אוצר מילים 3

The flashcards below were created by user shainit1 on FreezingBlue Flashcards.

  1. explicit 
    מפורש, ברור
  2. conveye
    למסור, להעביר
  3. engage
    להעסיק
Author
ID
167037
Card Set
אוצר מילים 3
Description
אוצר מילים 3
Updated
Show Answers