Book 2, Chapter 11, wash, usually

 1. attend class
  上课  shàng kè
 2. bed
  chuáng
 3. get up (from bed)
  起床  qǐ chuáng
 4. brush
  shuā
 5. brush one's teeth
  刷牙  shuā yá
 6. wash
 7. face
  liǎn
 8. wash one's face
  洗脸  xǐ liǎn
 9. at once
  right away
  jiù
 10. as soon as
  一。。。。就。。。。  yī. . . . jiù. . . .
 11. sleep
  (s)
  shuì
 12. sleep
  (j)
  jiào
 13. sleep
  (2)
  睡觉  shuì jiào
 14. usually
  generally
  通常  tōng cháng
 15. always
  (c)
  从来  cóng lái
 16. never
  从来不  cóng lái bu
 17. buy
  mǎi
 18. thing
  东西  dōng xi
 19. go shoping
  买东西  mǎi dōng xi
 20. bath
  zào
 21. have a bath
  洗澡  xǐ zǎo
 22. busy
  máng
 23. flat
  average
  píng
 24. normally
  平时  píng shí
 25. within a definate time or space
  jiān
 26. time
  时间  shí jiān
 27. how long (of time)
  多长时间  duō cháng shí jiān
Author
michael.turner
ID
163674
Card Set
Book 2, Chapter 11, wash, usually
Description
Book 2, Chapter 11. Attend, brush, wash, as soon as. sleep usually, buy, bath,time.
Updated