Lesson 104 - Lesoni Teau Ma Fa

 1. Even though I'm poor, Ill help you.
  Neongo 'eku masiva, ka te u tokoni atue pe.
 2. Yes, you can help a lot even though you are poor
  'Io, te ke lava 'o tokoni lahi, neongo ho'o tu'utamaki.
 3. Although I'm sick, I'll go anyway.
  Neongo 'eku puke, ke te u 'alu pe.
 4. Even though i'm poor i'll help you
  neongo 'oku ou masiva, ka te u tokoni atu.
 5. Do you want to stay even though you are discontented.
  'Oku ke fie nofo, neongo ho'o ta 'elata?
 6. I want to help although I'm poor.
  'Oku ou fie tokoni neongo 'eku masiva.
 7. I'll try hard, although it's difficult.
  Te u feinga malohi, neongo 'oku faingata'a.
 8. I'm hungry, however, there is no food.
  'Oku ou fiekaia, ka neongo ia 'oku ikai ha me'akai.
 9. I want to go, however I'll do as you say.
  'Oku ou fie alu ,ka neongo ia fai pe ha'o lau!
 10. Even though my money is gone, ill still live.
  Neongo kuo 'osi 'eku pa'anga, ka te u kei mo'ui pe. 
 11. Although I hate jelly fish, I'll eat it anyway.
  Neongo 'oku ou fehi'a he kolukalu, ka te u kai pe.
 12. I must go, despite the rain.
  Kua pau ke u 'alu neongo 'ene 'uha.
 13. Even though the hurricane hit Vava'i the people are still happy.
  Neongo na'e afa 'a Vava'u, ka 'oku kei fiefia e kakai.
 14. I'm sleepy, however, i'll help you
  'Oku ou fiemohea ka neongo ia te u tokoni atu pe.
 15. I don't like fish; however, ill eat anyway
  'Oku 'ikaite u sai'ia ha ika, ka neongo ia te u kai pe
 16. afa
  hurricane
 17. fingota
  shell fish
 18. however, nevertheless, even though, although despite
  Neongo
 19. Prosperity
  tu'umalie
 20. jellyfish
  kolukalu
Author
popeanthony
ID
165308
Card Set
Lesson 104 - Lesoni Teau Ma Fa
Description
shumway
Updated