Book 2, Chapter 10, sing, play

 1. play a stringed instrument
  tàn
 2. lucky
 3. guitar
  吉他  jí tā
 4. play the guitar
  弹吉他  tàn jí tā
 5. get ride of;
  besides; except
  chú
 6. besides; except
  除了。。。。以外  chú le. . . . yǐ wài
 7. sing
  chàng
 8. song
 9. sing a song
  唱歌  chàng gē
 10. teach oneself
  自学  zì xué
 11. zt the same time
  一边。。。。一边。。。。  yī biān. . . . yī biān. . . .
 12. close; join
 13. chorus
  合唱  hé chàng
 14. team; group
  duì
 15. choir
  合唱队  hé chàng duì
 16. swimming team
  游泳队  yóu yǒng duì
 17. team member
  队员  duì yuán
 18. draw a picture
  画画儿  huà huàr
 19. oil
  yóu
 20. oil painting
  油画  yóu huà
 21. colour
  cǎi
 22. water colour painting
  水彩画  shuǐ cǎi huà
 23. steel
  gāng
 24. pin and ink drawing
  钢笔画  gāng bǐ huà
 25. straight; upright; correct
  zhèng
 26. in the process
  正在  zhèng zài
 27. a general name for certain musical instruments
  qín
 28. piano
  钢琴  gāng qín
 29. play the piano
  弹钢琴  tàn gāng qín
 30. pull; play certain musical instruments
 31. carry in one's hand; raise
 32. violin
  小提琴  xiǎo tí qín
 33. play the violin
  拉小提琴  lā xiǎo tí qín
Author
michael.turner
ID
163688
Card Set
Book 2, Chapter 10, sing, play
Description
Book 2, chapter 10, play a instrument, sing, in process, at the same time.
Updated