle büyülemek)
 402. captive
  esir alınmış kişi, tutsak
 403. captor
  esir alan; to capture fiilinden
 404. carefree
  kaygısız, keyfince
 405. caress
  okşamak, müşfik davranmak
 406. carnivorous
  etobur
 407. herbivorous
  otobur
 408. omnivorous
  herşeyi yiyen; örnek: insan
 409. cast iron
  dökme demir
 410. caste
  kast (kast sistemi olan toplumlarda)
 411. castrate
  hadım etmek
 412. casual
  teklifsiz, öylesine, resmi olmayan
 413. casualty, casualties
  zayiat [ölüler (the dead); yaralılar (the wounded) ve kayıplar (the missing)]
 414. the dead
  ölüler
 415. the wounded
  yaralılar
 416. the missing
  kayıplar
 417. catastrophe
  büyük felaket (sıfat: catastrophic)
 418. causality
  neden-sonuç ilişkisi
 419. cause
  neden, sözcüğünden
 420. cautious
  temkinliı, tedbirli (isim: caution)
 421. cavity
  oyuk, boşluk, mağaracık
 422. cease
  sona ermek veya erdirmek (isim: cessation)
 423. celebrate
  kutlamak (celebrations)
 424. celebrated
  ünlü, tanınmış
 425. celerity
  hız, sürat
 426. celestial
  semavi, göksel
 427. cellular
  hücresel
 428. cement
  çimento
 429. cemetery
  mezarlık
 430. censor
  1. sansürlemek; 2. sansür memuru
 431. censorship
  sansür
 432. censure
  kınamak
 433. census
  nüfus sayımı
 434. chagrin
  üzüntü, umudun yitilmesi
 435. challenge
  1. meydan okumak; 2. aşılması gereken bir güçlük
 436. charity
  1. hayır işi; 2. hayır kurumu
 437. charitable
  hayırsever
 438. charm
  büyülemek, gönlünü çalmak
 439. chase
  kovalamak, peşinden gitmek
 440. chasm
  büyük yarık, uçurum
 441. chaste
  iffetli
 442. chastity
  iffet
 443. civil
  1. yurttaşlığa ilişkin (örnek: civil rights); 2. uygar, kibar
 444. civil engineering
  inşaat mühendisliği
 445. civil servant
  kamu görevlisi
 446. civil service
  devlet memurluğu
 447. civil war
  iç savaş
 448. civilian
  sivil, askeri olmayan
 449. clandestine
  gizli
 450. clarify
  açıklığa kavuşturmak
 451. clue
  ipucu (Fakat, "Biliyor musun?" şeklindeki bir soruya karşılık olunca, "I don't have a clue." = "En küçük bir fikrim bile yok.")
 452. coach
  1. antrenör; 2. antrenörlük yapmak; 3. atlı araba, wagon, otobüs
 453. coincidence
  rastlantı
 454. collaborate
  işbirliği yapmak, birlikte çalışmak
 455. collar
  yaka; tasma
 456. collide
  çarpışmak, birbirine çarpmak (isim: collision)
 457. colossal
  devasa
 458. commemorate
  hatırasını anmak, anma töreni yapmak
 459. commend
  övmek
 460. commerce
  ticaret
 461. compensation
  tazminat, telafi
 462. compete
  1. yarışmak; 2. rekabet etmek (isim: competition, competitor)
 463. competitive
  rekabetçi, ucuz
 464. competent
  "kompetan"
 465. compile
  derlemek (isim: compilation)
 466. compromise
  1. uzlaşmak, yarı yolda buluşmak; 2. zor duruma düşürmek
 467. compromised
  zor durumda veya zor durumda bırakılarak kendisinden istenilen elde edilmiş
 468. concession
  ödün, taviz
 469. conceptualize
  kavramsallaştırmak
 470. concept
  kavram, "konsept"
 471. conceive
  1. kafasında oluşturmak, kavramlaştırmak; 2. gebe kalmak (conception: 1. kavramlaştırma; 2. gebe kalma)
 472. conciliate
  gönlünü almak, yatıştırmak (isim: concliation; sıfat: concliatory)
 473. condescent
  tenezzülde bulunmak, lütfen seviyesine inmek
 474. confidential
  gizli, sır (fiil: to confide in smb)
 475. confirm
  teyid etmek, doğrulamak
 476. confiscate
  el koymak, elinden almak
 477. conflict
  anlaşmazlık, çatışma
 478. armed conflict
  silahlı çatışma
 479. confront
  karşı durmak, geçit vermemek
 480. congenial
  dostça, canayakın
 481. congenital
  doğuştan
 482. congratulate
  tebrik etmek
 483. congragate
  toplanmak
 484. conjecture
  tahmin, zan
 485. conscientious
  1. vicdanlı; 2. sorumluluğunu bilen ve çalışkan
 486. consequence
  sonuçta ortaya çıkan durum, sonuç
 487. consecutive
  ardışık
 488. consent
  rıza göstermek, onayını vermek
 489. considerably
  oldukça, epeyce, önemlice miktarda
 490. consistent
  uyumlu, istikrarlı, çelişki oluşturmayan
 491. consolidate
  sağlamlaştırmak
 492. construct
  inşa etmek
 493. consult
  danışmak; kafakafaya verip birbirine danışmak
 494. constitute
  "oluşturmak" sözcüğü ile çeviriniz.
 495. constitution
  1. bünye; 2. anayasa
 496. contaminate
  kirletmek; mikrop bulaştırmak
 497. contented
  halinden memnun, mutlu
 498. context
  bağlam
 499. contiguous
  bitişik
 500. contradict
  aksini söylemek ve savunmak; yanlış olduğunu söyleyerek meydan okumak
 501. contribute
  katkıda bulunmak
 502. convene
  toplantı düzenlemek / toplanmak
 503. convention
  1. âdet, gelenek; 2. toplantı, meclis
 504. conventional
  geleneksel, alışılmış
 505. convert
  dönüştürmek
 506. conversion
  1. dönüşme / dönüştürme; 2. din değiştirme
 507. convince
  inandırmak, ikna etmek
 508. coronation
  taç giyme
 509. correspond
  1. karşılığı konumda olmak, eşdeğeri olmak; 2. mektuplaşmak, haberleşmek
 510. corroborate
  doğrulamak
 511. counsel
  danışmanlık hizmeti vermek
 512. courteous
  nazik, kibar, saygılı
 513. covenant
  mukavele, ahit
 514. coward
  korkak
 515. cradle
  beşik
 516. craze
  çılgınlık derecesinde moda
 517. credentials
  itimatname, güven mektubu
 518. credible
  inanılır (tersi: incredible = inanılmaz, olanak dışı)
 519. incredible
  inanılmaz, olanak dışı
 520. creditable
  şerefli
 521. creditor
  alacaklı (tersi debtor = borçlu)
 522. debtor
  borçlu
 523. crescent
  hilal
 524. critique
  eleştiri yazısı
 525. crooked
  eğri, çarpık, virajlı, hilekar
 526. crop(s)
  ürün(ler), mahsül
 527. cross-examination
  karşı sorgu
 528. crossroads
  dörtyol ağzı
 529. crux
  asıl önemli nokta
 530. crucial
  yaşamsal önemi olan
 531. cue
  ipucu, işaret, sinyal
 532. culminate (in)
  ile sonuçlanmak
 533. cultivate
  yetiştirmek
 534. cumulative
  birikimli
 535. to accumulate
  birikmek / biriktirmek
 536. cupidity
  (maddi şeyler için) açgözlülük
 537. curriculum
  müfredat programı
 538. curse
  küfretmek, bela okumak, lanet okumak
 539. cursory
  şöylesine, yüzeysel, âdet yerini bulsun diye
 540. curtail
  kısaltmak, kısmak, sınırlamak
 541. custom
  âdet, gelenek, görenek
 542. customary
  âdet olmuş
 543. customer
  müşteri
 544. customs
  gümrük
 545. cutlery
  çatal bıçak takımı
 546. dairy... dairy farm
  süthane, süt çiftliği, mandıra
 547. damage
  hasar, zarar, ziyan
 548. damp
  rutubetli, ıslakça
 549. daring
  cesaret, cüret, meydan okuma (fiil: to dare)
 550. darkness
  1. karanlık; 2. (renk) koyuluk
 551. dawn
  şafak
 552. daydream
  1. hülyalara dalmak; 2. hülya
 553. deadline
  son vade tarihi, izin verilen son tarih veya saat
 554. death duty
  veraset ve intikal vergisi
 555. debase
  alçaltmak, adileştirmek, ayarını bozmak (isim: debasement)
 556. debate
  tartışma (genellikle bilimsel nitelikte)
 557. debit
  muhasebe defterinde pasif, borç, verecek, zimmet
 558. debit card
  banka kartı, ATM kartı
 559. debris
  döküntü, çerçöp, yıkıntı artığı
 560. debt
  borç
 561. debtor
  borçlu
 562. decade
  on yıl
 563. decapitate
  kafasını kesmek
 564. deceased
  merhum, ölü (fiil: decease = vefat etmek)
 565. decease
  vefat etmek
 566. deceive
  hile yapmak, aldatmak (deceit = hile, aldatı; deceitful = hilebaz, hilekar)
 567. deceit
  hile, aldatı
 568. deceitful
  hilebaz, hilekar
 569. decency
  terbiyelilik, edeplilik, efendilik (decent = doğru dürüst, terbiyeliliğe yakışır şekilde; tersi indecent = yakışıksız, müstehçen)
 570. decent
  doğru dürüst, terbiyeliliğe yakışır şekilde
 571. indecent
  yakışıksız, müstehçen
 572. deception
  aldatı, hile (deceptive = aldatıcı, yanıltıcı)
 573. deceptive
  aldatıcı, yanıltıcı
 574. decimate
  büyük bir kısmını öldürmek
 575. decipher
  şifreyi çözmek / okumak
 576. decisive
  kesin, kat'i
 577. decline
  1. azalmak, gerilemek; 2. reddetmek
 578. decorous
  terbiyeye uygun, saygılı
 579. decrease
  azalmak veya azaltmak (tersi: increase)
 580. dedicate
  adamak; ithaf etmek (dedicate oneself = kendini bütünüyle o amaca vermek)
 581. dedicate oneself
  kendini bütünüyle o amaca vermek
 582. deduce
  verilere dayanarak sonuç çıkarmak (deduction, deductive = tümdengelimci; tersi: induction, inductive = tümevarımcı)
 583. deduction, deductive
  tümdengelimci
 584. induction, inductive
  tümevarımcı
 585. defeat
  1. bozgun; 2. bozguna uğratmak
 586. defer
  sonraya bırakmak
 587. deficient
  yetersiz, defolu, bozuk
 588. definite
  kesin
 589. deflate
  havasını boşaltmak (tersi: inflate = şişirmek)
 590. inflate
  şişirmek
 591. defy
  meydan okumak, boyun eğmemek (isim: defiance; sıfat: defiant)
 592. dejected
  kederli, süngüsü düşmüş
 593. delegate
  delege
 594. deliberate
  1. ayrıntılarıyla üzerinde durmak / titizlikle düşünmek (isim: deliberation); 2. bile bile, kasten (zarf: deliberately; tersi: unknowingly)
 595. delicate
  narin, hassas, dikkatle korunması gereken
 596. delicious
  pek leziz
 597. delight
  haz, mutluluk duyma
 598. delinquency
  yoldan çıkmışlık, yasalara ters düşen hareketler (juvenile delinquency = çocuk suçluluğu) (sıfat: delinquent)
 599. juvenile delinquency
  çocuk suçluluğu
 600. delirious
  aklı başından uçmuş, hezeyan içinde, sayıklıyor
 601. deliver
  1. teslim etmek: 2. tevzi etmek, dağıtmak; 3. kurtarmak; 3. doğum yapmak (isim: delivery)
 602. delusion
  hayal görme, kendi yarattığı hayallere inanma, aldanma (fiil: delude = hayallere sürüklemek, aldatmak)
 603. delude
  hayallere sürüklemek, aldatmak
 604. deluge
  tufan, şiddetli yağmur ve sel
 605. demand
  talep (tersi: supply = arz)
 606. supply
  arz
 607. demolish
  yıkmak (örneğin istimlak edilen binaları)
 608. denial
  1. inkar etmek, reddetmek; 2. vermemek (fiil: to deny)
 609. denounce
  herkesin içinde suçlamak ve kınamak
 610. depict
  tasvir etmek, göstermek, işaret etmek
 611. deplete
  tüketmek, boşaltmak (isim: depletion)
 612. deplore
  acımak, üzülmek, esef veya teessüf duymak (deplorable = 1. acınacak, esef duyulacak; 2. nahoş, teessüfe vbe kınamaya layık )
 613. deplorable
  1. acınacak, esef duyulacak; 2. nahoş, teessüfe vbe kınamaya layık
 614. deploy
  yaymak, konuşlandırmak
 615. deport
  ülke dışına sürmek/çıkarmak, sınırdışı etmek
 616. depraved
  bozuk ahlaklı, ahkali değerlerini yitirmiş
 617. deprive (of)
  elinden almak, yoksun bırakmak
 618. deserve
  hak etmekm (deservedly = hak etmiş olarak)
 619. deservedly
  hak etmiş olarak
 620. design
  yapı ve düzen planını oluşturmak, planını çizmek
 621. designate
  işaret etmek, adlandırmak
 622. desolate
  ıssız, terkedilmiş, viran, perişan
 623. desperate
  1. çaresiz durumda; 2.ümitsiz, gözü dönmüş
 624. despondent
  ümitsiz ve hüzün içinde
 625. destination
  gidilmesi amaçlanan yer, yolculuğun hedefi
 626. destitute
  çok yoksul, düşkün ve çaresiz durumda (destitution = büyük yoksulluk, çaresizlik)
 627. destitution
  büyük yoksulluk, çaresizlik
 628. detention
  alıkoyma, tutuklama
 629. deteriorate
  kötüye gitmek, kötüleşmek (tersi: improve) (deterioration X improvement)
 630. determine
  niteliğini belirlemek, karar vermek (determined = azimli, kararlı; determination = 1. niteliğini saptama; 2. kararlılık)
 631. determined
  azimli, kararlı
 632. determination
  1. niteliğini saptama; 2. kararlılık
 633. detriment
  zarar (to the detriment of = -'e zarar vererek, aleyhine olarak)
 634. to the detriment of
  -'e zarar vererek, aleyhine olarak
 635. detect
  izini bulmak ve ortaya çıkarmak
 636. detest
  nefret etmek, tiksinmek
 637. devastate
  mahfetmek, yerle bir etmek, harap etmek
 638. devise
  tasarlamak, icat etmek
 639. device
  alet, düzenek, aygıt
 640. devote
  adamak, herşeyini ona vermek
 641. diagnose
  tanı koymak, teşhis etmek
 642. diffuse
  yaygın, dağınık
 643. dilemma
  ikilem, aşağı sakal yukarı bıyık durumu
 644. diligent
  gayretli ve çalışkan (isim: diligence)
 645. diluted
  sulandırılmış, sıvı katılmış
 646. dimension
  boyut
 647. diminish
  giderek azalmak veya azaltmak (diminutive = minicik, ufacık)
 648. diminutive
  minicik, ufacık
 649. discourteous
  kaba, nezaketsiz
 650. discreet
  saygılı, dikkatli ve nazik
 651. discrepancy
  uyumsuzluk, uymazlık, birbiriini tutmazlık, çelişki
 652. discretion
  1. basiret, sağduyu: 2. tedbir, ihtiyat
 653. disgraced
  gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası
 654. dishonest
  sahtekar
 655. disintegrate
  parçalamak, parçalanmak, çürüyüp unufak olmak
 656. dismiss
  huzurundan çıkarmak, git demek, kovmak, işten çıkarmak
 657. dispense (with)
  vazgeçebilmek, onsuz yapabilmek (kişiler için kullanılmaz)
 658. display
  1. sergi, sergileme, gösterim; 2. sergilemek, gösterime sunmak, gösteriyor olmak
 659. disposition
  eğilim, mizaç
 660. disprove
  çürütmek (tersini kanıtlamak)
 661. dispute
  anlaşmazlık (sürüp giden)
 662. disregard
  aldırmamak, kulak ardı etmek
 663. disrespect
  saygı göstermemek/duymamak
 664. dissect
  incelemek amacıyla kesip biçmek
 665. dissent
  aynı fikirde olmamak, fikir ayrılığından dolayı bir gruptan kopmak
 666. dissolve
  bir sıvı içinde eriyerek veya eriterek çözmek/çözülmek
 667. distinguish
  farkını görebilmek, ayırt edebilmek
 668. distinguished
  seçkin, ünlü
 669. distrust
  1. güvensizlik, itimatsızlık; 2. güvenmemek
 670. divert
  başka yöne çevirmek; saptırmak (diversion = aklını başka şeylere yönlendirmek için meşgul olunacak birşey veya eğlence)
 671. diversion
  aklını başka şeylere yönlendirmek için meşgul olunacak birşey veya eğlence
 672. diverse
  çeşitli (diversity = çeşitlilik)
 673. diversity
  çeşitlilik
 674. docile
  uysal
 675. donate
  bağışta bulunmak (donor, donation)
 676. dormant
  "uykuda" (harekete geçeceği günü bekliyor)
 677. dormitory
  yatakhane
 678. draft
  taslak
 679. drastic
  acil, kapsamlı ve sert (örnek: "drastic measures" = çok sert önlemler)
 680. drastic measures
  çok sert önlemler
 681. drift
  sürüklenmek
 682. drill
  1. matkapla delmek; 2. talim veya egzersiz yapmak
 683. drought
  kuraklık
 684. dubious
  1. şüphe duyan/eden; 2. şüphe veren/doğuran (= doubtful) (indubitably = undoubtedly = hiç şüphesiz)
 685. indubitably
  hiç şüphesiz
 686. undoubtedly
  hiç şüphesiz
 687. duplicate
  kopyasını yapmak, aynısını yapmak
 688. duplicity
  ikiyüzlülük
 689. durable
  dayanıklı
 690. dwarf
  cüce
 691. to dwarf
  yanında cüce bırakmak, çok çok üstün olmak
 692. dwindle
  giderek azalmak
 693. dynasty
  hanedan, hükümdarlık sülalesi, hüküm sürme
 694. eager
  istekli, heves ve şevk dolu (isim: eagerness)
 695. earmark
  belli bir amaç için planlama yaparak bir kenara ayırmak (büyükbaş hayvanların kulağına vb yapılan işaret kavramından)
 696. earshot (within earshot)
  işitilecek mesafede
 697. ear-splitting
  kulakları sağır edecek derecede şiddetli
 698. earnest
  ciddi, içtenlikli (isim: earnesty, earnestness; zarf: earnestly)
 699. earthenware
  toprak çanak çömlek
 700. earthquake
  deprem
 701. ebb
  suların çekilmesi (gelgit olayının cezir safhası); mecazi olarak şaşaası sönmek, kaderi kötüye gitmek, azalmak, vb.
 702. eccentric
  egzantrik (isim: eccentricity)
 703. ecclesiastical
  kiliseye ilişkin
 704. eclipse
  1. güneş veya ay tutulması; 2. gölgede bırakmak
 705. ecstasy
  coşku, coşkunluk, vecd
 706. edge (away)
  yavaş yavaş ve "kenar kenar" uzaklaşmak
 707. edible
  yenebilir, besin olmağa elverişli (= eatable)
 708. edict
  irade, ferman
 709. edify
  ahlaki bakımdan eğitmek öğretmek (isim: edification; sıfat: edifying = ahkaken öğretici, ders verici)
 710. edifying
  ahkaken öğretici, ders verici
 711. edit
  1. yayına hazırlamak; 2. gazete yönetmek (isim: editor; editorial = başyazı)
 712. editorial
  başyazı
 713. edition
  1. yayına hazırlama; 2. sayı, nüsha ("evening edition", gibi); 3. bası ("first edition, second edition" gibi)
 714. educative
  terbiye edici
 715. eel
  yılan balığı
 716. eerie
  ürpertici, cinli perili gibi
 717. effervescent
  kabarcıklarla köpüren (gazoz vb gibi)
 718. efficient
  etkin ve yeterli, verimli, randımanlı, usta (isim: efficiency)
 719. effigy
  bir kimsenin heykel şeklinde timsali, temsili insan modeli, heykel, manken vb
 720. effrontery
  yüzsüzlük, küstahlık
 721. ejaculate
  ansızın fışkırmak veya fışkırtmak (isim. ejaculation)
 722. eject
  dışarı atacak şekilde fırlatmak (isim: ejection)
 723. elaborate
  özenle, titizlikle ve inceden inceye ayrıntılarıyla yapılan veya yapılmış (fiil: elaborate = üzerinde ayrıntılarıyla durmak ve titizlikle oluşturmak; zarf: elaborately)
 724. elaborate
  üzerinde ayrıntılarıyla durmak ve titizlikle oluşturmak
 725. electorate
  seçmen kitlesi, seçmenler
 726. electrocute
  1. (elektik tarafından) çarpmak; 2. elektrikli sandalyede idam etmek
 727. elegance
  zariflik (isim: elegant = zarif; görgülüye yakışır)
 728. elegant
  zarif; görgülüye yakışır
 729. elevation
  1. kaldırma, yükseltme; 2. yükselti, tepecik (fiil: to elevate)
 730. eligible
  seçkin, adaylık için tercih edilir nitelikte
 731. eliminate
  "elimine" etmek, elemek, dışlamak, bertaraf etmek
 732. elocution
  güzel konuşmak sanatı (eloquent = güzel ve etkili konuşan, iyi hatip; isim: eloquence)
 733. eloquent
  güzel ve etkili konuşan, iyi hatip
 734. elongate
  gererek uzatmak
 735. elope
  birlikte gizlice kaçmak (âşıklar)
 736. elucidate
  aydınlığa (= açıklığa) kavuşturmak
 737. elusive
  kolay ele geçirelemeyen, parmakların arasından kayıp kaçan, zor anlaşılır (örnek. "an elusive reply" = kaçamaklı cevap)
 738. an elusive reply
  kaçamaklı cevap
 739. emaciate
  bir deri bir kemik kalmak
 740. emancipate
  azad etmek, köleliğine son vermek (isim örneği:women's emancipation = kadın özgürlüğü)
 741. women's emancipation
  kadın özgürlüğü
 742. embark (on)
  1. başlamak; 2. gemiye binmek
 743. embarrass
  utanmak, mahçup düşürmek (isim: embarrassment)
 744. embellish
  süslemelerle (oyma, kakma, boyama) güzelleştirmek
 745. embittered
  dünyaya küsmüş, öfke ve hatta nefret duygusu dolu
 746. emblem
  amblem
 747. embroidery
  nakış
 748. emerge
  ortaya çıkmak, oluşmak, "zuhur" etmek (isim: emergence)
 749. emergency
  acil durum
 750. emetic
  herhangi bir kusturucu madde
 751. emigrate
  yurt dışına göç etmek (emigrant, emigration... tersi: immigrate, immigrant, immigration)
 752. eminence
  önemli mevkide, ileri gelen ve tanınır kişi olmak (sıfat: eminent)
 753. emit
  çıkarıp yaymak, oluşturarak dışa doğru çevreye yaymak (ışın, sinyal, vb) (isim: emission)
 754. emphatic
  vurgulu (isim: emphasis; fiil: emphasize)
 755. empathize
  kendini başkasının yerine koyarak durumunu anlamak (isim: empathy; sıfat: emphatetic)
 756. employ
  1. işe almak; 2. kullanmak (employer = işveren)
 757. employer
  işveren
 758. employment
  istihdam; (unemployment = işsizlik)
 759. unemployment
  işsizlik
 760. enable
  muktedir kılmak
 761. enact
  yasa çıkarmak
 762. enchant
  cezbetmek, büyülemek (enchantress = cazibesiyle büyüleyerek kendine bağlayan kadın)
 763. enchantress
  cazibesiyle büyüleyerek kendine bağlayan kadın
 764. encounter
  karşılaşmak, rastgelmek
 765. encourage
  teşvik etmek, cesaretlendirmek
 766. encouraging
  teşvik edici, cesaret verici, umut verici
 767. encumber
  yük olmak
 768. endeavour
  1. çaba, gayret; 2. çaba göstermek, gayret etmek
 769. endorse
  onaylamak, onayını vermek
 770. endure
  dayanmak, tahammül etmek (endurance = dayanma, sineye çekme)
 771. endurance
  dayanma, sineye çekme
 772. enforce
  zorla yaptırtmak, uyulmasını zorunlu kılmak
 773. engage
  angaje olmak veya etmek
 774. engagement
  1. "angajman"; 2. nişanlanma, nişanlılık
 775. engrave
  hakk etmek, oyarak yapmak
 776. enhance
  arttırmak, zenginleştirmek (değerini, gücünü, görüntüsünü)
 777. enigma
  muamma, anlaşılmaz şey
 778. enlarge
  büyütmek, genişlemek
 779. enlighten
  aydınlatmak (the Enlightenment = Aydınlanma Çağı)
 780. the Enlightenment
  Aydınlanma Çağı
 781. enlist
  askere almak, kendi kadrosuna/davasına katmak
 782. enmity
  düşmanlık, diş bileme
 783. enormous
  kocaman, çok büyük
 784. enslave
  köle yapmak, köleleştirmek
 785. ensure (make sure)
  olmasını sağlamak
 786. entail
  ardından getirmek (= neden olmak)
 787. entangle
  karmakarışık dolaşık hale getirmek
 788. entente
  andlaşma, itilaf
 789. enterprise
  girişim, teşebbüs (iktisat) (entrepreneur = müteşebbis, girişimci)
 790. entrepreneur
  müteşebbis, girişimci
 791. entertain
  1. eğlendirmek; 2. konuk ağırlamak
 792. enthrone
  tahta oturtmak, taç giydirmek (tersi: dethrone)
 793. enthusiasm
  şevk, istek, heves, fevkalade sıcak bakma
 794. entice
  cezbetmek, tatlılıkla ayartmak
 795. entitle
  hakve yetki vermek (entitled to do sth = bir şeyi yapmaya yetkili)
 796. entitled to do sth
  bir şeyi yapmaya yetkili
 797. entreat
  yalvarmak, ısrarla rica etmek
 798. entrench
  siper kazarak yerleşmek
 799. enumerate
  numaralandırmak, birer birer saymak
 800. enunciate
  açıklıkla dile getirmek
 801. envelop
  tamamen içinde kalacak şekilde sarmak (çevresini kuşatmak değil); kapsamak, içine almak
 802. envisage
  geleceğe ilişkin olarak zihninde canlandırmak, tasavvur etmek
 803. envoy
  elçi; özellikle de, belli bir iş için kısa süreyle gönderilen elçi
 804. envy
  kıskanma (gıpta etme) (cinsel, vb kıskanma için: jealousy)
 805. epidemic
  salgın
 806. epilogue
  bir eserin sonuna konulan "sonsöz" bölümü
 807. epitaph
  mezar kitabesi
 808. epitome
  tam ve en iyi örneği, özünün özü
 809. epoch
  çağ, devir (tarihsel)
 810. equalize
  eşit duruma getirmek (equality = eşitlik, eşit olma durumu, yasa önünde eşitlik)
 811. equality
  eşitlik, eşit olma durumu, yasa önünde eşitlik
 812. equate
  eşit kılmak veya aynı şey olarak görmek (equation = eşitlik, denklem)
 813. equation
  eşitlik, denklem
 814. equip
  donatmak (isim: equipment = teçhizat, donanım)
 815. equipment
  teçhizat, donanım
 816. equitable
  adilane, insaflı (isim: equity)
 817. equivalent
  eşdeğer, eşdeğerli (isim: equivalence)
 818. equivocal
  her iki karşıt anlama da gelebilen, ikiyüzlü
 819. era
  dönem, çağ (tarihsel)
 820. eradicate
  kökünden yok etmek
 821. erase
  silmek, yoketmek
 822. erect
  1. dikmek, inşa etmek; 2. dikilmiş, dikine duran, ayaklarının üstünde
 823. ergo
  (latince) bu nedenle, o sebeple, dolayısıyla
 824. erode
  aşınmak/çürümek, aşındırmak/çürütmek (isim: erosion)
 825. err
  yanlışa düşmek, hataya düşmek (isim: error; sıfat: erroneous)
 826. erudite
  çok bilgili ve verimli, âlim
 827. erupt
  patlak vermek (örmek, yanardağ, sivilce, vb) (isim: eruption)
 828. escapade
  kaçamak, gençlik çılgınlığı; kaçış, firar
 829. esoteric
  gizli, gizemli, batınî
 830. espionage
  casusluk
 831. essence
  öz, asıl, temel varlık (sıfat:essential = vazgeçilmez, esas, temel gerekli)
 832. essential
  vazgeçilmez, esas, temel gerekli
 833. establish
  kurmak, tesis etmek
 834. estate
  malikâne, emlak, taşınmaz mal, sahip olunan varlıklar ("vâriyet") (estate agent = emlakçı)
 835. estate agent
  emlakçı
 836. esteem
  saygı göstermek
 837. self-esteem
  özsaygı, kendine verilen değer
 838. estimate
  tahmin etmek (verilere dayanarak kestirmek) (isim: estimation = tahmin, takdir, hesaplama)
 839. estimation
  tahmin, takdir, hesaplama
 840. estrange
  soğutmak, yabancılaşmasına neden olmak
 841. estuary
  bir nehrin denize döküldüğü yer, haliç
 842. eternal
  sonsuz, ebedî... eternity = sonsuzluk, ebediyet
 843. eternity
  sonsuzluk, ebediyet
 844. ethical
  1. ahlakbilime ilişkin; 2. ahlakî, ahlaklı
 845. etiquette
  görgü kuralları (= âdabı muaşeret)
 846. eugenics
  ırk ıslahına ilişkin
 847. eulogize
  methiye düzmek, methü senada bulunmak (birazda yağcılıkla) (isim: eulogy = metih, kaside)
 848. eulogy
  metih, kaside
 849. eunuch
  1. hadım; 2. haremağası
 850. euphony
  ses ahengi, kulağa hoş gelme
 851. evacuate
  tahliye etmek (isim: evacuation)
 852. evade
  kaçınmak, yapmamak, görünmemek (isim: evasion)
 853. evaporate
  buharlaşmak, buharlaştırmak (isim: evaporation)
 854. eve
  arife
 855. Eve
  Havva (Havva anamız)
 856. eventful
  olaylarla dolu, hadiseli, maceralı
 857. eventually
  sonunda, bitiminde
 858. evergreen
  kışın yapraklarını dökmeyen
 859. everlasting
  bitmeyen, sonsuza kadar sürecek/yaşayacak
 860. evidence
  kanıtlar
 861. evil
  şer, kötü, kötülük, şeytani kötülük
 862. evocation
  hatırlatma, çağrıştırma, akla getirme
 863. evolve
  evrilmek, evrimleşmek (isim: evolution)
 864. exaggerate
  abartmak (isim: exaggeration)
 865. exalt
  yükseltmek/yüceltmek, göklere çıkarmak
 866. exasperate
  sabrını taşırmak (exasperation = sabrı taşmışlık)
 867. exasperation
  sabrı taşmışlık
 868. excavate
  kazı yapmak (excavation = kazı)
 869. excavation
  kazı
 870. excerpt
  bir kitap vb'den alıntı yapılan küçük bölüm
 871. excessive
  aşırı; (fiil: exceed)
 872. exchequer
  devlet hazinesi (the Chancellor of the Excheqyer = Maliye Bakanı)
 873. the Chancellor of the Excheqyer
  Maliye Bakanı
 874. exclude
  dışında bırakmak, ekarte etmek (isim: exclusion. tersi include, inclusion)
 875. exclusive
  1. özel; 2. seçkin ve/ya üyelikle girilen ("etrafını câmî, ağyârını mânî") (örnek: exclusive interview = yalnız bizin gazete veya dergiye verilmiş olan bir görüşme)
 876. exclusive interview
  yalnız bizin gazete veya dergiye verilmiş olan bir görüşme
 877. excrutiating
  inanılmaz derecede acı veren
 878. execute
  1. yapmak, yerine getirmek, ifa etmek; 2. idam etmek
 879. execution
  1. ifa, icra; 2. idam
 880. executioner
  cellat
 881. executive
  1. yürütmeye ilişkin, icrai; 2. yönetici
 882. exempt
  muaf; katkıda bulunma veya yerine getirme sorumluluğu olmayan
 883. exile
  1. sürgüne göndermek; 2. sürgün (kişi) 3. sürgün yeri
 884. exhaustion
  aşırı yorgunluk, tükenmişlik (sıfat: exhausted, exhausting)
 885. exhaustive
  son derece ayrıntılı, değinmedik/araştırmadık yer bırakmayan
 886. exhibit
  sergilemek, göstermek (isim: exhibition sergileme, sergi)
 887. exhilarate
  keyif ve neş'e vermek, ruhunu açmak
 888. exotic
  pek rastlanmayan, garip, ilginç, "Uzak Doğu'dan"
 889. expand
  genişlemek veya genişletmek (isim: expansion)
 890. expedition
  yolculuk; sefer, küçük ölçekli askeri sefer
 891. expel
  kovmak (örneğin okuldan, veya düşmanı) (isim: expulsion)
 892. expire
  süresi dolmak, müddeti dolmak
 893. explicit
  açık, izaha gerek göstermeyen (tersi: implicit = ima edilen veya ima yoluyla)
 894. implicit
  ima edilen veya ima yoluyla
 895. exploration
  dolaşma ve keşif, inceleme gezisi (fiil: to explore)
 896. explorer
  kaşif, seyyah
 897. express
  ifade etmek
 898. exquisite
  enfes, pek latif, fevkalade ince ve zarif
 899. extemporaneous
  irticalen, hazırlıksız
 900. extensive
  geniş ölçekte, kapsamlı
 901. exterminate
  tamamen imha etmek, kökünü kazımak
 902. extinct
  soyu tükenmiş, yaşayan örneği kalmamış
 903. extinguish
  söndürmek (ateşi, alevleri veya mecazi)
 904. extract
  seçerek/özümleyerek ayırıp çıkarmak
 905. extravagant
  müsrif, şatafatlı (isim: extravagance)
 906. extremely
  fevkalade çok, aşırı derecede
 907. evaluate
  değer biçmek
 908. exultance
  çok büyük sevinç ve iftihar
 909. fable
  ders verici masal (genelde hayvan masalı); fabl
 910. fabric
  kumaş
 911. fabulous
  şahane, harikulade
 912. façade
  önyüz, cephe (örneğin binanın ön cephesi); önyüzey görüntüsü, görünüştekiler, "zevahir"
 913. fabricate
  1. imal etmek; 2. uydurmak (yalan, vb) (sanayi imalatı, vb için "manufacture" uygundur.)
 914. facilitate
  kolaylaştırmak (sıfat: facile = kolay, şüphe verecek ölçüde kolay)
 915. facile
  kolay, şüphe verecek ölçüde kolay
 916. facilities
  ihtiyaca cevap veren tesis, olanak veya vasıtalar (örnek: public facilities = ulaşımdan semt kütüphanesine kadar fakat "umumi tuvalet" için public conveniences")
 917. public facilities
  ulaşımdan semt kütüphanesine kadar fakat "umumi tuvalet" için public conveniences"
 918. facsimile
  tıpkıbasım
 919. faction
  nifak, hizip
 920. faculty
  1. doğuştan meleke, duyu: 2. öğretim üyeleri
 921. fad
  gelip geçici moda
 922. faint
  1. belli belirsiz, solgun, donuk; 2. bayılmak (fainted bayılmış, baygın)
 923. fair
  1. adil (=just, impartial); 2. sarışın; 3. fuar; 4. hoş, güzel (kadın, hava, iklim)
 924. fait accompli
  emrivaki
 925. faith
  iman, itikat, inanma ve güvenme (faithful = sadık)
 926. faithful
  sadık
 927. fake
  taklit, sahte
 928. fallible
  yanılabilir, yanılmaz değil, beşerdir şaşabilir (tersi: infallible = asla hataya kötülüğe düşmez)
 929. infallible
  asla hataya kötülüğe düşmez
 930. fame
  şöhret (sıfat: famous. Dikkat: "infamous" kötü şöhretli demektir)
 931. familial
  ailevi
 932. familiar
  bildik, aşina (fiil: familiarize)
 933. famine
  açlık, kıtlık
 934. fanciful
  fantazi, abartılmış
 935. far-fetched
  zoraki, uzak olasılıklı ve inanılması zor
 936. far-reaching
  gelecekte önemli etki ve sonuçları olacak
 937. far-sighted
  1. uzak görüşlü (olumlu nüans); 2. hipermetrop
 938. farce
  kaba komedi, âmiyane komedi, zevk yoksunu kişilerin beğenebileceği saçmalık ve güya komedi
 939. fascinate
  hayran bırakmak (fascinating, fascination)
 940. fashion
  biçimlendirmek (şekil vermek, oluşturmak)
 941. fashion (vogue)
  moda
 942. fast
  1. hızlı; 2. oruç tutmak
 943. fast asleep
  derin uykuda
 944. fastidious
  titiz, müşkülpesent
 945. fatal
  öldürücü (= lethal)
 946. fate
  kader... fateful = akıbet bağlayan, geleceği şekillendirecek olan
 947. fateful
  akıbet bağlayan, geleceği şekillendirecek olan
 948. fathom
  1. kulaç; 2. içyüzünü çözüp anlayabilmek
 949. fatigue
  aşırı yorgunluk, bitkinlik
 950. fauna
  1. hayvanlar âlemi; 2. bir bölgenin hayvan türleri
 951. favouritism
  kıyak geçme, iltimasçılık
 952. fearsome
  dehşet verici, korkunç... fearful = 1. korku içinde; 2. korkutucu, ürkütücü
 953. feasible
  olabilir, yapılabilir, mümkün. (feasibility = "fizibilite")
 954. feasibility
  "fizibilite"
 955. feather
  kuş tüyü
 956. feeble
  zayıf (güçsüz kuvvetsiz)
 957. feign
  yalandan yapmak
 958. fellow countryman
  vatandaş ("vatandaşım, vatandaşlarım")
 959. ferocious
  kavgacı, vahşi
 960. ferry
  git-gel yolcu ve/ya araba taşıyan deniz teknesi, feribot
 961. fertile
  verimli, bereketli, döl veren (isim: fertility; fiil: fertilize)
 962. fertilizer
  gübre
 963. fervent
  ateşli, coşkun (isim: fervour)
 964. fetch
  gidip getirmek, alıp getirmek
 965. feud
  sürüp giden düşmanlık. (blood feud = kan davası)
 966. blood feud
  kan davası
 967. feudal
  feodal, derebeyliğe ilişkin. (isim: feudalism)
 968. fever
  ateş, humma
 969. fiancé, fiancée
  nişanlı (birincisi erkek, ikincisi kadın)
 970. fiction
  hayal ürünü, öykü, roman. (örnek: science fiction = kurgubilim yazın türü)
 971. science fiction
  kurgubilim yazın türü
 972. fictive, fictitious
  uydurma, gerçek olmayan (örnek: "fictitious exports" = hayali ihracat Tahmin edebileceğiniz gibi, Türkiye bağlamı dışında dünya literatüründe pek bilinmeyen bir kavram!)
 973. fictitious exports
  hayali ihracat Tahmin edebileceğiniz gibi, Türkiye bağlamı dışında dünya literatüründe pek bilinmeyen bir kavram!
 974. field
  field artillery = sahra topçusu; field hospital = seyyar hastane; field - mashall = mareşal (savaş görmüş komutan)
 975. field artillery
  sahra topçusu
 976. field hospital
  seyyar hastane
 977. field - mashall
  mareşal (savaş görmüş komutan)
 978. fiendish
  şeytani (isim: fiend = zebani)
 979. fierce
  şiddetli, azgın, saldırgan
 980. figurative
  mecazi (figure of speech = mecaz)
 981. figure of speech
  mecaz
 982. filth
  pislik, iğrenç pislik
 983. finite
  sonu var, sonsuz veya sınırsız değil, bitimli
 984. fire-brigade
  itfaiye
 985. fire-station
  itfaiye merkezi
 986. fireman
  itfaiye eri
 987. fire-escape
  yangın merdiveni
 988. fire-proof
  ateşe dayanıklı
 989. fire-arm
  ateşli silah
 990. fireworks
  havai fişek
 991. firewood
  çıra
 992. fiscal
  mali (monetary = parasal)
 993. monetary
  parasal
 994. fisherman
  balıkçı
 995. fishmonger
  balık satıcısı
 996. fishy
  üçkağıt olduğu şüphesi uyandıran
 997. flatter
  aşırı övmek, yağlamak, yaltaklanmak
 998. flavour
  çeşni, lezzet
 999. flawless
  kusursuz, defosuz
 1000. flee (from)
  kaçmak, firar etmek, tüymek, tabanları yağlamak
 1001. fleet
  donanma, filo
 1002. flesh
  "insan etten kemiktendir" dediğimizde kastettiğimiz "et"
 1003. flexible
  esnek, kolay bükülebilir (mecazi de olanaklı)
 1004. flimsy
  ince, dayanıksız
 1005. flint
  çakmaktaşı
 1006. float
  yüzmek (sıvının yüzeyinde kalmak, batmamak)
 1007. flock
  1. küçükbaş hayvan sürüsü; 2. kilise cemaati (to flock together = küme halinde bir araya gelip toplanmak)
 1008. to flock together
  küme halinde bir araya gelip toplanmak
 1009. flood, flooding
  sel, su basması
 1010. floodlight
  projektörle aydınlatmak (floolid = projektörle aydınlatılmış)
 1011. floolid
  projektörle aydınlatılmış
 1012. flora
  1. bitkiler alemi; 2. bir bölgeye özgü yerel bitkiler toplamı; 3. tıpta, vücudun bir bölgesinde yerleşik mikro-organizmalar
 1013. flour-mill
  un değirmeni
 1014. fluctuate
  inip çıkmak, dalgalanma göstermek, kararsız ve değişken olmak
 1015. foliage
  bitki örtüsü, yapraklar toplamı
 1016. folly
  hata, akılsızlık, aptallık (toplum hayatı veya ahlak açısından akılsızca yapılan bir hatalı davranış)
 1017. foolishness
  aptallık, budalalık
 1018. foot-and-mouth disease
  şap hastalığı
 1019. footprint
  ayak izi
 1020. forecast
  tahmin etmek
 1021. foreground
  önplan (tersi: background)
 1022. foremost
  en önde gelen
 1023. foreshadow
  belirtisi, öngöstergesi olmak
 1024. forensic medicine
  adli tıp
 1025. foresight
  öngörü, basiret
 1026. forestall
  erken davranıp önlemek
 1027. forlorn
  1. umutsuz; 2. uzak, unutulmuş, terkedilmiş
 1028. formidable
  ürkütücü, heybetli, yenmesi veya üstesinden gelinmesi çok zor
 1029. forsake
  terketmek, yüzüstü bırakmak
 1030. fortify
  güclendirmek, desteklendirmek (fortifications = kale, tahkimat gibi şeyler)
 1031. fortifications
  kale, tahkimat gibi şeyler
 1032. fortnight
  onbeş gün, iki hafta (göreli bir zaman ölçüsü nede olsa iki hafta 14 gün ediyor!)
 1033. fortunate
  şanslı, talihli
 1034. fortune
  1. şans, talih, kader; 2. servet (fortune-teller = falcı; fortune-hunter = evlenmek için zengin kadın arayan erkek)
 1035. fortune-teller
  falcı
 1036. fortune-hunter
  evlenmek için zengin kadın arayan erkek
 1037. fragile
  kırılgan
 1038. fragrance
  güzel koku, rayiha, güzel kokma (sıfat: fragrant)
 1039. franchize
  seçimlerde oy hakkı vermek
 1040. frank
  açık sözlü, içten, samimi
 1041. frantic
  telaş ve heyecan dolu, çılgın gibi bir telaş içinde
 1042. fraternal
  kardeşçe, kardeşlere veya kardeşliğe ilişkin
 1043. fraud
  hile, sahtekarlık
 1044. freak
  hilkat garibesi, ucube, pek rastlanmayacak türden
 1045. freight
  navlun, yük
 1046. frigate
  fırkateyn
 1047. frivolity
  belki eğlenceli ama boş ve değersiz şeylerle vaktini harcamak
 1048. frozen
  donmuş (fiil: to freeze = donmak veya dondurmak)
 1049. to freeze
  donmak veya dondurmak
 1050. frustrate
  hayal kırıklığına uğratmak
 1051. fugitive
  kaçak, mülteci
 1052. fulsome
  mide bulandırıcı, iğrenç
 1053. fund
  tahsis edilen para, fon
 1054. fundamental
  esas, temel, başlıca
 1055. funeral
  cenaze töreni (sıfat: funereal = matem dolu, kasvetli, cenaze töreni gibi)
 1056. funereal
  matem dolu, kasvetli, cenaze töreni gibi
 1057. furious
  çok öfkeli, öfkeden çılgına dönmüş (isim: fury)
 1058. furnace
  ocak, fırın
 1059. furnish
  sağlamak, donatmak, döşemek
 1060. furtive
  sinsice ve gizlice, hırsız gibi
 1061. fuss
  gereksiz telaş ve titizlenme
 1062. futile
  boşuna, beyhude
 1063. gadget
  (genellikle küçükçe ve becerikli) cihaz veya alet
 1064. gaiety
  1. şen olma hali; 2. eğlenti ("gay" aslında "şen, neş'eli" demektir)
 1065. gainsay
  karşı çıkmak, karşı tezi savunmak
 1066. gait
  yürüyüş ve adım atış tarzı
 1067. gallant
  1. yiğit ve yüce gönüllü; 2. hanımlara karşı şövalyece nazik
 1068. galore
  bol, çok ("We provide music and entertainment galore."
 1069. gambit
  ardından elde edilecek kazanım için geçici gerileme veya kayıp sunma
 1070. gamble
  kumar oynamak
 1071. gaol (jail, prison)
  hapishane
 1072. gargantuan
  devasa, dev gibi
 1073. garment
  giysi; genelde üste giyilen herhangi bir giysi türü veya parçası
 1074. garrison
  garnizon, kışlık
 1075. gastronome (gourmet)
  gurme, çeşnicibaşı
 1076. gauge
  ölçmek, ölçüm yapmak, hesaplamak
 1077. gay
  bknz. gaiety
 1078. gaze
  dikkatle ve uzunca bakmak (bir anlam çıkarmak veya öfke vb bir duygu aktarmak için)
 1079. gear
  1. takım taklavat, levazımat; 2. vites (1st gear, reverse gear, vb)
 1080. gem
  değerli taş, mücevher (bknz. jewel)
 1081. genealogy
  1. soy, secere; 2. şecere bilgisi (sıfat: genealogical)
 1082. G.P. (general practitioner)
  pratisyen hekim
 1083. generate
  üretmek, oluşturmak
 1084. generation
  1. üretme, meydana getirme; 2. kuşak, nesil
 1085. generosity
  cömertlik (sıfat: generous)
 1086. genial
  güleryüzlü, dost
 1087. genocide
  soykırım
 1088. gentle
  nazik, müşfik davranışlı, duyarlı ve acıtmadan
 1089. genuinely
  hakikaten, gerçekten; (sıfat: genuine = gerçek, hakiki, sahte değil)
 1090. genuine
  gerçek, hakiki, sahte değil
 1091. germ
  1. tohum, ilk cevher; 2. mikrop
 1092. gestation
  gebelik süresi
 1093. ghastly
  korkunç, dehşet verici
 1094. gigantic
  çok büyük, devasa (giant = dev)
 1095. giant
  dev
 1096. glacier
  buzdağı (sıfat: glacial)
 1097. glamour
  şöhret, güzellik vb'ın getirdiği gözkamaştırıcı çekicilik
 1098. glance
  kısa bir bakış atmak
 1099. global
  küresel
 1100. glossary
  lügatçe, sözcük dizgesi
 1101. goal
  1. hedef; 2. futbolda kale (goalkeeper, goalie, kaleci)
 1102. godfather
  vaftiz babası
 1103. gold plated
  altın kaplama
 1104. gold rimmed
  altın çerçeveli
 1105. goodwill
  iyi niyet
 1106. gorgeous
  şahane, harika
 1107. gospel
  incil
 1108. gossip
  1. dedikodu yapmak; 2. dedikodu; 3. dedikoducu
 1109. gourmet
  bknz. gastronome
 1110. government
  1. yönetme, yönetim; 2. hükumet; (sıfat: governmental)
 1111. governor
  1. vali; 2. yönetim kurulu üyesi
 1112. grace
  1. zerafet; 2. inayet, lütuf, rahmet; 3. yemek öncesi şükran duası
 1113. graduate
  1. mezun olmak; 2. derece derece işaret koymak; 3. mezun
 1114. graft
  aşı, aşılamak (enjeksiyon anlamında değil)
 1115. grain
  1. tanecik, zerrecik, tahıl tanesi; 2. ağaç damarı
 1116. granary
  tahıl ambarı
 1117. grandiose
  pek bir azametli, çok büyük ölçeklerde
 1118. grateful
  minnettar
 1119. gratify
  memnun bırakmak, doyum sağlamak (isim. gratification)
 1120. gratis
  bedava
 1121. gratitude
  minnettarlık, şükran
 1122. grave
  1. ciddi, ağır, vahim; 2. mezar
 1123. greed
  açgözlülük, hırs (sıfat: greedy; isim: greediness)
 1124. grieve
  elem ve keder çekmek (isim: grief = elem, keder)
 1125. grief
  elem, keder
 1126. grudge
  hınç, diş bileme
 1127. gruesome
  ürkütücü, çirkin ve ürpertici, nahoş manzaralı
 1128. guard-rail
  korkuluk demiri
 1129. guardianship
  vesayet
 1130. gunpowder
  barut
 1131. gusto
  zevk, şevk dolu keyif
 1132. habitat
  1. bir canlı türünün doğal yaşam çevresi; 2. (genel anlamda) doğal yaşam çevresi
 1133. hail
  1. dolu (atmosfer olayı); 2. coşkulu ve yüksek sesli selamlamak veya bu tür bir selam (Örnek: "Hail, Caesar!" Selam sana, Sezar!
 1134. hair-rising
  tüyler ürpertici
 1135. hairy
  kıllı, tüylü
 1136. halcyon days
  sakin günler (halinden memnun, mutlu nüansı ile)
 1137. half-heartedly
  gönülsüzce, isteksizce
 1138. hallmark
  marka veya resmi ayar damgası, belirgin işaret, alameti farika
 1139. hallucinate
  olmayan şeyleri kafasında kurarak "görmek", hayalinde oluşturarak hayallere dalmak (isim: hallucination)
 1140. halt (stop)
  durmak, durdurmak
 1141. hamlet
  küçük köy
 1142. hammer out
  çekiç vb ile döverek yassıltmak (veya mecazi)
 1143. hamper
  işleyişini güçleştirmek, engellemek
 1144. handle
  üstesinden gelmek, işletebilmek, sorunları çözebilmek
 1145. hanker (after, for)
  gözünde tütmek, özlemini ahu vah ile çekmek
 1146. haphazardly
  gelişigüzel ve rastgele biçimde
 1147. harass
  sürekli saldırılarla rahatsız ve taciz etmek
 1148. harbinger
  haberci, muştucu
 1149. harbour
  1. liman; 2. sinesinde barındırmak, liman olmak
 1150. harden
  katılaşmak, sertleşmek / katılaştırmak, sertleştirmek (örnek: "a hardened criminal" = "kaşarlanmış")
 1151. a hardened criminal
  "kaşarlanmış"
 1152. hardship
  güçlük, müşkülat
 1153. hardworking
  çok çalışkan
 1154. hark
  dinlemek, kulak vermek
 1155. harmful X harmless
  zararlı X zararsız (= zarar veren/vermeyen)
 1156. harness
  1. koşum takımı vurmak, dizginlemek; 2. koşum takımı
 1157. harp on
  sürekli aynı noktayı deşmek, yarasına tuz basmak
 1158. harsh
  sert, haşin
 1159. harvest
  hasat, ürün
 1160. hasten
  acele etmek (hasty = aceleci, yeterince düşünmeden, üstünkörü)
 1161. hasty
  aceleci, yeterince düşünmeden, üstünkörü
 1162. hatch
  yumurtanın çatlayarak civciv çıkması
 1163. hatred
  nefret
 1164. haughty
  kibirli, kendini beğenmiş, tepeden bakan
 1165. haunt
  bir yere sık gitmek (örnek: "haunted house" = "perili ev" iyi saatte olsunların sık uğradığı ev)
 1166. haunted house
  "perili ev" iyi saatte olsunların sık uğradığı ev
 1167. haven
  sığınılacak yer, liman
 1168. hay
  saman yığını, hasat yığını ("hay fever" = "saman nezlesi")
 1169. hay fever
  "saman nezlesi"
 1170. hazard (danger)
  tehlike (sıfat: hazardous / dangerous / perilous)
 1171. haze
  hafif sis, pus
 1172. headlong
  başaşağı, paldır küldür
 1173. headstrong
  dik kafalı, dediğim dedikçi, vazgeçmez karakterli
 1174. heal
  1. iyileştirmek; 2. iyileşmek, yaranın kapanması
 1175. healer
  halk doktoru (kırıkçı çıkıkçı cinsinden "sağaltıcı")
 1176. health
  sağlık (healthy, healthiness)
 1177. heap
  küme, yığın
 1178. hearsay
  dedikodu, kulaktan kulağa yayılan şey
 1179. heartache
  gönül yarası
 1180. heart-breaking
  acıklı, üzücü
 1181. heartless
  acımasız
 1182. hearth
  ocak
 1183. heat-stroke
  sıcaklık (güneş) çarpması
 1184. heated argument
  hararetli tartışma
 1185. heathen
  dinsiz, putperest, kâfir
 1186. heavenly
  cennet gibi, mutluluk ve huzur veren (heaven = cennet; gök, sema)
 1187. heaven
  cennet; gök, sema
 1188. heavy-hearted
  kederli, üzüntü dolu
 1189. hectic
  telaşlı ve karmakarışık (durum)
 1190. hedge
  çit
 1191. hedonism
  yaşamın amacının zevk ve sefa olduğu öğretisi (biraz başvermişlik hiççiliği/nihilizmi de içerdiği söylenebilir) (sıfat: hedonistic)
 1192. heed
  aldırmak, kulak vermek, dikkat etmek, sözünü dinlemek
 1193. heel
  topuk (to take to one's heels = "tabanları yağlamak"; head over heels = tepetaklak)
 1194. to take to one's heels
  "tabanları yağlamak"
 1195. head over heels
  tepetaklak
 1196. Hegira
  Hicret
 1197. heinous
  iğrenç, arkadan vuran
 1198. helm
  (teknede) dümen (örnek: "to be at the helm" = yönetimi, yetkiyi elinde tutuyor olmak)
 1199. to be at the helm
  yönetimi, yetkiyi elinde tutuyor olmak
 1200. helmet
  miğfer
 1201. hemisphere
  yarıküre
 1202. hence
  dolayısıyla, bu nedenle, bundan dolayı
 1203. herald
  1. habercisi veya müjdecisi olmak; geleceğin belirtisi olmak 2. haberci, müjdeci (Fakat, "heraldry" = asalet arması)
 1204. heraldry
  asalet arması
 1205. herb
  ot (özellikle de "baharat" veya "sağlıklı otlar" sınıfına girenler)
 1206. herculean
  1. Herkül gibi heybetli, güçlü kuvvetli; 2. büyük çaba gerektiren
 1207. herd
  1. büyükbaş hayvan sürüsü; 2. (mecazi) sürü
 1208. heredity
  (biyolojik veya sosyal/ailesel) kalıtım
 1209. hereditary
  1. kalıtsal; 2. aile mirası olarak alınan
 1210. heritage
  kültürel miras
 1211. heresy
  dine aykırı fikirler ileri sürme, dine ters düşme
 1212. hermetic
  hava geçirmez şekilde yalıtan veya yalıtılmış olan (hermetic seal)
 1213. hermit
  inzivaya çekişmiş, münzevi
 1214. heroine
  kadın kahraman (Fakat, "heroin" = eroin)
 1215. heroin
  eroin
 1216. herring
  ringa balığı
 1217. hesitate
  duraksamak, tereddüt etmek (isim: hesitancy, hesitation; sıfat: hesitant)
 1218. heterogeneous
  heterojen (tersi: homogeneous = homojen)
 1219. homogeneous
  homojen
 1220. hibernate
  kış uykusuna yatmak, kış uykusunda olmak (isim: hibernation)
 1221. hideous
  iğrenç, çok çirkin, nefret uyandıran
 1222. highbrow
  görgü ve zevkleri ile yüksek tabakadan
 1223. highway
  anayol, şehirlerarası yol (Fakat. "highwayman" = yolkesen, haydut)
 1224. highwayman
  yolkesen, haydut
 1225. hijacking
  hava korsanlığı
 1226. hike
  1. uzun yürüyüş; veya yürüyerek yolculuk etmek 2. zam (hitch-hike = otostop yapmak)
 1227. hitch-hike
  otostop yapmak
 1228. hilarious
  1. çok komik; 2. olumsuz nüansla da kullanılabilir: saçma veya acınacak derecede komik
 1229. hinder
  engel olmak; yapmasını/olmasını önlemek (isim: hindrance)
 1230. hinge
  1. menteşe; 2. (hinge on) ona bağlı/bağımlı/dayanıyor olmak
 1231. hint
  1. ima; 2. ima etmek
 1232. hinterland
  gerisindeki arazi veya bölge, iç kısımlar
 1233. hoard
  istifçilik yapmak
 1234. hoarse
  boğuk ve kısık sesli, sesi öfke, bağırma vb nedeniyle boğuklaşmış
 1235. hoax
  (genellikle şaka amaçlı) sahte alarm, oyuna getirme (olumsuz nüanslıdır)
 1236. hollow
  1. içi boş, oyuk veya çukurluk yer; 2. kof; içtenlikli değil
 1237. holocaust
  büyük insan telefatına neden olan kıyım ve katliam
 1238. holy
  kutsal
 1239. homesick
  evini özlemiş, sılayı özlemiş
 1240. homicide
  adam öldürme (homicidal = adam öldürme moduna girmiş)
 1241. homicidal
  adam öldürme moduna girmiş
 1242. horizon
  u*** (horizontal = yatay ufkî kavramından: tersi: vertical = dikey, dikine)
 1243. horizontal
  yatay ufkî kavramından
 1244. vertical
  dikey, dikine
 1245. horn
  1. boynuz; 2. boru (öttürülen)
 1246. horrify
  dehşete düşürmek (genellikle iğrenme ile birlikte) (isim: horror... sıfat: "horrible" sözcüğünde "iğrenme" önplandadır; "horrific" sözcüğünde korkutucu olması önplandadır)
 1247. horseshoe
  atnalı
 1248. horticulture
  bahçecilik sanatı veya mesleği
 1249. hosiery
  1. çorapçılık işi; 2. çorap eşyası
 1250. hospitable
  1. konuksever (isim: hospitality); 2. hoş, uygun (iklim, gibi)
 1251. host
  evsahibi... (hostess = evsahibesi)
 1252. hostess
  evsahibesi
 1253. hostage
  rehine
 1254. hostile
  düşmance, hasmane (isim: hostility = 1. düşmanlık; 2. fiilen çatışma, düşmanca hareketler)
 1255. hot-tempered
  çabuk öfkelenen
 1256. hotchpotch
  her telden ve her türden karmakarışık ve yamalı bohça gibi
 1257. household
  hane, hane halkı
 1258. housing
  iskan
 1259. hover
  üzerinde çemberler çizerek uçmak
 1260. howl
  ulumak
 1261. hue
  renk, renk tonu
 1262. hug
  sıkıca sarılıp kucaklamak
 1263. huge
  kocaman, devasa (colossal, gigantic, gargantuan, massive, enormous)
 1264. hum
  mırıldanmak, vızıldamak
 1265. human
  humanitarian... humanity = insanlık, beşeriyet... humane = insanca, merhametli... humanities = beşeri bilimler
 1266. humanity
  insanlık, beşeriyet
 1267. humane
  insanca, merhametli
 1268. humanities
  beşeri bilimler
 1269. humid
  rutubetli (isim: humidity)
 1270. humiliate
  küçük düşürmek (isim: humiliation)
 1271. humility
  alçak gönüllülük, tevazu
 1272. humour
  huy, tabiat (good-humoured = neşesi keyfi yerinde, hoşgörülü)
 1273. good-humoured
  neşesi keyfi yerinde, hoşgörülü
 1274. humour
  mizah (humorous = mizahi, komik, güldürücü) (humourist = mizah yazarı) (sense of humour = mizahtan, şakadan anlamak, komik tarafı görebilmek, şakayı hoşgörü ile karşılayabilmek)
 1275. humorous
  mizahi, komik, güldürücü
 1276. humourist
  mizah yazarı
 1277. sense of humour
  mizahtan, şakadan anlamak, komik tarafı görebilmek, şakayı hoşgörü ile karşılayabilmek
 1278. hurl
  fırlatmak
 1279. husbandry
  animal husbandry = hayvan besiciliği
 1280. hush money
  birinin ağzını kapatmak için verilen rüşvet, suspayı
 1281. hybrid
  melez
 1282. hygiene
  hijyen (sıfat: hygienic)
 1283. hypercritical
  aşırı eleştirici
 1284. hypocrisy
  ikiyüzlülük, riyakârlık (hypocrit = riyakâr, ikiyüzlü; sıfat: hypocritical)
 1285. hypocrit
  riyakâr, ikiyüzlü
 1286. hypothesis
  hipotez, faraziye
 1287. hysteria
  isteri... hysterical = isteriye kapılmış durumda... hysterics = sinir bunalımı
 1288. hysterical
  isteriye kapılmış durumda
 1289. hysterics
  sinir bunalımı
 1290. ice-bound
  buzların arasında hareketsiz kalmış
 1291. iconoclast
  putkırıcı, put deviren ("devrimci") (isim: iconoclasm)
 1292. identify
  kimliğini belirlemek (identity = kimlik; identical = aynısı, özdeş; identification = kimliğini saptama)
 1293. identity
  kimlik
 1294. identical
  aynısı, özdeş
 1295. identification
  kimliğini saptama
 1296. idiocy
  aptallık, alıklık (idiot = aptal, budala; idiotic = aptalca, budalaca)
 1297. idiot
  aptal, budala
 1298. idiotic
  aptalca, budalaca
 1299. ignite
  tutuşturmak, ateşlemek (isim. ignition)
 1300. ignoble
  alçak, sefil, şerefsiz
 1301. ignoramus
  kara cahil kişi
 1302. ignore
  görmezden gelmek, kulak asmamak
 1303. ignorance
  1. bilmezlik, bilmiyor olma; 2. cahillik
 1304. illegitimate
  meşruiyet dışı, kamu vicdanına ters
 1305. illiterate
  okuma yazma bilmez, ümmi (isim: illiteracy)
 1306. illustrate
  örneklerle açıklamak, resimlemek
 1307. imaginary
  hayali, kafada uydurulmuş
 1308. imaginative
  hayal gücü yüksek; yaratıcı
 1309. immaculate
  lekesiz, tertemiz
 1310. immemorial
  zamanı bilinemeyecek kadar eski
 1311. immense
  uçsuz bucaksız, çok geniş
 1312. immigrant
  göçmen (dışardan gelen. tersi: emigrant) (immigrate, immigration X emigrate, emigration)
 1313. immobile
  hareketsiz, sabit
 1314. immoral
  ahlaksız
 1315. immortal
  ölümsüz
 1316. impartial (just)
  tarafsız, yan tutmayan, adil
 1317. implement
  yerine getirmek, uygulamak, yürürlüğe koymak
 1318. implicit
  ima olunan (explicit = açık açık söylenen)
 1319. explicit
  açık açık söylenen
 1320. impotence
  kudretsizlik, iktidarsızlık (sıfat: impotent; tersi: potent = güçlü; örnek "a potent poison")
 1321. potent
  güçlü; örnek "a potent poison"
 1322. imprecise
  kesin olmayan, defolu, dikkatsiz, özensiz
 1323. impression
  1. alınan izlenim; 2. bırakılan etki veya iz (fiil: impress = etki bırakmak)
 1324. impress
  etki bırakmak
 1325. impromptu
  hazırlıksız, doğaçlama
 1326. improper
  1. yersiz, uygunsuz; 2. açık saçık (impropriety = yakışıksızlık, uygunsuz olma)
 1327. impropriety
  yakışıksızlık, uygunsuz olma
 1328. improvise
  oracıkta oluşturmak, doğaçlama
 1329. inaccurate
  yanlış (isim: inaccuracy = doğru olmama)
 1330. inaccuracy
  doğru olmama
 1331. inadequate
  yetersiz
 1332. inadvertent
  elde olmaksızın fakat tedbirsizce ve pot kırarak
 1333. inanimate
  cansız
 1334. incidence
  1. olma, vuku bulma; 2. oluş sıklığı (incident = olay)
 1335. incident
  olay
 1336. incline
  eğiliminde olmak (inclination = eğilim, yapma isteği)
 1337. inclination
  eğilim, yapma isteği
 1338. inconsiderate
  düşüncesiz (=bencil, başkalarını düşünmeyen)
 1339. incorrigible
  ıslah olması, huyunun düzeltmesi olanaksız
 1340. incredible
  inanılmaz, hayretler verici
 1341. incurable
  onulmaz, tedavisi olanaksız, devasız
 1342. indecent
  açık saçık, ahlaka aykırı
 1343. indecisive
  kararsız, belirsiz, kesin olmayan (indecision = kararsızlık, karar verememe)
 1344. indecision
  kararsızlık, karar verememe
 1345. indescribable
  tasviri/anlatılması olanaksız
 1346. indication
  belirti, gösterge (to indicate = işaret etmek)
 1347. to indicate
  işaret etmek
 1348. indifferent
  kayıtsız, ilgi göstermeyen
 1349. indigenous
  bir yerin doğal yerlisi, endojen
 1350. indispensable
  vazgeçilemez, kesin gerekli
 1351. indistinct
  belirsiz, bulanık, belirgin şekilde görülemeyen
 1352. indolence
  tembellik (sıfat: indolent)
 1353. indomitable
  yılmaz, boyunduruk altına alınamaz
 1354. induce
  oluşmaya veya yapmaya yönlendirmek, oluşturtmak
 1355. industrious (hard-working)
  çalışkan, gayretli
 1356. inevitable
  kaçınılmaz, mukadder
 1357. infamous
  kötü şöhretli
 1358. infantry
  piyade askeri, piyade kuvvetleri
 1359. infertile
  kısır, verimli değil
 1360. infidel
  kâfir, imansız
 1361. inflammable
  kolay tutuşan, parlayıcı (=-tersi: nonflammable)
 1362. influenza, 'flu
  grip
 1363. infuriate
  öfkesinden çıldırtmak, çok öfkelendirmek
 1364. ingenious
  becerikli, yaratıcı (isim: ingenuity)
 1365. ingenuous
  saf, masum, içtenlikli
 1366. ingratitude
  nankörlük
 1367. inherit
  miras veya kalıtım yoluyla almak (inheritance = veraset, miras)
 1368. inheritance
  veraset, miras
 1369. inimical
  düşmanca
 1370. inimitable
  taklidi olanaksız, eşsiz
 1371. initial
  ilk, başlangıçtaki (fiil: to initiate = başlatmak)
 1372. to initiate
  başlatmak
 1373. injustice
  adaletsizlik, haksızlık
 1374. innate
  doğuştan, varlığının bir parçası olarak
 1375. innovate
  1. yenilikçi bir buluş yapmak; 2. yenilemek
 1376. insignificant
  değersiz, önemsiz
 1377. instinct
  içgüdü (sıfat: instinctive)
 1378. insure
  sigorta yapmak
 1379. inspire
  1. esin (ilham) vermek; 2. şevk ve heves vermek (isim: inspiration)
 1380. install
  kurmak, yerleştirmek, monte etmek
 1381. instructive
  öğretici, eğitici (to instruct = 1. eğitmek; 2. talimat vermek)
 1382. to instruct
  1. eğitmek; 2. talimat vermek
 1383. insulate
  yalıtmak, izole etmek
 1384. insult
  hakaret etmek
 1385. insurrection
  ayaklanma, başkaldırı
 1386. intangible
  gözle görülmez, elle tutulmaz; belirsiz ve varlığına parmak basamadığımız, kolay anlaşılamayan
 1387. integrate
  bütünleştirmek
 1388. intensity
  yoğunluk
 1389. interact
  etkileşmek
 1390. interface
  arayüz
 1391. Interfere (in, with)
  müdahale etmek, işine karışmak, burnunu sokmak
 1392. interim
  geçici olarak, araya sokarak
 1393. interminable
  bitmek bilmez, can sıkacak kadar uzun
 1394. intermittent
  kesik kesik, aralıklarla
 1395. interpret
  yorum yapmak, sözlü tercümanlık yapmak
 1396. interrogate
  sorgulamak (isim: interrogation)
 1397. interrupt
  kesintiye uğratmak
 1398. interval
  ara, fasıla
 1399. intervene
  araya girerek müdahele etmek
 1400. intestine
  ince barsak
 1401. intimacy
  yakınlık, mahremiyet
 1402. intimidate
  korkutmak, korku vererek yapmasını engellemek
 1403. intoxicate
  sarhoş etmek (intoxication = sarhoşluk)
 1404. intoxication
  sarhoşluk
 1405. intricate
  karmaşık, girift (isim: intricacy)
 1406. intrigue
  entrika, desise (to be intrigued = merakı uyanmış ve çözmek/anlamak istiyor olmak)
 1407. to be intrigued
  merakı uyanmış ve çözmek/anlamak istiyor olmak
 1408. introvert
  içine kapanık, içe dönük (tersi: extrovert = dost canlısı)
 1409. extrovert
  dost canlısı
 1410. invalid
  1. geçersiz, müddeti dolmuş; 2. yatalak hasta
 1411. invaluable
  paha biçilmez, çok çok değerli
 1412. inventory
  envanter
 1413. investment
  yatırım (fiil: to invest; isim: investor)
 1414. investigate
  soruşturma yapmak (isim: investigation)
 1415. invigorate
  dinçleştirmek, takat ve canlılık vermek
 1416. invincible
  yenilmez, galip gelinemez, muzaffer
 1417. invisible
  göze görünmez, görülmez
 1418. involuntary
  elinde olmaksızın, istem dışı
 1419. involve
  duruma veya olaya dahil etmek veya bulaştırmak
 1420. involvement
  dahil olma, karışmış/bulaşmış olma, işin içinde olma
 1421. invulnerable
  hertürlü saldırıya dayanıklı, yenilmez, yara açılamaz
 1422. irrational
  irrasyonel, akla ve mantığa uymaz
 1423. irreconcliable
  barıştırılamaz, aralarında uyuşma sağlanamaz
 1424. irrelevant
  konu dışı, ilgisiz, kelâlaka
 1425. irreparable
  telafisi olanaksız
 1426. irresponsible
  sorumsuz (olumsuz nüans)
 1427. irreversible
  tersine çevrilemez
 1428. irrigate
  sulamak (isim: irrigation)
 1429. issue
  1. konu, mesele; 2. yayın, baskı
 1430. item
  bir listeyi oluşturan yazılı madde-başı veya fiziki mallardan herbiri, birim, parça, sşya
 1431. ivory
  fildişi
 1432. jack
  1. kriko; 2. (up ile) kriko veya bucurgat benzeri şeylerle kaldırmak
 1433. jackpot
  en büyük ikramiye, ortada biriken bütün para
 1434. jail (gaol, prison)
  hapishane (jailer, gaoler = gardiyan)
 1435. jailer (gaoler )
  gardiyan
 1436. jalopy
  külüstür araba
 1437. jam
  1. sıkış sıkış durum, kilitlenme, izdiham, tıkanma; 2. marmelat
 1438. janitor
  kapıcı
 1439. jar
  1. kavanoz; 2. çok sarsmak, sinirine dokunacak derecede sarsıntı yapmak
 1440. jargon
  meslek dili
 1441. jaundice
  sarılık hastalığı
 1442. javelin
  cirit
 1443. jawbone
  çene kemiği
 1444. jealous
  kıskanç (isim: jealousy)
 1445. jeer
  alay etmek
 1446. jeopardy (danger)
  tehlike (fiil: to jeopardize = tehlikeye atmak, riske sokmak)
 1447. to jeopardize
  tehlikeye atmak, riske sokmak
 1448. jerk
  1. hızla sarsmak / sarsılmak; 2. (argo) budala, ahmak, görgüsüz
 1449. jest
  1. şaka, latife; 2. şaka yapmak (=joke)
 1450. jewel
  değerli taş, mücevher (jewelry veya jewellery = mücevherat)
 1451. jewelry, jewellery
  mücevherat
 1452. jigsaw
  parçalı bulmaca
 1453. jingo
  milliyetçilik duyguları bağnazlık derecesinde olan kimse (isim: jingoism)
 1454. jocular
  şaka kabilinden, şaka yollu
 1455. jogging
  sağlıklı yaşam koşusu, hafif tempoda koşma
 1456. joint
  1. eklem, mafsal; 1. ortak, müşterek (zarf: jointly)
 1457. jokingly
  şaka ederek, şaka yollu
 1458. jolly
  şen, neş'eli
 1459. journal
  andıç, seyir defteri, gazete, dergi (özellikle de bilimsel dergi)
 1460. journalism
  gazetecilik (journalist = gazeteci)
 1461. journalist
  gazeteci
 1462. journey
  yolculuk, seyahat
 1463. jovial
  şen, neş'eli, şen mizaçlı
 1464. joy
  neş'e, mutluluk, keyif (joyous, joyful)
 1465. jubilant
  1. neşe içinde, kutlama halinde (isim: jubilance); 2. zafer sarhoşu (isim: jubilation)
 1466. jubilee
  jübile
 1467. judg(e)ment
  hüküm, karar, yargı... (good judgment = doğru düşünme, doğru kavrama ve karar verme... the Judgment Day = Kıyamet Günü)
 1468. good judgment
  doğru düşünme, doğru kavrama ve karar verme
 1469. the Judgment Day
  Kıyamet Günü
 1470. judicial
  adliye veya mahkemelere ilişkin (judicially = hukuken)
 1471. judicially
  hukuken
 1472. judiciary
  yargı erki; yargıya ilişkin
 1473. judicious
  bilgece, âkil, tedbirli
 1474. juggle
  hokkabazlık yapmak, elçabukluğu ile gösteri yapmak (örneğin lobut çevirmek gibi)
 1475. juicy
  sulu, bol özlü, lezzetli, ağız sulandırıcı
 1476. juncture
  birleşme, bitişki, bağlantı, oynak yer, eklem
 1477. jungle
  "balta girmemiş" orman, "yağmur" ormanı, "tropik" orman
 1478. junk
  külüstür eşya
 1479. junkie
  (argo) uyuşturucu müptelası
 1480. junkyard
  hurdalık, hurda arabaların atıldığı veya depolandığı yer
 1481. jurisdiction
  yargılama (=kaza) yetkisi)
 1482. jury
  jüri... juror jüri üyesi
 1483. just
  âdil; (justice = adalet)
 1484. justice
  adalet
 1485. justify
  haklı çıkarmak, haklılığını göstermek; cevaz vermek (justifiable = anlaşılabilir ve haklı nedenleri olan) (justification = haklılık, haklılığı gösterilebilirlik)
 1486. justifiable
  anlaşılabilir ve haklı nedenleri olan
 1487. justification
  haklılık, haklılığı gösterilebilirlik
 1488. juvenile
  ilk gençlik dönemine ilişkin ("çocukça" nüansıyla)
 1489. juvenile delinquent
  çocuk suçlu (isim: juvenile delinquency)
 1490. juxtapose
  yanyana koymak (genelde karşılaştırmak veya bir kompozisyon yaratmak amacıyla)
 1491. keen
  1. istekli, hevesli; 2. çabuk öğrenen
 1492. keepsake
  hatıra (maddi), bergüzar
 1493. kerosene
  gazyağı
 1494. keynote
  esas nota, temel düşünce, asıl tema
 1495. keystone
  kilit taşı, temel dayanak
 1496. kick-off
  başlama vuruşu
 1497. kidnap
  çocuk (veya adam) kaçırmak (cinsel amaçlar dışında)
 1498. killjoy
  oyunubozan (zaten ortama katılmayan veya katılamayan)
 1499. kiln
  tuğla veya kireç ocağı/fırını
 1500. kin
  akraba (kinship, kinsfolk, kinsman) (next of kin = en yakın akraba) (kinsfolk = hısım akrabalar)
 1501. next of kin
  en yakın akraba
 1502. kinsfolk
  hısım akrabalar
 1503. kindergarten
  ana okulu
 1504. kindle
  tutuşmak, tutuşturmak
 1505. kindred
  benzer, akraba türden
 1506. kingdom
  ülke
 1507. kite
  uçurtma
 1508. kitsch
  sanatsal değeri çok düşük edebiyat veya diğer sanat ürünü
 1509. knack
  ustalık, beceri, yetenek
 1510. kneel
  diz çökmek (kneel before = önünde diz çökmek)
 1511. kneel before
  önünde diz çökmek
 1512. knight
  şövalye (knighthood = şövalyelik)
 1513. knighthood
  şövalyelik
 1514. knit
  1. örgü örmek; (knit one's brows = kaşlarını çatmak: biraraya getirip birleştirmek)
 1515. knit one's brows
  kaşlarını çatmak: biraraya getirip birleştirmek
 1516. knot
  düğüm (knotty question = girift veya müşkül mesele)
 1517. knotty question
  girift veya müşkül mesele
 1518. knowhow
  uzman bilgi
 1519. knowledgeable
  bilgili
 1520. laborious
  meşakkatli, büyük uğraş gerektiren
 1521. lacerate
  pençe pençe yırtarak yaralar açmak
 1522. laconic
  fazla konuşmayan; az konuşan (bağlama göre, "az, fakat gizemli ve öz konuşan" nüansı taşıyabilir)
 1523. lacquer
  lake
 1524. laicism
  laiklik
 1525. lament
  yas veya pişmanlık iniltisi
 1526. lampoon
  hicvederek alaya almak, hicivle gülünç duruma düşürmek
 1527. landlocked
  denizlere çıkışı olmayan
 1528. landscape
  manzara
 1529. landslide
  heyelan
 1530. lapse
  (zaman için) geçmek (to relapse = nüksetmek)
 1531. to relapse
  nüksetmek
 1532. larceny
  hırsızlık (genel bir suç kategorisi olarak)
 1533. latent
  belirti vermeksizin mevcut, açığa çıkmamış durumda (ilerde aktif duruma geçeceği nüansı var) (fakat, örneğin "faaliyetlerini şimdilik askıya almış" anlamı için "dormant" / "uykuda" sözcüğünü kullanınız)
 1534. latitude
  enlem derecesi (longitude = boylam derecesi)
 1535. longitude
  boylam derecesi
 1536. latter
  (önceki - sonraki, ilki - ikincisi anlamına) the former - the latter
 1537. launch
  1. başlatmak (plan, eylem, kampanya); 2. gemiyi suya indirmek; 3. füze vb fırlatmak
 1538. laundery
  çamaşırhane
 1539. lavish
  bol keseden, esirgemeden, şatafatlı
 1540. law-abiding
  kanunlara saygılı olan
 1541. layer
  tabaka
 1542. leading
  önde gelen, başlıca
 1543. leak
  1. sızıntı yapmak; 2. sızıntı
 1544. leasing
  1. kiraya verme; 2. finansal kiralama
 1545. lecture
  1. konferans (tek kişi); 2. ders (üniversitede)
 1546. legacy
  miras olarak kalan şeyler, geçmişten kalan
 1547. legible
  okunaklı (tersi: illegible = okunaksız)
 1548. illegible
  okunaksız
 1549. legislate
  yasa yapmak (sıfat : legislative = yasamaya ilişkin; legislature = yasama meclisi)
 1550. legislative
  yasamaya ilişkin
 1551. legislature
  yasama meclisi
 1552. legitimate
  meşru, geçerli (legal = yasal) (isim: legitimacy = meşruluk)
 1553. legal
  yasal
 1554. legitimacy
  meşruluk
 1555. leisure
  boş zaman, çalışma saatleri dışı zaman
 1556. lengthwise
  uzunlamasına
 1557. leniency
  müsamaha, gevşek davranma (sıfat: lenient)
 1558. lethal
  öldürücü, ölümcül
 1559. lethargy
  uyuşukluk, çevresine aldırmazlık (sıfat: lethargic)
 1560. liability
  yükümlülük; (liabilities = bilançoda negatifler; tersi: assets = varlıklar)
 1561. liabilities
  bilançoda negatifler, pasifler
 1562. assets
  varlıklar
 1563. liaison
  bağlantı, irtibat
 1564. libel
  iftira
 1565. liberate
  özgürlüğüne kavuşturmak, tutsaklıktan/kölelikten kurtarmak
 1566. light-hearted
  gamsız
 1567. lighthouse
  deniz feneri
 1568. lightning
  şimşek (thunder = gökgürültüsü; thunderbolt = yıldırım)
 1569. thunder
  gökgürültüsü
 1570. thunderbolt
  yıldırım
 1571. linger (behind)
  ayağını sürüye sürüre ardından gelmek, vakit kaybederek geride kalmak
 1572. lingua franca
  uluslararası iletişimde öne çıkan dil
 1573. lining
  astar, çeper
 1574. literacy
  okur yazarlık (literate, illiterate)
 1575. literal
  1. harfi harfine; 2. mecazi değil (literally = tam anlamıyla, katışıksız)
 1576. literally
  tam anlamıyla, katışıksız
 1577. literary
  edebi (isim: literature)
 1578. litigant
  davacı (fiil: to litigate = mahkemeye müracaat etmek)
 1579. to litigate
  mahkemeye müracaat etmek
 1580. livestock
  ekonomik değer olarak yetiştirilen canlı hayvanlar
 1581. livid
  son derece öfkeli, öfkeden mosmor
 1582. lizard
  sürüngen hayvanlara verilen genel ad
 1583. loan
  borç, ödünç, borç vermek, kredi olarak vermek
 1584. loathe
  kuvvetle nefret etmek
 1585. locate
  yerini saptamak
 1586. locksmith
  çilingir
 1587. locomotion
  hareket (özellikle, canlıların hareket yetenek ve tarzları kastedilir)
 1588. locution
  konuşma yeteneği/davranışı/olgusuna verilen genel ad
 1589. locust
  çekirge
 1590. lodging
  barınacak veya kalacak yer
 1591. lofty
  yüksek, azametli
 1592. logbook
  gemi jurnali
 1593. logic
  mantık (logical: 1. mantığa ilişkin; 2. mantıklı, makul, akla yatkın)
 1594. loiter
  boş gezmek, orada burada sallanıp takılmak
 1595. lonesome
  yalnızlık çeken
 1596. longevity
  uzun ömürlülük
 1597. long-lost
  uzun zamandır kaybedilmiş, görüşülmemiş
 1598. long-sighted
  1. uzak görüşlü; 2. hipermetrop
 1599. longstanding
  uzun zamandır var olan
 1600. looking-glass
  ayna
 1601. loom
  1. dokuma tezgahı; 2. uzakta veya gelecekte bir karaltı veya bir tehdit olarak görülmek
 1602. loose
  gevşek (fiil: to loosen = gevşetmek. Tersi: to tighten = sıkılaştırmak)
 1603. to loosen
  gevşetmek.
 1604. to tighten
  sıkılaştırmak
 1605. loot
  1. ganimet, yağma malı; 2. yağmalamak
 1606. loquacious
  çok konuşan, ağzı kalabalık, geveze
 1607. lottery
  piyango
 1608. lovesick
  karasevdalı, mecnun olmuş
 1609. low-brow
  aşağı tabakadan
 1610. low-necked
  dekolte
 1611. low-pitched
  pes perdeden (tersi: high-pitched)
 1612. loyal
  sadık, bende (isim: loyalty = sadakat, bağlılık)
 1613. loyalty
  sadakat, bağlılık
 1614. lubricate
  yağlamak (makineyi vb)
 1615. lucid
  açık, berrak ve kolay anlaşılır konuşma, fikir, tez, vb. (isim: lucidity)
 1616. lucifer
  Şeytan, Büyük Şeytan
 1617. lucrative
  çok para kazandırıran, çok çok kârlı
 1618. ludicrous
  saçma ve gülünç (= ridiculous, absurd)
 1619. lukewarm
  1. ılık; 2. fazla sıcak veya dostane değil
 1620. luminary
  ışık veren
 1621. lunacy
  delilik (sıfat: lunatic)
 1622. lure
  cezbetmek, yem kullanarak çekmek
 1623. lurk
  kötü niyetlerle arka planda gizlenmeğe çalışarak yarı görünür çevrede dolaşmak
 1624. luscious
  pek yeşil ve bol çiçekli veya meyveli
 1625. lyrics
  bir şarkının sözleri
 1626. macabre
  ürpertici, tuhaf ve cinli ecinnili (biraz da inandırıcılıktan uzak, cansıkıcı ve komik)
 1627. macadam
  şose
 1628. machination
  kumpas, entrika
 1629. mackerel
  uskumru
 1630. maelstrom
  büyük girdap
 1631. magistrate
  sulh hakimi
 1632. magnanimity
  yüksek gönüllülük (sıfat: magnanimous)
 1633. magnet
  mıknatıs (magnetic, magnetism, magnetize)
 1634. magnification
  büyütme (boyutça) (magnifier = büyüteç, lup)
 1635. magnifier
  büyüteç, lup
 1636. magnificent
  muhteşem, şahane, mükemmel, şaşaalı (isim: magnificence)
 1637. magnitude
  büyüklük, cesamet, azamet, önem
 1638. maid
  1. genç kız; 2. oda hizmetçisi (maiden = genç kız, bakire)
 1639. maiden
  genç kız, bakire
 1640. maim
  sakat bırakmak
 1641. maintain
  1. mevcut haliyle sürdürmek; 2.bakım yapmak; 3. öne sürmek, iddia etmek
 1642. maintenance
  1. mevcut haliyle sürdürme, idame; 2.bakım
 1643. make-believe
  yalancıktan, mahsuscuktan
 1644. makeshift
  yasak savar tarzda, entipüfden, şimdilik
 1645. maladjustment
  uyumsuzluk, uyarlanamama
 1646. malnutrition
  kötü beslenme, beslenememe
 1647. malodorous
  fena kokulu, pis kokulu
 1648. malpractice
  görevini kötüye kullanma, yasalar veya ahlaka aykırı iş yapma
 1649. maltreat
  kötü muamele etmek
 1650. malady
  hastalık, illet
 1651. malcontent
  memnuniyetsiz, halinden şikayetçi
 1652. malevolent
  kötü niyetli, kötülük isteyen, kin güden
 1653. malign
  kötülük düşünen ve eden (= malignant)
 1654. malleable
  1. çekiçle dövülerek şekil verilebilen; 2. uysal
 1655. mammal
  memeli hayvan, memeliler sınıfından
 1656. manhole
  yollarda bulunan üstü kapaklı çukurlar
 1657. manslaughter
  ölüme sebep olma veya tasarlama olmaksızın cinayet (hukuki kavramlar ülkeden ülkeye biraz değişiktir)
 1658. management
  idare, yönetim, çekip çevirme
 1659. managery
  küçük (ve genellikle belli bir temaya odaklanan, özellikli) hayvanat bahçesi
 1660. mandate
  yetki, vesayet (şu bizim ünlü "manda" idaresi)
 1661. mandatory
  zorunlu
 1662. manifest
  açıkça göstermek
 1663. manipulate
  kendi etkisi ve isteği doğrultusunda olmasını/işlemesini sağlamak
 1664. mansion
  büyük konak
 1665. manufacture
  imal etmek (manufacturer = imalatçı)
 1666. manufacturer
  imalatçı
 1667. manuscript
  el yazması
 1668. marital
  evliliğe ilişkin
 1669. maritime
  deniz ve denizciliğe ilişkin
 1670. marsh, marshland
  bataklık
 1671. martial
  savaşa / askerliğe ilişkin (court martial = divanı harb; martial law = sıkı yönetim)
 1672. court martial
  divanı harb
 1673. martial law
  sıkı yönetim
 1674. martyr
  din veya fikir uğruna ölen kişi, şehit (isim: martyrdom)
 1675. massacre
  katliam
 1676. match
  eşleşmek, eşleştirmek, uyumlu olmak
 1677. matrimony
  evlenme (sıfat: matrimonial)
 1678. mature
  olgun
 1679. maze
  labirent
 1680. meadow
  çayır, otlak
 1681. meagre
  kıt, pek az
 1682. meander
  kıvrıla kıvrıla yol almak
 1683. meddle (in, with)
  işine karışmak, burnunu sokmak (=interfere)
 1684. mediate
  arabuluculuk etmek (isim: mediation, mediator)
 1685. medieval
  Orta Çağ'a ilişkin
 1686. mediocre
  sıradan, vasat, pek parlak sayılmaz
 1687. meditate
  üzerinde derin düşünmek (isim: meditation)
 1688. memorable
  önemli, unutulmaz
 1689. memorize
  ezberlemek
 1690. memory
  1. bellek; 2. anı, hatıra
 1691. mend (repair)
  onarmak
 1692. menial work
  kalifiye olmayan veya ayak işleri türünden (hakaret nüansı taşır)
 1693. mentor
  yol gösteren, akıl hocası
 1694. mercantile
  ticaret ve tüccarlığa ilişkin
 1695. mercenary
  paralı asker
 1696. merchandize
  ticari mal
 1697. merchant
  tüccar, tacir
 1698. merciful
  merhametli, bağışlayan
 1699. merge
  birleşmek (şirketler vb) (isim: merger = birleşme, bünyesine katılma)
 1700. merger
  birleşme, bünyesine katılma
 1701. mermaid
  deniz kızı
 1702. merryment
  neş'e, şen olma, eğlenti, cümbüş
 1703. meticulous
  titiz, fevkalade titiz ve dikkatli, kusursuz
 1704. midget
  cüce
 1705. might
  güc, kudret, haşmet
 1706. mindful
  dikkatli
 1707. minstrel
  saz ozanı
 1708. mint
  darphane
 1709. miracle
  mucize (sıfat: miraculous)
 1710. misanthrope
  insanlardan kaçan, uzak duran, nefret eden
 1711. miscarriage
  çocuk düşürme
 1712. miscellaneous
  çeşitli, türlü türlü, muhtelif
 1713. mischief
  yaramazlık (isim: mischievous)
 1714. miser
  cimri (sıfat: miserly)
 1715. miserable
  pek mutsuz
 1716. mission
  görev (fakat, missionary = misyoner)
 1717. misuse
  1. yanlış kullanmak; 2. kötüye kullanmak, suiistimal
 1718. mitigate
  yumuşatmak, hafifletmek
 1719. mobilize
  seferber etmek (isim: mobilization = seferberlik, seferber etme veya olma)
 1720. mobilization
  seferberlik, seferber etme veya olma
 1721. mock
  alay etmek, alaya almak (mockery = rezil bir durum, aslının kopyası bile olamayacak şey)
 1722. mockery
  rezil bir durum, aslının kopyası bile olamayacak şey
 1723. moderate
  bir tartışma toplantısını yönetmek (isim: moderator)
 1724. moderate
  ılımlı
 1725. modest
  alçak gönüllü, mütevazi (isim: modesty)
 1726. moist
  nemli, rutubetli
 1727. momentarily
  bir an için, geçici olarak
 1728. mongrel
  melez, soyu karışık
 1729. monster
  canavar
 1730. monument
  anıt (monumental = anıtsal, devasa)
 1731. monumental
  anıtsal, devasa
 1732. moral
  ahlaki veya ahlaka ilişkin
 1733. morale
  morâl, direnme/dayanma gücü
 1734. morbid
  marazi, nahoş şeylere (ölüm, hastalık, gibi) aşırı kafayı takan
 1735. morose
  yüzü gülmez, somurtkan yüzlü (büyük olasılıkla da morbid)
 1736. morsel
  lokma, parça, kırıntı
 1737. mortar
  1. harç (inşaat); 2. havan topu
 1738. mother of pearl
  sedef
 1739. motto
  ana ilke, arma simgesi sözler
 1740. mould
  1. küf; 2. kalıba dökmek, şekil vermek, kalıp uygulamak
 1741. mound
  yığın, tepecik, höyük
 1742. morn
  yas tutmak (mourning, mourners)
 1743. muddled
  kafası karışmış
 1744. mumble
  mırıldanmak, nefesinin altından konuşmak, ne dediği anlaşılmaz şeyler söylemek
 1745. mummy
  1. anne; 2. mumya
 1746. mumps
  kabakulak
 1747. municipal
  belediyeye ilişkin
 1748. munitions, ammunition
  cepane, mühimmat
 1749. muscular
  1. kaslara ilişkin; 2. kaslı, güçlü kuvvetli
 1750. murmur
  mırıldanmak, mırıltı
 1751. mute
  sessiz, dilsiz
 1752. mutilate
  uzuvlarını canavarca keserek sakat bırakmak
 1753. mutiny
  askerde başkaldırı (mutinous = isyan halinde; mutineer = ayaklanmış asker)
 1754. mutinous
  isyan halinde
 1755. mutineer
  ayaklanmış asker
 1756. mutter
  mırıldanmak, homurdanmak
 1757. myriad
  çok çeşitli
 1758. mystify
  esrarengiz davranışlarla kafasını karıştırmak
 1759. nadir
  en dip nokta (tersi: zenith)
 1760. naive
  safdil, saftirik (isim: naivity)
 1761. narrate
  anlatmak (öykü, vb) (narrator = anlatan kişi; narrative = 1. öykü; 2. anlatı tarz edebiyat)
 1762. narrow-minded
  dar kafalı
 1763. nasal
  1. buruna ilişkin; 2. genizsel (ses)
 1764. nasty
  pek fena, nahoş
 1765. nationalize
  devletleştirmek
 1766. naturalize
  vatandaşlığa kabul etmek, uyruğa almak
 1767. naught
  sıfır, hiç
 1768. naughty
  yaramaz, afacan
 1769. nausea
  bulantı (fiil: nauseate)
 1770. nautical
  denizciliğe / gemiciliğe ilişkin
 1771. naval architecture
  gemi mühendisliği
 1772. navigate
  denizcilikte ve havacılıkta seyir yönetmek
 1773. nectar
  kevser
 1774. needy
  muhtaç (maddi anlamda)
 1775. nefarious
  şer amaçlı, iğrenç
 1776. neglect
  ihmal etmek (isim: negligence; sıfat: negligent, neglectful; sıfat: neglected = bakımsız)
 1777. neglected
  bakımsız
 1778. negligible
  önemsiz derecede
 1779. negotiate
  görüşmelerde bulunmak, pazarlık etmek (to bargain = dükkan pazarlığı için)
 1780. to bargain
  dükkan pazarlığı için
 1781. neighbourhood
  semt, civar
 1782. nepotism
  akraba kayırma, babadan oğula geçme
 1783. nerve-racking
  sinirbozucu
 1784. network
  şebeke (ağ)
 1785. neutral
  tarafsız
 1786. nevertheless
  bununla beraber, yine de
 1787. niche
  yer, yuva, yaşam çentiği
 1788. nightmare
  karabasan, kâbus
 1789. nimble
  çevik, tetikte ve hızlı
 1790. nincompoop (=nitwit)
  avanak, alık, budala
 1791. noble
  1. asil; 2. soylu, asilzade (isim: nobility = 1. asalet, soyluluk; 2. asilzadeler sınıfı)
 1792. nobility
  1. asalet, soyluluk; 2. asilzadeler sınıfı
 1793. nocturnal
  gecesel
 1794. nod
  başıyla onaylamak, kafasını sallayarak evet demek
 1795. nomad
  göçebe
 1796. nominate
  aday göstermek (isim: nomination = aday gösterme veya gösterilme)
 1797. nomination
  aday gösterme veya gösterilme
 1798. nondescript
  tasviri olanaksız, şekilsiz, amorf, tuhaf, ne idüğü belirsiz
 1799. nostalgia
  nostalji, geçmişe özlem
 1800. notable, noted
  ünlü
 1801. notably
  özellikle, bilhassa
 1802. notary
  noter
 1803. noteworthy
  dikkate değer
 1804. notice
  1. ilan, duyuru; 2. önceden verilen haber, mühlet tanıma
 1805. notify
  haber vermek, bildirmek, önceden haber vererek mühlet belirtmek
 1806. notion
  kavram, nosyon
 1807. notorious
  adı çıkmış, kötü şöhretli (isim: notoreity)
 1808. notwithstanding
  buna rağmen, hernekadar, yine de
 1809. nought
  sıfır
 1810. nourish
  beslemek, besin olarak yararlı olmak (nourishing = besleyici; nourishment = beslenme, gıda)
 1811. nourishing
  besleyici
 1812. nourishment
  beslenme, gıda
 1813. novel
  1. yeni, yenilik değeri olan; 2. roman (novelist = roman yazarı; novelty = yenilik)
 1814. novelist
  roman yazarı
 1815. novelty
  yenilik
 1816. novice
  acemi, yeni başlayan
 1817. noxious
  nahoş, istenmedik, muzır
 1818. nude
  çıplak (nudity = çıplaklık)
 1819. nudity
  çıplaklık
 1820. nuisance
  musibet, cansıkan şey, başbelası
 1821. nullify
  hükümsüz ilan etmek
 1822. numb
  uyuşmuş, hissiz
 1823. nun
  rahibe (nunnery = rahibe manastırı)
 1824. nunnery
  rahibe manastırı
 1825. nuptial
  evlenme ve düğüne ilişkin, zifafa ilişkin
 1826. nurse
  1. emzirmek, bebeğe bakmak, büyütmek; 2. hastaya bakmak
 1827. nursery
  bebek odası, bebek bakım koğuşu
 1828. nursing
  hemşirelik mesleği
 1829. nurture
  beslemek, büyütmek, yetiştirmek (veya isim olarak)
 1830. nutriment
  - besin, gıda
 1831. nymph
  orman/su/vb perisi; erişkin ve cinsel çekiciliği (ve arzusu) olan kadın
 1832. oasis
  vaha
 1833. oath
  yemin (bazen "küfür" anlamında da rastlanabilir)
 1834. obedience
  itaat (fiil: to obey; sıfat: obedient = itaatkâr, uysal ve boyun eğen)
 1835. obedient
  itaatkâr, uysal ve boyun eğen
 1836. obituary
  gazetede yayınlanan ölüm ilanı ve kısa biyografi yazısı
 1837. object (to)
  karşı olmak / çıkmak, itiraz etmek (isim: objection)
 1838. objective
  1. nesnel, objektif; 2. hedef, amaç
 1839. obligation
  zorunluluk, mecburiyet, üstlenmişlik (sıfat: obligatory = zorunlu, mecburi)
 1840. obligatory
  zorunlu, mecburi
 1841. obliterate
  varlığını silmek, tümüyle yoketmek
 1842. oblivion
  çevrenin farkında olmama, unutmuş ve/ya unutulmuş olma (sıfat: oblivious)
 1843. obnoxious
  nahoş, itici
 1844. obscene
  müstehçen
 1845. obscure
  tanınmayan/bilinmeyen, karanlıkta, anlaması zor (isim: obscurity = toplum tarafından tanınmazlık, adı sanı bilinmezlik, şöhret sahibi olmamazlık)
 1846. obscurity
  toplum tarafından tanınmazlık, adı sanı bilinmezlik, şöhret sahibi olmamazlık
 1847. observant
  dikkatli, iyi gözlemleyen (fiil: to observe)
 1848. observatory
  gözlemevi, rasathane
 1849. obsessed
  takıntılı (isim: obsession = takıntı)
 1850. obsession
  takıntı
 1851. obsolete
  devri geçmiş, kullanımdan düşmüş (isim: obsolescence)
 1852. obstacle
  engel, mania
 1853. obstinate
  inatçı (isim: obstinacy =inatçılık, dikkafalılık)
 1854. obstinacy
  inatçılık, dikkafalılık
 1855. obstruct
  tıkamak, engel olmak (isim: obstruction; sıfat: obstructive)
 1856. obtain
  sağlamak, elde etmek
 1857. obvious
  besbelli, apaçık, ortada
 1858. occasion
  1. vesile; 2. önemli gün, özel olay
 1859. occasional
  arada bir olan, düzensiz aralıklarla ve seyrek
 1860. occidental
  tersi: oriental
 1861. occult
  gizli, gizemli
 1862. occupation
  1. işgal; 2. iş, meslek, meşguliyet (fiil: occupy)
 1863. occur
  meydana gelmek (occurrence = ortaya çıkma, oluşma, görülme, olay... recurrence = yeniden ortaya çıkma, nüks etme; sıfat: recurrent = tekrarlayan, nüks eden)
 1864. occurrence
  ortaya çıkma, oluşma, görülme, olay
 1865. recurrence
  yeniden ortaya çıkma, nüks etme
 1866. recurrent
  tekrarlayan, nüks eden
 1867. ocular
  göze ilişkin
 1868. odd
  1. tuhaf, acaip; 2. odd numbers = tek sayılar (even numbers = çift sayılar)
 1869. odd numbers
  tek sayılar
 1870. even numbers
  çift sayılar
 1871. odious
  iğrenç, nefret verici, menfur
 1872. odour
  koku (örnek: maladorous = kötü kokulu)
 1873. maladorous
  kötü kokulu
 1874. offence
  kabahat, gücendirme, küçük suç (fiil: offend = gücendirmek; örnek: "No offence." = "Lütfen alınmayınız, sizi gücendirmek istemedim.") Sıfat: offensive (tersi: defensive = saldırma X savunma)
 1875. offend
  gücendirmek
 1876. No offence.
  "Lütfen alınmayınız, sizi gücendirmek istemedim."
 1877. defensive
  saldırma X savunma
 1878. offering
  sunulan şey, kurban
 1879. off-hand
  hazırlıksız, oracıkta ve öylesine, "ha deyince"
 1880. official
  1. resmi; 2. yetkili, memur, resmi kişi
 1881. officious
  işgüzar, havalar takınarak kendine iş edinir
 1882. offspring
  bir ebeveynin dünyaya getirdiği kendinden sonraki bireyler ve kuşaklar, zürriyetinden olanlar, çoluk çocuğu
 1883. ointment
  melhem
 1884. old-fashioned
  modası geçmiş
 1885. olfactory
  koku alma duyusuna ilişkin
 1886. omen
  gelecek için kötü işaret (ominous = meş'um, tehditkâr, uğursuzluk getireceği işareti veren)
 1887. ominous
  meş'um, tehditkâr, uğursuzluk getireceği işareti veren
 1888. omission
  devre dışı bırakma, kullanmama, dahil etmeme (fiil: to omit)
 1889. omnipotence
  tam ve mutlak kudret (sıfat: omnipotent = Tanrının niteliklerinden) ... Ayrıca, omniscient = "herşeyi bilen" ve omnipresent = "heryerde")
 1890. omnipotent
  Tanrının niteliklerinden
 1891. omniscient
  herşeyi bilen
 1892. omnipresent
  heryerde
 1893. onerous
  ağır, külfetli, ağır bir yük olarak
 1894. opaque
  saydam olmayan
 1895. operating-theatre
  ameliyat odası
 1896. opinion
  fikir, görüş, bakış
 1897. opinionated
  katı fikirli, başkalarının görüşlerini dikkate almayan
 1898. opponent
  rakip, hasım (fiil: to oppose)
 1899. oppress
  baskı ve zulüm altında tutmak (oppressor, oppression) (oppressive = 1. zulmedici, ezici; 2. kasvetli, sıkıcı, insanı boğan)
 1900. oppressive
  1. zulmedici, ezici; 2. kasvetli, sıkıcı, insanı boğan
 1901. opt (for)
  seçmek, o seçeneği kullanmak (option = seçenek) (optional = seçime bağlı, zorunlu değil)
 1902. option
  seçenek
 1903. optional
  seçime bağlı, zorunlu değil
 1904. oration
  nutuk, hitabe (orator = hatip)
 1905. orator
  hatip
 1906. orchestrate
  yönetmek
 1907. orphan
  öksüz, yetim (orphanage = yetimhane)
 1908. orphanage
  yetimhane
 1909. ostensible
  görünürdeki, zahiri (zarf: ostensibly)
 1910. ostentatious
  gösterişsever, şatafatlı (isim: ostentation)
 1911. ostracise
  bir kimseyi toplumdan menetmek, hertürlü ilişkiyi ve görüşmeyi kesmek
 1912. oust
  bir kimseyi yerinden etmek, mevkiinden düşürmek
 1913. outbreak
  patlak verme (savaş, salgın vb)
 1914. outclass
  sürklase etmek
 1915. outcome
  sonuç, netice
 1916. outline
  özet, ana çizgiler
 1917. outlive
  bir başkasından veya şeyden daha uzun yaşamak
 1918. outnumber
  sayıca üstün olmak
 1919. outshine
  gölgede (geride) bırakmak
 1920. outskirts
  dış mahalleler, civar
 1921. outspoken
  sözünü esirgemez
 1922. output
  ürün, verim, çıktı
 1923. outrageous
  öfke ve nefret uyandıran, akıl veya ahlak açısından küstahça rezilane
 1924. outwit
  -den daha kurnazca davranmak, zekaca yenmek
 1925. oven
  fırın
 1926. overcharge
  aşırı fiatla satmak, fazla hesap almak
 1927. overcome
  üstesinden gelmek
 1928. overdraw
  bankadaki hesabında eksi bakiyeye düşmek
 1929. overdue
  vadesi geçmiş, mühleti geçmiş, gecikmiş
 1930. overemphatic
  aşırı vurgulu
 1931. overhear
  kulak misafiri olarak işitmek
 1932. overland
  karadan
 1933. overlook
  1. yüksekten görmek, nâzır olmak; 2. görememek atlamak (hata vb); 3. bilerek görmezden gelmek, bağışlamak
 1934. overseas
  deniz aşırı topraklar, yabancı ülkeler
 1935. oversimplify
  aşırı basitleştirmek; gereğinden fazla basite indirgemek
 1936. overstate
  abartmak
 1937. overt
  açıkça, gizlisi saklısı yok (tersi: covert)
 1938. overtake
  yetişip geçmek
 1939. overthrow
  devirmek, alaşağı etmek (yönetimi, kralı, vb)
 1940. overtime
  mesai dışı veya üstü çalışma
 1941. overturn
  devirmek, tepe üstü getirmek
 1942. overwhelm
  eze eze yenmek, karşı koyamaz duruma getirmek
 1943. owe
  borcu olmak
 1944. pace
  1. adım; 2. yürüyüş hızı; 3. (mecazi) ilerleme hızı
 1945. pagan
  putperest, kâfir
 1946. pageant
  debdebeli yürüyüş alayı
 1947. pal
  arkadaş
 1948. palate
  1. damak; 2. kabul edebilmek, razı olabilmek (unpalatable = yenilmez yutulmaz, nahoş)
 1949. unpalatable
  yenilmez yutulmaz, nahoş
 1950. pale
  solgun, soluk
 1951. palliate
  geçici olarak dindirmek, hafifletmek (palliative = "palyatif")
 1952. palliative
  palyatif
 1953. palmistry
  el falı (palmist)
 1954. palpable
  elle tutulur gözle görülür, somut
 1955. pamper
  övgüleriyle şımartmak
 1956. pandemonium
  velvele, gürültü patırtılı kargaşa (pan-demon-ium = bütün şeytanlar toplanıp tepinirlerse ne olur?)
 1957. pan-demon-ium
  bütün şeytanlar toplanıp tepinirlerse ne olur?
 1958. parable
  ders verici, öğretici hikaye
 1959. paramount
  üstün, üstün nitelikte veya önemde
 1960. paraphrase
  başka sözcükler kullanarak aynen ifade etmek
 1961. parity
  denklik, parite
 1962. parsimony
  cimrilik derecesinde tutumluluk
 1963. partial
  1. kısmi; 2. taraf tutan (partiality X impartiality)
 1964. participate (in)
  katılmak, katılımda bulunmak (participant = katılımcı)
 1965. participant
  katılımcı
 1966. parting
  ayrılma, veda
 1967. partisan
  tarafgir, partizan
 1968. patent
  1. patent; 2. aşikar, apaçık
 1969. pathetic
  pek acıklı, pek dokunaklı (pathos = dokunaklılık, acıklılık)
 1970. pathos
  dokunaklılık, acıklılık
 1971. patriot
  yurtsever
 1972. patron
  1. müşteri; 2. hâmi
 1973. pattern
  örüntü, temel çizgiler
 1974. peasant
  köylü... peasantry 1. köylülük; 2. köylüler (toplu anlamda)
 1975. peculiarity
  1. kendine özgü özellik; 2. tuhaflık, gariplik (sıfat: peculiar)
 1976. pedestal
  heykel kaidesi (yüksekte görülme, aziz tutulma nüansı ile)
 1977. pedestrian
  yaya
 1978. pedigree
  1. şecere, soy; 2. safkan, cins
 1979. pedlar
  sokak satıcısı, seyyar satıcı
 1980. penal
  cezaya ilişkin (penal code = ceza yasası; to penalize = cezalandırmak; penalty kick = ceza vuruşu, penaltı)
 1981. penal code
  ceza yasası
 1982. to penalize
  cezalandırmak
 1983. penalty kick
  ceza vuruşu, penaltı
 1984. penetrate
  içine işlemek, girmek, nüfuz etmek
 1985. penultimate
  sondan bir önceki
 1986. perceive
  algılamak (isim: perception = algı)
 1987. perception
  algı
 1988. perceptive
  gözünden kaçırmayan, sezgisi/algıları kuvvetli
 1989. perennial
  daimi, yıl be yıl
 1990. perfect
  kusursuz, mükemmel (tersi: imperfect = defolu)
 1991. imperfect
  defolu
 1992. perfunctory
  yarım yamalak, dostlar alışverişte görsün diye
 1993. peril
  tehlike (perilous = dangerous, risky, hazardous)
 1994. perimeter
  çevre, civar, muhit
 1995. perjury
  yalan yere yemin etme, yalancı şahitlik
 1996. persecute
  zulmetmek (isim: persecution)
 1997. persevere
  sebat etmek
 1998. persuade
  ikna etmek (isim: persuasion) (sıfat: persuasive)
 1999. pertinent
  1. konuya ilişkin; 2. uygun (davranış) (impertinent = saygısız)
 2000. impertinent
  saygısız
 2001. perturb
  rahatsızlık ve tedirginlik vermek
 2002. perverse
  ters, aksi, huysuz (perversion = sapıklık; pervert = sapık)
 2003. perversion
  sapıklık
 2004. pervert
  sapık
 2005. pioneer
  1. öncülük etmek, ilk olarak yolu açmak; 2. öncü, ilk araştıran
 2006. pest
  başbelası, haşere (pestilence = öldürücü bulaşıcı hastalık salgını)
 2007. pestilence
  öldürücü bulaşıcı hastalık salgını
 2008. plentiful
  bol; bereketli
 2009. plunge (into)
  dalarak atlamak, tereddütsüz dalmak
 2010. poll
  seçim oylaması, anket
 2011. pollute
  kirletmek (isim: pollution)
 2012. postpone
  ertelemek (oysa, cancel = iptal etmek)
 2013. cancel
  iptal etmek
 2014. poverty
  fakirlik (sıfat: poor)
 2015. praise
  övgü
 2016. pray
  dua etmek (prayer = dua)
 2017. prayer
  dua
 2018. precarious
  zorlukla ve güçlükle sürebilen veya sürdürülebilen, ucuucuna yeterli, varlığı risk altında, az, yetersiz
 2019. precaution
  önlem, tedbir
 2020. precisely
  tam olarak; kesinlikle
 2021. precocious
  vaktinden önce gelişmiş, çabuk gelişmiş
 2022. preclude
  meydan vermeyecek şekilde önceden önlemek veya yasaklamak
 2023. predecessor
  selef, kendinden önce gelen (zaman boyutunda)
 2024. successor
  halef, yerine geçen)
 2025. predict
  kehanette bulunmak (isim: prediction)
 2026. premium
  prim, sigorta primi
 2027. prescribe
  tavsiye etmek, reçetelemek
 2028. preside (over)
  başkanlık etmek (isim: president)
 2029. presume
  varsaymak
 2030. presumably
  galiba, herhalde, büyük olasılıkla, öyle varsaymamız gerekir ki
 2031. presumptious
  hüsnü kuruntu sahibi, herkes onun istediğini yapacak sanan
 2032. pretend
  rol yapmak, gibi yapmak (isim: pretense = sahteci tavır)
 2033. pretense
  sahteci tavır
 2034. pretext
  bahane
 2035. preview
  ön-gösterim
 2036. previous
  önceki, önceden
 2037. prior to
  öncesinde (isim: priority = önem sırasında öncelik)
 2038. priority
  önem sırasında öncelik
 2039. privilege
  ayrıcalık, imtiyaz
 2040. proclaim
  ilan etmek, genele duyurmak
 2041. procrastinate
  işi geciktirmak, bugünün işini yarına bırakmak (isim: procrastination)
 2042. prodigal
  mirasyedi, müsrif
 2043. profound
  derin, derunî
 2044. prolific
  çok eser veren, velûd
 2045. promote
  1. terfi ettirmek; 2. arttırmak, geliştirmek 3. tanıtımını, reklamını yapmak
 2046. promotion
  1. terfi, 2. arttırma, geliştirme; 3. tanıtım, reklam
 2047. proofread
  metni yeniden okuyarak düzelti yapmak
 2048. propensity
  eğilim, temayül
 2049. prophecy
  kehanet (prophet: 1. kâhin; 2. peygamber)
 2050. propose
  1. teklif etmek, önermek; 2. evlenme teklif etmek (isim: proposal = 1. teklif; 2. evlenme teklifi)
 2051. proposal
  1. teklif; 2. evlenme teklifi
 2052. prosecute
  aleyhine dava açmak (public prosecutor = savcı)
 2053. public prosecutor
  savcı
 2054. prospects
  gelecekte başarı umudu/şansı
 2055. protagonist
  hikayenin kahramanı (tersi: antagonist = hikayenin kötü adamı)
 2056. antagonist
  hikayenin kötü adamı
 2057. province
  il, taşra bölgesi (provincial = 1. taşralı, taşraya ilkişkin; 2. darkafalı, modalardan uzak)
 2058. provincial
  1. taşralı, taşraya ilkişkin; 2. darkafalı, modalardan uzak
 2059. provision
  1. tedarik; 2. tedbir; 3. şart (provisions = erzak, levazım)
 2060. provisions
  erzak, levazım
 2061. publicize
  halka tanıtmak, yaygın bilinirlik kazandırmak
 2062. punctual
  dakik (isim: punctuality)
 2063. purify
  arındırmak, saflaştırmak
 2064. purchase
  satın almak, mübayaa etmek
 2065. pursue
  izinden gitmek, peşini sürmek, takip etmek
 2066. quack
  sahte doktor, şarlatan
 2067. quadruple
  dört katı (quadruped = dörtayaklı; quadruplets = dördüzler)
 2068. quadruped
  dörtayaklı
 2069. quadruplets
  dördüzler
 2070. qualitative
  niteliksel (qualified = kalifiye, uzman)
 2071. qualified
  kalifiye, uzman
 2072. quantitative
  kantitatif, miktarsal, sayısal
 2073. quarantine
  1. karantina; 2. karantinaya almak
 2074. quarrelsome
  kavgacı, huysuz
 2075. quarry
  1. avlanan hayvan; 2. taş ocağı
 2076. quarter
  1. çeyrek; 2. bölge, semt; 3. daire, yaşam alanı
 2077. quarterly
  üç ayda bir yayınlanan dergi
 2078. quarter-final
  çeyrek final
 2079. quay
  rıhtım, iskele
 2080. quasi
  (bir önek olup "yarı, neredeyse, hemen hemen ama tam değil, sanki, güya" gibi anlamlar verir)
 2081. queen-mother
  ana kraliçe
 2082. queer
  1. tuhaf, acaip; 2. eşcinsel
 2083. quench
  gidermek, doyum sağlamak (örnek: quench one's thirst)
 2084. query
  soru
 2085. quest
  büyük bir amaç uğruna araştırmak
 2086. questionnaire
  anket formu, soru kağıdı
 2087. queue
  sıra kuyruğu
 2088. quick-sand
  "insan yutan" kumluk
 2089. quick-silver
  civa
 2090. quick-tempered
  çabuk öfkelenen
 2091. quick-witted
  çabuk kavrayan
 2092. quintessence
  özün özü, asıl niteliği ve temeli
 2093. quintuplets
  beşizler
 2094. quit
  bırakmak, vazgeçmek, ayrılmak, istifa etrmek (=leave, give up)
 2095. quixotic
  Don Kişot gibi hem idealist hem hayalperest
 2096. quota
  kota, hisse, pay
 2097. quote
  1. alıntı yapmak; 2. fiyat vermek
 2098. quotation
  alıntı
 2099. race
  1. ırk; 2. yarış (racial = ırksal; racism, racist = ırkçılık, ırkçı; race horse = yarış atı; racing team = yarış ekibi)
 2100. racial
  ırksal
 2101. racist
  ırkçılık, ırkçı
 2102. race horse
  yarış atı
 2103. racing team
  yarış ekibi
 2104. radiance
  ışıksaçarlık (radiant = parlak, ışıkveren, aydınlık) (fiil: to radiate; isim: radiation = 1. ışın yayma; 2. bir merkezden çevreye yayılım)
 2105. radiant
  parlak, ışıkveren, aydınlık
 2106. radiation
  1. ışın yayma; 2. bir merkezden çevreye yayılım
 2107. radical
  kökten
 2108. radius
  dairenin yarıçapı (diameter = çap)
 2109. diameter
  çap
 2110. rage
  büyük öfke (to enrage = çok öfkelendirmek) (sıfat: raging = kudurmuşçasına şiddetli; örnek "a raging storm")
 2111. to enrage
  çok öfkelendirmek
 2112. raging
  kudurmuşçasına şiddetli; örnek "a raging storm"
 2113. raid
  1. baskın, akın; 2. baskın yapmak veya baskın yaparak yağmalamak
 2114. rainproof
  yağmur geçirmez
 2115. raise
  1. yukarı kaldırmak; 2. artırmak; 3. yetiştirmek (genelde hayvan; fakat çocuk için de işitilir)
 2116. ramifications
  bir olay veya davranışın dallanıp budaklanma şeklinde yol açacağı/açtığı etkileri
 2117. rancid
  ekşimiş, bozulmuş, kokmuş (örnek: "rancid butter")
 2118. random
  rastgele, gelişigüzel (random study = rastgele örneklem yoluyla yapılan araştırma çalışması)
 2119. random study
  rastgele örneklem yoluyla yapılan araştırma çalışması
 2120. rank
  rütbe, sıra, yatay sıra konumu, saf (saf tutmuş durumda) (DİKKAT: rankness = sıradanlık, bayağılık)
 2121. rankness
  sıradanlık, bayağılık
 2122. ransack
  çapulculuk amacıyla altüst ederek araştırmak
 2123. rape
  ırza tecavüz (rapist = tecavüzcü)
 2124. rapist
  tecavüzcü
 2125. rapid
  çok hızlı (zarf: rapidly)
 2126. raproachment
  yakınlaşma, barışma
 2127. rarity
  ender bulunan/rastlanan şey (Dikkat: to rarefy = yoğunluğunu azaltmak)
 2128. to rarefy
  yoğunluğunu azaltmak
 2129. rashness
  acele ve tebbirsizce davranma (sıfat: rash; örnek "a rash decision)
 2130. rate
  Türkçe'de "oran" veya "hız"
 2131. ratify
  onaylamak (meclis tarafından uluslararası bir anlaşmayı vb)
 2132. ratio
  oran
 2133. reactionary
  gerici, mürteci
 2134. readily
  kolayca, hemen, seve seve
 2135. realm
  ülke, devlet, krallık
 2136. reap
  ekin biçmek, hasat yapmak
 2137. rear
  arka, geri
 2138. reason
  1. akıl, mantık; 2. neden, sebep (rational = akla mantığa uygun)
 2139. rational
  akla mantığa uygun
 2140. rebate
  1. indirim, iskonto; 2. bir kısmını geri verme (örnek: tax rebate)
 2141. recession
  ekonomide durgunluk (fiil: to recede = "bizim bakış noktamız açısından giderek geride/uzakta kalmak")
 2142. to recede
  "bizim bakış noktamız açısından giderek geride/uzakta kalmak"
 2143. recipient
  alıcı, alacak olan / alan kişi (fiil: receive)
 2144. reciprocal
  karşılıklı (reciprocity = "mütekabiliyet", karşılıklılık ilkesi)
 2145. reciprocity
  "mütekabiliyet", karşılıklılık ilkesi
 2146. recite
  yüksek sesle okumak, şiir okumak (recital = 1. yüksek sesle okuma; 2. müzik sunusu)
 2147. recital
  1. yüksek sesle okuma; 2. müzik sunusu
 2148. reckless
  ihtiyatsızca cesur, pervasız (olumsuz nüans)
 2149. recollect
  hatırlamak (isim: recollection)
 2150. recompense
  tazmin etmek
 2151. reconcile
  uzlaştırarak barıştırmak, razı etmek (reconcliation = barışma)
 2152. reconcliation
  barışma
 2153. recondition
  yenilemek
 2154. reconnaissance
  keşif amaçlı harekât
 2155. reconstruct
  yeniden inşa etmek veya kurmak
 2156. recover
  1. iyileşmek, eski haline dönmek; 2., yeniden elde etmek
 2157. recrimination
  karşılıklı şikayet / suçlama
 2158. recruit
  askere almak, taraftar toplamak
 2159. recuperate
  sağlığını yeniden kazanmak, nekahatte olmak
 2160. redundant
  fazlalık, gereksiz, mesaisi boşa geçen (isim: redundancy)
 2161. refectory
  yemekhane
 2162. refined
  rafine
 2163. reflect
  1. düşünmek; 2. yansıtmak (reflection = 1. düşünme; 2. yansıma, yansıtma)
 2164. reflection
  1. düşünme; 2. yansıma, yansıtma
 2165. refrain (from)
  kaçınmak, kendini tutmak ve uzak durmak
 2166. refugee
  mülteci, sığınmacı
 2167. refund
  parayı geri vermek
 2168. refute
  yalanlamak, çürütmek
 2169. regard (as)
  olarak görmek, öyle saymak, öyle kabul etmek
 2170. regiment
  askeri alay
 2171. regression
  geriye gitme, gerileme
 2172. rehearse
  prova etmek (rehearsal = prova) (terzi provası değil = fitting)
 2173. rehearsal
  prova
 2174. rejection
  red (fiil: to reject)
 2175. rejuvenate
  yenilemek ("gençleştirmek" kavramından)
 2176. relapse
  1. nüks; 2. nüksetmek
 2177. relay
  naklen yayınlamak
 2178. release
  salıvermek
 2179. relentless
  acımasız, aman vermez
 2180. reliance
  güvenme, itimat, eline bakıyor olma (sıfat: reliable; fiil to rely on)
 2181. relief
  1. kurtarma; 2. rahatlama, sıkıntının giderilmesi
 2182. relieve
  gidermek, rahatlatmak, kurtarmak
 2183. religion
  din (religious = 1. dinî; 2. dindar, sofu)
 2184. religious
  1. dinî; 2. dindar, sofu
 2185. relinquish
  bırakmak, terketmek, vazgeçmek
 2186. reluctant
  isteksiz, tereddütlü (isim: reluctance = isteksizlik, tereddüt)
 2187. reluctance
  isteksizlik, tereddüt
 2188. remainder
  geri kalanların hepsi / tamamı
 2189. remark
  demek (söylemek), belirtmek
 2190. remarkable
  dikkate değer ölçüde, sözü edilmeye değer
 2191. remedy
  çare, deva (sıfat: remedial)
 2192. reminiscence
  hatırlama veya hatırlanan şeyler
 2193. remove
  1. çıkarmak, temizlemek; 2. alıp götürmek, başka yere taşımak
 2194. remnants
  geride kalmış olanlar, bitmemiş olanlar, kalıntılar
 2195. remorse
  vicdan azabı
 2196. render
  kılmak (örnek: to render smb helpless = çaresiz duruma düşürmek)
 2197. to render smb helpless
  çaresiz duruma düşürmek
 2198. renew
  yenilemek (isim: renewal)
 2199. renounce
  vazgeçmek, feragat etmek (isim: renunciation yazılışa dikkat)
 2200. renovation
  yenileme, eski haline kavuşturma (fiil: to renovate)
 2201. renown
  ün, şan, şöhret, tanınırlık
 2202. repeal
  (yasa vb) feshetmek, kaldırmak
 2203. repel
  itici olmak, itmek (repelling = iğrenç; repellent = 1. iğrenç; 2. kaçırıcı/kovucu madde)
 2204. repelling
  iğrenç
 2205. repellent
  1. iğrenç; 2. kaçırıcı/kovucu madde
 2206. replace
  1. değiştirerek yerine bir başka şey koymak; 2. eksilen kısmı tamamlamak
 2207. represent
  temsil etmek (representation, representative = 1. temsil edici; 2. temsilci, milletvekili)
 2208. representation, representative
  1. temsil edici; 2. temsilci, milletvekili
 2209. reprimand
  paylamak, azarlamak
 2210. reprisal
  misilleme
 2211. repulse
  geri püskürtmek (repulsive = iğrenç; repulsion = 1. tiksinti; 2. birbirini itme)
 2212. repulsive
  iğrenç; repulsion
 2213. reputation
  ün, şan, şöhret
 2214. request
  1. rica; 2. (kibar emir kuvvetinde) istek, talep
 2215. require
  1. gerektirmek; 2. istemek (requirements; sıfat: requisite = gerekli)
 2216. requisite
  gerekli
 2217. rescue
  1. kurtarma; 2. kurtarmak
 2218. resemble
  benzemek, andırmak (resemblance = benzeyiş, benzerlik)
 2219. resemblance
  benzeyiş, benzerlik
 2220. reservation
  1. yer ayırtma; 2. şerh, isteksizlik, ihtiyat ve kuşku
 2221. reside
  ikamet etmek (residence, resident, residency, residential)
 2222. residue
  tortu, artık, geride kalanlar
 2223. resign
  istifa etmek, ayrılmak (isim: resignation)
 2224. resilient
  dayanıklı, esnek
 2225. resolve (be resolved)
  kararlı olmak (resolute = kararlı)
 2226. resolute
  kararlı
 2227. resolution
  1. kararlılık; 2. karar sureti, irade beyanı
 2228. resort
  1. tatil mekanı; 2. (to ile) -e başvurmak (genelde başka çare kalmadığı için; örnek: resort to violence)
 2229. resource
  kaynak, olanaklar (resourceful = yaratıcı, çare bulucu)
 2230. resourceful
  yaratıcı, çare bulucu
 2231. respect
  saygı (respected = saygın) (respectful = saygı gösteren, saygılı)
 2232. respected
  saygın
 2233. respectful
  saygı gösteren, saygılı
 2234. responsible
  1. sorumluluğunu bilen, sorumlu davranan; 2. sorumlu (= neden olmuşluk, suçluluk / kabahatlilik)
 2235. restraint
  geri tutma, dizginleme, sakinleştirme (fiil: restrain)
 2236. restriction
  sınırlama, kısıtlama
 2237. resultant
  sonuçta ortaya çıkan
 2238. retire
  1. emekliye ayrılmak; 2. (yatmak üzere veya özel işleri için) kendi odasına çıkmak, çekilmek (retirement = emeklilik)
 2239. retirement
  emeklilik
 2240. retrieve
  geri almak
 2241. retrospect
  geriye bakmak, maziye bakış (retrospective = geçmişe dönük)
 2242. retrospective
  geçmişe dönük
 2243. reunion
  yeniden biraraya gelme
 2244. reveal
  ifşa etmek, açığa vurmak, açıklamak
 2245. revenue
  gelir (özellikle de devlet gelirleri için)
 2246. revelation
  1. ifşa, ifşaat; 2. vahiy
 2247. revered
  saygı gösterilen (fiil: to revere)
 2248. reversal
  aksi yöne dönme / döndürme, tersine çevirme (fiil: to reverse)
 2249. review
  !. gözden geçirme; 2. eleştiri yazısı
 2250. revise
  gözden geçirmek, revize etmek (isim: revision)
 2251. revitalize
  canlandırmak, güçlendirmek
 2252. revive
  yeniden hayata döndürmek
 2253. revolve
  kendi etrafında dönmek
 2254. riddle
  bilmece, muamma
 2255. ridicule
  alaya almak, komik duruma düşürmek (ridiculous = gülünç derecede saçma)
 2256. ridiculous
  gülünç derecede saçma
 2257. rigid
  kaskatı, esnemez, bükülmez (isim: rigidity)
 2258. rigorous
  sert, şiddetli, kuvvet ve gayret uygulayarak
 2259. riot
  kargaşalık, ayaklanma, çalkantı, sokak gösterisi
 2260. ripe
  olgun, olgunlaşmış
 2261. rival
  rakip (isim: rivalry) (competition = ticari rekabet için kullanılır.)
 2262. competition
  ticari rekabet için kullanılır.
 2263. roar
  kükremek, gürlemek
 2264. rudimentary
  henüz gelişmemiş, başlangıç dönemlerinde
 2265. ruin
  1. mahfetmek, harab etmek; 2. harabe
 2266. rumour
  söylenti, kulaktan kulağa yayılan şey
 2267. runaway
  kaçak (fakat, runway = uçak pisti)
 2268. runway
  uçak pisti
 2269. rush
  aceleyle, hücum eder gibi koşmak veya hareket etmek
 2270. rust
  pas (rusty = paslı)
 2271. rusty
  paslı
 2272. rustic
  köy ve kır hayatına ilişkin
 2273. ruthless
  acımasız, zalim
 2274. saga
  destan
 2275. sage
  bilge kişi
 2276. saint
  aziz, veli
 2277. salient
  göze çarpan, bellibaşlı
 2278. salute
  selamlamak
 2279. salvage
  (batık gemi, şirket vb) -'den çıkarmak/kurtarmak
 2280. salvation
  kurtuluş, selamet, ruhun kurtuluşu
 2281. sample
  örnek, numune
 2282. sanction
  yaptırım, müeyyide
 2283. sanctuary
  dini dokunulmazlığı nedeniyle sığınılacak yer
 2284. sane
  aklı başında, deli değil (tersi: insane = deli, çılgın)
 2285. insane
  deli, çılgın
 2286. sanitary
  hijyenik, sıhhî (tersi: insanitary; isim: sanitation)
 2287. sarcasm
  kaba alay, ağız eğme
 2288. sarcophagus
  lâhit
 2289. sardonic
  alaycı, müztehzi
 2290. Satan
  Şeytan
 2291. satellite
  uydu
 2292. satiate
  doyum sağlamak, doyurmak
 2293. satire
  hiciv
 2294. satisfy
  tatmin etmek, memnun bırakmak (isim: satisfaction)
 2295. savage
  vahşi, yabani, acımasız
 2296. saviour
  kurtarıcı
 2297. savour
  tad, lezzet, çeşni
 2298. scaffold
  1. yapı iskelesi; 2. darağacı
 2299. scarce
  ender bulunur/rastlanır (scarcity = kıtlık, ender bulunurluk)
 2300. scarcity
  kıtlık, ender bulunurluk
 2301. scare
  1. korku; 2. korkutmak
 2302. scarlet
  al (renk)
 2303. scattered
  darmadağın çevreye saçılmış
 2304. scattered showers
  mevzii sağanaklar
 2305. schedule
  planlanmış program
 2306. scheme
  plan, tasarı
 2307. scholarly
  derin bilgili, bilimsel, âlimane
 2308. scrape
  ıskartaya ayırmak, kazıyıp çöpe atmak
 2309. scrutiny
  dikkatle inceleme
 2310. sculpture
  1. heykel sanatı; 2. heykel (sculptor = heykeltraş)
 2311. sculptor
  heykeltraş
 2312. seal
  1. mühür; 2. fok balığı
 2313. seaworthy
  denize çıkmağa elverişli, sağlam
 2314. seasoning
  salata vb'e çeşni katmak
 2315. sect
  tarikat
 2316. secular
  laik (secularism = laiklik)
 2317. secularism
  laiklik
 2318. secure
  1. sağlamak, temin etmek, olmasını sağlamak; 2. emniyetli
 2319. sedentary
  hareketsiz, oturarak
 2320. seed
  tohum
 2321. seek
  özlemle aramak, araştırmak, bulmaya çalışmak
 2322. segregate
  birbirinden ayrı tutmak, yalıtmak
 2323. seize
  yakalamak, el koymak, zaptetmek
 2324. selfish
  bencil (tersi: altruistic, considerate, charitable, helpful, etc)
 2325. semblance
  benzeyiş
 2326. senile
  bunak (isim: senility)
 2327. sensible
  akla yatkın, makul (sense = 1. duyu; 2. akıl, mantık, sağduyu)
 2328. sense
  1. duyu; 2. akıl, mantık, sağduyu
 2329. sense
  1. duyu; 2. akıl, mantık, sağduyu
 2330. sensitive
  duyarlı
 2331. sentence
  1. cümle; 2. mahkeme hükmü, ceza
 2332. separate
  1. birbirinden ayırmak; 2. ayrılmış, ayrı durumda
 2333. sequel
  bir şeyin devamı, arkası
 2334. serene
  sakin, huzur içinde
 2335. servitude
  kölelik, hizmetkârlık
 2336. settlement
  yerleşim merkezi
 2337. severe
  sert, şiddetli (mild/moderate/severe = hafif/orta/şiddetli)
 2338. mild/moderate/severe
  hafif/orta/şiddetli
 2339. sew (sewed, sewed/sewn)
  dikiş dikmek
 2340. sewage
  lağım
 2341. shabby
  kılıksız, pejmürde
 2342. shade
  1. gölgelik yer veya gölge veren şey; 2. renk nüansı
 2343. shame
  utanç (shameful = utanç verici; shameless = utanmaz)
 2344. shameful
  utanç verici
 2345. shameless
  utanmaz
 2346. shanty
  dermeçatma yapı; kulübe (shantytown = döküntü mahalle)
 2347. shantytown
  döküntü mahalle
 2348. shareholder
  hissedar
 2349. sharpen
  kesinleştirmek, bileylemek
 2350. shattered
  kırılıp dökülmüş, mahvolmuş, bitkin düşmüş
 2351. shelter
  korunak, barınak
 2352. shepherd
  çoban
 2353. shield
  kalkan, koruma
 2354. shift
  yer değiştirme, kaydırma, vardiya
 2355. shrewd
  kurnaz, açık göz (olumsuz nüans da taşıyabilir)
 2356. shy
  utangaç (isim: shyness)
 2357. signatory
  imza sahibi
 2358. signify
  işaret etmek, anlamına gelmek (signification = 1. belirtme... significance = anlam ve önem, mana ve ehemmiyet... significant = önemli, önemli derecede)
 2359. signification
  1. belirtme
 2360. significance
  anlam ve önem, mana ve ehemmiyet
 2361. significant
  önemli, önemli
 2362. simplify
  basitleştirmek
 2363. sinful
  günahkar (isim: sinner = günah işleyen, günahkar)
 2364. sinner
  günah işleyen, günahkar
 2365. sink
  batmak (bir sıvı içinde veya mecazi)
 2366. skill
  beceri (skilled = usta, kalifiye; unskilled = kalifiye olmayan)
 2367. skilled
  usta, kalifiye
 2368. unskilled
  kalifiye olmayan
 2369. skillful
  usta, becerikli, hünerli
 2370. slight
  pek az, hafif, önemsiz
 2371. slippery
  kaygan, kaypak
 2372. slope
  eğim, yamaç
 2373. sly
  sinsi
 2374. slumber
  uyuklamak
 2375. smart
  şık, zarif, zeki, açıkgöz
 2376. smooth
  pürüzsüz
 2377. sober
  ayık
 2378. sociable
  arkadaş canlısı, toplulukla kolay kaynaşan
 2379. soil
  toprak
 2380. soothe
  sakinleştirmek, rahatlatmak, acısını hafifletmek
 2381. sophisticated
  usta, bilgili, görgülü, yaşamış (sophisticated weapons = gelişmiş silahlar)
 2382. sophisticated weapons
  gelişmiş silahlar
 2383. sore
  dokununca acıyan
 2384. sorrow
  üzüntü, keder
 2385. soul
  ruh
 2386. spark
  1. kıvılcımını oluşturmak, başlatmak; 2. kıvılcım
 2387. specimen
  numune, örnek
 2388. spectacular
  şahane, hayranlık verici, görülmesi gerek
 2389. sphere
  1. küre; 2. etki alanı
 2390. splendid
  mükemmel
 2391. sporadic
  düzensiz aralıklarla
 2392. sprinkle
  serpiştirmek
 2393. spurious
  sahte, taklit, düzmece
 2394. squalor
  fakirlikten kaynaklanan sefalet ve pislik
 2395. stagnant
  durgun ve kokuşmuş
 2396. stamina
  takat, dayanıklılık, direnme gücü
 2397. stampede
  panik halinde birbirini ezerek koşuşmak
 2398. stanza
  şiir kıtası
 2399. starvation
  açlık
 2400. stationary
  hareketsiz, duran
 2401. stationery
  kırtasiye, kırtasiyeci
 2402. statue
  heykel
 2403. statute
  yasa, yönetmelik
 2404. stature
  boy-pos
 2405. steady
  düzenli, istikrarlı
 2406. stem from
  -den kaynaklanmak
 2407. stern
  sert, hoşgörüsü az
 2408. stiff
  kaskatı
 2409. stingy
  eli sıkı, cimri
 2410. stockholder
  hisse senedi sahibi
 2411. straighten
  doğrultmak
 2412. stray
  başıboş, belli bir hedefe yönelmeyen
 2413. stretch
  germek, uzatmak
 2414. strengthen
  güçlendirmek
 2415. stubborn
  inatçı, dediğim dedikçi, dik başlı
 2416. subsidize
  desteklemek, "sübvanse" etmek
 2417. substance
  madde, öz, cevher
 2418. substantial
  önemli derecede
 2419. substantiate
  kanıtlarla doğrulamak
 2420. substitute
  yedeği olarak veya esastan alternatifi olarak yerine koymak
 2421. subtle
  ince zeka işi, derine giden, yüzeysel olarak kolay anlaşılamayan
 2422. suburb
  banliyö (sıfat: suburban)
 2423. succulent
  sulu, lezzetli
 2424. succumb
  karşısında çökmek, kapılmak, boyun eğmek
 2425. sufficient
  yeterli (fiil: to suffice)
 2426. suffocate
  havasızlıktan boğmak / boğulmak
 2427. summarize
  özetlemek (summary = özet)
 2428. summary
  özet
 2429. summon
  çağırmak, celp etmek
 2430. superficial
  yüzeysel, üstünkörü
 2431. superior
  üstün
 2432. supplementary
  destek/takviye olarak, ek olarak
 2433. surgeon
  cerrah
 2434. surmount
  üstesinden gelmek, alt etmek
 2435. surpass
  aşmak, üstün olmak, ötesine geçmek
 2436. survive
  hayatta kalmak, ölmemek, hayatını idame ettirmek (isim: survival)
 2437. susceptible
  yatkın, kolay etkilenen, dayanıksız, hassas
 2438. suspend
  asmak, askıya almak
 2439. suspicion
  kuşku, şüphe
 2440. sustain
  devam ettirmek, korumak (sustainable = sürdürülebilir)
 2441. sustainable
  sürdürülebilir
 2442. swallow
  1. yutmak; 2. kırlangıç kuşu
 2443. swelling
  şişme, şişkinlik
 2444. swindle
  dolandırmak (isim: swindler)
 2445. syllabus
  müfredat programı
 2446. synopsis (summary)
  özet
 2447. tacit
  zımnî, söze dökülmemiş (örnek: tacit agreement)
 2448. taciturn
  az konuşur, sükutî
 2449. tabulate
  çizelge halinde düzenlemek
 2450. tackle
  önlemek, karşı durmak, çaresine bakmak; üstesinden gelmek
 2451. tactful
  1. tedbirli; 2. yolunu yordamını bilir. (tactless = patavatsız)
 2452. tactless
  patavatsız
 2453. tainted
  şerefi lekeli
 2454. talent
  yetenek (talented = yetenekli)
 2455. talented
  yetenekli
 2456. talisman
  tılsım, uğur getiren şey
 2457. tally
  1. çetele tutmak; çetele tutup denkleştirmek; 2. hesabı denk gelmek
 2458. tame
  uysal, ehlileştirilmiş
 2459. tamper (with)
  kurcalamak, kurcalayıp bozmak, müdahele etmek
 2460. tan
  güneş yanığı (olumlu nüans) (sıfat: tanned = "bronzlaşmış")
 2461. tanned
  "bronzlaşmış"
 2462. tangible
  elle tutulur gözle görülür, somut (tersi: intangible)
 2463. tantalize
  kışkırtmak, veriyormuş gibi yaparak üzmek
 2464. tap-water
  musluk suyu
 2465. taper
  ucuna doğru sivrileşerek sonlanmak; gitgide azalarak bitmek
 2466. tapestry
  elişi duvar halısı
 2467. tardy
  ağır, yavaş, gecikmiş
 2468. task
  görev
 2469. taunt
  alayla yüzüne vurmak, iğnelemek
 2470. tavern
  meyhane
 2471. tax
  vergi ("tax-exempt" = vergiden muaf)
 2472. tax-exempt"
  vergiden muaf
 2473. tease
  kızdırmak ve kışkırtmak (örneğin, strip tease = soyunarak kışkırtmak)
 2474. strip tease
  soyunarak kışkırtmak
 2475. tedious
  sıkıcı, bıktırıcı
 2476. telltale
  gerçekleri açığa vuran (örnek: telltale signs)
 2477. temper
  huy, mizaç (good-tempered, bad-tempered)
 2478. temperance
  1. ılımlılık; 2. içki içmezlik, içkiden uzak durma
 2479. temperate
  yumuşak iklimli
 2480. temporary
  geçici
 2481. tempt
  ayartmak, baştan/yoldan çıkartmak (isim: temptation = içinden gelen veya dışardan dürtü, şeytan dürtmesi)
 2482. temptation
  içinden gelen veya dışardan dürtü, şeytan dürtmesi
 2483. tentative
  şimdilik kaydıyla
 2484. testimony
  tanıklık, ifade (fiil: testify = 1. ifade vermek, tanıklık etmek; 2. teyid etmek)
 2485. testify
  1. ifade vermek, tanıklık etmek; 2. teyid etmek
 2486. thaw
  buzları çözülmek, buzları erimek
 2487. theft
  hırsızlık
 2488. thicken
  kalınlaşmak / kalınlaştırmak
 2489. thorn
  diken (thorny = problemli, çözülmesi zor)
 2490. thorny
  problemli, çözülmesi zor
 2491. thorough
  tam, eksiksiz, titiz
 2492. threshold
  eşik (somut veya mecazi)
 2493. thrifty
  tutumlu
 2494. thrill
  zevk ve heyecan; 2. zevk ve heyecan vermek
 2495. tighten
  sıkılaştırmak
 2496. tiny
  minicik, ufacık
 2497. trace
  iz
 2498. tranquil
  sakin, huzurlu ("trankilizanlar" bu işe yarıyor)
 2499. transaction
  ticari işlem
 2500. treachery
  hainlik, hıyanet, içerden/arkadan vurma
 2501. treatment
  1. muamele, davranış; 2. tedavi
 2502. trial
  1. deneme, sınama; 2. duruşma (mahkemede)
 2503. triple
  üç katı
 2504. triumph
  zafer (sıfat: triumphant)
 2505. trivial
  entipüften, önemsiz
 2506. troubleshoot
  sorunu bulup gidermek
 2507. tutor
  özel öğretmen
 2508. ulterior motive
  gizli maksat, görülenin dışında gizli bir hesap
 2509. ultimate
  nihai, en son, en sondaki
 2510. ultimatom
  ültimatom, "bu son sözümüzdür, gereği yapıla"
 2511. umbilical
  göbek bağına ilişkin
 2512. umpire
  hakem
 2513. unaccountable
  nedenini açıklamak olanaksız, anlaşılmaz ve tuhaf
 2514. unaided
  yardım almaksızın, yardım görmeksizin
 2515. unanimous
  ittifakla, farklı görüş olmaksızın (unanimity = aynı görüşte olmak, ittifak)
 2516. unanimity
  aynı görüşte olmak, ittifak
 2517. unarmed
  silahsız
 2518. unassuming
  mütevazi
 2519. unavoidable
  kaçınılmaz
 2520. unbearable
  tahammül edilemez, dayanılmaz
 2521. uncalled for
  yersiz, gereksiz, hak edilmemiş (= not deserved)
 2522. unceasing
  kesintisiz
 2523. unceremoniously
  direkt ve teşrifata gerek görmeksizin, hatta oldukça kabaca
 2524. uncharted
  insan ayağı basmamış, bilinmeyen ("haritası yapılmamış")
 2525. unchecked
  denetimsiz, başıboş
 2526. uncivil
  nezaketsiz, kaba
 2527. uncommon
  ender, az görülür
 2528. uncommunicative
  az konuşur, ketum, iletişim pek kurmaz
 2529. uncomplimentary
  övücü olmayan, yerici ve oldukça kaba
 2530. uncompromising
  uzlaşmaz
 2531. unconditional
  kayıtsız şartsız, kesin
 2532. unconscionable
  vicdansız
 2533. unconscious
  baygın
 2534. unconventional
  geleneklere uymayan, alışılmış olmayan
 2535. uncouth
  görgüsüz, yontulmamış
 2536. uncover
  meydana çıkarmak, gerçeğini keşfetmek
 2537. undecided
  henüz karar verilmemiş veya kararsız
 2538. undefinable
  tanımlanamaz, tarifsiz
 2539. undeniable
  inkar edilemez
 2540. underestimate
  az/düşük olarak tahmin etmek, hafife almak (ve yanılmak nüansı ile)
 2541. undergo
  başına gelmek, geçirmek (örnek: to undergo an operation = ameliyat olmak)
 2542. to undergo an operation
  ameliyat olmak
 2543. undergraduate
  üniversite öğrencisi
 2544. underground
  1. yeraltı; 2. gizli; 3. metro
 2545. underlie
  altında yatmak, temeli veya görünmeyen nedeni olmak
 2546. undermine
  baltalamak, temelini çürüterek çökertmek, gizli ayakoyunları ile zarar vermek
 2547. underrate
  hafife almak, küçümsemek
 2548. undersell
  bir başka kimseden daha ucuza satmak, fiat kırmak
 2549. undersized
  normalden küçük
 2550. undertake
  üstlenmek, sorumluluğunu almayı kabul etmek
 2551. undertone
  nüans, önplana çıkmayan anlam
 2552. undeviating
  yolundan şaşmayan, dosdoğru giden ve inatçı
 2553. undisguised
  açıkça, gizlenmekzin
 2554. undisputed
  tartışılamaz, kimsenin karşı çıkmadığı, kesin
 2555. undivided
  bölünmemiş, yekpare, yekvücut halinde
 2556. undo
  yapılmış olanı bozmak veya eski haline döndürmek
 2557. undoubtedly
  hiç kuşkusuz, kesinlikle
 2558. undreamt (of)
  akla hayale gelmez,kimsenin aklından geçmeyecek
 2559. undress
  soymak veya soyunmak, giysilerini çıkartmak
 2560. undue
  yersiz derecede, fazla veya hakkedilmemiş ölçüde
 2561. undulate
  dalgalı, inişli çıkışlı seyir izlemek
 2562. undying
  bitmeyen, sürüp giden
 2563. unearth
  1. toprağı kazarak bulmak ve açığa çıkarmak; 2. keşfetmek, açığa çıkarmak
 2564. uneasy
  huzursuz, tedirgin
 2565. unemployed
  işsiz (unemployment = işsizlik, istihdam yokluğu)
 2566. unemployment
  işsizlik, istihdam yokluğu
 2567. unequivocal
  sözü dolandırmadan, apaçık, kesin bir dille, oraya buraya çekilemeyecek dille
 2568. unerring
  hatasız, hataya düşmeyen, şaşmaz isabetle
 2569. uneven
  düzgün olmayan, pürüzlü, engebeli, bir düzeyde değil
 2570. unexpected
  beklenmedik, umulmadık
 2571. unexplored
  keşfedilmemiş, araştırılmamış, ayak basmamış
 2572. unfailing
  şaşmaz, istikrarlı
 2573. unfair (unjust)
  adil olmayan, adaletsiz, haksız, yantutan
 2574. unfaltering
  gözünü kırpmadan, sapmadan ve duraksamasız
 2575. unfamiliar
  alışılmadık, aşina değil, bildik veya tanıdık değil
 2576. unfashionable
  modadan düşmüş, moda olmaktan uzak
 2577. unfathomable
  anlaşılamaz, kavrayışımızın ötesinde ("dibi bulunamaz" kavramından)
 2578. unfilial
  oğula yakışmaz, oğuldan beklenmez, babaya yapılmaz
 2579. unfit
  uygun değil, uymaz, sağlıksız, çürük, elverişsiz
 2580. unflattering
  övgü sayılamayacak, yeren
 2581. unflinching
  gözünü kırpmaz, yüzünü dönmez, yiğitçe, cesur
 2582. unfold
  katlanmış veya rulo yapılmış vb birşeyi açmak, gözler önüne sermek
 2583. unfounded
  mesnetsiz, dayanaktan yoksun, yersiz, uydurma
 2584. unfulfilled
  1. yerine getirilmemiş (söz, görev, vb); 2. gerçekleşmemiş, tatmin olmamış (istek, kader, vb)
 2585. unguarded
  tetikte değilken, gardını (tedbirini) almamış durumda
 2586. unhesitatingly
  tereddütsüz
 2587. unilateral
  tek taraflı olarak
 2588. union
  1. birlik; 2. sendika (= trade union)
 2589. unique
  eşsiz, benzersiz, biricikliği olan, dünyada tek
 2590. unison
  uyum, uyumlu birliktelik
 2591. unjust (unfair)
  adil olmayan, adaletsiz, haksız, yantutan
 2592. unkindly
  insafsız, nazik veya dostane olmayan
 2593. unlawful
  yasalara aykırı
 2594. unlock
  kilidini açmak
 2595. unpalatable
  yenilmez yutulmaz (mecazi de olabilir)
 2596. unparalleled
  eşsiz, emsalsiz, misli görülmemiş
 2597. unpardonable
  affedilmez
 2598. unpleasant
  tatsız, nahoş
 2599. unprecedented
  şimdiye değin örneği görülmemiş, daha önce hiç olmamış, tarihte örneği yok
 2600. unpredictable
  önceden tahmin edilemez, ne yapacağı veya olacağı önceden bilinemez
 2601. unprincipled
  ilkesiz, ahlaksız
 2602. unquestionable
  su götürmez, şüphesiz, kesin
 2603. unreasonable
  akla mantığa ters, makul olmayan
 2604. unrest
  kargaşa, huzursuzluk (toplumsal)
 2605. unrestrained
  denetimsiz, başıboş
 2606. unseemly
  yakışık almaz, ileri geri, göze/kulağa hoş gelmeyen
 2607. unsettle
  dengesini ve istikrarını bozmak
 2608. unsolicited
  istenilmemiş, talep edilmemiş
 2609. unspeakable
  ağza alınmaz, iğrenç
 2610. untimely
  zamansız, yanlış zamanda veya vaktinden önce
 2611. unveil
  açığa çıkarmak, gerçeği ortaya koymak ("peçesini açmak" kavramından)
 2612. unwillingly
  gönülsüzce, istemeye istemeye (isim: unwillingness; sıfat: unwilling)
 2613. unwittingly
  bilmeden veya farkında olmadan, kasti değil
 2614. unyielding
  boyun eğmez, dediğim dedikçi
 2615. upbringing
  yetişme, yetiştirme (çocuk)
 2616. upheaval
  apansız ve büyük değişiklik veya kargaşa
 2617. upright
  başı dik, alnı açık, namuslu, dik duruşlu
 2618. uprising
  ayaklanma
 2619. uproar
  velvele, bağırtı çağırtı
 2620. uproot
  1. kökünden çıkarmak, köklerinden oynatmak; 2. yerinden yurdundan etmek
 2621. upset
  1.konumunu bozmak, yerinden oynatmak; 2. üzmek, asabını bozmak, kızdırmak
 2622. upstart
  türedi, zıpçıktı
 2623. urban
  kentsel. (urbanization = kentleşme)
 2624. urbanization
  kentleşme
 2625. urbane
  nazik, uygar, centilmen
 2626. usurp
  başkasınıon mevkiini veya otoritesini gaspederek kendi yararına kullanmak
 2627. utensil
  kap kacak, alet, kullanışlı şey
 2628. utilitarianism
  yararcılık felsefesi
 2629. utilize
  kullanmak
 2630. utmost
  son derece, en çok, en fazla
 2631. utter
  1. demek, söylemek, ağzından çıkmak (utterance = söz bölüğü, ifade); 2. tam, tüm, katışıksız (örnek: "utter nonsense" = tam anlamıyla saçmalık )
 2632. utterance
  söz bölüğü, ifade
 2633. utter nonsense
  tam anlamıyla saçmalık
 2634. vacant
  boş, içinde kimse yok, tutulmamış
 2635. vacate
  boşaltmak, tahliye etmek
 2636. vacation
  tatil, izine ayrılma
 2637. vaccinate
  aşı yapmak (tıbbî) (isim: vaccination)
 2638. vaccine
  aşı (aşının maddesi kastedilerek)
 2639. vagabond
  boştagezer, serseri
 2640. vague
  belirsizlik taşıyan, müphem, belli belirsiz
 2641. vain
  1. kendini beğenmiş; 2. boşuna, nafile, beyhude
 2642. vainglorious
  kendini beğenmiş, mağrur
 2643. valet
  şahsi uşak, oda hizmetkârı
 2644. valiant
  cesur, yiğit, kahraman
 2645. valid
  geçerli, cari (invalid: 1. geçersiz; 2. yatalak hasta)
 2646. validate
  geçerli kılmak, onaylamak (validity = geçerlik)
 2647. validity
  geçerlik
 2648. valuable
  değerli (DİKKAT: "invaluable" = paha biçilmez, son derece değerli demektir)
 2649. invaluable
  paha biçilmez, son derece değerli demektir
 2650. valve
  sübap
 2651. vanguard
  öncü
 2652. vanish
  ortalıktan yok olmak, sıvışmak, gözden kaybolmak
 2653. vanity
  boş kibir, kendini beğenmişlik
 2654. vantage point
  herhangi bir şeyi veya çevreyi, olayı vb incelemek/görmek için seçtiğimiz temel nokta, bu amaçla bulunduğumuz yer, gözlem için en uygun yer
 2655. vapour
  buhar, buğu (fiil: vaporize / vapourize)
 2656. vary
  1. değişmek / farklılık ve/ya çeşitlilik göstermek; 2. değiştirmek, çeşitlendirmek veya farklılaştırmak
 2657. variable
  değişken
 2658. varnish
  vernik, cila
 2659. varsity
  üniversite
 2660. vassal
  tabi olmuş yabancı halk
 2661. vast
  çok geniş, engin
 2662. veal
  dana eti
 2663. vegetation
  bitki örtüsü
 2664. vehemence
  hiddet, şiddet (sıfat: vehement)
 2665. vehicle
  araç (genelde veya özel olarak "motorlu araç")
 2666. vein
  1. damar (genel anlamda); 2. toplardamar, ven
 2667. velocity
  hız, sür'at
 2668. velvet
  kadife
 2669. vendetta
  kan davası
 2670. venerable
  yaşlı ve muhterem (fiil: venerate)
 2671. venereal
  zührevî (venereal diseases = cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar)
 2672. venereal diseases
  cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar
 2673. vengeance
  öc, intikam
 2674. venom
  zehir (=poison) (sıfat: venomous)
 2675. ventilate
  havalandırmak
 2676. venture
  girişim, cesaret işi, riskli iş
 2677. verdict
  mahkeme veya jüri kararı, verilen karar
 2678. verge
  kenar (örnek: on the verge of war = savaşa girmeğe ramak kalmış)
 2679. on the verge of war
  savaşa girmeğe ramak kalmış
 2680. verify
  doğrulamak, gerçek olduğunu söylemek veya araştırarak öğrenmek
 2681. vermin
  bit, pire türünden zararlı haşerat
 2682. vernacular
  konuşma dili, halk dili
 2683. versatile
  yaratıcı, çok yönlü
 2684. verse
  şiir, nazım (well versed in = bir konuda uzman, usta, iyi biliyor)
 2685. well versed in
  bir konuda uzman, usta, iyi biliyor
 2686. versus
  karşı (örnek: GS versus FB)
 2687. vertebrate
  omurgalı (vertebra = omur)
 2688. vertebra
  omur
 2689. vessel
  1. tekne (denizcilik); 2. damar
 2690. vestige
  iz, yokolmuş bir şeyden kalmış iz
 2691. veteran
  emektar, kıdemli, deneyimli, eski tüfek
 2692. vexed
  canı sıkılmış, bıkkıntı ve öfke duyuyor, sabrı isyan ediyor (fiil: vex)
 2693. vibrate
  vibrasyon yapmak (isim: vibration)
 2694. vicariously
  kendisini başkasının yerine koyarak hissederek (gizlice yapılan / yapılmaması gereken bir eylem olarak olumsuz nüans taşır)
 2695. vice
  1. günah, kötülük; 2. mengene
 2696. vice-
  ikinci, yardımcı (vice president, vice admiral)
 2697. vice versa
  "aksi de doğrudur" "öteki türlü de doğrudur" anlamına bir söz
 2698. vicinity
  yakın çevre alanlar, civar yerler
 2699. vicious
  hırçın, şiddetli ve kötülük isteyen
 2700. vicious circle
  kısır döngü
 2701. victim
  kurban (işlenen bir suçun veya haksızlığın kurbanı)
 2702. victory
  zafer (isim: victor; sıfat: victorious)
 2703. vigil
  uyanık ve hazırlıklı durma (vigilance, vigilant)
 2704. vigour
  güç kuvvet, kan can (vigorous = güçlü kuvvetli, canlı başlı, istekli ve şevkli)
 2705. vigorous
  güçlü kuvvetli, canlı başlı, istekli ve şevkli
 2706. vile
  adi, alçak, iğrenç ve aşağılık
 2707. vindicate
  savunmak ve karşı tarafın yanılmış olduğunu kanıtlamak
 2708. vindictive
  öc alıcı
 2709. vine
  asma kütüğü, bağ (vinyard = üzüm bağı)
 2710. vinyard
  üzüm bağı
 2711. vintage
  eski günlerden, geçmiş zamandan, yıllanmış şarap değerinde
 2712. violate
  çiğnemek (kural vb), ihlal etmek
 2713. violent
  şiddetli, sert (isim: violence)
 2714. virile
  erkeğe ilişkin, erkeklik gücü yüksek
 2715. virtual
  hemen hemen gerçek, hakikisi de sayılsa olur, gerçeğinin yerine geçebilecek derecede ("sanal" olarak çevrilmesi bir talihsizlik olmuştur)
 2716. virtually
  hemen hemen, neredeyse, %99.9 oranında
 2717. visage
  yüz, çehre
 2718. visible
  gözle görülür (visibility = görünürlük)
 2719. visibility
  görünürlük
 2720. vital
  yaşamsal önemde
 2721. vivacious
  canlı, neş'eli, hayat dolu
 2722. vivid
  parlak, canlı
 2723. vivisection
  canlı üzerinde tıbbi araştırma amacıyla kesip biçme
 2724. vocation
  meslek, doğuştan yetenek, hayat yolu
 2725. vogue (=fashion)
  moda
 2726. void
  1. boş, boşluk; 2. geçersiz
 2727. volatile
  oynak, değişken (isim: volatility)
 2728. volunteer
  gönüllü olmak, kendi rızasıyla üstlenmeğe aday olmak
 2729. voluntarily
  gönüllü olarak (tersi: involuntarily = elinde olmaksızın veya istemeye istemeye)
 2730. involuntarily
  elinde olmaksızın veya istemeye istemeye
 2731. vomit
  kusmak
 2732. vortex
  girdap
 2733. vote
  1. oy; 2. oy vermek
 2734. vow
  1. yemin, söz verme; 2. yemin etmek, tövbe etmek
 2735. voyage
  deniz yolculuğu
 2736. vulgar
  adi, bayağı, galiz, ayaktakımına yaraşır, zevksiz
 2737. vulnerable:
  saldırıya hassas, kolay yaralanabilir
 2738. wail
  1. feryad figan; 2. hayıflanarak ağlamak
 2739. wake (in the wake of)
  ardından, ardından izleyerek
 2740. wallet
  cüzdan
 2741. wander
  başıboş avare dolaşmak
 2742. wane
  eriyip solmak, zeval bulmak
 2743. warrant
  izin, ruhsat
 2744. warrior
  savaşçı
 2745. wary
  temkinli, tedirgin ve ihtiyatlı
 2746. wastage
  israf
 2747. wasteful
  savurgan, müsrif
 2748. weakness
  1. güçsüzlük; 2. zaaf
 2749. wealth
  zenginlik
 2750. wealthy
  zengin
 2751. weapon
  silah (genel anlamda)
 2752. weary
  yorgun, bıkkın
 2753. weave
  (wove, woven) dokumak
 2754. weep
  ağlamak
 2755. weigh
  1. tartmak; 2. tartıda ağırlığı o kadar gelmek
 2756. weird
  tuhaf, acaip, garip ve pek rastlanmaz türden
 2757. welfare
  esenlik ve refah
 2758. well-bred
  iyi yetiştirilmiş, terbiyeli, görgülü
 2759. werewolf
  kurtadam
 2760. wharf
  rıhtım, iskele
 2761. wheat
  buğday
 2762. wheelbarrow
  el arabası
 2763. whence (from where)
  nereden? ki oradan
 2764. whirl
  1. olduğu yerde dönmek; 2. pek hızlı hareket
 2765. whirling dervishes
  Mevlevilik'te semazenler
 2766. whirlpool
  girdap
 2767. wholesalers
  toptancı
 2768. wicked
  pek kötü, habis ruhlu, zalim
 2769. widespread
  yaygın, geniş ölçekli
 2770. wise
  akıllı, bilge
 2771. wisdom
  bilgelik
 2772. wistful
  hüzünlü bir özlem içinde
 2773. withdraw
  1. geri çekmek; 2. geri çekilmek
 2774. withdrawal symptoms
  uyuşturucu bırakma semptomları
 2775. wither
  sararıp solmak, kuruyup ölmek
 2776. withhold
  vermemek, esirgemek, geri tutmak, kendine saklamak
 2777. withstand
  dayanmak, karşı koymak
 2778. witness
  1. tanık olmak (olayı görmek); 2. tanık (kişi)
 2779. wizard
  sihirbaz, büyücü
 2780. woe
  keder, elem, dert
 2781. wondrous
  hayranlık verici, olağanüstü
 2782. woolen
  yünlü
 2783. works
  tesis, fabrika; public works = bayındırlık işleri
 2784. public works
  bayındırlık işleri
 2785. worship
  tapmak, tapınmak
 2786. worthwhile
  yapamaya değer, dişe dokunur
 2787. wrap
  sarıp sarmalamak
 2788. wrath
  büyük öfke, gazap
 2789. wreath
  çelenk
 2790. wreck
  enkaz
 2791. wrestle (with)
  güreşmek, büyük çaba göstermek
 2792. wretch
  1. biçare adam; 2. aşağılık kötü adam
 2793. wring (wrung, wrung)
  bükerek sıkmak
 2794. wrinkle
  1. kırışık; 2. kırıştırmak (=buruşturmak)
 2795. writ
  yazı, resmi yazı, ferman
 2796. wrought
  (work fiilinden) işlenmiş
 2797. wrought iron
  dövme demir
 2798. wrinkle
  buruşmak, kırışmak / buruşturmak, kırıştırmak
 2799. xenophobe
  özellikle ecnebilere yönelik olmak üzere, yabancılara (kişilere veya başka şeylere de) karşı nefret ve/ya korku duyan
 2800. xenophobia
  bu şekildeki duygular, yabancı fobisi
 2801. yacht
  yat (denizcilik) (isim yachting, yachtsman)
 2802. yard
  1. avlu, binanın önünde (front yard) veya arkasında (backyard) küçük alan, kısmen kapalı da olabilir. (Bitişik ve ayrı yazıma dikkat; "backyard" ayrıca "destek temin edilen yer, oluşum tabanı" anlamıyla mecazi de kullanılır); 2. yarda (uzunluk ölçüsü: 0.914 m)
 2803. yardstick
  karşılaştırma yapmak için ana ölçüt alınan şey; belli ve/ya önemli nokta
 2804. yarn
  1. dokuma iplik; bükülmüş pamuk veya yün ipliği; 2. yalan, uydurma
 2805. yawn
  esnemek
 2806. yearling
  1 yaşına gelmiş hayvan
 2807. yearn (for, after)
  özlemini çekmek (yearning = özlem)
 2808. yearning
  özlem
 2809. yeast
  maya (e.g. bira, ekmek)
 2810. yell
  bağırmak
 2811. yellow-bellied
  ödlek, korkak
 2812. yield (to)
  1. boyun eğmek; 2. verim (ürün)
 2813. yoke
  1. boyunduruk (büyükbaş hayvan için); 2. boyunduruk, kölelik, egemenliğini yitirme (örnek: to throw off the yoke of sultanate)
 2814. youngster
  genç delikanlı
 2815. youth
  1. gençlik çağı, genç olma; 2. "gençler" karşılığı toplu ad: "O Turkish Youth!"
 2816. zeal (enthusiasm)
  heyecan dolu isteklilik ve gayret, şevk, heves (sıfat: zealous)
 2817. zealot
  1. gayretli kimse; 2. aşırı partizan kimse (zealotry = aşırı partizanlık)
 2818. zealotry
  aşırı partizanlık
 2819. zenith
  tepe noktası
 2820. zero
  to zero in on = hedefe odaklanarak bütün gayretini o noktaya yöneltmek
 2821. zest
  tad alma ve hoşlanma, haz duyma, zevk alma, isteklilik
 2822. zone
  bölge, yöre. mıntıka (sıfat: zonal)
 2823. zoom
  1. hızla dikine yükselmek; 2. (fotoğrafçılık) mesafeyi ayarlamak (zoom in = "büyütmek"; zoom out = "küçültmek")
 2824. zoom in
  büyütmek
 2825. zoom out
  küçültmek
Author
dosyakagidi
ID
167794
Card Set
KPDS Sözcükler
Description
KPDS Sözcükler Listesi
Updated