Herbs Patent 1.txt

 1. ´╗┐An mian pian
  Calm sleep pills Tonifies LR&HT for sleep; aids digestion and clears heat
 2. An shen bu xin wan
  Calm shen tonify heart pill Tonifies yin and blood and anchors shen; rising yang harassing HT (some say helps LR too)
 3. Ba zhen wan
  Eight treasure pills Combines si jun zi wan and si wu tang ti tonify qi and blood
 4. Ba zheng wan
  Eight righteous ingredients pills D-H in UB; heat lin, stone lin
 5. Bao he wan
  Preserve harmony pills Emphasis on hx for food yu; not tonifying; use for acute or chronic food yu, etc. very common
 6. Bi yan pian
  Nasal inflammation pills Nasal congestion, acute: ext. exc w-h
 7. Bu nao wan
  Tonify brain pills Tonifies yin&yang for marrow; good for elderly; helps recover from stroke or trauma; improves mental function
 8. Bu zhong yi qi wan
  Tonify center increase qi pills Bu qi, lifts prolapse, clears qi xu fever, tx general weakness
 9. Chuan bei pi pa lu
  Fritillaria & eriobotrya loquat syrup Cough with phlegm (slightly cooling; moistens LU, xf phlegm & stops cough
 10. Chuan xin lian kang yan wan
  Andrographitis fight inflammation pills UJ or LJ heat (DH or toxic heat)
 11. Da bu yin wan
  Great tonify Yin pill KD yin xu with empty fire (clear xu heat; anchors floating yang; branch and root)
 12. Dao chi san wan
  Guide away the red powder pills HT fire transferring to SI causing UTI, also ST fire
 13. Du huo ji sheng wan
  Angelica and loranthus pill WCD Bi syndrome with KD yin xu
 14. Er chen wan
  Two aged herbs pills Chronic cough from SP xu (also SP xu indigestion)
 15. Er xian tang wan
  Two immortal decoction pills Focus is on tonifying yang plus clearing xu heat
 16. Gan mai da zao wan
  Glycyrrhiza, triticum, jujube pills Gentle nourishing for taxation causing insomnia, restlessness, etc.
 17. Ge xia zhu yu wan
  Drive out stasis below the diaphragm pills Lr Qi and Blood yu
 18. Gui pi wan
  Restore Spleen pill Tonifies qi and blood of SP and HT; calms shen; good for insomnia with worrying; also good to stop bleeding
 19. Hua zhi ling
  Fargelin Clears heat and moves blood and heals tissues to treat hemorrhoids, fissures etc.
 20. Huang lian jie du wan
  Coptis relieve toxin pills Heat in all 3 burners
 21. Huang lian shang qing pian
  Coptis upper clearing pills Focus in head for throat, mouth, eyes, etc. (St fire)
 22. Huo xiang zheng qi wan
  Agastache correct the qi pills Clears summerheat & W-D-C
 23. Jia wei xiao yao wan
  Added ingredient free & relaxed pills Lr Qi yu with Sp and xue xu with heat
 24. Jiang ya pian
  Lower pressure pills Lowers HTN from Lr heat (exc. or xu); more acute phase
 25. Jiao ai wan
  Gelatin and Artemisia pills Calms fetus for threatened miscarriage from xu and cold in uterus; helps control bleeding
 26. Jiao gu lan
  Gynostemma pills Improves immunity, protects HT; general qi, yang, blood tonic; reg blood sugar; also neuroprotective for Parkinson's
 27. Jie jie wan
  Resolve swelling pills Chronic prostate enlargement with SP/KD xu
 28. Jin gui shen qi wan
  Golden cabinet KD qi pills KD qi for urinary problems, low back weakness, etc; basically liu wei di plus rou gui & fu zi
 29. Jin suo gu jing wan
  Golden lock restrain jing pills Tonifies KD, astringes to stop spermatorrhea
 30. Kang ning wan
  Curing pills Emphasis on D and moving qi. Mostly for acute problems
 31. Li dan pian
  Benefit GB pills Clears D-H, shrinks gall stones, helps move qi for pain and expelling stones
 32. Ling zhi
  Ganoderma pills Reishi
 33. Liu jun zi wan
  Six gentlemen pills Stronger for dampness yu in MJ
 34. Long dan xie gaan wan
  Gentiana drain liver pills D-H in Lr and or GB; can be organ or channel; exc only; promotes urination to drain fire and dampness
 35. Luo bu ma jiang ya wan
  Apocynum lower pressure pills Drains dampness and clears heat for HTN; also lowers cholesterol
 36. Mai wei di huang wan
  Ophiopogonm schisandra & rhemannia pills=8 immortals long life pills LU/KD yin xu; 3 to nourish, 3 to drain, plus 2 for the LU; stabilizes and binds Lu qi and yin
 37. Mao dong qing jiao nang
  Ilex mao dong qing capsules Blood stasis; single herb. Strongly opens vessels
 38. Ming mu di huang wan
  Bright eyes rhemannia pills Nourishes yin and blood to benefit eyes; contains qi ju di huang wan
 39. Qi ju di huang wan
  Lycium, chrysanthemum, rhemannia pills Nourishes yin to benefit eyes
 40. Qi ye lian zhi tong pian
  Schefflera relieve pain pills Joint pain, RA, trauma; also nerve pains (sciatica, neuralgia, etc.) analgesic
 41. Qing fei yi huo pian
  Clear lungs and restrain fire pills Phlegm fire in Lu; purges heat in the stools as well as the urine
 42. Qing qi hua tan wan
  Clear qi and transform phlegm pills Phlegm-heat in Lu; acute or chronic
 43. Sang ju pian
  Morus and chrysanthemum pills w-h with cough
 44. Sang piao xiao wan
  Mantidis powder pills Astringes and Tonifies for urinary incontinence with HT&KD qi xu
 45. Shao fu zhu yu wan
  Lower abdomen drive out stasis teapills Strongly moves blood and warms uterus for pain
 46. Shen ling bai zhu wan
  Ginseng, poria, atractylodes pills Mild qi tonic; focus on chronic loose stools or Sp/Lu xu cough; mild enough for pediatric and pregnancy
 47. Shen tong zhu yu wan
  Body pain drive out stasis decoction Moves qi and blood; painful joints and limbs; chronic deep pain, numbness etc. stronger than feng shi xiao tong wan for moving blood
 48. Sheng mai san
  Raise the pulse powder Tonifies qi and yin, esp. Lu; also yin collapse
 49. Shi quan da bu wan
  10 inclusive great tonifying pills Ba zhen wan plus huang qi and rou gui
 50. Shu gan wan
  Dredge liver pills Like chai hu shu gan wan, but still stronger for moving qi and dampness
 51. Suan zao ren tang pian
  Zizyphus teapills Tonifies Lr and Ht for sleep
 52. Tao hong si wu tang wan
  Persica and carthamus four substance teapills Si wu wan to nourish blood plus tao ren & hong hua to move blood stasis
 53. Tian wang bu xin wan
  Heavenly emperor tonify heart pills Tonifies Ht and Kd yin for insomnia; clears xu heat
 54. Wen dan tang wan
  Warm gallbladder teapills Harmonizes Gb for physical and psych s&s; not very warming
 55. Wu ji bai feng wan
  Black chicken, white phoenix teapills Warms and nourishes; Tonifies blood, qi and jing
 56. Wu ling san wan
  Five with poria powder pills Taiyang fu with water retention; water accumulation with Sp qi xu
 57. Wu pi yin wan
  Five peel teapills Diuretic formula to drain damp and edema
 58. Xiang lian wan
  Auckulandia and coptis pills Diarrhea with cramping
 59. Xiao feng san wan
  Disperse wind powder pills 4 groups of herbs to treat skin itching from WDH
 60. Xiao jian zhong wan
  Minor strengthen the center pills Excellent formula for harmonizing and warming MJ; many applications
 61. Xiao yao wan
  Free and relaxed pills Lr qi yu with Sp & xue xu
 62. Xin yi wan
  Magnolia pills Nasal congestion, cold type (watery, etc.)
 63. Xue fu zhu yu wan
  Blood mansion drive out stasis teapills Blood stasis in chest; also good for yu in epigastrium ("xin")
 64. Yi guan jian
  Single linking pill Lr yin xu causing Lr qi yu
 65. Yin qiao jie du pian
  Lonicera & forsythia resolve toxin pills W-H with sore throat
 66. You gui wan
  Right return pills Kd yang and jing (also blood)
 67. Yu ping feng san
  Jade windscreen Consolidates exterior and releases wind
 68. Yu quan wan
  Jade spring pills Generates fluids and nourishes yin to treat diabetes
 69. Zhen wu tang wan
  True warrior teapills Warms kd yang to treat edema water retention; not as strongly diuretic
 70. Zhen zhu an chuang pian
  Pearl acne pills (margarita acne pills) Ance, rashes, hives from blood heat; softens hardness
 71. Zhi bai di huang wan
  Anemarrhena and phellodendron eight flavor pills Lr/Kd yin xu plus two herbs to clear more xu heat
 72. Zhi gan cao tang wan
  Honey-fried licorice teapills Tonifies Ht qi and blood; warms Ht yang to treat arrhythmias, etc.
 73. Zuo gui wan
  Left return pills Tonifies yin and jing
Author
Arjunadawn
ID
166598
Card Set
Herbs Patent 1.txt
Description
Patent Herbs 1
Updated