3000 từ tiếng Anh thông dụng

 1. abandon (v) /ə'bændən/
  bỏ; từ bỏ
 2. abandoned (adj) /ə'bændənd/
  bị bỏ rơi; bị ruồng bỏ
 3. ability (n) /ə'biliti/
  khả năng; năng lực
 4. able (adj) /'eibl/
  có năng lực; có tài
 5. unable (adj) /'ʌn'eibl/
  không có năng lực; không có tài
 6. about (adv).; prep. /ə'baut/
  khoảng; về
 7. above prep.; (adv) /ə'bʌv/
  ở trên; lên trên
 8. abroad (adv) /ə'brɔ:d/
  ở; ra nước ngoài; ngoài trời
 9. absence (n) /'æbsəns/
  sự vắng mặt
 10. absent (adj) /'æbsənt/
  vắng mặt; nghỉ
 11. absolute (adj) /'æbsəlu:t/
  tuyệt đối; hoàn toàn
 12. absolutely (adv) /'æbsəlu:tli/
  tuyệt đối; hoàn toàn
 13. absorb (v) /əb'sɔ:b/
  thu hút; hấp thu; lôi cuốn
 14. abuse (n) (v)/ə'bju:s/
  lộng hành; lạm dụng
 15. academic (adj) /;ækə'demik/
  thuộc học viện; ĐH; viện hàn lâm
 16. accent (n) /'æksənt/
  trọng âm; dấu trọng âm
 17. accept (v) /ək'sept/
  chấp nhận; chấp thuận
 18. acceptable (adj)/ək'septəbl/
  có thể chấp nhận; chấp thuận
 19. unacceptable (adj)/'ʌnək'septəbl/
 20. access (n) /'ækses/
  lối; cửa; đường vào
 21. accident (n) /'æksidənt/
  tai nạn; rủi ro
 22. by accident
 23. accidental (adj) /;æksi'dentl/
  tình cờ; bất ngờ
 24. accidentally (adv) /;æksi'dentəli/
  tình cờ; ngẫu nhiên
 25. accommodation (n) /ə;kɔmə'deiʃn/
  sự thích nghi; điều tiết
 26. accompany (v) /ə'kʌmpəni/
  đi theo; đi cùng; kèm theo
 27. according to prep. /ə'kɔ:diɳ/
  theo; y theo
 28. account (n) (v)/ə'kaunt/
  tài khoản; kế toán; tính toán; tính đến
 29. accurate (adj) /'ækjurit/
  đúng đắn; chính xác; xác đáng
 30. accurately (adv) /'ækjuritli/
  đúng đắn; chính xác
 31. accuse (v) /ə'kju:z/
  tố cáo; buộc tội; kết tội
 32. achieve (v) /ə'tʃi:v/
  đạt được; dành được
 33. achievement (n) /ə'tʃi:vmənt/
  thành tích; thành tựu
 34. acid (n) /'æsid/
  axit
 35. acknowledge (v) /ək'nɔlidʤ/
  công nhận; thừa nhận
 36. acquire (v) /ə'kwaiə/
  dành được; đạt được; kiếm được
 37. across (adv).; prep. /ə'krɔs/
  qua; ngang qua
 38. act (n) (v)/ækt/
  hành động; hành vi; cử chỉ; đối xử
 39. action (n) /'ækʃn/
  hành động; hành vi; tác động
 40. take action hành động
 41. active (adj) /'æktiv/
  tích cực hoạt động; nhanh nhẹn
 42. actively (adv) /'æktivli/
 43. activity (n) /æk'tiviti/
 44. actor; actress (n) /'æktə/
  /'æktris/
 45. actual (adj) /'æktjuəl/
  thực tế; có thật
 46. actually (adv) /'æktjuəli/
  hiện nay; hiện tại
 47. (adv)ertisement /əd'və:tismənt/
  quảng cáo
 48. adapt (v) /ə'dæpt/
  tra; lắp vào
 49. add (v) /æd/
  cộng; thêm vào
 50. addition (n) /ə'diʃn/
  tính cộng; phép cộng
 51. in addition (to) thêm vào
 52. additional (adj) /ə'diʃənl/
  thêm vào; tăng thêm
 53. address (n) (v)/ə'dres/
  địa chỉ; đề địa chỉ
 54. adequate (adj) /'ædikwit/
  đầy; đầy đủ
 55. adequately (adv) /'ædikwitli/
  tương xứng; thỏa đáng
 56. adjust (v) /ə'dʤʌst/
  sửa lại cho đúng; điều chỉnh
 57. admiration (n) /;ædmə'reiʃn/
  sự khâm phục;người kp; thán phục
 58. admire (v) /əd'maiə/
  khâm phục; thán phục
 59. admit (v) /əd'mit/
  nhận vào; cho vào; kết hợp
 60. adopt (v) /ə'dɔpt/
  nhận làm con nuôi; bố mẹ nuôi
 61. adult (n) (adj)/'ædʌlt/
  người lớn; người trưởng thành; trưởng thành
 62. (adv)ance (n) (v)/əd'vɑ:ns/
  sự tiến bộ; tiến lên; đưa lên; đề xuất
 63. (adv)anced (adj) /əd'vɑ:nst/
  tiên tiến; tiến bộ; cấp cao
 64. in (adv)ance trước; sớm
 65. (adv)antage (n) /əb'vɑ:ntidʤ/
  sự thuận lợi; lợi ích; lợi thế
 66. take (adv)antage of lợi dụng
 67. (adv)enture (n) /əd'ventʃə/
  sự phiêu lưu; mạo hiểm
 68. (adv)ertise (v) /'ædvətaiz/
  báo cho biết; báo cho biết trước
 69. (adv)ertising (n) sự quảng cáo; nghề quảng cáo
 70. (adv)ertisement (also ad; (adv)ert) (n) /əd'və:tismənt/
 71. (adv)ice (n) /əd'vais/
  lời khuyên; lời chỉ bảo
 72. (adv)ise (v) /əd'vaiz/
  khuyên; khuyên bảo; răn bảo
 73. affair (n) /ə'feə/
  việc
 74. affect (v) /ə'fekt/
  làm ảnh hưởng; tác động đến
 75. affection (n) /ə'fekʃn/
 76. afford (v) /ə'fɔ:d/
  có thể; có đủ khả năng; điều kiện (làm gì)
 77. afraid (adj) /ə'freid/
  sợ; sợ hãi; hoảng sợ
 78. after prep.; conj.; (adv) /'ɑ:ftə/
  sau; đằng sau; sau khi
 79. afternoon (n) /'ɑ:ftə'nu:n/
  buổi chiều
 80. afterwards (adv) /'ɑ:ftəwəd/
  sau này; về sau; rồi thì; sau đấy
 81. again (adv) /ə'gen/
  lại; nữa; lần nữa
 82. against prep. /ə'geinst/
  chống lại; phản đối
 83. age (n) /eidʤ/
  tuổi
 84. aged (adj) /'eidʤid/
  già đi (v)
 85. agency (n) /'eidʤənsi/
  tác dụng; lực; môi giới; trung gian
 86. agent (n) /'eidʤənt/
  đại lý; tác nhân
 87. aggressive (adj) /ə'gresiv/
  xâm lược; hung hăng (US: xông xáo)
 88. ago (adv) /ə'gou/
  trước đây
 89. agree (v) /ə'gri:/
  đồng ý; tán thành
 90. agreement (n) /ə'gri:mənt/
  sự đồng ý; tán thành; hiệp định; hợp đồng
 91. ahead (adv) /ə'hed/
  trước; về phía trước
 92. aid (n) (v)/eid/
  sự giúp đỡ; thêm vào; phụ vào
 93. aim (n) (v)/eim/
  sự nhắm (bắn); mục tiêu; ý định; nhắm; tập trung; hướng vào
 94. air (n) /eə/
  không khí; bầu không khí; không gian
 95. aircraft (n) /'eəkrɑ:ft/
  máy bay; khí cầu
 96. airport (n) sân bay; phi trường
 97. alarm (n) (v)/ə'lɑ:m/
  báo động; báo nguy
 98. alarming (adj) /ə'lɑ:miɳ/
  làm lo sợ; làm hốt hoảng; làm sợ hãi
 99. alarmed (adj) /ə'lɑ:m/
 100. alcohol (n) /'ælkəhɔl/
  rượu cồn
 101. alcoholic adj.; (n) /;ælkə'hɔlik/
  rượu; người nghiện rượu
 102. alive (adj) /ə'laiv/
  sống; vẫn còn sống; còn tồn tại
 103. all det.; pro(n) (adv) /ɔ:l/
  tất cả
 104. allow (v) /ə'lau/
  cho phép; để cho
 105. all right adj.; (adv).; exclamation /'ɔ:l'rait/
  tốt; ổn; khỏe mạnh; được
 106. ally (n) (v)/'æli/
  nước đồng minh; liên minh; liên kết; kết thông gia
 107. allied (adj) /ə'laid/
  liên minh; đồng minh; thông gia
 108. almost (adv) /'ɔ:lmoust/
  hầu như; gần như
 109. alone adj.; (adv) /ə'loun/
  cô đơn; một mình
 110. along prep.; (adv) /ə'lɔɳ/
  dọc theo; theo; theo chiều dài; suốt theo
 111. alongside prep.; (adv) /ə'lɔɳ'said/
  sát cạnh; kế bên; dọc theo
 112. aloud (adv) /ə'laud/
  lớn tiếng; to tiếng
 113. alphabet (n) /'ælfəbit/
  bảng chữ cái; bước đầu; điều cơ bản
 114. alphabetical (adj) /;æflə'betikl/
  thuộc bảng chứ cái
 115. alphabetically (adv) /;ælfə'betikəli/
  theo thứ tự abc
 116. already (adv) /ɔ:l'redi/
  đã; rồi; đã… rồi
 117. also (adv) /'ɔ:lsou/
  cũng; cũng vậy; cũng thế
 118. alter (v) /'ɔ:ltə/
  thay đổi; biến đổi; sửa đổi
 119. alternative (n) (adj)/ɔ:l'tə:nətiv/
  sự lựa chọn; lựa chọn
 120. alternatively (adv)
  như một sự lựa chọn
 121. although conj. /ɔ:l'ðou/
  mặc dù; dẫu cho
 122. altogether (adv) /;ɔ:ltə'geðə/
  hoàn toàn; hầu như; nói chung
 123. always (adv) /'ɔ:lwəz/
  luôn luôn
 124. amaze (v) /ə'meiz/
  làm ngạc nhiên; làm sửng sốt
 125. amazing (adj) /ə'meiziɳ/
  kinh ngạc; sửng sốt
 126. amazed (adj) /ə'meiz/
  kinh ngạc; sửng sốt
 127. ambition (n) æm'biʃn/
  hoài bão; khát vọng
 128. ambulance (n) /'æmbjuləns/
  xe cứu thương; xe cấp cứu
 129. among (also amongst) prep. /ə'mʌɳ/
  giữa; ở giữa
 130. amount (n) (v)/ə'maunt/
  số lượng; số nhiều; lên tới (money)
 131. amuse (v) /ə'mju:z/
  làm cho vui; thích; làm buồn cười
 132. amusing (adj) /ə'mju:ziɳ/
  vui thích
 133. amused (adj) /ə'mju:zd/
  vui thích
 134. analyse (BrE) (NAmE analyze) (v) /'ænəlaiz/
  phân tích
 135. analysis (n) /ə'næləsis/
  sự phân tích
 136. ancient (adj) /'einʃənt/
  xưa; cổ
 137. and conj. /ænd; ənd; ən/
 138. anger (n) /'æɳgə/
  sự tức giận; sự giận dữ
 139. angle (n) /'æɳgl/
  góc
 140. angry (adj) /'æɳgri/
  giận; tức giận
 141. angrily (adv) /'æɳgrili/
  tức giận; giận dữ
 142. animal (n) /'æniməl/
  động vật; thú vật
 143. ankle (n) /'æɳkl/
  mắt cá chân
 144. anniversary (n) /;æni'və:səri/
  ngày; lễ kỉ niệm
 145. announce (v) /ə'nauns/
  báo; thông báo
 146. annoy (v) /ə'nɔi/
  chọc tức; làm bực mình; làm phiền; quẫy nhiễu
 147. annoying (adj) /ə'nɔiiɳ/
  chọc tức; làm bực mình; làm phiền; quẫy nhiễu
 148. annoyed (adj) /ə'nɔid/
  bị khó chịu; bực mình; bị quấy rầy
 149. annual (adj) /'ænjuəl/
  hàng năm; từng năm
 150. annually (adv) /'ænjuəli/
  hàng năm; từng năm
 151. another det.; pro(n) /ə'nʌðə/
  khác
 152. answer (n) (v)/'ɑ:nsə/
  sự trả lời; trả lời
 153. anti- prefix
  chống lại
 154. anticipate (v) /æn'tisipeit/
  thấy trước; chặn trước; lường trước
 155. anxiety (n) /æɳ'zaiəti/
  mối lo âu; sự lo lắng
 156. anxious (adj) /'æɳkʃəs/
  lo âu; lo lắng; băn khoăn
 157. anxiously (adv) /'æɳkʃəsli/
  lo âu; lo lắng; băn khoăn
 158. any det.; pro(n) (adv)
  một người; vật nào đó; bất cứ; một chút nào; tí nào
 159. anyone (also anybody) pro(n) /'eniwʌn/
  người nào; bất cứ ai
 160. anything pro(n) /'eniθiɳ/
  việc gì; vật gì; bất cứ việc gì; vật gì
 161. anyway (adv) /'eniwei/
  thế nào cũng được; dù sao chăng nữa
 162. anywhere (adv) /'eniweə/
  bất cứ chỗ nào; bất cứ nơi đâu
 163. apart (adv) /ə'pɑ:t/
  về một bên; qua một bên
 164. apart from (also aside from especially in NAmE) prep.
  ngoài…ra
 165. apartment (n) (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/
  căn phòng; căn buồng
 166. apologize (BrE also -ise) (v) /ə'pɔlədʤaiz/
  xin lỗi; tạ lỗi
 167. apparent (adj) /ə'pærənt/
  rõ ràng; rành mạch; bề ngoài; có vẻ
 168. apparently (adv)
  nhìn bên ngoài; hình như
 169. appeal (n) (v)/ə'pi:l/
  sự kêu gọi; lời kêu gọi; kêu gọi; cầu khẩn
 170. appear (v) /ə'piə/
  xuất hiện; hiện ra; trình diện
 171. appearance (n) /ə'piərəns/
  sự xuất hiện; sự trình diện
 172. apple (n) /'æpl/
  quả táo
 173. application (n) /;æpli'keiʃn/
  sự gắn vào; vật gắn vào; sự chuyên cần; chuyên tâm
 174. apply (v) /ə'plai/
  gắn vào; ghép vào; áp dụng vào
 175. appoint (v) /ə'pɔint/
  bổ nhiệm; chỉ định; chọn
 176. appointment (n) /ə'pɔintmənt/
  sự bổ nhiệm; người được bổ nhiệm
 177. appreciate (v) /ə'pri:ʃieit/
  thấy rõ; nhận thức
 178. approach (v) (n) /ə'proutʃ/
  đến gần; lại gần; sự đến gần; sự lại gần
 179. appropriate (adj) (+to; for) /ə'proupriit/
  thích hợp; thích đáng
 180. approval (n) /ə'pru:vəl/
  sự tán thành; đồng ý; sự chấp thuận
 181. approve (of) (v) /ə'pru:v/
  tán thành; đồng ý; chấp thuận
 182. approving (adj) /ə'pru:viɳ/
  tán thành; đồng ý; chấp thuận
 183. approximate (adj) (to) /ə'prɔksimit/
  giống với; giống hệt với
 184. approximately (adv) /ə'prɔksimitli/
  khoảng chừng; độ chừng
 185. April (n) (abbr. Apr.) /'eiprəl/
  tháng Tư
 186. area (n) /'eəriə/
  diện tích; bề mặt
 187. argue (v) /'ɑ:gju:/
  chứng tỏ; chỉ rõ
 188. argument (n) /'ɑ:gjumənt/
  lý lẽ
 189. arise (v) /ə'raiz/
  xuất hiện; nảy ra; nảy sinh ra
 190. arm (n) (v)/ɑ:m/
  cánh tay; vũ trang; trang bị (vũ khí)
 191. arms (n)
  vũ khí; binh giới; binh khí
 192. armed (adj) /ɑ:md/
  vũ trang
 193. army (n) /'ɑ:mi/
  quân đội
 194. around (adv).; prep. /ə'raund/
  xung quanh; vòng quanh
 195. arrange (v) /ə'reindʤ/
  sắp xếp; sắp đặt; sửa soạn
 196. arrangement (n) /ə'reindʤmənt/
  sự sắp xếp; sắp đặt; sự sửa soạn
 197. arrest (v) (n) /ə'rest/
  bắt giữ; sự bắt giữ
 198. arrival (n) /ə'raivəl/
  sự đến; sự tới nơi
 199. arrive(v) (+at; in) /ə'raiv/
  đến; tới nơi
 200. arrow (n) /'ærou/
  tên; mũi tên
 201. art (n) /ɑ:t/
  nghệ thuật; mỹ thuật
 202. article (n) /'ɑ:tikl/
  bài báo; đề mục
 203. artificial (adj) /;ɑ:ti'fiʃəl/
  nhân tạo
 204. artificially (adv) /;ɑ:ti'fiʃəli/
  nhân tạo
 205. artist (n) /'ɑ:tist/
  nghệ sĩ
 206. artistic (adj) /ɑ:'tistik/
  thuộc nghệ thuật; thuộc mỹ thuật
 207. as prep.; (adv).; conj. /æz; əz/
  như (as you know…)
 208. ashamed (adj) /ə'ʃeimd/
  ngượng; xấu hổ
 209. aside (adv) /ə'said/
  về một bên; sang một bên
 210. aside from
  ngoài ra; trừ ra
 211. apart from /ə'pɑ:t/
  ngoài… ra
 212. ask (v) /ɑ:sk/
  hỏi
 213. asleep (adj) /ə'sli:p/
  ngủ; đang ngủ
 214. fall asleep
  ngủ thiếp đi
 215. aspect (n) /'æspekt/
  vẻ bề ngoài; diện mạo
 216. assist (v) /ə'sist/
  giúp; giúp đỡ; tham dự; có mặt
 217. assistance (n) /ə'sistəns/
  sự giúp đỡ
 218. assistant (n) (adj)/ə'sistənt/
  người giúp đỡ; người phụ tá; giúp đỡ
 219. associate (v) /ə'souʃiit/
  kết giao; liên kết; kết hợp; cho cộng tác
 220. associated with
  liên kết với
 221. association (n) /ə;sousi'eiʃn/
  sự kết hợp; sự liên kết
 222. assume (v) /ə'sju:m/
  mang; khoác; có; lấy (cái vẻ; tính chất…)
 223. assure (v) /ə'ʃuə/
  đảm bảo; cam đoan
 224. atmosphere (n) /'ætməsfiə/
  khí quyển
 225. atom (n) /'ætəm/
  nguyên tử
 226. attach (v) /ə'tætʃ/
  gắn; dán; trói; buộc
 227. attached (adj)
  gắn bó
 228. attack (n) (v)/ə'tæk/
  sự tấn công; sự công kích; tấn công; công kích
 229. attempt (n) (v)/ə'tempt/
  sự cố gắng; sự thử; cố gắng; thử
 230. attempted (adj) /ə'temptid/
  cố gắng; thử
 231. attend (v) /ə'tend/
  dự; có mặt
 232. attention (n) /ə'tenʃn/
  sự chú ý
 233. pay attention (to)
  chú ý tới
 234. attitude (n) /'ætitju:d/
  thái độ; quan điểm
 235. attorney (n) (especially NAmE) /ə'tə:ni/
  người được ủy quyền
 236. attract (v) /ə'trækt/
  hút; thu hút; hấp dẫn
 237. attraction (n) /ə'trækʃn/
  sự hút; sức hút
 238. attractive (adj) /ə'træktiv/
  hút; thu hút; có duyên; lôi cuốn
 239. audience (n) /'ɔ:djəns/
  thính; khan giả
 240. August (n) (abbr. Aug.) /'ɔ:gəst - ɔ:'gʌst/
  tháng Tám
 241. aunt (n) /ɑ:nt/
  cô; dì
 242. author (n) /'ɔ:θə/
  tác giả
 243. authority (n) /ɔ:'θɔriti/
  uy quyền; quyền lực
 244. automatic (adj) /;ɔ:tə'mætik/
  tự động
 245. automatically (adv)
  một cách tự động
 246. autumn (n) (especially BrE) /'ɔ:təm/
  mùa thu (US: mùa thu là fall)
 247. available (adj) /ə'veiləbl/
  có thể dùng được; có giá trị; hiệu lực
 248. average adj.; (n) /'ævəridʤ/
  trung bình; số trung bình; mức trung bình
 249. avoid (v) /ə'vɔid/
  tránh; tránh xa
 250. awake (adj) /ə'weik/
  đánh thức; làm thức dậy
 251. award (n) (v)/ə'wɔ:d/
  phần thưởng; tặng; thưởng
 252. aware (adj) /ə'weə/
  biết; nhận thức; nhận thức thấy
 253. away (adv) /ə'wei/
  xa; xa cách; rời xa; đi xa
 254. awful (adj) /'ɔ:ful/
  oai nghiêm; dễ sợ
 255. awfully (adv)
  tàn khốc; khủng khiếp
 256. awkward (adj) /'ɔ:kwəd/
  vụng về; lung túng
 257. awkwardly (adv)
  vụng về; lung túng
 258. back (n)adj.; (adv).; (v) /bæk/
  lưng; về phía sau; trở lại
 259. background (n) /'bækgraund/
  phía sau; nền
 260. backwards (also backward especially in NAmE) (adv) /'bækwədz/
 261. backward (adj) /'bækwəd/
  về phía sau; lùi lại
 262. bacteria (n) /bæk'tiəriəm/
  vi khuẩn
 263. bad (adj) /bæd/
  xấu; tồi
 264. go bad
  bẩn thỉu; thối; hỏng
 265. badly (adv) /'bædli/
  xấu; tồi
 266. bad-tempered (adj) /'bæd'tempəd/
  xấu tính; dễ nổi cáu
 267. bag (n) /bæg/
  bao; túi; cặp xách
 268. baggage (n) (especially NAmE) /'bædidʤ/
  hành lý
 269. bake (v) /beik/
  nung; nướng bằng lò
 270. balance (n) (v)/'bæləns/
  cái cân; làm cho cân bằng; tương xứng
 271. ball (n) /bɔ:l/
  quả bóng
 272. ban (v) (n) /bæn/
  cấm; cấm chỉ; sự cấm
 273. band (n) /bænd/
  băng; đai; nẹp
 274. bandage (n) (v)/'bændidʤ/
  dải băng; băng bó
 275. bank (n) /bæɳk/
  bờ (sông…) ; đê
 276. bar (n) /bɑ:/
  quán bán rượu
 277. bargain (n) /'bɑ:gin/
  sự mặc cả; sự giao kèo mua bán
 278. barrier (n) /bæriə/
  đặt chướng ngại vật
 279. base (n) (v)/beis/
  cơ sở; cơ bản; nền móng; đặt tên; đặt cơ sở trên cái gì
 280. based on dựa trên
 281. basic (adj) /'beisik/
  cơ bản; cơ sở
 282. basically (adv) /'beisikəli/
  cơ bản; về cơ bản
 283. basis (n) /'beisis/
  nền tảng; cơ sở
 284. bath (n) /bɑ:θ/
  sự tắm
 285. bathroom (n)
  buồng tắm; nhà vệ sinh
 286. battery (n) /'bætəri/
  pin; ắc quy
 287. battle (n) /'bætl/
  trận đánh; chiến thuật
 288. bay (n) /bei/
  gian (nhà); nhịp (cầu); chuồng (ngựa); bays: vòng nguyệt quế
 289. beach (n) /bi:tʃ/
  bãi biển
 290. beak (n) /bi:k/
  mỏ chim
 291. bear (v) /beə/
  mang; cầm; vác; đeo; ôm
 292. beard (n) /biəd/
  râu
 293. beat (n) (v)/bi:t/
  tiếng đập; sự đập; đánh đập; đấm
 294. beautiful (adj) /'bju:təful/
  đẹp
 295. beautifully (adv) /'bju:təfuli/
  tốt đẹp; đáng hài lòng
 296. beauty (n) /'bju:ti/
  vẻ đẹp; cái đẹp; người đẹp
 297. because conj. /bi'kɔz/
  bởi vì; vì
 298. because of prep. vì; do bởi
 299. become (v) /bi'kʌm/
  trở thành; trở nên
 300. bed (n) /bed/
  cái giường
 301. bedroom (n) /'bedrum/
  phòng ngủ
 302. beef (n) /bi:f/
  thịt bò
 303. beer (n) /bi:ə/
  rượu bia
 304. before prep.; conj.; (adv) /bi'fɔ:/
  trước; đằng trước
 305. begin (v) /bi'gin/
  bắt đầu; khởi đầu
 306. beginning (n) /bi'giniɳ/
  phần đầu; lúc bắt đầu; lúc khởi đầu
 307. behalf (n) /bi:hɑ:f/
  sự thay mặt
 308. on behalf of sb
  thay mặt cho ai; nhân danh ai
 309. on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb; in sb’s behalf)
  nhân danh cá nhân ai
 310. behave (v) /bi'heiv/
  đối xử; ăn ở; cư xử
 311. behaviour (BrE) (NAmE behavior) (n)
 312. behind prep.; (adv) /bi'haind/
  sau; ở đằng sau
 313. belief (n) /bi'li:f/
  lòng tin; đức tin; sự tin tưởng
 314. believe (v) /bi'li:v/
  tin; tin tưởng
 315. bell (n) /bel/
  cái chuông; tiếng chuông
 316. belong (v) /bi'lɔɳ/
  thuộc về; của; thuộc quyền sở hữu
 317. below prep.; (adv) /bi'lou/
  ở dưới; dưới thấp; phía dưới
 318. belt (n) /belt/
  dây lưng; thắt lưng
 319. bend (v) (n) /bentʃ/
  chỗ rẽ; chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống; uốn cong
 320. bent (adj) /bent/
  khiếu; sở thích; khuynh hướng
 321. beneath prep.; (adv) /bi'ni:θ/
  ở dưới; dưới thấp
 322. benefit (n) (v)/'benifit/
  lợi; lợi ích; giúp ích; làm lợi cho
 323. beside prep. /bi'said/
  bên cạnh; so với
 324. bet (v) (n) /bet/
  đánh cuộc; cá cược; sự đánh cuộc
 325. betting (n) /beting/
  sự đánh cuộc
 326. better; best /'betə/
  /best/
 327. good; well /gud/
  /wel/
 328. between prep.; (adv) /bi'twi:n/
  giữa; ở giữa
 329. beyond prep.; (adv) /bi'jɔnd/
  ở xa; phía bên kia
 330. bicycle (also bike) (n) /'baisikl/
  xe đạp
 331. bid (v) (n) /bid/
  đặt giá; trả giá; sự đặt giá; sự trả giá
 332. big (adj) /big/
  to; lớn
 333. bill (n) /bil/
  hóa đơn; giấy bạc
 334. bin (n) (BrE) /bin/
  thùng; thùng đựng rượu
 335. biology (n) /bai'ɔlədʤi/
  sinh vật học
 336. bird (n) /bə:d/
  chim
 337. birth (n) /bə:θ/
  sự ra đời; sự sinh đẻ
 338. give birth (to)
  sinh ra
 339. birthday (n) /'bə:θdei/
  ngày sinh; sinh nhật
 340. biscuit (n) (BrE) /'biskit/
  bánh quy
 341. bit (n) (especially BrE) /bit/
  miếng; mảnh
 342. a bit một chút; một tí
 343. bite (v) (n) /bait/
  cắn; ngoạm; sự cắn; sự ngoạm
 344. bitter (adj) /'bitə/
  đắng; đắng cay; chua xót
 345. bitterly (adv) /'bitəli/
  đắng; đắng cay; chua xót
 346. black adj.; (n) /blæk/
  đen; màu đen
 347. blade (n) /bleid/
  lưỡi (dao; kiếm); lá (cỏ; cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
 348. blame (v) (n) /bleim/
  khiển trách; mắng trách; sự khiển trách; sự mắng trách
 349. blank adj.; (n) /blæɳk/
  trống; để trắng; sự trống rỗng
 350. blankly (adv) /'blæɳkli/
  ngây ra; không có thần
 351. blind (adj) /blaind/
  đui; mù
 352. block (n) (v)/blɔk/
  khối; tảng (đá); làm ngăn cản; ngăn chặn
 353. blonde adj.; (n)blond (adj) /blɔnd/
  hoe vàng; mái tóc hoe vàng
 354. blood (n) /blʌd/
  máu; huyết; sự tàn sát; chem giết
 355. blow (v) (n) /blou/
  nở hoa; sự nở hoa
 356. blue adj.; (n) /blu:/
  xanh; màu xanh
 357. board (n) (v)/bɔ:d/
  tấm ván; lát ván; lót ván
 358. on board trên tàu thủy
 359. boat (n) /bout/
  tàu; thuyền
 360. body (n) /'bɔdi/
  thân thể; thân xác
 361. boil (v) /bɔil/
  sôi; luộc
 362. bomb (n) (v)/bɔm/
  quả bom; oánh bom; thả bom
 363. bone (n) /boun/
  xương
 364. book (n) (v)/buk/
  sách; ghi chép
 365. boot (n) /bu:t/
  giày ống
 366. border (n) /'bɔ:də/
  bờ; mép; vỉa; lề (đường)
 367. bore (v) /bɔ:/
  buồn chán; buồn tẻ
 368. boring (adj) /'bɔ:riɳ/
  buồn chán
 369. bored (adj) buồn chán
 370. born: be born (v) /bɔ:n/
  sinh; đẻ
 371. borrow (v) /'bɔrou/
  vay; mượn
 372. boss (n) /bɔs/
  ông chủ; thủ trưởng
 373. both det.; pro(n) /bouθ/
  cả hai
 374. bother (v) /'bɔðə/
  làm phiền; quấy rầy; làm bực mình
 375. bottle (n) /'bɔtl/
  chai; lọ
 376. bottom (n) (adj)/'bɔtəm/
  phần dưới cùng; thấp nhất; cuối; cuối cùng
 377. bound adj.: bound to /baund/
  nhất định; chắc chắn
 378. bowl (n) /boul/
  cái bát
 379. box (n) /bɔks/
  hộp; thùng
 380. boy (n) /bɔi/
  con trai; thiếu niên
 381. boyfriend (n) bạn trai
 382. brain (n) /brein/
  óc não; đầu óc; trí não
 383. branch (n) /brɑ:ntʃ/
  ngành; nhành cây; nhánh song; ngả đường
 384. brand (n) /brænd/
  nhãn (hàng hóa)
 385. brave (adj) /breiv/
  gan dạ; can đảm
 386. bread (n) /bred/
  bánh mỳ
 387. break (v) (n) /breik/
  bẻ gãy; đập vỡ; sự gãy; sự vỡ
 388. broken (adj) /'broukən/
  bị gãy; bị vỡ
 389. breakfast (n) /'brekfəst/
  bữa điểm tâm; bữa sáng
 390. breast (n) /brest/
  ngực; vú
 391. breath (n) /breθ/
  hơi thở; hơi
 392. breathe (v) /bri:ð/
  hít; thở
 393. breathing (n) /'bri:ðiɳ/
  sự hô hấp; sự thở
 394. breed (v) (n) /bri:d/
  nuôi dưỡng; chăm sóc; giáo dục; sinh đẻ; nòi giống
 395. brick (n) /brik/
  gạch
 396. bridge (n) /bridʤ/
  cái cầu
 397. brief (adj) /bri:f/
  ngắn; gọn; vắn tắt
 398. briefly (adv) /'bri:fli/
  ngắn; gọn; vắn tắt; tóm tắt
 399. bright (adj) /brait/
  sáng; sáng chói
 400. brightly (adv) /'braitli/
  sáng chói; tươi
 401. brilliant (adj) /'briljənt/
  tỏa sáng; rực rỡ; chói lọi
 402. bring (v) /briɳ/
  mang; cầm ; xách lại
 403. broad (adj) /broutʃ/
  rộng
 404. broadly (adv) /'brɔ:dli/
  rộng; rộng rãi
 405. broadcast (v) (n) /'brɔ:dkɑ:st/
  tung ra khắp nơi;truyền rộng rãi; phát thanh; quảng bá
 406. brother (n) /'brΔðз/
  anh; em trai
 407. brown adj.; (n) /braun/
  nâu; màu nâu
 408. brush (n) (v)/brΔ∫/
  bàn chải; chải; quét
 409. bubble (n) /'bΔbl/
  bong bóng; bọt; tăm
 410. budget (n) /ˈbʌdʒɪt/
  ngân sách
 411. build (v) /bild/
  xây dựng
 412. building (n) /'bildiŋ/
  sự xây dựng; công trình xây dựng; tòa nhà binđinh
 413. bullet (n) /'bulit/
  đạn (súng trường; súng lục)
 414. bunch (n) /bΛnt∫/
  búi; chùm; bó; cụm; buồng; bầy; đàn (AME)
 415. burn (v) /bə:n/
  đốt; đốt cháy; thắp; nung; thiêu
 416. burnt (adj) /bə:nt/
  bị đốt; bị cháy; khê; rám nắng; sạm (da)
 417. burst (v) /bə:st/
  nổ; nổ tung (bom; đạn); nổ; vỡ (bong bóng); háo hức
 418. bury (v) /'beri/
  chôn cất; mai táng
 419. bus (n) /bʌs/
  xe buýt
 420. bush (n) /bu∫/
  bụi cây; bụi rậm
 421. business (n) /'bizinis/
  việc buôn bán; thương mại; kinh doanh
 422. businessman; businesswoman (n)
  thương nhân
 423. busy (adj) /´bizi/
  bận; bận rộn
 424. but conj. /bʌt/
  nhưng
 425. butter (n) /'bʌtə/
 426. button (n) /'bʌtn/
  cái nút; cái khuy; cúc
 427. buy (v) /bai/
  mua
 428. buyer (n) /´baiə/
  người mua
 429. by prep.; (adv) /bai/
  bởi; bằng
 430. bye exclamation /bai/
  tạm biệt
 431. cent /sent/
  đồng xu (bằng 1/100 đô la)
 432. cabinet (n) /'kæbinit/
  tủ có nhiều ngăn đựng đồ
 433. cable (n) /'keibl/
  dây cáp
 434. cake (n) /keik/
  bánh ngọt
 435. calculate (v) /'kælkjuleit/
  tính toán
 436. calculation (n) /;kælkju'lei∫n/
  sự tính toán
 437. call (v) (n) /kɔ:l/
  gọi; tiếng kêu; tiếng gọi
 438. be called được gọi; bị gọi
 439. calm adj.; (v) (n) /kɑ:m/
  yên lặng; làm dịu đi; sự yên lặng; sự êm ả
 440. calmly (adv) /kɑ:mli/
  yên lặng; êm ả; bình tĩnh; điềm tĩnh
 441. camera (n) /kæmərə/
  máy ảnh
 442. camp (n) (v)/kæmp/
  trại; chỗ cắm trại; cắm trại; hạ trại
 443. camping (n) /kæmpiη/
  sự cắm trại
 444. campaign (n) /kæmˈpeɪn/
  chiến dịch; cuộc vận động
 445. can modal (v) (n) /kæn/
  có thể; nhà tù; nhà giam; bình; ca đựng
 446. cannot
  không thể
 447. could modal (v) /kud/
  có thể
 448. cancel (v) /´kænsəl/
  hủy bỏ; xóa bỏ
 449. cancer (n) /'kænsə/
  bệnh ung thư
 450. candidate (n) /'kændidit/
  người ứng cử; thí sinh; người dự thi
 451. candy (n) (NAmE) /´kændi/
  kẹo
 452. cap (n) /kæp/
  mũ lưỡi trai; mũ vải
 453. capable (of) (adj) /'keipәb(ә)l/
  có tài; có năng lực; có khả năng; cả gan
 454. capacity (n) /kə'pæsiti/
  năng lực; khả năng tiếp thu; năng suất
 455. capital (n) (adj)/ˈkæpɪtl/
  thủ đô; tiền vốn; chủ yếu; chính yếu; cơ bản
 456. captain (n) /'kæptin/
  người cầm đầu; người chỉ huy; thủ lĩnh
 457. capture (v) (n) /'kæptʃə/
  bắt giữ; bắt; sự bắt giữ; sự bị bắt
 458. car (n) /kɑ:/
  xe hơi
 459. card (n) /kɑ:d/
  thẻ; thiếp
 460. cardboard (n) /´ka:d¸bɔ:d/
  bìa cứng; các tông
 461. care (n) (v)/kɛər/
  sự chăm sóc; chăm nom; chăm sóc
 462. take care (of)
  sự giữ gìn
 463. care for
  trông nom; chăm sóc
 464. career (n) /kə'riə/
  nghề nghiệp; sự nghiệp
 465. careful (adj) /'keəful/
  cẩn thận; cẩn trọng; biết giữ gìn
 466. carefully (adv) /´kɛəfuli/
  cẩn thận; chu đáo
 467. careless (adj) /´kɛəlis/
  sơ suất; cầu thả
 468. carelessly (adv)
  cẩu thả; bất cẩn
 469. carpet (n) /'kɑ:pit/
  tấm thảm; thảm (cỏ)
 470. carrot (n) /´kærət/
  củ cà rốt
 471. carry (v) /ˈkæri/
  mang; vác; khuân chở
 472. case (n) /keis/
  vỏ; ngăn; túi
 473. in case (of) nếu......
 474. cash (n) /kæʃ/
  tiền; tiền mặt
 475. cast (v) (n) /kɑ:st/
  quăng; ném; thả; đánh gục; sự quăng; sự ném (lưới); sự thả (neo)
 476. castle (n) /'kɑ:sl/
  thành trì; thành quách
 477. cat (n) /kæt/
  con mèo
 478. catch (v) /kætʃ/
  bắt lấy; nắm lấy; tóm lấy; chộp lấy
 479. category (n) /'kætigəri/
  hạng; loại; phạm trù
 480. cause (n) (v)/kɔ:z/
  nguyên nhân; nguyên do; gây ra; gây nên
 481. CD (n)
 482. cease (v) /si:s/
  dừng; ngừng; ngớt; thôi; hết; tạnh
 483. ceiling (n) /ˈsilɪŋ/
  trần nhà
 484. celebrate (v) /'selibreit/
  kỷ niệm; làm lễ kỷ niệm; tán dương; ca tụng
 485. celebration (n) /;seli'breiʃn/
  sự kỷ niệm; lễ kỷ niệm; sự tán dương; sự ca tụng
 486. cell (n) /sel/
  ô; ngăn
 487. cellphone (also cellular phone) (n) (especially NAmE)
  điện thoại di động
 488. cent (n) (abbr. c; ct) /sent/
  đồng xu (=1/100 đô la)
 489. centimetre (BrE) (NAmE centimeter) (n) (abbr. cm) xen ti met
 490. central (adj) /´sentrəl/
  trung tâm; ở giữa; trung ương
 491. centre (BrE) (NAmE center) (n) /'sentə/
  điểm giữa; trung tâm; trung ương
 492. century (n) /'sentʃuri/
  thế kỷ
 493. ceremony (n) /´seriməni/
  nghi thức; nghi lễ
 494. certain adj.; pro(n) /'sə:tn/
  chắc chắn
 495. certainly (adv) /´sə:tnli/
  chắc chắn; nhất định
 496. uncertain (adj) /ʌn'sə:tn/
  thiếu chính xác; không chắc chắn
 497. certificate (n) /sə'tifikit/
  giấy chứng nhận; bằng; chứng chỉ
 498. chain (n) (v)/tʃeɪn/
  dây; xích; xính lại; trói lại
 499. chair (n) /tʃeə/
  ghế
 500. chairman; chairwoman (n) /'tʃeəmən/ /'tʃeə;wumən/
  Chủ tịch hội đồng quản trị, người lãnh đạo
 501. challenge (n) (v)/'tʃælindʤ/
  sự thử thách; sự thách thức; thách thức; thử thách
 502. chamber (n) /ˈtʃeɪmbər/
  buồng; phòng; buồng ngủ
 503. chance (n) /tʃæns ; tʃɑ:ns/
  sự may mắn
 504. change (v) (n) /tʃeɪndʒ/
  thay đổi; sự thay đổi; sự biến đổi
 505. channel (n) /'tʃænl/
  kênh (TV; radio); eo biển
 506. chapter (n) /'t∫æptə(r)/
  chương (sách)
 507. character (n) /'kæriktə/
  tính cách; đặc tính; nhân vật
 508. characteristic adj.; (n) /¸kærəktə´ristik/
  riêng; riêng biệt; đặc trưng; đặc tính; đặc điểm
 509. charge (n) (v)/tʃɑ:dʤ/
  nhiệm vụ; bổn phận; trách nhiệm; giao nhiệm vụ; giao việc
 510. in charge of
  phụ trách
 511. charity (n) /´tʃæriti/
  lòng từ thiện; lòng nhân đức; sự bố thí
 512. chart (n) (v)/tʃa:t/
  đồ thị; biểu đồ; vẽ đồ thị; lập biểu đồ
 513. chase (v) (n) /tʃeis/
  săn bắt; sự săn bắt
 514. chat (v) (n) /tʃæt/
  nói chuyện; tán gẫu; chuyện phiếm; chuyện gẫu
 515. cheap (adj) /tʃi:p/
  rẻ
 516. cheaply (adv) rẻ; rẻ tiền
 517. cheat (v) (n) /tʃit/
  lừa; lừa đảo; trò lừa đảo; trò gian lận
 518. check (v) (n) /tʃek/
  kiểm tra; sự kiểm tra
 519. cheek (n) /´tʃi:k/
 520. cheerful (adj) /´tʃiəful/
  vui mừng; phấn khởi; hồ hởi
 521. cheerfully (adv)
  vui vẻ; phấn khởi
 522. cheese (n) /tʃi:z/
  pho mát
 523. chemical adj.; (n) /ˈkɛmɪkəl/
  thuộc hóa học; chất hóa học; hóa chất
 524. chemist (n) /´kemist/
  nhà hóa học
 525. chemist’s (n) (BrE)
 526. chemistry (n) /´kemistri/
  hóa học; môn hóa học; ngành hóa học
 527. cheque (n) (BrE) (NAmE check) /t∫ek/
  séc
 528. chest (n) /tʃest/
  tủ; rương; hòm
 529. chew (v) /tʃu:/
  nhai; ngẫm nghĩ
 530. chicken (n) /ˈtʃɪkin/
  gà; gà con; thịt gà
 531. chief adj.; (n) /tʃi:f/
  trọng yếu; chính yếu; thủ lĩnh; lãnh tụ; người đứng đầu; xếp
 532. child (n) /tʃaild/
  đứa bé; đứa trẻ
 533. chin (n) /tʃin/
  cằm
 534. chip (n) /tʃip/
  vỏ bào; mảnh vỡ; chỗ sứt; mẻ
 535. chocolate (n) /ˈtʃɒklɪt/
  sô cô la
 536. choice (n) /tʃɔɪs/
  sự lựa chọn
 537. choose (v) /t∫u:z/
  chọn; lựa chọn
 538. chop (v) /tʃɔp/
  chặt; đốn; chẻ
 539. church (n) /tʃə:tʃ/
  nhà thờ
 540. cigarette (n) /¸sigə´ret/
  điếu thuốc lá
 541. cinema (n) (especially BrE) /ˈsɪnəmə/
  rạp xi nê; rạp chiếu bóng
 542. circle (n) /'sə:kl/
  đường tròn; hình tròn
 543. circumstance (n) /ˈsɜrkəmˌstæns ; ˈsɜrkəmˌstəns/
  hoàn cảnh; trường hợp; tình huống
 544. citizen (n) /´sitizən/
  người thành thị
 545. city (n) /'si:ti/
  thành phố
 546. civil (adj) /'sivl/
  (thuộc) công dân
 547. claim (v) (n) /kleim/
  đòi hỏi; yêu sách; sự đòi hỏi; sự yêu sách; sự thỉnh cầu
 548. clap (v) (n) /klæp/
  vỗ; vỗ tay; tiếng nổ; tiếng vỗ tay
 549. class (n) /klɑ:s/
  lớp học
 550. classic adj.; (n) /'klæsik/
  cổ điển; kinh điển
 551. classroom (n) /'klα:si/
  lớp học; phòng học
 552. clean adj.; (v) /kli:n/
  sạch; sạch sẽ;
 553. clear adj.;(v)
  lau chùi; quét dọn
 554. clearly (adv) /´kliəli/
  rõ ràng; sáng sủa
 555. clerk (n) /kla:k/
  thư ký; linh mục; mục sư
 556. clever (adj) /'klevə/
  lanh lợi; thông minh. tài giỏi; khéo léo
 557. click (v) (n) /klik/
  làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách; cú nhắp (chuột)
 558. client (n) /´klaiənt/
  khách hàng
 559. climate (n) /'klaimit/
  khí hậu; thời tiết
 560. climb (v) /klaim/
  leo; trèo
 561. climbing (n) /´klaimiη/
  sự leo trèo
 562. clock (n) /klɔk/
  đồng hồ
 563. close NAmE (adj) /klouz/
  đóng kín; chật chội; che đậy
 564. closely (adv) /´klousli/
  chặt chẽ; kỹ lưỡng; tỉ mỉ
 565. close NAmE(v)
  đóng; khép; kết thúc; chấm dứt
 566. closed (adj) /klouzd/
  bảo thủ; không cởi mở; khép kín
 567. closet (n) (especially NAmE) /'klozit/
  buồng; phòng để đồ; phòng kho
 568. cloth (n) /klɔθ/
  vải; khăn trải bàn; áo thầy tu
 569. clothes (n) /klouðz/
  quần áo
 570. clothing (n) /´klouðiη/
  quần áo; y phục
 571. cloud (n) /klaud/
  mây; đám mây
 572. club (n) /´klʌb/
  câu lạc bộ; gậy; dùi cui
 573. centimetre /'senti;mi:tз/
  xen ti mét
 574. coach (n) /koʊtʃ/
  huấn luyện viên
 575. coal (n) /koul/
  than đá
 576. coast (n) /koust/
  sự lao dốc; bờ biển
 577. coat (n) /koʊt/
  áo choàng
 578. code (n) /koud/
  mật mã; luật; điều lệ
 579. coffee (n) /'kɔfi/
  cà phê
 580. coin (n) /kɔin/
  tiền kim loại
 581. cold adj.; (n) /kould/
  lạnh; sự lạnh lẽo; lạnh nhạt
 582. coldly (adv) /'kouldli/
  lạnh nhạt; hờ hững; vô tâm
 583. collapse (v) (n) /kз'læps/
  đổ; sụp đổ; sự đổ nát; sự sụp đổ
 584. colleague (n) /ˈkɒlig/
  bạn đồng nghiệp
 585. collect (v) /kə´lekt/
  sưu tập; tập trung lại
 586. collection (n) /kəˈlɛkʃən/
  sự sưu tập; sự tụ họp
 587. college (n) /'kɔlidʤ/
  trường cao đẳng; trường đại học
 588. colour (BrE) (NAmE color) (n) (v)/'kʌlə/
  màu sắc; tô màu
 589. coloured (BrE) (NAmE colored) (adj) /´kʌləd/
  mang màu sắc; có màu sắc
 590. column (n) /'kɔləm/
  cột ; mục (báo)
 591. combination (n) /;kɔmbi'neiʃn/
  sự kết hợp; sự phối hợp
 592. combine (v) /'kɔmbain/
  kết hợp; phối hợp
 593. come (v) /kʌm/
  đến; tới; đi đến; đi tới
 594. comedy (n) /´kɔmidi/
  hài kịch
 595. comfort (n) (v)/'kΔmfзt/
  sự an ủi; khuyên giải; lời động viên; sự an nhàn; dỗ dành; an ủi
 596. comfortable (adj) /'kΔmfзtзbl/
  thoải mái; tiện nghi; đầy đủ
 597. comfortably (adv) /´kʌmfətəbli/
  dễ chịu; thoải mái; tiện nghi; ấm cúng
 598. uncomfortable (adj) /ʌη´tkʌmfətəbl/
  bất tiện; khó chịu; không thoải mái
 599. command (v) (n) /kə'mɑ:nd/
  ra lệnh; chỉ huy; lệnh; mệnh lệnh; quyền ra lệnh; quyền chỉ huy
 600. comment (n) (v)/ˈkɒment/
  lời bình luận; lời chú giải; bình luận; phê bình; chú thích; dẫn giải
 601. commercial (adj) /kə'mə:ʃl/
  buôn bán; thương mại
 602. commission (n) (v)/kəˈmɪʃən/
  hội đồng; ủy ban; sự ủy nhiệm; sự ủy thác; ủy nhiệm; ủy thác
 603. commit (v) /kə'mit/
  giao; gửi; ủy nhiệm; ủy thác; tống giam; bỏ tù
 604. commitment (n) /kə'mmənt/
  sự phạm tội; sự tận tụy; tận tâm
 605. committee (n) /kə'miti/
  ủy ban
 606. common (adj) /'kɔmən/
  công; công cộng; thông thường; phổ biến
 607. in common
  sự chung; của chung
 608. commonly (adv) /´kɔmənli/
  thông thường; bình thường
 609. communicate (v) /kə'mju:nikeit/
  truyền; truyền đạt; giao thiệp; liên lạc
 610. communication (n) /kə;mju:ni'keiʃn/
  sự giao tiếp; liên lạc; sự truyền đạt; truyền tin
 611. community (n) /kə'mju:niti/
  dân chúng; nhân dân
 612. company (n) /´kʌmpəni/
  công ty
 613. compare (v) /kәm'peә(r)/
  so sánh; đối chiếu
 614. comparison (n) /kəm'pærisn/
  sự so sánh
 615. compete (v) /kəm'pi:t/
  đua tranh; ganh đua; cạnh tranh
 616. competition (n) /;kɔmpi'tiʃn/
  sự cạnh tranh; cuộc thi; cuộc thi đấu
 617. competitive (adj) /kəm´petitiv/
  cạnh tranh; đua tranh
 618. complain (v) /kəm´plein/
  phàn nàn; kêu ca
 619. complaint (n) /kəmˈpleɪnt/
  lời than phiền; than thở; sự khiếu nại; đơn kiện
 620. complete adj.; (v) /kəm'pli:t/
  hoàn thành; xong;
 621. completely (adv) /kзm'pli:tli/
  hoàn thành; đầy đủ; trọn vẹn
 622. complex (adj) /'kɔmleks/
  phức tạp; rắc rối
 623. complicate (v) /'komplikeit/
  làm phức tạp; rắc rối
 624. complicated (adj) /'komplikeitid/
  phức tạp; rắc rối
 625. computer (n) /kəm'pju:tə/
  máy tính
 626. concentrate (v) /'kɔnsentreit/
  tập trung
 627. concentration (n) /;kɒnsn'trei∫n/
  sự tập trung; nơi tập trung
 628. concept (n) /ˈkɒnsept/
  khái niệm
 629. concern (v) (n) /kәn'sз:n/
  liên quan; dính líu tới; sự liên quan; sự dính líu tới
 630. concerned (adj) /kən´sə:nd/
  có liên quan; có dính líu
 631. concerning prep. /kən´sə:niη/
  bâng khuâng; ái ngại
 632. concert (n) /kən'sə:t/
  buổi hòa nhạc
 633. conclude (v) /kənˈklud/
  kết luận; kết thúc; chấm dứt (công việc)
 634. conclusion (n) /kənˈkluʒən/
  sự kết thúc; sự kết luận; phần kết luận
 635. concrete adj.; (n) /'kɔnkri:t/
  bằng bê tông; bê tông
 636. condition (n) /kәn'di∫әn/
  điều kiện; tình cảnh; tình thế
 637. conduct (v) (n) /'kɔndʌkt/or/kən'dʌkt/
  điều khiển; chỉ đạo; chỉ huy; sự điều khiển; chỉ huy
 638. conference (n) /ˈkɒnfərəns ; ˈkɒnfrəns/
  hội nghị; sự bàn bạc
 639. confidence (n) /'konfid(ә)ns/
  lòng tin tưởng; sự tin cậy
 640. confident (adj) /'kɔnfidənt/
  tin tưởng; tin cậy; tự tin
 641. confidently (adv) /'kɔnfidəntli/
  tự tin
 642. confine (v) /kən'fain/
  giam giữ; hạn chế
 643. confined (adj) /kən'faind/
  hạn chế; giới hạn
 644. confirm (v) /kən'fə:m/
  xác nhận; chứng thực
 645. conflict (n) (v)/
  (v) kənˈflɪkt ; (n) ˈkɒnflɪkt/
 646. confront (v) /kən'frʌnt/
  đối mặt; đối diện; đối chiếu
 647. confuse(v) làm lộn xộn; xáo trộn
 648. confusing (adj) /kən'fju:ziη/
  khó hiểu; gây bối rối
 649. confused (adj) /kən'fju:zd/
  bối rối; lúng túng; ngượng
 650. confusion (n) /kən'fju:ʒn/
  sự lộn xộn; sự rối loạn
 651. congratulations (n) /kən;grætju'lei∫n/
  sự chúc mừng; khen ngợi; lời chúc mừng; khen ngợi (s)
 652. congress (n) /'kɔɳgres/
  đại hội; hội nghị; Quốc hội
 653. connect (v) /kə'nekt/
  kết nối; nối
 654. connection (n) /kə´nekʃən;/
  sự kết nối; sự giao kết
 655. conscious (adj) /ˈkɒnʃəs/
  tỉnh táo; có ý thức; biết rõ
 656. unconscious (adj) /ʌn'kɔnʃəs/
  bất tỉnh; không có ý thức; không biết rõ
 657. consequence (n) /'kɔnsikwəns/
  kết quả; hậu quả
 658. conservative (adj) /kən´sə:vətiv/
  thận trọng; dè dặt; bảo thủ
 659. consider (v) /kən´sidə/
  cân nhắc; xem xét; để ý; quan tâm; lưu ý đến
 660. considerable (adj) /kən'sidərəbl/
  lớn lao; to tát; đáng kể
 661. considerably (adv) /kən'sidərəbly/
  đáng kể; lớn lao; nhiều
 662. consideration (n) /kənsidə'reiʃn/
  sự cân nhắc; sự xem xét; sự để ý; sự quan tâm
 663. consist of (v) /kən'sist/
  gồm có
 664. constant (adj) /'kɔnstənt/
  kiên trì; bền lòng
 665. constantly (adv) /'kɔnstəntli/
  kiên định
 666. construct (v) /kən´strʌkt/
  xây dựng
 667. construction (n) /kən'strʌkʃn/
  sự xây dựng
 668. consult (v) /kən'sʌlt/
  tra cứu; tham khảo; thăm dò; hỏi ý kiến
 669. consumer (n) /kən'sju:mə/
  người tiêu dùng
 670. contact (n) (v)/ˈkɒntækt/
  sự liên lạc; sự giao thiệp; tiếp xúc
 671. contain (v) /kәn'tein/
  bao hàm; chứa đựng; bao gồm
 672. container (n) /kən'teinə/
  cái đựng; chứa; công te nơ
 673. contemporary (adj) /kən'tempərəri/
  đương thời; đương đại
 674. content (n) /kən'tent/
  nội dung; sự hài lòng
 675. contest (n) /kən´test/
  cuộc thi; trận đấu; cuộc tranh luận; cuộc chiến đấu; chiến tranh
 676. context (n) /'kɔntekst/
  văn cảnh; khung cảnh; phạm vi
 677. continent (n) /'kɔntinənt/
  lục địa; đại lục (lục địa Bắc Mỹ)
 678. continue (v) /kən´tinju:/
  tiếp tục; làm tiếp
 679. continuous (adj) /kən'tinjuəs/
  liên tục; liên tiếp
 680. continuously (adv) /kən'tinjuəsli/
  liên tục; liên tiếp
 681. contract (n) (v)/'kɔntrækt/
  hợp đồng; sự ký hợp đồng; ký kết
 682. contrast (n) (v)/kən'træst/
  or /'kɔntræst /
 683. contrasting (adj) /kən'træsti/
  tương phản
 684. contribute (v) /kən'tribju:t/
  đóng góp; ghóp phần
 685. contribution (n) /¸kɔntri´bju:ʃən/
  sự đóng góp; sự góp phần
 686. control (n) (v) s /kən'troul/
  sự điều khiển; quyền hành; quyền lực; quyền chỉ huy
 687. in control (of) trong sự điều khiển của
 688. under control dưới sự điều khiển của
 689. controlled (adj) /kən'trould/
  được điều khiển; được kiểm tra
 690. uncontrolled (adj) /'ʌnkən'trould/
  không bị điều khiển; không bị kiểm tra; không bị hạn chế
 691. convenient (adj) /kən´vi:njənt/
  tiện lợi; thuận lợi; thích hợp
 692. convention (n) /kən'ven∫n/
  hội nghị; hiệp định; quy ước
 693. conventional (adj) /kən'ven∫ənl/
  quy ước
 694. conversation (n) /;kɔnvə'seiʃn/
  cuộc đàm thoại; cuộc trò chuyện
 695. convert (v) /kən'və:t/
  đổi; biến đổi
 696. convince (v) /kən'vins/
  làm cho tin; thuyết phục; làm cho nhận thức thấy
 697. cook (v) (n) /kʊk/
  nấu ăn; người nấu ăn
 698. cooking (n) /kʊkiɳ/
  sự nấu ăn; cách nấu ăn
 699. cooker (n) (BrE) /´kukə/
  lò; bếp; nồi nấu
 700. cookie (n) (especially NAmE) /´kuki/
  bánh quy
 701. cool adj.; (v) /ku:l/
  mát mẻ; điềm tĩnh; làm mát;
 702. cope (with) (v) /koup/
  đối phó; đương đầu
 703. copy (n) (v)/'kɔpi/
  bản sao; bản chép lại; sự sao chép; sao chép; bắt chước
 704. core (n) /kɔ:/
  nòng cốt; hạt nhân; đáy lòng
 705. corner (n) /´kɔ:nə/
  góc (tường; nhà; phố...)
 706. correct adj.; (v) /kə´rekt/
  đúng; chính xác; sửa; sửa chữa
 707. correctly (adv) /kə´rektli/
  đúng; chính xác
 708. cost (n) (v)/kɔst ; kɒst/
  giá; chi phí; trả giá; phải trả
 709. cottage (n) /'kɔtidʤ/
  nhà tranh
 710. cotton (n) /ˈkɒtn/
  bông; chỉ; sợi
 711. cough (v) (n) /kɔf/
  ho; sự ho; tiếng hoa
 712. coughing (n) /´kɔfiη/
  ho
 713. could /kud/
  có thể; có khả năng
 714. council (n) /kaunsl/
  hội đồng
 715. count (v) /kaunt/
  đếm; tính
 716. counter (n) /ˈkaʊntər/
  quầy hàng; quầy thu tiền; máy đếm
 717. country (n) /ˈkʌntri/
  nước; quốc gia; đất nước
 718. countryside (n)/'kʌntri'said/
  miền quê; miền nông thôn
 719. county (n) /koun'ti/
  hạt; tỉnh
 720. couple (n) /'kʌpl/
  đôi; cặp; đôi vợ chồng; cặp nam nữ
 721. a couple một cặp; một đôi
 722. courage (n) /'kʌridʤ/
  sự can đảm; sự dũng cảm; dũng khí
 723. course (n) /kɔ:s/
  tiến trình; quá trình diễn tiến; sân chạy đua
 724. of course dĩ nhiên
 725. court (n) /kɔrt ; koʊrt/
  sân; sân (tennis...); tòa án; quan tòa; phiên tòa
 726. cousin (n) /ˈkʌzən/
  anh em họ
 727. cover (v) (n) /'kʌvə/
  bao bọc; che phủ; vỏ; vỏ bọc
 728. covered (adj) /'kʌvərd/
  có mái che; kín đáo
 729. covering (n) /´kʌvəriη/
  sự bao bọc; sự che phủ; cái bao; bọc
 730. cow (n) /kaʊ/
  con bò cái
 731. crack (n) (v)/kræk/
  cừ; xuất sắc; làm nứt; làm vỡ; nứt nẻ; rạn nứt
 732. cracked (adj) /krækt/
  rạn; nứt
 733. craft (n) /kra:ft/
  nghề; nghề thủ công
 734. crash (n) (v)/kræʃ/
  vải thô; sự rơi (máy bay); sự phá sản; sụp đổ; phá tan tành; phá vụn
 735. crazy (adj) /'kreizi/
  điên; mất trí
 736. cream (n) /kri:m/
  kem
 737. create (v) /kri:'eit/
  sáng tạo; tạo nên
 738. creature (n) /'kri:tʃə/
  sinh vật; loài vật
 739. credit (n) /ˈkrɛdɪt/
  sự tin; lòng tin; danh tiếng; tiền gửi ngân hàng
 740. credit card (n) thẻ tín dụng
 741. crime (n) /kraim/
  tội; tội ác; tội phạm
 742. criminal adj.; (n) /ˈkrɪmənl/
  có tội; phạm tội; kẻ phạm tội; tội phạm
 743. crisis (n) /ˈkraɪsɪs/
  sự khủng hoảng; cơn khủng hoảng
 744. crisp (adj) /krips/
  giòn
 745. criterion (n) /kraɪˈtɪəriən/
  tiêu chuẩn
 746. critical (adj) /ˈkrɪtɪkəl/
  phê bình; phê phán; khó tính
 747. criticism (n) /´kriti¸sizəm/
  sự phê bình; sự phê phán; lời phê bình; lời phê phán
 748. criticize (BrE also -ise) (v) /ˈkrɪtəˌsaɪz/
  phê bình; phê phán; chỉ trích
 749. crop (n) /krop/
  vụ mùa
 750. cross (n) (v)/krɔs/
  cây Thánh Giá; nỗi thống khổ; sự băng qua; băng qua; vượt qua
 751. crowd (n) /kraud/
  đám đông
 752. crowded (adj) /kraudid/
  đông đúc
 753. crown (n) /kraun/
  vương miện; vua; ngai vàng; đỉnh cao nhất
 754. crucial (adj) /´kru:ʃəl/
  quyết định; cốt yếu; chủ yếu
 755. cruel (adj) /'kru:ә(l)/
  độc ác; dữ tợn; tàn nhẫn
 756. crush (v) /krᴧ∫/
  ép; vắt; đè nát; đè bẹp
 757. cry (v) (n) /krai/
  khóc; kêu la; sự khóc; tiếng khóc; sự kêu la
 758. cultural (adj) /ˈkʌltʃərəl/
  (thuộc) văn hóa
 759. culture (n) /ˈkʌltʃər/
  văn hóa; sự mở mang; sự giáo dục
 760. cup (n) /kʌp/
  tách; chén
 761. cupboard (n) /'kʌpbəd/
  1 loại tủ có ngăn
 762. curb (v) /kə:b/
  kiềm chế; nén lại; hạn chế
 763. cure (v) (n) /kjuə/
  chữa trị; điều trị; cách chữa bệnh; cách điều trị; thuốc
 764. curious (adj) /'kjuəriəs/
  ham muốn; tò mò; lạ lùng
 765. curiously (adv) /'kjuəriəsli/
  tò mò; hiếu kỳ; lạ kỳ
 766. curl (v) (n) /kə:l/
  quăn; xoắn; uốn quăn; làm xoắn; sự uốn quăn
 767. curly (adj) /´kə:li/
  quăn; xoắn
 768. current adj.; (n) /'kʌrənt/
  hiện hành; phổ biến; hiện nay; dòng (nước); luống (gió)
 769. currently (adv) /'kʌrəntli/
  hiện thời; hiện nay
 770. curtain (n) /'kə:tn/
  màn (cửa; rạp hát; khói; sương)
 771. curve (n) (v)/kə:v/
  đường cong; đường vòng; cong; uốn cong; bẻ cong
 772. curved (adj) /kə:vd/
  cong
 773. custom (n) /'kʌstəm/
  phong tục; tục lệ; thói quen; tập quán
 774. customer (n) /´kʌstəmə/
  khách hàng
 775. customs (n) /´kʌstəmz/
  thuế nhập khẩu; hải quan
 776. cut (v) (n) /kʌt/
  cắt; chặt; sự cắt
 777. cycle (n) (v)/'saikl/
  chu kỳ; chu trình; vòng; quay vòng theo chu kỳ; đi xe đạp
 778. cycling (n) /'saikliŋ/
  sự đi xe đạp
 779. dad (n) /dæd/
  bố; cha
 780. daily (adj) /'deili/
  hàng ngày
 781. damage (n) (v)/'dæmidʤ/
  mối hạn; điều hại; sự thiệt hại; làm hư hại; làm hỏng; gây thiệt hại
 782. damp (adj) /dæmp/
  ẩm; ẩm ướt; ẩm thấp
 783. dance (n) (v)/dɑ:ns/
  sự nhảy múa; sự khiêu vũ; nhảy múa; khiêu vũ
 784. dancing (n) /'dɑ:nsiɳ/
  sự nhảy múa; sự khiêu vũ
 785. dancer (n) /'dɑ:nsə/
  diễn viên múa; người nhảy múa
 786. danger (n) /'deindʤə/
  sự nguy hiểm; mối hiểm nghèo; nguy cơ; mối đe dọa
 787. dangerous (adj) /´deindʒərəs/
  nguy hiểm
 788. dare (v) /deər/
  dám; dám đương đầu với; thách
 789. dark adj.; (n) /dɑ:k/
  tối; tối tăm; bóng tối; ám muội
 790. data (n) /´deitə/
  số liệu; dữ liệu
 791. date (n) (v)/deit/
  ngày; kỳ; kỳ hạn; thời kỳ; thời đại; đề ngày tháng; ghi niên hiệu
 792. daughter (n) /ˈdɔtər/
  con gái
 793. day (n) /dei/
  ngày; ban ngày
 794. dead (adj) /ded/
  chết; tắt
 795. deaf (adj) /def/
  điếc; làm thinh; làm ngơ
 796. deal (v) (n) /di:l/
  phân phát; phân phối; sự giao dịch; thỏa thuận mua bán
 797. deal with giải quyết
 798. dear (adj) /diə/
  thân; thân yêu; thân mến; kính thưa; thưa
 799. death (n) /deθ/
  sự chết; cái chết
 800. debate (n) (v)/dɪˈbeɪt/
  cuộc tranh luận; cuộc tranh cãi; tranh luận; bàn cãi
 801. debt (n) /det/
  nợ
 802. decade (n) /'dekeid/
  thập kỷ; bộ mười; nhóm mười
 803. decay (n) (v)/di'kei/
  tình trạng suy tàn; suy sụp; tình trạng đổ nát
 804. December (n) (abbr. Dec.) /di'sembə/
  tháng mười hai; tháng Chạp
 805. decide (v) /di'said/
  quyết định; giải quyết; phân xử
 806. decision (n) /diˈsiʒn/
  sự quyết định; sự giải quyết; sự phân xử
 807. declare (v) /di'kleə/
  tuyên bố; công bố
 808. decline (n) (v)/di'klain/
  sự suy tàn; sự suy sụp; suy sụp; suy tàn
 809. decorate (v) /´dekə¸reit/
  trang hoàng; trang trí
 810. decoration (n) /¸dekə´reiʃən/
  sự trang hoàng; đồ trang hoàng; trang trí
 811. decorative (adj) /´dekərətiv/
  để trang hoàng; để trang trí; để làm cảnh
 812. decrease (v) (n) /
  'di:kri:s/
 813. deep adj.; (adv) /di:p/
  sâu; khó lường; bí ẩn
 814. deeply (adv) /´di:pli/
  sâu; sâu xa; sâu sắc
 815. defeat (v) (n) /di'fi:t/
  đánh thắng; đánh bại; sự thất bại (1 kế hoạch); sự tiêu tan (hy vọng..)
 816. defence (BrE) (NAmE defense) (n) /di'fens/
  cái để bảo vệ; vật để chống đỡ; sự che chở
 817. defend (v) /di'fend/
  che chở; bảo vệ; bào chữa
 818. define (v) /di'fain/
  định nghĩa
 819. definite (adj) /dә'finit/
  xác định; định rõ; rõ ràng
 820. definitely (adv) /'definitli/
  rạch ròi; dứt khoát
 821. definition (n) /defini∫n/
  sự định nghĩa; lời định nghĩa
 822. degree (n) /dɪˈgri:/
  mức độ; trình độ; bằng cấp; độ
 823. delay (n) (v)/dɪˈleɪ/
  sự chậm trễ; sự trì hoãn; sự cản trở; làm chậm trễ
 824. deliberate (adj) /di'libәreit/
  thận trọng; có tính toán; chủ tâm; có suy nghĩ cân nhắc
 825. deliberately (adv) /di´libəritli/
  thận trọng; có suy nghĩ cân nhắc
 826. delicate (adj) /'delikeit/
  thanh nhã; thanh tú; tế nhị; khó xử
 827. delight (n) (v)/di'lait/
  sự vui thích; sự vui sướng; điều thích thú; làm vui thích; làm say mê
 828. delighted (adj) /di'laitid/
  vui mừng; hài lòng
 829. deliver (v) /di'livə/
  cứu khỏi; thoát khỏi; bày tỏ; giãi bày
 830. delivery (n) /di'livəri/
  sự phân phát; sự phân phối; sự giao hàng; sự bày tỏ; phát biếu
 831. demand (n) (v)/dɪ.ˈmænd/
  sự đòi hỏi; sự yêu cầu; đòi hỏi; yêu cầu
 832. demonstrate (v) /ˈdɛmənˌstreɪt/
  chứng minh; giải thích; bày tỏ; biểu lộ
 833. dentist (n) /'dentist/
  nha sĩ
 834. deny (v) /di'nai/
  từ chối; phản đối; phủ nhận
 835. department (n) /di'pɑ:tmənt/
  cục; sở; ty; ban; khoa; gian hàng; khu bày hàng
 836. departure (n) /di'pɑ:tʃə/
  sự rời khỏi; sự đi; sự khởi hành
 837. depend (on) (v) /di'pend/
  phụ thuộc; tùy thuộc; dựa vào; ỷ vào; trông mong vào
 838. deposit (n) (v)/dɪˈpɒzɪt/
  vật gửi; tiền gửi; tiền đặt cọc; gửi; đặt cọc
 839. depress (v) /di´pres/
  làm chán nản; làm phiền muộn; làm suy giảm
 840. depressing (adj) /di'presiη/
  làm chán nản làm thát vọng; làm trì trệ
 841. depressed (adj) /di-'prest/
  chán nản; thất vọng; phiền muộn; suy yếu; đình trệ
 842. depth (n) /depθ/
  chiều sâu; độ dày
 843. derive (v) /di´raiv/
  nhận được từ; lấy được từ; xuất phát từ; bắt nguồn; chuyển hóa từ (from)
 844. describe (v) /dɪˈskraɪb/
  diễn tả; miêu tả; mô tả
 845. description (n) /dɪˈskrɪpʃən/
  sự mô tả; sự tả; sự miêu tả
 846. desert (n) (v)/ˈdɛzərt/
  sa mạc; công lao; giá trị; rời bỏ; bỏ trốn
 847. deserted (adj) /di'zз:tid/
  hoang vắng; không người ở
 848. deserve (v) /di'zз:v/
  đáng; xứng đáng
 849. design (n) (v)/di´zain/
  sự thiết kế; kế hoạch; đề cương. phác thảo; phác họa; thiết kế
 850. desire (n) (v)/di'zaiə/
  ước muốn; thèm muốn; ao ước
 851. desk (n) /desk/
  bàn (học sinh; viết; làm việc)
 852. desperate (adj) /'despərit/
  liều mạng; liều lĩnh; tuyệt vọng
 853. desperately (adv) /'despəritli/
  liều lĩnh; liều mạng
 854. despite prep. /dis'pait/
  dù; mặc dù; bất chấp
 855. destroy (v) /dis'trɔi/
  phá; phá hoại; phá huỷ; tiêu diệt; triệt phá
 856. destruction (n) /dis'trʌk∫n/
  sự phá hoại; sự phá hủy; sự tiêu diệt
 857. detail (n) /(n) dɪˈteɪl ; ˈditeɪl ;(v) dɪˈteɪl/
  chi tiết
 858. in detail tường tận; tỉ mỉ
 859. detailed (adj) /'di:teild/
  cặn kẽ; tỉ mỉ; nhiều chi tiết
 860. determination (n) /di;tə:mi'neiʃn/
  sự xác định; sự định rõ; sự quyết định
 861. determine (v) /di'tз:min/
  xác định; định rõ; quyết định
 862. determined (adj) /di´tə:mind/
  đã được xác định; đã được xác định rõ
 863. develop (v) /di'veləp/
  phát triển; mở rộng; trình bày; bày tỏ
 864. development (n) /di’velәpmәnt/
  sự phát triển; sự trình bày; sự bày tỏ
 865. device (n) /di'vais/
  kế sách; thiết bị; dụng cụ; máy móc
 866. devote (v) /di'vout/
  hiến dâng; dành hết cho
 867. devoted (adj) /di´voutid/
  hiến cho; dâng cho; dành cho; hết lòng; nhiệt tình
 868. diagram (n) /ˈdaɪəˌgræm/
  biểu đồ
 869. diamond (n) /´daiəmənd/
  kim cương
 870. diary (n) /'daiəri/
  sổ nhật ký; lịch ghi nhớ
 871. dictionary (n) /'dikʃənəri/
  từ điển
 872. die (v) /daɪ/
  chết; từ trần; hy sinh
 873. dying (adj) /ˈdaɪɪŋ/
  sự chết
 874. diet (n) /'daiət/
  chế độ ăn uống; chế độ ăn kiêng
 875. difference (n) /ˈdɪfərəns ; ˈdɪfrəns/
  sự khác nhau
 876. different (adj) /'difrзnt/
  khác; khác biệt; khác nhau
 877. differently (adv) /'difrзntli/
  khác; khác biệt; khác nhau
 878. difficult (adj) /'difik(ə)lt/
  khó; khó khăn; gay go
 879. difficulty (n) /'difikəlti/
  sự khó khăn; nỗi khó khăn; điều cản trở
 880. dig (v) /dɪg/
  đào bới; xới
 881. dinner (n) /'dinə/
  bữa trưa; chiều
 882. direct adj.; (v) /di'rekt; dai'rekt/
  trực tiếp; thẳng; thẳng thắn; gửi; viết cho ai; điều khiển
 883. directly (adv) /dai´rektli/
  trực tiếp; thẳng
 884. direction (n) /di'rek∫n/
  sự điều khiển; sự chỉ huy
 885. director (n) /di'rektə/
  giám đốc; người điều khiển; chỉ huy
 886. dirt (n) /də:t/
  đồ bẩn thỉu; đồ dơ bẩn; vật rác rưởi
 887. dirty (adj) /´də:ti/
  bẩn thỉu; dơ bẩn
 888. disabled (adj) /dis´eibld/
  bất lực; không có khă năng
 889. dis(adv)antage (n) /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ ; ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi; sự thiệt hại
 890. disagree (v) /¸disə´gri:/
  bất đồng; không đồng ý; khác; không giống; không hợp
 891. disagreement (n) /¸disəg´ri:mənt/
  sự bất đồng; sự không đồng ý; sự khác nhau
 892. disappear (v) /disə'piə/
  biến mất; biến đi
 893. disappoint (v) /ˌdɪsəˈpɔɪnt/
  không làm thỏa ước nguyện; ý mong đợi; thất ước; làm thất bại
 894. disappointing (adj) /¸disə´pɔintiη/
  làm chán ngán; làm thất vọng
 895. disappointed (adj) /;disз'pointid/
  thất vọng
 896. disappointment (n) /¸disə´pɔintmənt/
  sự chán ngán; sự thất vọng
 897. disapproval (n) /¸disə´pru:vl/
  sự phản đổi; sự không tán thành
 898. disapprove (of) (v) /¸disə´pru:v/
  không tán thành; phản đối; chê
 899. disapproving (adj) /¸disə´pru:viη/
  phản đối
 900. disaster (n) /di'zɑ:stə/
  tai họa; thảm họa
 901. disc (also disk; especially in NAmE) (n) /disk/
  đĩa
 902. discipline (n) /'disiplin/
  kỷ luật
 903. discount (n) /'diskaunt/
  sự bớt giá; sự chiết khấu; tiền bớt; chiết khấu
 904. discover (v) /dis'kʌvə/
  khám phá; phát hiện ra; nhận ra
 905. discovery (n) /dis'kʌvəri/
  sự khám phá; sự tìm ra; sự phát hiện ra
 906. discuss (v) /dis'kΛs/
  thảo luận; tranh luận
 907. discussion (n) /dis'kʌʃn/
  sự thảo luận; sự tranh luận
 908. disease (n) /di'zi:z/
  căn bệnh; bệnh tật
 909. disgust (v) (n) /dis´gʌst/
  làm ghê tởm; làm kinh tởm; làm phẫn nộ
 910. disgusting (adj) /dis´gʌstiη/
  làm ghê tởm; kinh tởm
 911. disgusted (adj) /dis´gʌstid/
  chán ghét; phẫn nộ
 912. dish (n) /diʃ/
  đĩa (đựng thức ăn)
 913. dishonest (adj) /dis´ɔnist/
  bất lương; không thành thật
 914. dishonestly (adv) /dis'onistli/
  bất lương; không lương thiện
 915. disk (n) /disk/
  đĩa; đĩa hát
 916. dislike (v) (n) /dis'laik/
  sự không ưa; không thích; sự ghét
 917. dismiss (v) /dis'mis/
  giải tán (quân đội; đám đông); sa thải (người làm)
 918. display (v) (n) /dis'plei/
  bày tỏ; phô trương; trưng bày; sự bày ra; phô bày; trưng bày
 919. dissolve (v) /dɪˈzɒlv/
  tan rã; phân hủy; giải tán
 920. distance (n) /'distəns/
  khoảng cách; tầm xa
 921. distinguish (v) /dis´tiηgwiʃ/
  phân biệt; nhận ra; nghe ra
 922. distribute (v) /dis'tribju:t/
  phân bổ; phân phối; sắp xếp; phân loại
 923. distribution (n) /;distri'bju:ʃn/
  sự phân bổ; sự phân phối; phân phát; sự sắp xếp
 924. district (n) /'distrikt/
  huyện; quận
 925. disturb (v) /dis´tə:b/
  làm mất yên tĩnh; làm náo động; quấy rầy
 926. disturbing (adj) /dis´tə:biη/
  xáo trộn
 927. divide (v) /di'vaid/
  chia; chia ra; phân ra
 928. division (n) /dɪ'vɪʒn/
  sự chia; sự phân chia; sự phân loại
 929. divorce (n) (v)/di´vɔ:s/
  sự ly dị
 930. divorced (adj) /di'vo:sd/
  đã ly dị
 931. do (v) auxiliary (v) /du:; du/
  làm
 932. undo (v) /ʌn´du:/
  tháo; gỡ; xóa bỏ; hủy bỏ
 933. doctor (n) (abbr. Dr; NAmE Dr.) /'dɔktə/
  bác sĩ y khoa; tiến sĩ
 934. document (n) /'dɒkjʊmənt/
  văn kiện; tài liệu; tư liệu
 935. dog (n) /dɔg/
  chó
 936. dollar (n) /´dɔlə/
  đô la Mỹ
 937. domestic (adj) /də'mestik/
  vật nuôi trong nhà; (thuộc) nội trợ; quốc nội
 938. dominate (v) /ˈdɒməˌneɪt/
  chiếm ưu thế; có ảnh hưởng; chi phối; kiềm chế
 939. door (n) /dɔ:/
  cửa; cửa ra vào
 940. dot (n) /dɔt/
  chấm nhỏ; điểm; của hồi môn
 941. double adj.; det.; (adv).; (n) (v)/'dʌbl/
  đôi; hai; kép; cái gấp đôi; lượng gấp đôi; làm gấp đôi
 942. doubt (n) (v)/daut/
  sự nghi ngờ; sự ngờ vực; nghi ngờ; ngờ vực
 943. down (adv).; prep. /daun/
  xuống
 944. downstairs (adv).; adj.; (n) /'daun'steзz/
  ở dưới nhà; ở tầng dưới; xống gác; tầng dưới
 945. downwards (also downward especially in NAmE) (adv) /´daun¸wədz/
  xuống; đi xuống
 946. downward (adj) /´daun¸wəd/
  xuống; đi xuống
 947. dozen (n)det. /dʌzn/
  tá (12)
 948. draft (n)adj.; (v) /dra:ft/
  bản phác thảo; sơ đồ thiết kế; phác thảo; thiết kế
 949. drag (v) /drӕg/
  lôi kéo; kéo lê
 950. drama (n) /drɑː.mə/
  kịch; tuồng
 951. dramatic (adj) /drə´mætik/
  như kịch; như đóng kịch; thích hợp với sân khấu
 952. dramatically (adv) /drə'mætikəli/
  đột ngột
 953. draw (v) /dro:/
  vẽ; kéo
 954. drawing (n) /'dro:iŋ/
  bản vẽ; bức vẽ; sự kéo
 955. drawer (n) /´drɔ:ə/
  người vẽ; người kéo
 956. dream (n) (v)/dri:m/
  giấc mơ; mơ
 957. dress (n) (v)/dres/
  quần áo; mặc (quần áo); ăn mặc
 958. dressed (adj) cách ăn mặc
 959. drink (n) (v)/driɳk/
  đồ uống; uống
 960. drive (v) (n) /draiv/
  lái ; đua xe; cuộc đua xe (điều khiển)
 961. driving (n) /'draiviɳ/
  sự lái xe; cuộc đua xe
 962. driver (n) /draivә(r)/
  người lái xe
 963. drop (v) (n) /drɒp/
  chảy nhỏ giọt; rơi; rớt; giọt (nước; máu...)
 964. drug (n) /drʌg/
  thuốc; dược phẩm; ma túy
 965. drugstore (n) (NAmE) /'drʌgstɔ:/
  hiệu thuốc; cửa hàng dược phẩm
 966. drum (n) /drʌm/
  cái trống; tiếng trống
 967. drunk (adj) /drʌŋk/
  say rượu
 968. dry adj.; (v) /drai/
  khô; cạn; làm khô; sấy khô
 969. due (adj) /du; dyu/
  đến kỳ hạn (trả nợ); xứng đáng; thích đáng
 970. due to vì; do; tại; nhờ có
 971. dull (adj) /dʌl/
  chậm hiểu; ngu đần
 972. dump (v) (n) /dʌmp/
  đổ rác; đống rác; nơi đổ rác
 973. during prep. /'djuəriɳ/
  trong lúc; trong thời gian
 974. dust (n) (v)/dʌst/
  bụi; rác; rắc (bụi; phấn); quét bụi; phủi bụi
 975. duty (n) /'dju:ti/
  sự tôn kính; kính trọng; bồn phận; trách nhiệm
 976. DVD (n)
 977. each det.; pro(n) /i:tʃ/
  mỗi
 978. each other (also one another) pro(n) nhau; lẫn nhau
 979. ear (n) /iə/
  tai
 980. early adj.; (adv) /´ə:li/
  sớm
 981. earn (v) /ə:n/
  kiếm (tiền); giành (phần thưởng)
 982. earth (n) /ə:θ/
  đất; trái đất
 983. ease (n) (v)/i:z/
  sự thanh thản; sự thoải mái; làm thanh thản; làm yên tâm; làm dễ chịu
 984. east (n)adj.; (adv) /i:st/
  hướng đông; phía đông; (thuộc) đông; ở phía đông
 985. eastern (adj) /'i:stən/
  đông
 986. easy (adj) /'i:zi/
  dễ dàng; dễ tính; ung dung
 987. easily (adv) /'i:zili/
  dễ dàng
 988. eat (v) /i:t/
  ăn
 989. economic (adj) /¸i:kə´nɔmik/
  (thuộc) Kinh tế
 990. economy (n) /ɪˈkɒnəmi/
  sự tiết kiệm; sự quản lý kinh tế
 991. edge (n) /edӡ/
  lưỡi; cạnh sắc
 992. edition (n) /i'diʃn/
  nhà xuất bản; sự xuất bản
 993. editor (n) /´editə/
  người thu thập và xuất bản; chủ bút
 994. educate (v) /'edju:keit/
  giáo dục; cho ăn học; rèn luyện
 995. educated (adj) /'edju:keitid/
  được giáo dục; được đào tạo
 996. education (n) /;edju:'keiʃn/
  sự giáo dục; sự rèn luyện (kỹ năng)
 997. effect (n) /i'fekt/
  hiệu ứng; hiệu quả; kết quả
 998. effective (adj) /'ifektiv/
  có kết quả; có hiệu lực
 999. effectively (adv) /i'fektivli/
  có kết quả; có hiệu lực
 1000. efficient (adj) /i'fiʃənt/
  có hiệu lực; có hiệu quả
 1001. efficiently (adv) /i'fiʃəntli/
  có hiệu quả; hiệu nghiệm
 1002. effort (n) /´efə:t/
  sự cố gắng; sự nỗ lực
 1003. e.g. abbr. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example)
 1004. egg (n) /eg/
  trứng
 1005. either det.; pro(n) (adv) /´aiðə/
  mỗi; một; cũng phải thế
 1006. elbow (n) /elbou/
  khuỷu tay
 1007. elderly (adj) /´eldəli/
  có tuổi; cao tuổi
 1008. elect (v) /i´lekt/
  bầu; quyết định
 1009. election (n) /i´lekʃən/
  sự bầu cử; cuộc tuyển cử
 1010. electric (adj) /ɪˈlɛktrɪk/
  (thuộc) điện; có điện; phát điện
 1011. electrical (adj) /i'lektrikəl/
  (thuộc) điện
 1012. electricity (n) /ilek'trisiti/
  điện; điện lực; điện lực học
 1013. electronic (adj) /ɪlɛkˈtrɒnɪk ; ˌilɛkˈtrɒnɪk/
  (thuộc) điện tử
 1014. elegant (adj) /´eligənt/
  thanh lịch; tao nhã
 1015. element (n) /ˈɛləmənt/
  yếu tôd; nguyên tố
 1016. elevator (n) (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/
  máy nâng; thang máy
 1017. else (adv) /els/
  khác; nữa; nếu không
 1018. elsewhere (adv) /¸els´wɛə/
  ở một nơi nào khác
 1019. email (also e-mail) (n) (v)/'imeil/
  thư điện tử; gửi thư điện tử
 1020. embarrass (v) /im´bærəs/
  lúng túng; làm ngượng nghịu; làm rắc rối; gây khó khăn
 1021. embarrassing (adj) /im´bærəsiη/
  làm lúng túng; ngăn trở
 1022. embarrassed (adj) /im´bærəst/
  lúng túng; bối rối; ngượng; mang nợ
 1023. embarrassment (n) /im´bærəsmənt/
  sự lúng túng; sự bối rối
 1024. emerge (v) /i´mə:dʒ/
  nổi lên; hiện ra; nổi bật lên
 1025. emergency (n) /i'mз:dЗensi/
  tình trạng khẩn cấp
 1026. emotion (n) /i'moƱʃ(ә)n/
  xự xúc động; sự cảm động; mối xác cảm
 1027. emotional (adj) /i´mouʃənəl/
  cảm động; xúc động; xúc cảm; dễ cảm động; dễ xúc cảm
 1028. emotionally (adv) /i´mouʃənəli/
  xúc động
 1029. emphasis (n) /´emfəsis/
  sự nhấn mạnh; tầm quan trọng
 1030. emphasize (BrE also -ise) (v) /ˈɛmfəˌsaɪz/
  nhấn mạnh; làm nổi bật
 1031. empire (n) /'empaiə/
  đế chế; đế quốc
 1032. employ (v) /im'plɔi/
  dùng; thuê ai làm gì
 1033. unemployed (adj) /¸ʌnim´plɔid/
  thất nghiệp; không dùng; không sử dụng được
 1034. employee (n) /¸emplɔi´i:/
  người lao động; người làm công
 1035. employer (n) /em´plɔiə/
  chủ; người sử dụng lao động
 1036. employment (n) /im'plɔimənt/
  sự thuê mướn
 1037. unemployment (n) /'Δnim'ploimзnt/
  sự thất nghiệp; nạn thất nghiệp
 1038. empty adj.; (v) /'empti/
  trống; rỗng; đổ; dốc; uống; làm cạn
 1039. enable (v) /i'neibl/
  làm cho có thể; có khả năng; cho phép ai làm gì
 1040. encounter (v) (n) /in'kautә/
  chạm chán; bắt gặp; sự chạm trán; sự bắt gặp
 1041. encourage (v) /in'kΔridЗ/
  động viên; ủng hộ; giúp đỡ; làm can đảm; mạnh dạn
 1042. encouragement (n) /in´kʌridʒmənt/
  niềm cổ vũ; động viên; khuyến khích; sự làm can đảm
 1043. end (n) (v)/end/
  giới hạn; sự kết thúc; kết thúc; chấm dứt
 1044. in the end cuối cùng; về sau
 1045. ending (n) /´endiη/
  sự kết thúc; sự chấm dứt; phần cuối; kết cục
 1046. enemy (n) /'enәmi/
  kẻ thù; quân địch
 1047. energy (n) /ˈɛnərdʒi/
  năng lượng; nghị lực; sinh lực
 1048. engage (v) /in'geidʤ/
  hứa hẹn; cam kết; đính ước
 1049. engaged (adj) /in´geidʒd/
  đã đính ước; đã hứa hôn; đã có người
 1050. engine (n) /en'ʤin/
  máy; động cơ
 1051. engineer (n) /endʒi'niər/
  kỹ sư
 1052. engineering (n) /;enʤɪ'nɪərɪŋ/
  nghề kỹ sư; công việc của kỹ sư
 1053. enjoy (v) /in'dЗoi/
  thưởng thức; thích thú cái gì; được hưởng; có được
 1054. enjoyable (adj) /in´dʒɔiəbl/
  thú vị; thích thú
 1055. enjoyment (n) /in´dʒɔimənt/
  sự thích thú; sự có được; được hưởng
 1056. enormous (adj) /i'nɔ:məs/
  to lớn; khổng lồ
 1057. enough det.; pro(n) (adv) /i'nʌf/
  đủ
 1058. enquiry (also inquiry especially in NAmE) (n) /in'kwaiәri/
  sự điều tra; sự thẩm vấn
 1059. ensure (v) /ɛnˈʃʊər ; ɛnˈʃɜr/
  bảo đảm; chắc chắn
 1060. enter (v) /´entə/
  đi vào; gia nhập
 1061. entertain (v) /;entə'tein/
  giải trí; tiếp đón; chiêu đãi
 1062. entertaining (adj) /;entə'teiniɳ/
  giải trí
 1063. entertainer (n) /¸entə´teinə/
  người quản trò; người tiếp đãi; chiêu đãi
 1064. entertainment (n) /entə'teinm(ə)nt/
  sự giải trí; sự tiếp đãi; chiêu đãi
 1065. enthusiasm (n) /ɛnˈθuziˌæzəm/
  sự hăng hái; sự nhiệt tình
 1066. enthusiastic (adj) /ɛnˌθuziˈæstɪk/
  hăng hái; say mê; nhiệt tình
 1067. entire (adj) /in'taiə/
  toàn thể; toàn bộ
 1068. entirely (adv) /in´taiəli/
  toàn vẹn; trọn vẹn; toàn bộ
 1069. entitle (v) /in'taitl/
  cho tiêu đề; cho tên (sách); cho quyền làm gì
 1070. entrance (n) /'entrəns/
  sự đi vào; sự nhậm chức
 1071. entry (n) /ˈɛntri/
  sự ghi vào sổ sách; sự đi vào; sự tiếp nhận (pháp lý)
 1072. envelope (n) /'enviloup/
  phong bì
 1073. environment (n) /in'vaiərənmənt/
  môi trường; hoàn cảnh xung quanh
 1074. environmental (adj) /in;vairən'mentl/
  thuộc về môi trường
 1075. equal adj.; (n) (v)/´i:kwəl/
  ngang; bằng; người ngang hàng; ngang tài; sức; bằng; ngang
 1076. equally (adv) /'i:kwзli /
  bằng nhau; ngang bằng
 1077. equipment (n) /i'kwipmənt/
  trang; thiết bị
 1078. equivalent adj.; (n) /i´kwivələnt/
  tương đương; từ; vật tương đương
 1079. error (n) /'erə/
  lỗi; sự sai sót; sai lầm
 1080. escape (v) (n) /is'keip/
  trốn thoát; thoát khỏi; sự trốn thoát; lỗi thoát
 1081. especially (adv) /is'peʃəli/
  đặc biệt là; nhất là
 1082. essay (n) /ˈɛseɪ/
  bài tiểu luận
 1083. essential adj.; (n) /əˈsɛnʃəl/
  bản chất; thực chất; cốt yếu; yếu tố cần thiết
 1084. essentially (adv) /e¸senʃi´əli/
  về bản chất; về cơ bản
 1085. establish (v) /ɪˈstæblɪʃ/
  lập; thành lập
 1086. estate (n) /ɪˈsteɪt/
  tài sản; di sản; bất động sản
 1087. estimate (n) (v)/'estimit - 'estimeit/
  sự ước lượng; đánh giá; ước lượng; đánh giá
 1088. etc. (full form et cetera) /et setərə/
  vân vân
 1089. euro (n) /´ju:rou/
  đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu
 1090. even (adv).; (adj) /'i:vn/
  ngay cả; ngay; lại còn; bằng phẳng; điềm đạm; ngang bằng
 1091. evening (n) /'i:vniɳ/
  buổi chiều; tối
 1092. event (n) /i'vent/
  sự việc; sự kiện
 1093. eventually (adv) /i´ventjuəli/
  cuối cùng
 1094. ever (adv) /'evә(r)/
  từng; từ trước tới giờ
 1095. every det. /'evәri/
  mỗi; mọi
 1096. everyone (also everybody) pro(n) /´evri¸wʌn/
  mọi người
 1097. everything pro(n) /'evriθiɳ/
  mọi vật; mọi thứ
 1098. everywhere (adv) /´evri¸weə/
  mọi nơi
 1099. evidence (n) /'evidəns/
  điều hiển nhiên; điều rõ ràng
 1100. evil adj.; (n) /'i:vl/
  xấu; ác; điều xấu; điều ác; điều tai hại
 1101. ex- prefix tiền tố chỉ bên ngoài
 1102. exact (adj) /ig´zækt/
  chính xác; đúng
 1103. exactly (adv) /ig´zæktli/
  chính xác; đúng đắn
 1104. exaggerate (v) /ig´zædʒə¸reit/
  cường điệu; phóng đại
 1105. exaggerated (adj) /ig'zædЗзreit/
  cường điệu; phòng đại
 1106. exam (n) /ig´zæm/
  viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)
 1107. examination /ig¸zæmi´neiʃən/
  (n) sự thi cử; kỳ thi
 1108. examine (v) /ɪgˈzæmɪn/
  thẩm tra; khám xét; hỏi han (thí sinh)
 1109. example (n) /ig´za:mp(ə)l/
  thí dụ; ví dụ
 1110. excellent (adj) /ˈeksələnt/
  xuất sắc; xuất chúng
 1111. except prep.; conj. /ik'sept/
  trừ ra; không kể; trừ phi
 1112. exception (n) /ik'sepʃn/
  sự trừ ra; sự loại ra
 1113. exchange (v) (n) /iks´tʃeindʒ/
  trao đổi; sự trao đổi
 1114. in exchange (for) trong việc trao đổi về
 1115. excite (v) /ik'sait/
  kích thích; kích động
 1116. exciting (adj) /ik´saitiη/
  hứng thú; thú vị
 1117. excited (adj) /ɪkˈsaɪtɪd/
  bị kích thích; bị kích động
 1118. excitement (n) /ik´saitmənt/
  sự kích thích; sự kích động
 1119. exclude (v) /iks´klu:d/
  ngăn chạn; loại trừ
 1120. excluding prep. /iks´klu:diη/
  ngoài ra; trừ ra
 1121. excuse (n) (v)/iks´kju:z/
  lời xin lỗi; bào chữa; xin lỗi; tha thứ; tha lỗi
 1122. executive (n) (adj)/ɪgˈzɛkyətɪv/
  sự thi hành; chấp hành; (thuộc) sự thi hành; chấp hành
 1123. exercise (n) (v)/'eksəsaiz/
  bài tập; sự thi hành; sự thực hiện; làm; thi hành; thực hiện
 1124. exhibit (v) (n) /ɪgˈzɪbɪt/
  trưng bày; triển lãm; vật trưng bày; vật triển lãm
 1125. exhibition (n) /ˌɛksəˈbɪʃən/
  cuộc triển lãm; trưng bày
 1126. exist (v) /ig'zist/
  tồn tại; sống
 1127. existence (n) /ig'zistəns/
  sự tồn tại; sự sống
 1128. exit (n) /´egzit/
  lỗi ra; sự đi ra; thoát ra
 1129. expand (v) /iks'pænd/
  mở rộng; phát triển; nở; giãn ra
 1130. expect (v) /ik'spekt/
  chờ đợi; mong ngóng; liệu trước
 1131. expected (adj) /iks´pektid/
  được chờ đợi; được hy vọng
 1132. unexpected (adj) /¸ʌniks´pektid/
  bất ngờ; gây ngạc nhiên
 1133. unexpectedly (adv) /'Δniks'pektid/
  bất ngờ; gây ngạc nhiên
 1134. expectation (n) /;ekspek'tei∫n/
  sự mong chờ; sự chờ đợi
 1135. expense (n) /ɪkˈspɛns/
  chi phí
 1136. expensive (adj) /iks'pensiv/
  đắt
 1137. experience (n) (v)/iks'piəriəns/
  kinh nghiệm; trải qua; nếm mùi
 1138. experienced (adj) /eks´piəriənst/
  có kinh nghiệm; từng trải; giàu kinh nghiệm
 1139. experiment (n) (v)/(n) ɪkˈspɛrəmənt ;(v) ɛkˈspɛrəˌmɛnt/
  cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
 1140. expert (n) (adj)/;ekspз'ti:z/
  chuyên gia; chuyên môn; thành thạo
 1141. explain (v) /iks'plein/
  giải nghĩa; giải thích
 1142. explanation (n) /;eksplə'neiʃn/
  sự giải nghĩa; giải thích
 1143. explode (v) /iks'ploud/
  đập tan (hy vọng...); làm nổ; nổ
 1144. explore (v) /iks´plɔ:/
  thăm dò; thám hiểm
 1145. explosion (n) /iks'plouʤn/
  sự nổ; sự phát triển ồ ạt
 1146. export (v) (n) /iks´pɔ:t/
  xuất khẩu; hàng xuất khẩu; sự xuất khẩu
 1147. expose (v) /ɪkˈspoʊz/
  trưng bày; phơi bày
 1148. express (v) (adj) /iks'pres/
  diễn tả; biểu lộ; bày tỏ; nhanh; tốc hành
 1149. expression (n) /iks'preʃn/
  sự diễn tả; sự bày tỏ; biểu lộ; sự diễn đạt
 1150. extend (v) /iks'tend/
  giơ; duỗi ra (tay; châ(n).); kéo dài (thời gia(n).); dành cho; gửi lời
 1151. extension (n) /ɪkstent ʃən/
  sự giơ; duỗi; sự kéo dài; sự dành cho; gửi lời
 1152. extensive (adj) /iks´tensiv/
  rộng rãi; bao quát
 1153. extent (n) v /ɪkˈstɛnt/
  quy mô; phạm vi
 1154. extra adj.; (n) (adv) /'ekstrə/
  thêm; phụ; ngoại; thứ thêm; phụ
 1155. extraordinary (adj) /iks'trɔ:dnri/
  đặc biệt; lạ thường; khác thường
 1156. extreme adj.; (n) /iks'tri:m/
  vô cùng; khắc nghiệt; quá khích; cực đoan; sự quá khích
 1157. extremely (adv) /iks´tri:mli/
  vô cùng; cực độ
 1158. eye (n) /ai/
  mắt
 1159. face (n) (v)/feis/
  mặt; thể diện; đương đầu; đối phó; đối mặt
 1160. facility (n) /fəˈsɪlɪti/
  điều kiện dễ dàng; sự dễ dàng; thuận lợi
 1161. fact (n) /fækt/
  việc; sự việc; sự kiện
 1162. factor (n) /'fæktə /
  nhân tố
 1163. factory (n) /'fæktəri/
  nhà máy; xí nghiệp; xưởng
 1164. fail (v) /feil/
  sai; thất bại
 1165. failure (n) /ˈfeɪlyər/
  sự thất bại; người thất bại
 1166. faint (adj) /feɪnt/
  nhút nhát; yếu ớt
 1167. faintly (adv) /'feintli/
  nhút nhát; yếu ớt
 1168. fair (adj) /feə/
  hợp lý; công bằng; thuận lợi
 1169. fairly (adv) /'feəli/
  hợp lý; công bằng
 1170. unfair (adj) /ʌn´fɛə/
  gian lận; không công bằng; bất lợi
 1171. unfairly (adv) /ʌn´fɛəli/
  gian lận; không công bằng; bất lợi
 1172. faith (n) /feiθ/
  sự tin tưởng; tin cậy; niềm tin; vật đảm bảo
 1173. faithful (adj) /'feiθful/
  trung thành; chung thủy; trung thực
 1174. faithfully (adv) /'feiθfuli/
  trung thành; chung thủy; trung thực
 1175. yours faithfully (BrE) bạn chân thành
 1176. fall (v) (n) /fɔl/
  rơi; ngã; sự rơi; ngã
 1177. fall over ngã lộn nhào; bị đổ
 1178. false (adj) /fo:ls/
  sai; nhầm; giả dối
 1179. fame (n) /feim/
  tên tuổi; danh tiếng
 1180. familiar (adj) /fəˈmiliər/
  thân thiết; quen thộc
 1181. family (n) (adj)/ˈfæmili/
  gia đình; thuộc gia đình
 1182. famous (adj) /'feiməs/
  nổi tiếng
 1183. fan (n) /fæn/
  người hâm mộ
 1184. fancy (v) (adj) /ˈfænsi/
  tưởng tượng; cho; nghĩ rằng; tưởng tượng
 1185. far (adv).; (adj) /fɑ:/
  xa
 1186. further (adj) /'fə:ðə/
  xa hơn nữa; thêm nữa
 1187. farm (n) /fa:m/
  trang trại
 1188. farming (n) /'fɑ:miɳ/
  công việc trồng trọt; đồng áng
 1189. farmer (n) /'fɑ:mə(r)/
  nông dân; người chủ trại
 1190. fashion (n) /'fæ∫ən/
  mốt; thời trang
 1191. fashionable (adj) /'fæʃnəbl/
  đúng mốt; hợp thời trang
 1192. fast adj.; (adv) /fa:st/
  nhanh
 1193. fasten (v) /'fɑ:sn/
  buộc; trói
 1194. fat adj.; (n) /fæt/
  béo; béo bở; mỡ; chất béo
 1195. father (n) /'fɑ:ðə/
  cha (bố)
 1196. faucet (n) (NAmE) /ˈfɔsɪt/
  vòi (ở thùng rượu....)
 1197. fault (n) /fɔ:lt/
  sự thiết sót; sai sót
 1198. favour (BrE) (NAmE favor) (n) /'feivз/
  thiện ý; sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố
 1199. in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something )
 1200. favourite (NAmE favorite) adj.; (n) /'feivзrit/
  được ưa thích; người (vật) được ưa thích
 1201. fear (n) (v)/fɪər/
  sự sợ hãi; e sợ; sợ; lo ngại
 1202. feather (n) /'feðə/
  lông chim
 1203. feature (n) (v)/'fi:tʃə/
  nét đặt biệt; điểm đặc trưng; mô tả nét đặc biệt; đặc trưng của...
 1204. February (n) (abbr. Feb.) /´februəri/
  tháng 2
 1205. federal (adj) /'fedərəl/
  liên bang
 1206. fee (n) /fi:/
  tiền thù lao; học phí
 1207. feed (v) /fid/
  cho ăn; nuôi
 1208. feel (v) /fi:l/
  cảm thấy
 1209. feeling (n) /'fi:liɳ/
  sự cảm thấy; cảm giác
 1210. fellow (n) /'felou/
  anh chàng (đang yêu); đồng chí
 1211. female adj.; (n) /´fi:meil/
  thuộc giống cái; giống cái
 1212. fence (n) /fens/
  hàng rào
 1213. festival (n) /'festivəl/
  lễ hội; đại hội liên hoan
 1214. fetch (v) /fetʃ/
  tìm về; đem về; làm bực mình; làm say mê; quyến rũ
 1215. fever (n) /'fi:və/
  cơn sốt; bệnh sốt
 1216. few det.; adj.; pro(n) /fju:/
  ít;vài; một ít; một vài
 1217. a few một ít; một vài
 1218. field (n) /fi:ld/
  cánh đồng; bãi chiến trường
 1219. fight (v) (n) /fait/
  đấu tranh; chiến đấu; sự đấu tranh; cuộc chiến đấu
 1220. fighting (n) /´faitiη/
  sự chiến đấu; sự đấu tranh
 1221. figure (n) (v)/figә(r)/
  hình dáng; nhân vật; hình dung; miêu tả
 1222. file (n) /fail/
  hồ sơ; tài liệu
 1223. fill (v) /fil/
  làm đấy; lấp kín
 1224. film (n) (v)/film/
  phim; được dựng thành phim
 1225. final adj.; (n) /'fainl/
  cuối cùng; cuộc đấu chung kết
 1226. finally (adv) /´fainəli/
  cuối cùng; sau cùng
 1227. finance (n) (v)/fɪˈnæns ; ˈfaɪnæns/
  tài chính; tài trợ; cấp vốn
 1228. financial (adj) /fai'næn∫l/
  thuộc (tài chính)
 1229. find (v) /faind/
  tìm; tìm thấy
 1230. find out sth khám phá; tìm ra
 1231. fine (adj) /fain/
  tốt; giỏi
 1232. finely (adv) /´fainli/
  đẹp đẽ; tế nhị; cao thượng
 1233. finger (n) /'fiɳgə/
  ngón tay
 1234. finish (v) (n) kết thúc; hoàn thành; sự kết thúc; phần cuối
 1235. finished (adj) /ˈfɪnɪʃt/
  hoàn tất; hoàn thành
 1236. fire (n) (v)/'faiə/
  lửa; đốt cháy
 1237. set fire to đốt cháy cái gì
 1238. firm (n)adj.; (adv) /'fə:m/
  hãng; công ty; chắc; kiên quyết; vũng vàng; mạnh mẽ
 1239. firmly (adv) /´fə:mli/
  vững chắc; kiên quyết
 1240. first det.; ordinal number; (adv).; (n) /fə:st/
  thứ nhất; đầu tiên; trước hết; người; vật đầu tiên; thứ nhất
 1241. at first trực tiếp
 1242. fish (n) (v)/fɪʃ/
  cá; món cá; câu cá; bắt cá
 1243. fishing (n) /´fiʃiη/
  sự câu cá; sự đánh cá
 1244. fit (v) (adj) /fit/
  hợp; vừa; thích hợp; xứng đáng
 1245. fix (v) /fiks/
  đóng; gắn; lắp; sửa chữa; sửa sang
 1246. fixed (adj) đứng yên; bất động
 1247. flag (n) /'flæg/
  quốc kỳ
 1248. flame (n) /fleim/
  ngọn lửa
 1249. flash (v) (n) /flæ∫/
  loé sáng; vụt sáng; ánh sáng lóe lên; đèn nháy
 1250. flat adj.; (n) /flæt/
  bằng phẳng; bẹt; nhẵn; dãy phòng; căn phòng; mặt phẳng
 1251. flavour (BrE) (NAmE flavor) (n) (v)/'fleivə/
  vị; mùi; cho gia vị; làm tăng thêm mùi vị
 1252. flesh (n) /fle∫/
  thịt
 1253. flight (n) /flait/
  sự bỏ chạy; rút chạy; sự bay; chuyến bay
 1254. float (v) /floʊt/
  nổi; trôi; lơ lửng
 1255. flood (n) (v)/flʌd/
  lụt; lũ lụtl; tràn đầy; tràn ngập
 1256. floor (n) /flɔ:/
  sàn; tầng (nhà)
 1257. flour (n) /´flauə/
  bột; bột mỳ
 1258. flow (n) (v)/flow/
  sự chảy; chảy
 1259. flower (n) /'flauə/
  hoa; bông; đóa; cây hoa
 1260. flu (n) /flu:/
  bệnh cúm
 1261. fly (v) (n) /flaɪ/
  bay; sự bay; quãng đường bay
 1262. flying adj.; (n) /´flaiiη/
  biết bay; sự bay; chuyến bay
 1263. focus (v) (n) /'foukəs/
  tập trung; trung tâm; trọng tâm ((n)bóng)
 1264. fold (v) (n) /foʊld/
  gấp; vén; xắn; nếp gấp
 1265. folding (adj) /´fouldiη/
  gấp lại được
 1266. follow (v) /'fɔlou/
  đi theo sau; theo; tiếp theo
 1267. following adj.; (n)prep. /´fɔlouiη/
  tiếp theo; theo sau; sau đây; sau; tiếp theo
 1268. food (n) /fu:d/
  đồ ăn; thức; món ăn
 1269. foot (n) /fut/
  chân; bàn chân
 1270. football (n) /ˈfʊtˌbɔl/
  bóng đá
 1271. for prep. /fɔ:;fə/
  cho; dành cho...
 1272. force (n) (v)/fɔ:s/
  sức mạnh; ép buộc; cưỡng ép
 1273. forecast (n) (v)/fɔ:'kɑ:st/
  sự dự đoán; dự báo; dự đoán; dự báo
 1274. foreign (adj) /'fɔrin/
  (thuộc) nước ngoài; từ nước ngoài; ở nước ngoài
 1275. forest (n) /'forist/
  rừng
 1276. forever (BrE also for ever) (adv) /fə'revə/
  mãi mãi
 1277. forget (v) /fə'get/
  quên
 1278. forgive (v) /fərˈgɪv/
  tha; tha thứ
 1279. fork (n) /fɔrk/
  cái nĩa
 1280. form (n) (v)/fɔ:m/
  hình thể; hình dạng; hình thức; làm thành; được tạo thành
 1281. formal (adj) /fɔ:ml/
  hình thức
 1282. formally (adv) /'fo:mзlaiz/
  chính thức
 1283. former (adj) /´fɔ:mə/
  trước; cũ; xưa; nguyên
 1284. formerly (adv) /´fɔ:məli/
  trước đây; thuở xưa
 1285. formula (n) /'fɔ:mjulə/
  công thức; thể thức; cách thức
 1286. fortune (n) /ˈfɔrtʃən/
  sự giàu có; sự thịnh vượng
 1287. forward (also forwards) (adv) /ˈfɔrwərd/
  về tương lai; sau này ở phía trước; tiến về phía trước
 1288. forward (adj)/ˈfɔrwərd/
  ở phía trước; tiến về phía trước
 1289. found (v) /faund/
  (q.k of find) tìm; tìm thấy
 1290. foundation (n) /faun'dei∫n/
  sự thành lập; sự sáng lập; tổ chức
 1291. frame (n) (v)/freim/
  cấu trúc; hệ thống; dàn xếp; bố trí
 1292. free adj.; (v) (adv) /fri:/
  miễn phí; tự do; giải phóng; trả tự do
 1293. freely (adv) /´fri:li/
  tự do; thoải mái
 1294. freedom (n) /'fri:dəm/
  sự tự do; nền tự do
 1295. freeze (v) /fri:z/
  đóng băng; đông lạnh
 1296. frozen (adj) /frouzn/
  lạnh giá
 1297. frequent (adj) /ˈfrikwənt/
  thường xuyên
 1298. frequently (adv) /´fri:kwəntli/
  thường xuyên
 1299. fresh (adj) /freʃ/
  tươi; tươi tắn
 1300. freshly (adv) /´freʃli/
  tươi mát; khỏe khoắn
 1301. Friday (n) (abbr. Fri.) /´fraidi/
  thứ Sáu
 1302. fridge (n) (BrE) /fridЗ/
  tủ lạnh
 1303. friend (n) /frend/
  người bạn
 1304. make friends (with) kết bạn với
 1305. friendly (adj) /´frendli/
  thân thiện; thân mật
 1306. unfriendly (adj) /ʌn´frendli/
  không thân thiện; không có thiện cảm
 1307. friendship (n) /'frendʃipn/
  tình bạn; tình hữu nghị
 1308. frighten (v) /ˈfraɪtn/
  làm sợ; làm hoảng sợ
 1309. frightening (adj) /´fraiəniη/
  kinh khủng; khủng khiếp
 1310. frightened (adj) /'fraitnd/
  hoảng sợ; khiếp sợ
 1311. from prep. /frɔm/
  frəm/
 1312. front (n) (adj)/frʌnt/
  mặt; đằng trước; về phía trước
 1313. in front (of) ở phía trước
 1314. freeze (n) (v) /fri:z/
  sự đông lạnh; sự giá lạnh; làm đông; làm đóng băng
 1315. fruit (n) /fru:t/
  quả; trái cây
 1316. fry (v) (n) /frai/
  rán; chiên; thịt rán
 1317. fuel (n) /ˈfyuəl/
  chất đốt; nhiên liệu
 1318. full (adj) /ful/
  đầy; đầy đủ
 1319. fully (adv) /´fuli/
  đầy đủ; hoàn toàn
 1320. fun (n) (adj)/fʌn/
  sự vui đùa; sự vui thích; hài hước
 1321. make fun of đùa cợt; chế giễu; chế nhạo
 1322. function (n) (v)/ˈfʌŋkʃən/
  chức năng; họat động; chạy (máy)
 1323. fund (n) (v)/fʌnd/
  kho; quỹ; tài trợ; tiền bạc; để tiền vào công quỹ
 1324. fundamental (adj) /;fʌndə'mentl/
  cơ bản; cơ sở; chủ yếu
 1325. funeral (n) /ˈfju:nərəl/
  lễ tang; đám tang
 1326. funny (adj) /´fʌni/
  buồn cười; khôi hài
 1327. fur (n) /fə:/
  bộ da lông thú
 1328. furniture (n) /'fə:nitʃə/
  đồ đạc (trong nhà)
 1329. further; furthest cấp so sánh của far
 1330. future (n) (adj)/'fju:tʃə/
  tương lai
 1331. gain (v) (n) /geɪn/
  lợi; lợi ích; giành được; kiếm được; đạt tới
 1332. gallon (n) /'gælən/
  Galông 1gl = 4; 54 lít ở Anh; 3; 78 lít ở Mỹ
 1333. gamble (v) (n) /'gæmbl/
  đánh bạc; cuộc đánh bạc
 1334. gambling (n) /'gæmbliɳ/
  trò cờ bạc
 1335. game (n) /geim/
  trò chơi
 1336. gap (n) /gæp/
  đèo; lỗ hổng; kẽ hở; chỗ trống
 1337. garage (n) /´gæra:ʒ/
  nhà để ô tô
 1338. garbage (n) (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/
  lòng; ruột (thú)
 1339. garden (n) /'gɑ:dn/
  vườn
 1340. gas (n) /gæs/
  khí; hơi đốt
 1341. gasoline (n) (NAmE) /gasolin/
  dầu lửa; dầu hỏa; xăng
 1342. gate (n) /geit/
  cổng
 1343. gather (v) /'gæðə/
  tập hợp; hái; lượm; thu thập
 1344. gear (n) /giə/
  cơ cấu; thiết bị; dụng cụ
 1345. general (adj) /'ʤenər(ə)l/
  chung; chung chung; tổng
 1346. generally (adv) /'dʒenərəli/
  nói chung; đại thể
 1347. in general nói chung; đại khái
 1348. generate (v) /'dʒenəreit/
  sinh; đẻ ra
 1349. generation (n) /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/
  sự sinh ra; sự phát sinh ra; thế hệ; đời
 1350. generous (adj) /´dʒenərəs/
  rộng lượng; khoan hồng; hào phóng
 1351. generously (adv) /'dʒenərəsli/
  rộng lượng; hào phóng
 1352. gentle (adj) /dʒentl/
  hiền lành; dịu dàng; nhẹ nhàng
 1353. gently (adv) /'dʤentli/
  nhẹ nhàng; êm ái; dịu dàng
 1354. gentleman (n) /ˈdʒɛntlmən/
  người quý phái; người thượng lưu
 1355. genuine (adj) /´dʒenjuin/
  thành thật; chân thật; xác thực
 1356. genuinely (adv) /´dʒenjuinli/
  thành thật; chân thật
 1357. geography (n) /dʒi´ɔgrəfi/
  địa lý; khoa địa lý
 1358. get (v) /get/
  được; có được
 1359. get on leo; trèo lên
 1360. get off ra khỏi; thoát khỏi
 1361. giant (n) (adj)/ˈdʒaiənt/
  người khổng lồ; người phi thường; khổng lồ; phi thường
 1362. gift (n) /gift/
  quà tặng
 1363. girl (n) /g3:l/
  con gái
 1364. girlfriend (n) /'gз:lfrend/
  bạn gái; người yêu
 1365. give (v) /giv/
  cho; biếu; tặng
 1366. give sth away cho; phát
 1367. give sth out chia; phân phối
 1368. give (sth) up bỏ; từ bỏ
 1369. glad (adj) /glæd/
  vui lòng; sung sướng
 1370. glass (n) /glɑ:s/
  kính; thủy tinh; cái cốc; ly
 1371. glasses (n) kính đeo mắt
 1372. global (adj) v /´gloubl/
  toàn cầu; toàn thể; toàn bộ
 1373. glove (n) /glʌv/
  bao tay; găng tay
 1374. glue (n) (v)/glu:/
  keo; hồ; gắn lại; dán bằng keo; hồ
 1375. gram (n) /'græm/
  đậu xanh
 1376. go (v) /gou/
  đi
 1377. go down đi xuống
 1378. go up đi lên
 1379. be going to sắp sửa; có ý định
 1380. goal (n) /goƱl/
 1381. god (n) /gɒd/
  thần; Chúa
 1382. gold (n) (adj)/goʊld/
  vàng; bằng vàng
 1383. good adj.; (n) /gud/
  tốt; hay; tuyệt; điều tốt; điều thiện
 1384. good at tiến bộ ở
 1385. good for có lợi cho
 1386. goodbye exclamation; (n) /¸gud´bai/
  tạm biệt; lời chào tạm biệt
 1387. goods (n) /gudz/
  của cải; tài sản; hàng hóa
 1388. govern (v) /´gʌvən/
  cai trị; thống trị; cầm quyền
 1389. government (n) /ˈgʌvərnmənt ; ˈgʌvərmənt/
  chính phủ; nội các; sự cai trị
 1390. governor (n) /´gʌvənə/
  thủ lĩnh; chủ; kẻ thống trị
 1391. grab (v) /græb/
  túm lấy; vồ; chộp lấy
 1392. grade (n) (v)/greɪd/
  điểm; điểm số; phân loại; xếp loại
 1393. gradual (adj) /´grædjuəl/
  dần dần; từng bước một
 1394. gradually (adv) /'grædzuәli/
  dần dần; từ từ
 1395. grain (n) /grein/
  thóc lúa; hạt; hột; tính chất; bản chất
 1396. gram (BrE also gramme) (n) (abbr. g; gm) /'græm/
  ngữ pháp
 1397. grammar (n) /ˈgræmər/
  văn phạm
 1398. grand (adj) /grænd/
  rộng lớn; vĩ đại
 1399. grandchild (n) /´græn¸tʃaild/
  cháu (của ông bà)
 1400. granddaughter (n) /'græn;do:tз/
  cháu gái
 1401. grandfather (n) /´græn¸fa:ðə/
  ông
 1402. grandmother (n) /'græn;mʌðə/
 1403. grandparent (n) /´græn¸pɛərənts/
  ông bà
 1404. grandson (n) /´grænsʌn/
  cháu trai
 1405. grant (v) (n) /grα:nt/
  cho; ban; cấp; sự cho; sự ban; sự cấp
 1406. grass (n) /grɑ:s/
  cỏ; bãi cỏ; đồng cỏ
 1407. grateful (adj) /´greitful/
  biết ơn; dễ chịu; khoan khoái
 1408. grave (n) (adj)/greiv/
  mộ; dấu huyền; trang nghiêm; nghiêm trọng
 1409. gray(NAmE) /grei/
  xám; hoa râm (tóc)
 1410. grey /grei/
  xám; hoa râm (tóc)
 1411. great (adj) /greɪt/
  to; lớn; vĩ đại
 1412. greatly (adv) /´greitli/
  rất; lắm; cao thượng; cao cả
 1413. green adj.; (n) /grin/
  xanh lá cây
 1414. grey (BrE) (NAmE usually gray) adj.; (n)
 1415. grocery (NAmE usually grocery store) (n) /´grousəri/
  cửa hàng tạp phẩm
 1416. groceries (n) /ˈgroʊsəri; ˈgroʊsri/
  hàng tạp hóa
 1417. ground (n) /graund/
  mặt đất; đất; bãi đất
 1418. group (n) /gru:p/
  nhóm
 1419. grow (v) /grou/
  mọc; mọc lên
 1420. grow up lớn lên; trưởng thành
 1421. growth (n) /grouθ/
  sự lớn lên; sự phát triển
 1422. guarantee (n) (v)/ˌgærənˈti/
  sự bảo hành; bảo lãnh; người bảo lãnh; cam đoan; bảo đảm
 1423. guard (n) (v)/ga:d/
  cái chắn; người bảo vệ; bảo vệ; gác; canh giữ
 1424. guess (v) (n) /ges/
  đoán; phỏng đoán; sự đoán; sự ước chừng
 1425. guest (n) /gest/
  khách; khách mời
 1426. guide (n) (v)/gaɪd/
  điều chỉ dẫn; người hướng dẫn; dẫn đường; chỉ đường
 1427. guilty (adj) /ˈgɪlti/
  có tội; phạm tội; tội lỗi
 1428. gun (n) /gʌn/
  súng
 1429. guy (n) /gai/
  bù nhìn; anh chàng; gã
 1430. habit (n) /´hæbit/
  thói quen; tập quán
 1431. hair (n) /heə/
  tóc
 1432. hairdresser (n) /'heədresə/
  thợ làm tóc
 1433. half (n)det.; pro(n) (adv) /hɑ:f/
  một nửa; phần chia đôi; nửa giờ; nửa
 1434. hall (n) /hɔ:l/
  đại sảnh; tòa (thị chính); hội trường
 1435. hammer (n) /'hæmə/
  búa
 1436. hand (n) (v)/hænd/
  tay; bàn tay; trao tay; truyền cho
 1437. handle (v) (n) /'hændl/
  cầm; sờ mó; tay cầm; móc quai
 1438. hang (v) /hæŋ/
  treo; mắc
 1439. happen (v) /'hæpən/
  xảy ra; xảy đến
 1440. happiness (n) /'hæpinis/
  sự sung sướng; hạnh phúc
 1441. unhappiness (n) /ʌn´hæpinis/
  nỗi buồn; sự bất hạnh
 1442. happy (adj) /ˈhæpi/
  vui sướng; hạnh phúc
 1443. happily (adv) /'hæpili/
  sung sướng; hạnh phúc
 1444. unhappy (adj) /ʌn´hæpi/
  buồn rầu; khốn khổ
 1445. hard adj.; (adv) /ha:d/
  cứng; rắn; hà khắc; hết sức cố gắng; tích cực
 1446. hardly (adv) /´ha:dli/
  khắc nghiệt; nghiêm khắc; tàn tệ; khó khăn
 1447. harm (n) (v)/hɑ:m/
  thiệt hại; tổn hao; làm hại; gây thiệt hại
 1448. harmful (adj) /´ha:mful/
  gây tai hại; có hại
 1449. harmless (adj) /´ha:mlis/
  không có hại
 1450. hat (n) /hæt/
  cái mũ
 1451. hate (v) (n) /heit/
  ghét; lòng căm ghét; thù hận
 1452. hatred (n) /'heitrid/
  lòng căm thì; sự căm ghét
 1453. have (v) auxiliary (v) /hæv; həv/
 1454. have to modal(v) phải (bắt buộc; có bổn phận phải)
 1455. he pro(n) /hi:/
  nó; anh ấy; ông ấy
 1456. head (n) (v)/hed/
  cái đầu (người; thú); chỉ huy; lãnh đại; dẫn đầu
 1457. headache (n) /'hedeik/
  chứng nhức đầu
 1458. heal (v) /hi:l/
  chữa khỏi; làm lành
 1459. health (n) /hɛlθ/
  sức khỏe; thể chất; sự lành mạnh
 1460. healthy (adj) /'helθi/
  khỏe mạnh; lành mạnh
 1461. hear (v) /hiə/
  nghe
 1462. hearing (n) /ˈhɪərɪŋ/
  sự nghe; thính giác
 1463. heart (n) /hɑ:t/
  tim; trái tim
 1464. heat (n) (v)/hi:t/
  hơi nóng; sức nóng
 1465. heating (n) /'hi:tiη/
  sự đốt nóng; sự làm nóng
 1466. heaven (n) /ˈhɛvən/
  thiên đường
 1467. heavy (adj) /'hevi/
  nặng; nặng nề
 1468. heavily (adv) /´hevili/
  nặng; nặng nề
 1469. heel (n) /hi:l/
  gót chân
 1470. height (n) /hait/
  chiều cao; độ cao; đỉnh; điểm cao
 1471. hell (n) /hel/
  địa ngục
 1472. hello exclamation; (n) /hз'lou/
  chào; xin chào; lời chào
 1473. help (v) (n) /'help/
  giúp đỡ; sự giúp đỡ
 1474. helpful (adj) /´helpful/
  có ích; giúp đỡ
 1475. hence (adv) /hens/
  sau đây; kể từ đây; do đó; vì thế
 1476. her pro (n)det. /hз:/
  nó; chị ấy; cô ấy; bà ấy
 1477. hers pro(n) /hə:z/
  cái của nó; cái của cô ấy; cái của chị ấy; cái của bà ấy
 1478. here (adv) /hiə/
  đây; ở đây
 1479. hero (n) /'hiərou/
  người anh hùng
 1480. herself pro(n) /hə:´self/
  chính nó; chính cô ta; chính chị ta; chính bà ta
 1481. hesitate (v) /'heziteit/
  ngập ngừng; do dự
 1482. hi exclamation /hai/
  xin chào
 1483. hide (v) /haid/
  trốn; ẩn nấp; che giấu
 1484. high adj.; (adv) /hai/
  cao; ở mức độ cao
 1485. highly (adv) /´haili/
  tốt; cao; hết sức; ở mức độ cao
 1486. highlight (v) (n) /ˈhaɪˌlaɪt/
  làm nổi bật; nêu bật; chỗ nổi bật nhất; đẹp; sáng nhất
 1487. highway (n) (especially NAmE) /´haiwei/
  đường quốc lộ
 1488. hill (n) /hil/
  đồi
 1489. him pro(n) /him/
  nó; hắn; ông ấy; anh ấy
 1490. himself pro(n) /him´self/
  chính nó; chính hắn; chính ông ta; chính anh ta
 1491. hip (n) /hip/
  hông
 1492. hire (v) (n) /haiə/
  thuê; cho thuê (nhà...); sự thuê; sự cho thuê
 1493. his det.; pro(n) /hiz/
  của nó; của hắn; của ông ấy; của anh ấy; cái của nó; cái của hắn; cái của ông ấy; cái của anh ấy
 1494. historical (adj) /his'tɔrikəl/
  lịch sử; thuộc lịch sử
 1495. history (n) /´histəri/
  lịch sử; sử học
 1496. hit (v) (n) /hit/
  đánh; đấm; ném trúng; đòn; cú đấm
 1497. hobby (n) /'hɒbi/
  sở thích riêng
 1498. hold (v) (n) /hould/
  cầm; nắm; giữ; sự cầm; sự nắm giữ
 1499. hole (n) /'houl/
  lỗ; lỗ trống; hang
 1500. holiday (n) /'hɔlədi/
  ngày lễ; ngày nghỉ
 1501. hollow (adj) /'hɔlou/
  rỗng; trống rỗng
 1502. holy (adj) /ˈhoʊli/
  linh thiêng; sùng đạo
 1503. home (n) (adv).. /hoʊm/
  nhà; ở tại nhà; nước mình
 1504. homework (n) /´houm¸wə:k/
  bài tập về nhà (học sinh); công việc làm ở nhà
 1505. honest (adj) /'ɔnist/
  lương thiện; trung thực; chân thật
 1506. honestly (adv) /'ɔnistli/
  lương thiện; trung thực; chân thật
 1507. honour (BrE) (NAmE honor) (n) /'onз/
  danh dự; thanh danh; lòng kính trọng
 1508. in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính; trân trọng đối với
 1509. hook (n) /huk/
  cái móc; bản lề; lưỡi câu
 1510. hope (v) (n) /houp/
  hy vọng; nguồn hy vọng
 1511. horizontal (adj) /;hɔri'zɔntl/
  (thuộc) chân trời; ở chân trời; ngang; nằm ngang (trục hoành)
 1512. horn (n) /hɔ:n/
  sừng (trâu; bò...)
 1513. horror (n) /´hɔrə/
  điều kinh khủng; sự ghê rợn
 1514. horse (n) /hɔrs/
  ngựa
 1515. hospital (n) /'hɔspitl/
  bệnh viện; nhà thương
 1516. host (n) (v)/houst/
  chủ nhà; chủ tiệc; dẫn (c.trình); đăng cai tổ chức (hội nghị....)
 1517. hot (adj) /hɒt/
  nóng; nóng bức
 1518. hotel (n) /hou´tel/
  khách sạn
 1519. hour (n) /'auз/
  giờ
 1520. house (n) /haus/
  nhà; căn nhà; toàn nhà
 1521. housing (n) /´hauziη/
  nơi ăn chốn ở
 1522. household (n) (adj)/´haushould/
  hộ; gia đình; (thuộc) gia đình
 1523. how (adv) /hau/
  thế nào; như thế nào; làm sao; ra sao
 1524. however (adv) /hau´evə/
  tuy nhiên; tuy vậy; dù thế nào
 1525. huge (adj) /hjuːdʒ/
  to lớn; khổng lồ
 1526. human adj.; (n) /'hju:mən/
  (thuộc) con người; loài người
 1527. humorous (adj) /´hju:mərəs/
  hài hước; hóm hỉnh
 1528. humour (BrE) (NAmE humor) (n) /´hju:mə/
  sự hài hước; sự hóm hỉnh
 1529. hungry (adj) /'hΔŋgri/
  đó
 1530. hunt (v) /hʌnt/
  săn; đi săn
 1531. hunting (n) /'hʌntiɳ/
  sự đi săn
 1532. hurry (v) (n) /ˈhɜri ; ˈhʌri/
  sự vội vàng; sự gấp rút
 1533. in a hurry vội vàng; hối hả; gấp rút
 1534. hurt (v) /hɜrt/
  làm bị thương; gây thiệt hại
 1535. husband (n) /´hʌzbənd/
  người chồng
 1536. ice (n) /ais/
  băng; nước đá
 1537. ice cream (n) kem
 1538. idea (n) /ai'diз/
  ý tưởng; quan niệm
 1539. ideal adj.; (n) /aɪˈdiəl; aɪˈdil/
  (thuộc) quan niệm; tư tưởng; lý tưởng
 1540. ideally (adv) /aɪˈdiəli/
  lý tưởng; đúng như lý tưởng
 1541. identify (v) /ai'dentifai/
  nhận biết; nhận ra; nhận dạng
 1542. identity (n) /aɪˈdɛntɪti/
  cá tính; nét nhận dạng; tính đồng nhất; giống hệt
 1543. i.e. abbr. nghĩa là; tức là ( Id est)
 1544. if conj. /if/
  nếu; nếu như
 1545. ignore (v) /ig'no:(r)/
  phớt lờ; tỏ ra không biết đến
 1546. ill (adj) (especially BrE) /il/
  ốm
 1547. illegal (adj) /i´li:gl/
  trái luật; bất hợp pháp
 1548. illegally (adv) /i´li:gəli/
  trái luật; bất hợp pháp
 1549. illness (n) /´ilnis/
  sự đau yếu; ốm; bệnh tật
 1550. illustrate (v) /´ilə¸streit/
  minh họa; làm rõ ý
 1551. image (n) /´imidʒ/
  ảnh; hình ảnh
 1552. imaginary (adj) /i´mædʒinəri/
  tưởng tượng; ảo
 1553. imagination (n) /i;mædʤi'neiʃn/
  trí tưởng tượng; sự tưởng tượng
 1554. imagine (v) /i'mæʤin/
  tưởng tượng; hình dung; tưởng rằng; cho rằng
 1555. immediate (adj) /i'mi:djət/
  lập tức; tức thì
 1556. immediately (adv) /i'mi:djətli/
  ngay lập tức
 1557. immoral (adj) /i´mɔrəl/
  trái đạo đức; luân lý; xấu xa
 1558. impact (n) /ˈɪmpækt/
  sự và chạm; sự tác động; ảnh hưởng
 1559. impatient (adj) /im'peiʃən/
  thiếu kiên nhẫn; nóng vội
 1560. impatiently (adv) /im'pei∫зns/
  nóng lòng; sốt ruột
 1561. implication (n) /¸impli´keiʃən/
  sự lôi kéo; sự liên can; điều gợi ý
 1562. imply (v) /im'plai/
  ngụ ý; bao hàm
 1563. import (n) (v) import sự nhập; sự nhập khẩu; nhập; nhập khẩu
 1564. importance (n) /im'pɔ:təns/
  sự quan trọng; tầm quan trọng
 1565. important (adj) /im'pɔ:tənt/
  quan trọng; hệ trọng
 1566. importantly (adv) /im'pɔ:təntli/
  quan trọng; trọng yếu
 1567. unimportant (adj) /¸ʌnim´pɔ:tənt/
  khônh quan trọng; không trọng đại
 1568. impose (v) /im'pouz/
  đánh (thuế...); bắt gánh vác; đánh tráo; lợi dụng
 1569. impossible (adj) /im'pɔsəbl/
  không thể làm được; không thể xảy ra
 1570. impress (v) /im'pres/
  ghi; khắc; in sâu vào; gây ấn tượng; làm cảm động
 1571. impressed (adj) được ghi; khắc; in sâu vào
 1572. impression (n) /ɪmˈprɛʃən/
  ấn tượng; cảm giác; sự in; đóng dấu
 1573. impressive (adj) /im'presiv/
  gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ; oai vệ
 1574. improve (v) /im'pru:v/
  cải thiện; cái tiến; mở mang
 1575. improvement (n) /im'pru:vmənt/
  sự cái thiện; sự cải tiến; sự mở mang
 1576. in prep.; (adv) /in/
  ở; tại; trong; vào
 1577. inability (n) /¸inə´biliti/
  sự bất lực; bất tài
 1578. inch (n) /intʃ/
  insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2; 54 cm)
 1579. incident (n) /´insidənt/
  việc xảy ra; việc có liên quan
 1580. include (v) /in'klu:d/
  bao gồm; tính cả
 1581. including prep. /in´klu:diη/
  bao gồm; kể cả
 1582. income (n) /'inkəm/
  lợi tức; thu nhập
 1583. increase (v) (n) /in'kri:s/or/'inkri:s/
  tăng; tăng thêm; sự tăng; sự tăng thêm
 1584. increasingly (adv) /in´kri:siηli/
  tăng thêm
 1585. indeed (adv) /ɪnˈdid/
  thật vậy; quả thật
 1586. independence (n) /;indi'pendəns/
  sự độc lập; nền độc lập
 1587. independent (adj) /;indi'pendənt/
  độc lập
 1588. independently (adv) /;indi'pendзntli/
  độc lập
 1589. index (n) /'indeks/
  chỉ số; sự biểu thị
 1590. indicate (v) /´indikeit/
  chỉ; cho biết; biểu thị; trình bày ngắn gọn
 1591. indication (n) /;indi'kei∫n/
  sự chỉ; sự biểu thị; sự biểu lộ
 1592. indirect (adj) /¸indi´rekt/
  gián tiếp
 1593. indirectly (adv) /;indi'rektli/
  gián tiếp
 1594. individual adj.; (n) /indivídʤuəl/
  riêng; riêng biệt; cá nhân
 1595. indoors (adv) /¸in´dɔ:z/
  ở trong nhà
 1596. indoor (adj) /´in¸dɔ:/
  trong nhà
 1597. industrial (adj) /in´dʌstriəl/
  (thuộc) công nghiệp; kỹ nghệ
 1598. industry (n) /'indəstri/
  công nghiệp; kỹ nghệ
 1599. inevitable (adj) /in´evitəbl/
  không thể tránh được; chắc chắn xảy ra; vẫn thường thấy; nghe
 1600. inevitably (adv) /in’evitəbli/
  chắc chắn
 1601. infect (v) /in'fekt/
  nhiễm; tiêm nhiễm; đầu độc; lan truyền
 1602. infected (adj) bị nhiễm; bị đầu độc
 1603. infection (n) /in'fekʃn/
  sự nhiễm; sự đầu độc
 1604. infectious (adj) /in´fekʃəs/
  lây; nhiễm
 1605. influence (n) (v)/ˈɪnfluəns/
  sự ảnh hưởng; sự tác dụng; ảnh hưởng; tác động
 1606. inform (v) /in'fo:m/
  báo cho biết; cung cấp tin tức
 1607. informal (adj) /in´fɔ:məl/
  không chính thức; không nghi thức
 1608. information (n) /;infə'meinʃn/
  tin tức; tài liệu; kiến thức
 1609. ingredient (n) /in'gri:diәnt/
  phần hợp thành; thành phần
 1610. initial adj.; (n) /i'ni∫зl/
  ban đầu; lúc đầu; chữ đầu (của 1 tên gọi)
 1611. initially (adv) /i´niʃəli/
  vào lúc ban đầu; ban đầu
 1612. initiative (n) /ɪˈnɪʃiətɪv ; ɪˈnɪʃətɪv/
  bước đầu; sự khởi đầu
 1613. injure (v) /in'dӡә(r)/
  làm tổn thương; làm hại; xúc phạm
 1614. injured (adj) /´indʒə:d/
  bị tổn thương; bị xúc phạm
 1615. injury (n) /'indʤəri/
  sự làm tổn thương; làm hại; điều hại; điều tổn hại
 1616. ink (n) /iηk/
  mực
 1617. inner (adj) /'inə/
  ở trong; nội bộ; thân cận
 1618. innocent (adj) /'inəsnt/
  vô tội; trong trắng; ngây thơ
 1619. (enquiry (n) /in'kwaiәri/
  sự điều tra; sự thẩm vấn)
 1620. insect (n) /'insekt/
  sâu bọ; côn trùng
 1621. insert (v) /'insə:t/
  chèn vào; lồng vào
 1622. inside prep.; (adv).; (n) (adj)/'in'said/
  mặt trong; phía; phần trong; ở trong; nội bộ
 1623. insist (on) (v) /in'sist/
  cứ nhất định; cứ khăng khăng
 1624. install (v) /in'stɔ:l/
  đặt (hệ thống máy móc; thiết bị...)
 1625. instance (n) /'instəns/
  thí dị; ví dụ; trường hợp cá biệt
 1626. for instance ví dụ chẳng hạn
 1627. instead (adv) /in'sted/
  để thay thế
 1628. instead of thay cho
 1629. institute (n) /ˈ´institju:t/
  viện; học viện
 1630. institution (n) /UK ;insti'tju:ʃn ; US ;insti'tu:ʃn/
  sự thành lập; lập; cơ quan; trụ sở
 1631. instruction (n) /ɪn'strʌkʃn/
  sự dạy; tài liệu cung cấp
 1632. instrument (n) /'instrumənt/
  dụng cụ âm nhạc khí
 1633. insult (v) (n) /'insʌlt/
  lăng mạ; xỉ nhục; lời lăng mạ; sự xỉ nhục
 1634. insulting (adj) /in´sʌltiη/
  lăng mạ; xỉ nhục
 1635. insurance (n) /in'ʃuərəns/
  sự bảo hiểm
 1636. intelligence (n) /in'telidʒəns/
  sự hiểu biết; trí thông minh
 1637. intelligent (adj) /in;teli'dЗen∫зl/
  thông minh; sáng trí
 1638. intend (v) /in'tend/
  ý định; có ý định
 1639. intended (adj) /in´tendid/
  có ý định; có dụng ý
 1640. intention (n) /in'tenʃn/
  ý định; mục đích
 1641. interest (n) (v)/ˈɪntərest/
  or /ˈɪntrest/
 1642. interesting (adj) /'intristiŋ/
  làm thích thú; làm quan tâm; làm chú ý
 1643. interested (adj) có thích thú; có quan tâm; có chú ý
 1644. interior (n) (adj)/in'teriə/
  phần trong; phía trong; ở trong; ở phía trong
 1645. internal (adj) /in'tə:nl/
  ở trong; bên trong; nội địa
 1646. international (adj) /intə'næʃən(ə)l/
  quốc tế
 1647. internet (n) /'intə;net/
  liên mạng
 1648. interpret (v) /in'tз:prit/
  giải thích
 1649. interpretation (n) /in;tə:pri'teiʃn/
  sự giải thích
 1650. interrupt (v) /ɪntǝ'rʌpt/
  làm gián đoạn; ngắt lời
 1651. interruption (n) /;intə'rʌp∫n/
  sự gián đoạn; sự ngắt lời
 1652. interval (n) /ˈɪntərvəl/
  khoảng (k-t.gian); khoảng cách
 1653. interview (n) (v)/'intəvju:/
  cuộc phỏng vấn; sự gặp mặt; phỏng vấn; nói chuyện riêng
 1654. into prep. /'intu/
  or /'intə/
 1655. introduce (v) /'intrədju:s/
  giới thiệu
 1656. introduction (n) /¸intrə´dʌkʃən/
  sự giới thiệu; lời giới thiệu
 1657. invent (v) /in'vent/
  phát minh; sáng chế
 1658. invention (n) /ɪnˈvɛnʃən/
  sự phát minh; sự sáng chế
 1659. invest (v) /in'vest/
  đầu tư
 1660. investigate (v) /in'vestigeit/
  điều tra; nghiên cứu
 1661. investigation (n) /in¸vesti´geiʃən/
  sự điều tra; nghiên cứu
 1662. investment (n) /in'vestmənt/
  sự đầu tư; vốn đầu tư
 1663. invitation (n) /;invi'teiʃn/
  lời mời; sự mời
 1664. invite (v) /in'vait /
  mời
 1665. involve (v) /ɪnˈvɒlv/
  bao gồm; bao hàm; thu hút; dồn tâm trí
 1666. involved in để hết tâm trí vào
 1667. involvement (n) /in'vɔlvmənt/
  sự gồm; sự bao hàm; sự để; dồn hết tâm trí vào
 1668. iron (n) (v)/aɪən /
  sắt; bọc sắt
 1669. irritate (v) /´iri¸teit/
  làm phát cáu; chọc tức
 1670. irritating (adj) /´iriteitiη/
  làm phát cáu; chọc tức
 1671. irritated (adj) /'iriteitid/
  tức giận; cáu tiết
 1672. -ish suffix
 1673. island (n) /´ailənd/
  hòn đảo
 1674. issue (n) (v)/ɪʃuː; BrE also ɪsjuː/
  sự phát ra; sự phát sinh; phát hành; đưa ra
 1675. it pro (n)det. /it/
  cái đó; điều đó; con vật đó
 1676. its det. /its/
  của cái đó; của điều đó; của con vật đó; cái của điều đó; cái của con vật đó
 1677. item (n) /'aitəm/
  tin tức; khoả(n).; mó(n)..; tiết mục
 1678. itself pro(n) /it´self/
  chính cái đó; chính điều đó; chính con vật đó
 1679. jacket (n) /'dʤækit/
  áo vét
 1680. jam (n) /dʒæm/
  mứt
 1681. January (n) (abbr. Ja(n)) /'ʤænjuəri/
  tháng giêng
 1682. jealous (adj) /'ʤeləs/
  ghen;; ghen tị
 1683. jeans (n) /dЗeins/
  quần bò; quần zin
 1684. jelly (n) /´dʒeli/
  thạch
 1685. jewellery (BrE) (NAmE jewelry) (n) /'dʤu:əlri/
  nữ trang; kim hoàn
 1686. job (n) /dʒɔb/
  việc; việc làm
 1687. join (v) /ʤɔin/
  gia nhập; tham gia; nối; chắp; ghép
 1688. joint adj.; (n) /dʒɔɪnt/
  chung (giữa 2 người hoặc hơn); chỗ nối; đầu nối
 1689. jointly (adv) /ˈdʒɔɪntli/
  cùng nhau; cùng chung
 1690. joke (n) (v)/dʒouk/
  trò cười; lời nói đùa; nói đùa; giễu cợt
 1691. journalist (n) /´dʒə:nəlist/
  nhà báo
 1692. journey (n) /'dʤə:ni/
  cuộc hành trình (đường bộ); quãng đường; chặng đường đi
 1693. joy (n) /dʒɔɪ/
  niềm vui; sự vui mừng
 1694. judge (n) (v)/dʒʌdʒ/
  xét xử; phân xử; quan tòa; thẩm phán
 1695. judgement (also judgment especially in NAmE) (n) /'dʤʌdʤmənt/
  sự xét xử
 1696. juice (n) /ʤu:s/
  nước ép (rau; củ; quả)
 1697. July (n) (abbr. Jul.) /dʒu´lai/
  tháng 7
 1698. jump (v) (n) /dʒʌmp/
  nhảy; sự nhảy; bước nhảy
 1699. June (n) (abbr. Ju(n)) /dЗu:n/
  tháng 6
 1700. junior adj.; (n) /´dʒu:niə/
  trẻ hơn; ít tuổi hơn; người ít tuổi hơn
 1701. just (adv) /dʤʌst/
  đúng; vừa đủ; vừa mới; chỉ
 1702. justice (n) /'dʤʌstis/
  sự công bằng
 1703. justify (v) /´dʒʌsti¸fai/
  bào chữa; biện hộ
 1704. justified (adj) /'dʒʌstɪfaɪd/
  hợp lý; được chứng minh là đúng
 1705. keen (adj) /ki:n/
  sắc; bén
 1706. keen on say mê; ưa thích
 1707. keep (v) /ki:p/
  giữ; giữ lại
 1708. key (n) (adj)/ki:/
  chìa khóa; khóa; thuộc (khóa)
 1709. keyboard (n) /'ki:bɔ:d/
  bàn phím
 1710. kick (v) (n) /kick/
  đá; cú đá
 1711. kid (n) /kid/
  con dê non
 1712. kill (v) /kil/
  giết; tiêu diệt
 1713. killing (n) /´kiliη/
  sự giết chóc; sự tàn sát
 1714. kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) (n) (abbr. kg) /´kilou¸græm/
  Kilôgam
 1715. kilometre (BrE) (NAmE kilometer) (n) (abbr. k; km) /´kilə¸mi:tə/
  Kilômet
 1716. kind (n) (adj)/kaind/
  loại; giống; tử tế; có lòng tốt
 1717. kindly (adv) /´kaindli/
  tử tế; tốt bụng
 1718. unkind (adj) /ʌn´kaind/
  độc ác; tàn nhẫn
 1719. kindness (n) /'kaindnis/
  sự tử tế; lòng tốt
 1720. king (n) /kiɳ/
  vua; quốc vương
 1721. kiss (v) (n) /kis/
  hôn; cái hôn
 1722. kitchen (n) /´kitʃin/
  bếp
 1723. kilometre (n) /´kilə¸mi:tə/
  Kilômet
 1724. knee (n) /ni:/
  đầu gối
 1725. knife (n) /naif/
  con dao
 1726. knit (v) /nit/
  đan; thêu
 1727. knitted (adj) /nitid/
  được đan; được thêu
 1728. knitting (n) /´nitiη/
  việc đan; hàng dệt kim
 1729. knock (v) (n) /nɔk/
  đánh; đập; cú đánh
 1730. knot (n) /nɔt/
  cái nơ; điểm nút; điểm trung tâm
 1731. know (v) /nou/
  biết
 1732. unknown (adj) /'ʌn'noun/
  không biết
 1733. well known (adj) /´wel´noun/
  nổi tiếng; được nhiều người biết đến
 1734. knowledge (n) /'nɒliʤ/
  sự hiểu biết; tri thức
 1735. litre (n) /´li:tə/
  lít
 1736. label (n) (v)/leibl/
  nhãn; mác; dán nhãn; ghi mác
 1737. laboratory; lab (n) /ˈlæbrəˌtɔri/
  phòng thí nghiệm
 1738. labour (BrE) (NAmE labor) (n) /'leibз/
  lao động; công việc
 1739. lack (n) (v)/læk/
  sự thiếu; thiếu
 1740. lacking (adj) /'lækiη/
  ngu đần; ngây ngô
 1741. lady (n) /ˈleɪdi/
  người yêu; vợ; quý bà; tiểu thư
 1742. lake (n) /leik/
  hồ
 1743. lamp (n) /læmp/
  đèn
 1744. land (n) (v)/lænd/
  đất; đất canh tác; đất đai
 1745. landscape (n) /'lændskeip/
  phong cảnh
 1746. lane (n) /lein/
  đường nhỏ (làng; hẻm phố)
 1747. language (n) /ˈlæŋgwɪdʒ/
  ngôn ngữ
 1748. large (adj) /la:dʒ/
  rộng; lớn; to
 1749. largely (adv) /´la:dʒli/
  phong phú; ở mức độ lớn
 1750. last det.; (adv).; (n) (v)/lɑ:st/
  lầm cuối; sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng; rốt hết; kéo dài
 1751. late adj.; (adv) /leit/
  trễ; muộn
 1752. later (adv).; (adj) /leɪtə(r)/
  chậm hơn
 1753. latest adj.; (n) /leitist/
  muộn nhất; chậm nhất; gần đây nhất
 1754. latter adj.; (n) /´lætə/
  sau cùng; gần đây; mới đây
 1755. laugh (v) (n) /lɑ:f/
  cười; tiếng cười
 1756. launch (v) (n) /lɔ:ntʃ/
  hạ thủy (tàu); khai trương; sự hạ thủy; buổi giới thiệu sản phầm
 1757. law (n) /lo:/
  luật
 1758. lawyer (n) /ˈlɔyər ; ˈlɔɪər/
  luật sư
 1759. lay (v) /lei/
  xếp; đặt; bố trí
 1760. layer (n) /'leiə/
  lớp
 1761. lazy (adj) /'leizi/
  lười biếng
 1762. lead /li:d/
  (v) (n) lãnh đạo; dẫn dắt; sự lãnh đạo; sự hướng dẫn
 1763. leading (adj) /´li:diη/
  lãnh đạo; dẫn đầu
 1764. leader (n) /´li:də/
  người lãnh đạo; lãnh tụ
 1765. leaf (n) /li:f/
  lá cây; lá (vàng...)
 1766. league (n) /li:g/
  liên minh; liên hoàn
 1767. lean (v) /li:n/
  nghiêng; dựa; ỷ vào
 1768. learn (v) /
  lə:n/
 1769. least det.; pro(n) (adv) /li:st/
  tối thiểu; ít nhất
 1770. at least ít ra; ít nhất; chí ít
 1771. leather (n) /'leðə/
  da thuộc
 1772. leave (v) /li:v/
  bỏ đi; rời đi; để lại
 1773. leave out bỏ quên; bỏ sót
 1774. lecture (n) /'lekt∫ә(r)/
  bài diễn thuyết; bài thuyết trình; bài nói chuyện
 1775. left adj.; (adv).; (n) /left/
  bên trái; về phía trái
 1776. leg (n) /´leg/
  chân (người; thú; bà(n)..)
 1777. legal (adj) /ˈligəl/
  hợp pháp
 1778. legally (adv) /'li:gзlizm/
  hợp pháp
 1779. lemon (n) /´lemən/
  quả chanh
 1780. lend (v) /lend/
  cho vay; cho mượn
 1781. length (n) /leɳθ/
  chiều dài; độ dài
 1782. less det.; pro(n) (adv) /les/
  nhỏ bé; ít hơn; số lượng ít hơn
 1783. lesson (n) /'lesn/
  bài học
 1784. let (v) /lεt/
  cho phép; để cho
 1785. letter (n) /'letə/
  thư; chữ cái; mẫu tự
 1786. level (n) (adj)/'levl/
  trình độ; cấp; vị trí; bằng; ngang bằng
 1787. library (n) /'laibrəri/
  thư viện
 1788. licence (BrE) (NAmE license) (n) /ˈlaɪsəns/
  bằng; chứng chỉ; bằng cử nhân; sự cho phép
 1789. license (v) /'laisзns/
  cấp chứng chỉ; cấp bằng; cho phép
 1790. lid (n) /lid/
  nắp; vung (xoong; nồi..); mi mắt (eyelid)
 1791. lie (v) (n) /lai/
  nói dối; lời nói dối; sự dối trá
 1792. life (n) /laif/
  đời; sự sống
 1793. lift (v) (n) /lift/
  giơ lên; nhấc lên; sự nâng; sự nhấc lên
 1794. light (n)adj.; (v) /lait/
  ánh sáng; nhẹ; nhẹ nhàng; đốt; thắp sáng
 1795. lightly (adv) /´laitli/
  nhẹ nhàng
 1796. like prep.; (v) conj. /laik/
  giống như; thích; như
 1797. unlike prep.; (adj) /ʌn´laik/
  khác; không giống
 1798. likely adj.; (adv) /´laikli/
  có thể đúng; có thể xảy ra; có khả năng; có thể; chắc vậy
 1799. unlikely (adj) /ʌnˈlaɪkli/
  không thể xảy ra; không chắc xảy ra
 1800. limit (n) (v)/'limit/
  giới hạn; ranh giới; giới hạn; hạn chế
 1801. limited (adj) /ˈlɪmɪtɪd/
  hạn chế; có giới hạn
 1802. line (n) /lain/
  dây; đường; tuyến
 1803. link (n) (v)/lɪɳk/
  mắt xích; mối liên lạc; liên kết; kết nối
 1804. lip (n) /lip/
  môi
 1805. liquid (n) (adj)/'likwid/
  chất lỏng; lỏng; êm ái; du dương; không vững
 1806. list (n) (v)/list/
  danh sách; ghi vào danh sách
 1807. listen (to) (v) /'lisn/
  nghe; lắng nghe
 1808. literature (n) /ˈlɪtərətʃər/
  văn chương; văn học
 1809. litre (BrE) (NAmE liter) (n) (abbr. l) /´li:tə/
  lít
 1810. little adj.; det.; pro(n) (adv) /'lit(ә)l/
  nhỏ; bé; chút ít; không nhiều; một chút
 1811. a little det.; pro(n) nhỏ; một ít
 1812. live adj.; (adv) /liv/
  sống; hoạt động
 1813. live (v) /liv/
  sống
 1814. living (adj) /'liviŋ/
  sống; đang sống
 1815. lively (adj) /'laivli/
  sống; sinh động
 1816. load (n) (v)/loud/
  gánh nặng; vật nặng; chất; chở
 1817. unload (v) /ʌn´loud/
  cất gánh nặng; dỡ hàng
 1818. loan (n) /ləʊn/
  sự vay mượn
 1819. local (adj) /'ləʊk(ə)l/
  địa phương; bộ phận; cục bộ
 1820. locally (adv) /ˈloʊkəli/
  có tính chất địa phương; cục bộ
 1821. locate (v) /loʊˈkeɪt/
  xác định vị trí; định vị
 1822. located (adj) /loʊˈkeɪtid/
  định vị
 1823. location (n) /louk´eiʃən/
  vị trí; sự định vị
 1824. lock (v) (n) /lɔk/
  khóa; khóa
 1825. logic (n) /'lɔdʤik/
  lô gic
 1826. logical (adj) /'lɔdʤikəl/
  hợp lý; hợp logic
 1827. lonely (adj) /´lounli/
  cô đơn; bơ vơ
 1828. long adj.; (adv) /lɔɳ/
  dài; xa; lâu
 1829. look (v) (n) /luk/
  nhìn; cái nhìn
 1830. look after (especially BrE) trông nom; chăm sóc
 1831. look at nhìn; ngắm; xem
 1832. look for tìm kiếm
 1833. look forward to mong đợi cách hân hoan
 1834. loose (adj) /lu:s/
  lỏng; không chặt
 1835. loosely (adv) /´lu:sli/
  lỏng lẻo
 1836. lord (n) /lɔrd/
  Chúa; vua
 1837. lorry (n) (BrE) /´lɔ:ri/
  xe tải
 1838. lose (v) /lu:z/
  mất; thua; lạc
 1839. lost (adj) /lost/
  thua; mất
 1840. loss (n) /lɔs ; lɒs/
  sự mất; sự thua
 1841. lot: a lot (of) (also lots (of)) pro (n)det.; (adv) /lɒt/
  số lượng lớn; rất nhiều
 1842. loud adj.; (adv) /laud/
  to; inh ỏi; ầm ĩ; to; lớn (nói)
 1843. loudly (adv) /'laudili/
  ầm ĩ; inh ỏi
 1844. love (n) (v)/lʌv/
  tình yêu; lòng yêu thương; yêu; thích
 1845. lovely (adj) /ˈlʌvli/
  đẹp; xinh xắn; có duyên
 1846. lover (n) /´lʌvə/
  người yêu; người tình
 1847. low adj.; (adv) /lou/
  thấp; bé; lùn
 1848. loyal (adj) /'lɔiəl/
  trung thành; trung kiên
 1849. luck (n) /lʌk/
  may mắn; vận may
 1850. lucky (adj) /'lʌki/
  gặp may; gặp may mắn; hạnh phúc
 1851. unlucky (adj) /ʌn´lʌki/
  không gặp may; bất hạnh
 1852. luggage (n) (especially BrE) /'lʌgiʤ/
  hành lý
 1853. lump (n) /lΛmp/
  cục; tảng; miếng; cái bướu
 1854. lunch (n) /lʌntʃ/
  bữa ăn trưa
 1855. lung (n) /lʌη/
  phổi
 1856. machine (n) /mə'ʃi:n/
  máy; máy móc
 1857. machinery (n) /mə'ʃi:nəri/
  máy móc; thiết bị
 1858. mad (adj) /mæd/
  điên; mất trí; bực điên người
 1859. magazine (n) /;mægə'zi:n/
  tạp chí
 1860. magic (n) (adj)/'mæʤik/
  ma thuật; ảo thuật; (thuộc) ma thuật; ảo thuật
 1861. mail (n) (v)/meil/
  thư từ; bưu kiện; gửi qua bưu điện
 1862. main (adj) /mein/
  chính; chủ yếu; trọng yếu nhất
 1863. mainly (adv) /´meinli/
  chính; chủ yếu; phần lớn
 1864. maintain (v) /mein´tein/
  giữ gìn; duy trì; bảo vệ
 1865. major (adj) /ˈmeɪdʒər/
  lớn; nhiều hơn; trọng đại; chủ yếu
 1866. majority (n) /mə'dʒɔriti/
  phần lớn; đa số; ưu thế
 1867. make (v) (n) /meik/
  làm; chế tạo; sự chế tạo
 1868. make sth up làm thành; cấu thành; gộp thành
 1869. make-up (n) /´meik¸ʌp/
  đồ hóa trang; son phấn
 1870. male adj.; (n) /meil/
  trai; trống; đực; con trai; đàn ông; con trống; đực
 1871. mall (n) (especially NAmE) /mɔ:l/
  búa
 1872. man (n) /mæn/
  con người; đàn ông
 1873. manage (v) /'mæniʤ/
  quản lý; trông nom; điều khiển
 1874. management (n) /'mænidʒmənt/
  sự quản lý; sự trông nom; sự điều khiển
 1875. manager (n) /ˈmænɪdʒər/
  người quản lý; giám đốc
 1876. manner (n) /'mænз/
  cách; lối; kiểu; dáng; vẻ; thái độ
 1877. manufacture (v) (n) /;mænju'fæktʃə/
 1878. manufacturing (n) /¸mænju´fæktʃəriη/
  sự sản xuất; sự chế tạo
 1879. manufacturer (n) /¸mæni´fæktʃərə/
  người chế tạo; người sản xuất
 1880. many det.; pro(n) /'meni/
  nhiều
 1881. map (n) /mæp/
  bản đồ
 1882. March (n) (abbr. Mar.) /mɑ:tʃ/
  tháng ba
 1883. march (v) (n) diễu hành; hành quân; cuộc hành quân; cuộc diễu hành
 1884. mark (n) (v)/mɑ:k/
  dấu; nhãn; nhãn mác; đánh dấu; ghi dấu
 1885. market (n) /'mɑ:kit/
  chợ; thị trường
 1886. marketing (n) /'mα:kitiη/
  ma-kết-tinh
 1887. marriage (n) /ˈmærɪdʒ/
  sự cưới xin; sự kết hôn; lễ cưới
 1888. marry (v) /'mæri/
  cưới (vợ); lấy (chồng)
 1889. married (adj) /´mærid/
  cưới; kết hôn
 1890. mass (n) (adj)/mæs/
  khối; khối lượng; quần chúng; đại chúng
 1891. massive (adj) /'mæsiv/
  to lớn; đồ sộ
 1892. master (n) /'mɑ:stə/
  chủ; chủ nhân; thầy giáo; thạc sĩ
 1893. match (n) (v)/mætʃ/
  trận thi đấu; đối thủ; địch thủ; đối chọi; sánh được
 1894. matching (adj) /´mætʃiη/
  tính địch thù; thi đấu
 1895. mate (n) (v)/meit/
  bạn; bạn nghề; giao phối
 1896. material (n) (adj)/mə´tiəriəl/
  nguyên vật liệu; vật chất; hữu hình
 1897. mathematics (also maths BrE; math NAmE) (n) /;mæθi'mætiks/
  toán học; môn toán
 1898. matter (n) (v)/'mætə/
  chất; vật chất; có ý nghĩa; có tính chất quan trọng
 1899. maximum adj.; (n) /´mæksiməm/
  cực độ; tối đa; trị số cực đại; lượng cực đại; cực độ
 1900. may modal (v) /mei/
  có thể; có lẽ
 1901. May (n) /mei/
  tháng 5
 1902. maybe (adv) /´mei¸bi:/
  có thể; có lẽ
 1903. mayor (n) /mɛə/
  thị trưởng
 1904. me pro(n) /mi:/
  tôi; tao; tớ
 1905. meal (n) /mi:l/
  bữa ăn
 1906. mean (v) /mi:n/
  nghĩa; có nghĩa là
 1907. meaning (n) /'mi:niɳ/
  ý; ý nghĩa
 1908. means (n) /mi:nz/
  của cải; tài sản; phương tiện
 1909. by means of bằng phương tiện
 1910. meanwhile (adv) /miː(n)waɪl/
  trong lúc đó; trong lúc ấy
 1911. measure (v) (n) /'meʤə/
  đo; đo lường; sự đo lường; đơn vị đo lường
 1912. measurement (n) /'məʤəmənt/
  sự đo lường; phép đo
 1913. meat (n) /mi:t/
  thịt
 1914. media (n) /´mi:diə/
  phương tiện truyền thông đại chúng
 1915. medical (adj) /'medikə/
  (thuộc) y học
 1916. medicine (n) /'medisn/
  y học; y khoa; thuốc
 1917. medium adj.; (n) /'mi:djəm/
  trung bình; trung; vừa; sự trung gian; sự môi giới
 1918. meet (v) /mi:t/
  gặp; gặp gỡ
 1919. meeting (n) /'mi:tiɳ/
  cuộc mít tinh; cuộc biểu tình
 1920. melt (v) /mɛlt/
  tan ra; chảy ra; làm tan chảy ra
 1921. member (n) /'membə/
  thành viên; hội viên
 1922. membership (n) /'membəʃip/
  tư cách hội viên; địa vị hội viên
 1923. memory (n) /'meməri/
  bộ nhớ; trí nhớ; kỉ niệm
 1924. in memory of sự tưởng nhớ
 1925. mental (adj) /'mentl/
  (thuộc) trí tuệ; trí óc; mất trí
 1926. mentally (adv) /´mentəli/
  về mặt tinh thần
 1927. mention (v) /'menʃn/
  kể ra; nói đến; đề cập
 1928. menu (n) /'menju/
  thực đơn
 1929. mere (adj) /miə/
  chỉ là
 1930. merely (adv) /'miәli/
  chỉ; đơn thuần
 1931. mess (n) /mes/
  tình trạng bừa bộn; tình trạng lộn xộn; người nhếch nhác; bẩn thỉu
 1932. message (n) /ˈmɛsɪdʒ/
  tin nhắn; thư tín; điện thông báo; thông điệp
 1933. metal (n) /'metl/
  kim loại
 1934. method (n) /'meθəd/
  phương pháp; cách thức
 1935. metre (BrE) (NAmE meter) (n) /´mi:tə/
  mét
 1936. mid- combining form tiền tố: một nửa
 1937. midday (n) /´mid´dei/
  trưa; buổi trưa
 1938. middle (n) (adj)/'midl/
  giữa; ở giữa
 1939. midnight (n) /'midnait/
  nửa đêm; 12h đêm
 1940. might modal (v) /mait/
  qk. may có thể; có lẽ
 1941. mild (adj) /maɪld/
  nhẹ; êm dịu; ôn hòa
 1942. mile (n) /mail/
  dặm (đo lường)
 1943. military (adj) /'militəri/
  (thuộc) quân đội; quân sự
 1944. milk (n) /milk/
  sữa
 1945. milligram (BrE also milligramme) (n) (abbr. mg) /´mili¸græm/
  mi-li-gam
 1946. millimetre (NAmE millimeter) (n) (abbr. mm) /´mili¸mi:tə/
  mi-li-met
 1947. mind (n) (v)/maid/
  tâm trí; tinh thần; trí tuệ; chú ý; để ý; chăm sóc; quan tâm
 1948. mine pro (n)(n) của tôi
 1949. mineral (n) (adj)/ˈmɪnərəl ; ˈmɪnrəl/
  công nhân; thợ mỏ; khoáng
 1950. minimum adj.; (n) /'miniməm/
  tối thiểu; số lượng tối thiểu; mức tối thiểu
 1951. minister (n) /´ministə/
  bộ trưởng
 1952. ministry (n) /´ministri/
  bộ
 1953. minor (adj) /´mainə/
  nhỏ hơn; thứ yếu; không quan trọng
 1954. minority (n) /mai´nɔriti/
  phần ít; thiểu số
 1955. minute (n) /'minit/
  phút
 1956. mirror (n) /ˈmɪrər/
  gương
 1957. miss (v) (n) /mis/
  lỡ; trượt; sự trượt; sự thiếu vắng
 1958. Miss (n) /mis/
  cô gái; thiếu nữ
 1959. missing (adj) /´misiη/
  vắng; thiếu; thất lạc
 1960. mistake (n) (v)/mis'teik/
  lỗi; sai lầm; lỗi lầm; phạm lỗi; phạm sai lầm
 1961. mistaken (adj) /mis´teiken/
  sai lầm; hiểu lầm
 1962. mix (v) (n) /miks/
  pha; trộn lẫn; sự pha trộn
 1963. mixed (adj) /mikst/
  lẫn lộn; pha trộn
 1964. mixture (n) /ˈmɪkstʃər/
  sự pha trộn; sự hỗn hợp
 1965. mobile (adj) /'məʊbail; 'məʊbi:l/
  chuyển động; di động
 1966. mobile phone (also mobile) (n) (BrE) điện thoại đi động
 1967. model (n) /ˈmɒdl/
  mẫu; kiểu mẫu
 1968. modern (adj) /'mɔdən/
  hiện đại; tân tiến
 1969. mum (n) /mʌm/
  mẹ
 1970. moment (n) /'məum(ə)nt/
  chốc; lát
 1971. Monday (n) (abbr. Mo(n)) /'mʌndi/
  thứ 2
 1972. money (n) /'mʌni/
  tiền
 1973. monitor (n) (v)/'mɔnitə/
  lớp trưởng; màn hình máy tính; nghe; ghi phát thanh; giám sát
 1974. month (n) /mʌnθ/
  tháng
 1975. mood (n) /mu:d/
  lối; thức; điệu
 1976. moon (n) /mu:n/
  mặt trăng
 1977. moral (adj) /ˈmɔrəl ; ˈmɒrəl/
  (thuộc) đạo đức; luân lý; phẩm hạnh; có đạo đức
 1978. morally (adv) có đạo đức
 1979. more det.; pro(n) (adv) /mɔ:/
  hơn; nhiều hơn
 1980. moreover (adv) /mɔ:´rouvə/
  hơn nữa; ngoài ra; vả lại
 1981. morning (n) /'mɔ:niɳ/
  buổi sáng
 1982. most det.; pro(n) (adv) /moust/
  lớn nhất; nhiều nhất; nhất; hơn cả
 1983. mostly (adv) /´moustli/
  hầu hết; chủ yếu là
 1984. mother (n) /'mΔðз/
  mẹ
 1985. motion (n) /´mouʃən/
  sự chuyển động; sụ di động
 1986. motor (n) /´moutə/
  động cơ mô tô
 1987. motorcycle (BrE also motorbike) (n) /'moutə;saikl/
  xe mô tô
 1988. mount (v) (n) /maunt/
  leo; trèo; núi
 1989. mountain (n) /ˈmaʊntən/
  núi
 1990. mouse (n) /maus - mauz/
  chuột
 1991. mouth (n) /mauθ - mauð/
  miệng
 1992. move (v) (n) /mu:v/
  di chuyển; chuyển động; sự di chuyển; sự chuyển động
 1993. moving (adj) /'mu:viɳ/
  động; hoạt động
 1994. movement (n) /'mu:vmənt/
  sự chuyển động; sự hoạt động; cử động; động tác
 1995. movie (n) (especially NAmE) /´mu:vi/
  phim xi nê
 1996. movie theater (n) (NAmE) rạp chiếu phim
 1997. Mr (BrE) (also Mr. NAmE; BrE) abbr.
 1998. Mrs (BrE) (also Mrs. NAmE; BrE) abbr.
 1999. Ms (BrE) (also Ms. NAmE; BrE) abbr.
 2000. much det.; pro(n) (adv) /mʌtʃ/
  nhiều; lắm
 2001. mud (n) /mʌd/
  bùn
 2002. multiply (v) /'mʌltiplai/
  nhân lên; làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở
 2003. mum (BrE) (NAmE mom) (n) /mʌm/
  mẹ
 2004. murder (n) (v)/'mə:də/
  tội giết người; tội ám sát; giết người; ám sát
 2005. muscle (n) /'mʌsl/
  cơ; bắp thịt
 2006. museum (n) /mju:´ziəm/
  bảo tàng
 2007. music (n) /'mju:zik/
  nhạc; âm nhạc
 2008. musical (adj) /ˈmyuzɪkəl/
  (thuộc) nhạc; âm nhạc; du dương; êm ái
 2009. musician (n) /mju:'ziʃn/
  nhạc sĩ
 2010. must modal (v) /mʌst/
  phải; cần; nên làm
 2011. my det. /mai/
  của tôi
 2012. myself pro(n) /mai'self/
  tự tôi; chính tôi
 2013. mysterious (adj) /mis'tiəriəs/
  thần bí; huyền bí; khó hiểu
 2014. mystery (n) /'mistəri/
  điều huyền bí; điều thần bí
 2015. nail (n) /neil/
  móng (tay; chân) móng vuốt
 2016. naked (adj) /'neikid/
  trần; khỏa thân; trơ trụi
 2017. name (n) (v)/neim/
  tên; đặt tên; gọi tên
 2018. narrow (adj) /'nærou/
  hẹp; chật hẹp
 2019. nation (n) /'nei∫n/
  dân tộc; quốc gia
 2020. national (adj) /'næʃən(ə)l/
  (thuộc) quốc gia; dân tộc
 2021. natural (adj) /'nætʃrəl/
  (thuộc) tự nhiên; thiên nhiên
 2022. naturally (adv) /'næt∫rəli/
  vốn; tự nhiên; đương nhiên
 2023. nature (n) /'neitʃə/
  tự nhiên; thiên nhiên
 2024. navy (n) /'neivi/
  hải quân
 2025. near adj.; (adv).; prep. /niə/
  gần; cận; ở gần
 2026. nearby adj.; (adv) /´niə¸bai/
  gần
 2027. nearly (adv) /´niəli/
  gần; sắp; suýt
 2028. neat (adj)/ni:t/
  sạch; ngăn nắp; rành mạch
 2029. neatly (adv) /ni:tli/
  gọn gàng; ngăn nắp
 2030. necessary (adj) /'nesəseri/
  cần; cần thiết; thiết yếu
 2031. necessarily (adv) /´nesisərili/
  tất yếu; nhất thiết
 2032. unnecessary (adj) /ʌn'nesisəri/
  không cần thiết; không mong muốn
 2033. neck (n) /nek/
  cổ
 2034. need (v) modal (v) (n) /ni:d/
  cần; đòi hỏi; sự cần
 2035. needle (n) /´ni:dl/
  cái kim; mũi nhọn
 2036. negative (adj) /´negətiv/
  phủ định
 2037. neighbour (BrE) (NAmE neighbor) (n) /'neibə/
  hàng xóm
 2038. neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) (n) /´neibəhud/
  hàng xóm; làng giềng
 2039. neither det.; pro(n) (adv) /'naiðə/
  không này mà cũng không kia
 2040. nephew (n) /´nevju:/
  cháu trai (con anh; chị; em)
 2041. nerve (n) /nɜrv/
  khí lực; thần kinh; can đảm
 2042. nervous (adj) /ˈnɜrvəs/
  hoảng sợ; dễ bị kích thích; hay lo lắng
 2043. nervously (adv) /'nз:vзstli/
  bồn chồn; lo lắng
 2044. nest (n) (v)/nest/
  tổ; ổ; làm tổ
 2045. net (n) /net/
  lưới; mạng
 2046. network (n) /'netwə:k/
  mạng lưới; hệ thống
 2047. never (adv) /'nevə/
  không bao giờ; không khi nào
 2048. nevertheless (adv) /;nevəðə'les/
  tuy nhiên; tuy thế mà
 2049. new (adj) /nju:/
  mới; mới mẻ; mới lạ
 2050. newly (adv) /´nju:li/
  mới
 2051. news (n) /nju:z/
  tin; tin tức
 2052. newspaper (n) /'nju:zpeipə/
  báo
 2053. next adj.; (adv).; (n) /nekst/
  sát; gần; bên cạnh; lần sau; tiếp nữa
 2054. next to prep. gần
 2055. nice (adj) /nais/
  đẹp; thú vị; dễ chịu
 2056. nicely (adv) /´naisli/
  thú vị; dễ chịu
 2057. niece (n) /ni:s/
  cháu gái
 2058. night (n) /nait/
  đêm; tối
 2059. no exclamation; det. /nou/
  không
 2060. nobody (also no one) pro(n) /'noubədi/
  không ai; không người nào
 2061. noise (n) /nɔiz/
  tiếng ồn; sự huyên náo
 2062. noisy (adj) /´nɔizi/
  ồn ào; huyên náo
 2063. noisily (adv) /´nɔizili/
  ồn ào; huyên náo
 2064. non- prefix
 2065. none pro(n) /nʌn/
  không ai; không người; vật gì
 2066. nonsense (n) /´nɔnsəns/
  lời nói vô lý; vô nghĩa
 2067. nor conj.; (adv) /no:/
  cũng không
 2068. normal adj.; (n) /'nɔ:məl/
  thường; bình thường; tình trạng bình thường
 2069. normally (adv) /'no:mзli/
  thông thường; như thường lệ
 2070. north (n)adj.; (adv) /nɔ:θ/
  phía bắc; phương bắc
 2071. northern (adj) /'nɔ:ðən/
  Bắc
 2072. nose (n) /nouz/
  mũi
 2073. not (adv) /nɔt/
  không
 2074. note (n) (v)/nout/
  lời ghi; lời ghi chép; ghi chú; ghi chép
 2075. nothing pro(n) /ˈnʌθɪŋ/
  không gì; không cái gì
 2076. notice (n) (v)/'nәƱtis/
  thông báo; yết thị; chú ý; để ý; nhận biết
 2077. take notice of chú ý
 2078. noticeable (adj) /ˈnoʊtɪsəbəl/
  đáng chú ý; đáng để ý
 2079. novel (n) /ˈnɒvəl/
  tiểu thuyết; truyện
 2080. November (n) (abbr. Nov.) /nou´vembə/
  tháng 11
 2081. now (adv) /nau/
  bây giờ; hiện giờ; hiện nay
 2082. nowhere (adv) /´nou¸wɛə/
  không nơi nào; không ở đâu
 2083. nuclear (adj) /'nju:kliз/
  (thuộc) hạt nhân
 2084. number (abbr. No.; no.) (n) /´nʌmbə/
  số
 2085. nurse (n) /nə:s/
  y tá
 2086. nut (n) /nʌt/
  quả hạch; đầu
 2087. obey (v) /o'bei/
  vâng lời; tuân theo; tuân lệnh
 2088. object (n) (v)/(n) ˈɒbdʒɪkt; ˈɒbdʒɛkt ;(v) əbˈdʒɛkt/
  vật; vật thể; phản đối; chống lại
 2089. objective (n) (adj)/əb´dʒektiv/
  mục tiêu; mục đích; (thuộc) mục tiêu; khách quan
 2090. observation (n) /obzә:'vei∫(ә)n/
  sự quan sát; sự theo dõi
 2091. observe (v) /əbˈzə:v/
  quan sát; theo dõi
 2092. obtain (v) /əb'tein/
  đạt được; giành được
 2093. obvious (adj) /'ɒbviəs/
  rõ ràng; rành mạch; hiển nhiên
 2094. obviously (adv) /'ɔbviəsli/
  một cách rõ ràng; có thể thấy được
 2095. occasion (n) /əˈkeɪʒən/
  dịp; cơ hội
 2096. occasionally (adv) /з'keiЗnзli/
  thỉnh thoảng; đôi khi
 2097. occupy (v) /'ɔkjupai/
  giữ; chiếm lĩnh; chiếm giữ
 2098. occupied (adj) /'ɔkjupaid/
  đang sử dụng; đầy (người)
 2099. occur (v) /ə'kə:/
  xảy ra; xảy đến; xuất hiện
 2100. ocean (n) /'əuʃ(ə)n/
  đại dương
 2101. o’clock (adv) /klɔk/
  đúng giờ
 2102. October (n) (abbr. Oct.) /ɔk´toubə/
  tháng 10
 2103. odd (adj) /ɔd/
  kỳ quặc; kỳ cục; lẻ (số)
 2104. oddly (adv) /´ɔdli/
  kỳ quặc; kỳ cục; lẻ (số)
 2105. of prep. /ɔv/
  or /əv/
 2106. off (adv).; prep. /ɔ:f/
  tắt; khỏi; cách; rời
 2107. offence (BrE) (NAmE offense) (n) /ə'fens/
  sự vi phạm; sự phạm tội
 2108. offend (v) /ə´fend/
  xúc phạm; làm bực mình; làm khó chịu
 2109. offensive (adj) /ə´fensiv/
  sự tấn công; cuộc tấn công
 2110. offer (v) (n) /´ɔfə/
  biếu; tặng; cho; sự trả giá
 2111. office (n) /'ɔfis/
  cơ quan; văn phòng; bộ
 2112. officer (n) /´ɔfisə/
  viên chức; cảnh sát; sĩ quan
 2113. official adj.; (n) /ə'fiʃəl/
  (thuộc) chính quyền; văn phòng; viên chức; công chức
 2114. officially (adv) /ə'fi∫əli/
  một cách trịnh trọng; một cách chính thức
 2115. often (adv) /'ɔ:fn/
  thường; hay; luôn
 2116. oh exclamation /ou/
  chao; ôi chao; chà; này..
 2117. oil (n) /ɔɪl/
  dầu
 2118. OK (also okay) exclamation; adj.; (adv) /əʊkei/
  đồng ý; tán thành
 2119. old (adj) /ould/
  già
 2120. old-fashioned (adj) lỗi thời
 2121. on prep.; (adv) /on/
  trên; ở trên; tiếp tục; tiếp diễn
 2122. once (adv).; conj. /wʌns/
  một lần; khi mà; ngay khi; một khi
 2123. one number; det.; pro(n) /wʌn/
  một; một người; một vật nào đó
 2124. each other nhau; lẫn nhau
 2125. onion (n) /ˈʌnjən/
  củ hành
 2126. only adj.; (adv) /'ounli/
  chỉ có 1; duy nhất; chỉ; mới
 2127. onto prep. /´ɔntu/
  về phía trên; lên trên
 2128. open adj.; (v) /'oupən/
  mở; ngỏ; mở; bắt đầu; khai mạc
 2129. openly (adv) /´oupənli/
  công khai; thẳng thắn
 2130. opening (n) /´oupniη/
  khe hở; lỗ; sự bắt đầu; sự khai mạc; lễ khánh thành
 2131. operate (v) /'ɔpəreit/
  hoạt động; điều khiển
 2132. operation (n) /;ɔpə'reiʃn/
  sự hoạt động; quá trình hoạt động
 2133. opinion (n) /ə'pinjən/
  ý kiến; quan điểm
 2134. opponent (n) /əpəʊ.nənt/
  địch thủ; đối thủ; kẻ thù
 2135. opportunity (n) /ˌɒpərˈtunɪti ; ˌɒpərˈtyunɪti/
  cơ hội; thời cơ
 2136. oppose (v) /əˈpoʊz/
  đối kháng; đối chọi; đối lập; chống đối; phản đối
 2137. opposing (adj) /з'pouziη/
  tính đối kháng; đối chọi
 2138. opposed to /ə´pouzd/
  chống lại; phản đối
 2139. opposite adj.; (adv).; (n)prep. /'ɔpəzit/
  đối nhau; ngược nhau; trước mặt; đối diện; điều trái ngược
 2140. opposition (n) /¸ɔpə´ziʃən/
  sự đối lập; sự đối nhau; sự chống lại; sự phản đối; phe đối lập
 2141. option (n) /'ɔpʃn/
  sự lựa chọn
 2142. orange (n) (adj)/ɒrɪndʒ/
  quả cam; có màu da cam
 2143. order (n) (v)/'ɔ:də/
  thứ; bậc; ra lệnh
 2144. in order to hợp lệ
 2145. ordinary (adj) /'o:dinәri/
  thường; thông thường
 2146. organ (n) /'ɔ:gən/
  đàn óoc gan
 2147. organization (BrE also -isation) (n) /;ɔ:gənai'zeiʃn/
  tổ chức; cơ quan; sự tổ chức
 2148. organize (BrE also -ise) (v) /´ɔ:gə¸naiz/
  tổ chức; thiết lập
 2149. organized (adj) /'o:gзnaizd/
  có trật tự; ngăn nắp; được sắp xếp; được tổ chức
 2150. origin (n) /'ɔridӡin/
  gốc; nguồn gốc; căn nguyên
 2151. original adj.; (n) /ə'ridʒənl/
  (thuộc) gốc; nguồn gốc; căn nguyên; nguyên bản
 2152. originally (adv) /ə'ridʒnəli/
  một cách sáng tạo; mới mẻ; độc đáo; khởi đầu; đầu tiên
 2153. other adj.; pro(n) /ˈʌðər/
  khác
 2154. otherwise (adv) /´ʌðə¸waiz/
  khác; cách khác; nếu không thì...; mặt khác
 2155. ought to modal (v) /ɔ:t/
  phải; nên; hẳn là
 2156. our det. /auə/
  của chúng ta; thuộc chúng ta; của chúng tôi; của chúng mình
 2157. ours pro(n) /auəz/
  của chúng ta; thuộc chúng ta; của chúng tôi; của chúng mình
 2158. ourselves pro(n) /´awə´selvz/
  bản thân chúng ta; bản thân chúng tôi; bản thân chúng mình; tự chúng mình
 2159. out (of) (adv).; prep. /aut/
  ngoài; ở ngoài; ra ngoài
 2160. outdoors (adv) /¸aut´dɔ:z/
  ở ngoài trời; ở ngoài nhà
 2161. outdoor (adj) /'autdɔ:/
  ngoài trời; ở ngoài
 2162. outer (adj) outer ở phía ngoài; ở xa hơn
 2163. outline (v) (n) /´aut¸lain/
  vẽ; phác tảo; đường nét; hình dáng; nét ngoài
 2164. output (n) /'autput/
  sự sản xuất; sản phẩm; sản lượng
 2165. outside (n)adj.; prep.; (adv) /'aut'said/
  bề ngoài; bên ngoài; ở ngoài; ngoài
 2166. outstanding (adj) /¸aut´stændiη/
  nổi bật; đáng chú ý; còn tồn lại
 2167. oven (n) /ʌvn/
  lò (nướng)
 2168. over (adv).; prep. /'ouvə/
  bên trên; vượt qua; lên; lên trên
 2169. overall adj.; (adv) /
  (adv) ˈoʊvərˈɔl ; (adj) ˈoʊvərˌɔl/
 2170. overcome (v) /ˌoʊvərˈkʌm/
  thắng; chiến thắng; khắc phục; đánh bại (khó khăn)
 2171. owe (v) /ou/
  nợ; hàm ơn; có được (cái gì)
 2172. own adj.; pro (n) (v)/oun/
  của chính mình; tự mình; nhận; nhìn nhận
 2173. owner (n) /´ounə/
  người chủ; chủ nhân
 2174. pace (n) /peis/
  bước chân; bước
 2175. pack (v) (n) /pæk/
  gói; bọc; bó; gói
 2176. package (n) (v)/pæk.ɪdʒ/
  gói đồ; bưu kiện; đóng gói; đóng kiện
 2177. packaging (n) /"pækidzŋ/
  bao bì
 2178. packet (n) /'pækit/
  gói nhỏ
 2179. page (n) (abbr. p) /peidʒ/
  trang (sách)
 2180. pain (n) /pein/
  sự đau đớn; sự đau khổ
 2181. painful (adj) /'peinful/
  đau đớn; đau khổ
 2182. paint (n) (v)/peint/
  sơn; vôi màu; sơn; quét sơn
 2183. painting (n) /'peintiɳ/
  sự sơn; bức họa; bức tranh
 2184. painter (n) /peintə/
  họa sĩ
 2185. pair (n) /pɛə/
  đôi; cặp
 2186. palace (n) /ˈpælɪs/
  cung điện; lâu đài
 2187. pale (adj) /peil/
  taí; nhợt
 2188. pan (n) /pæn - pɑ:n/
  xoong; chảo
 2189. panel (n) /'pænl/
  ván ô (cửa; tường); pa nô
 2190. pants (n) /pænts/
  quần lót; đùi
 2191. paper (n) /´peipə/
  giấy
 2192. parallel (adj) /'pærəlel/
  song song; tương đương
 2193. parent (n) /'peərənt/
  cha; mẹ
 2194. park (n) (v)/pa:k/
  công viên; vườn hoa; khoanh vùng thành công viên
 2195. parliament (n) /'pɑ:ləmənt/
  nghi viện; quốc hội
 2196. part (n) /pa:t/
  phần; bộ phận
 2197. take part (in) tham gia (vào)
 2198. particular (adj) /pə´tikjulə/
  riêng biệt; cá biệt
 2199. particularly (adv) /pə´tikjuləli/
  một cách đặc biệt; cá biệt; riêng biệt
 2200. partly (adv) /´pa:tli/
  đến chừng mực nào đó; phần nào đó
 2201. partner (n) /'pɑ:tnə/
  đối tác; cộng sự
 2202. partnership (n) /´pa:tnəʃip/
  sự chung phần; sự cộng tác
 2203. party (n) /ˈpɑrti/
  tiệc; buổi liên hoan; đảng
 2204. pass (v) /´pa:s/
  qua; vượt qua; ngang qua
 2205. passing (n) (adj)/´pa:siη/
  sự đi qua; sự trôi qua; thoáng qua; ngắn ngủi
 2206. passage (n) /ˈpæsɪdʒ/
  sự đi qua; sự trôi qua; hành lang
 2207. passenger (n) /'pæsindʤə/
  hành khách
 2208. passport (n) /´pa:spɔ:t/
  hộ chiếu
 2209. past adj.; (n)prep.; (adv) /pɑ:st/
  quá khứ; dĩ vãng; quá; qua
 2210. path (n) /pɑ:θ/
  đường mòn; hướng đi
 2211. patience (n) /´peiʃəns/
  tính kiên nhẫn; nhẫn nại; kiên trì; sự chịu đựng
 2212. patient (n) (adj)/'peiʃənt/
  bệnh nhân; kiên nhẫn; nhẫn nại; bền chí
 2213. pattern (n) /'pætə(r)n/
  mẫu; khuôn mẫu
 2214. pause (v) (n) /pɔ:z/
  tạm nghỉ; dừng; sự tạm nghỉ; sự tạm ngừng
 2215. pay (v) (n) /pei/
  trả; thanh toán; nộp; tiền lương
 2216. payment (n) /'peim(ə)nt/
  sự trả tiền; số tiền trả; tiền bồi thường
 2217. peace (n) /pi:s/
  hòa bình; sự hòa thuận
 2218. peaceful (adj) /'pi:sfl/
  hòa bình; thái bình; yên tĩnh
 2219. peak (n) /pi:k/
  lưỡi trai; đỉnh; chóp
 2220. pen (n) /pen/
  bút
 2221. pence (n) /pens/
  đồng xu
 2222. penny /´peni/
  đồng xu
 2223. pencil (n) /´pensil/
  bút chì
 2224. penny (n) (abbr. p) /´peni/
  số tiền
 2225. pension (n) /'penʃn/
  tiền trợ cấp; lương hưu
 2226. people (n) /ˈpipəl/
  dân tộc; dòng giống; người
 2227. pepper (n) /´pepə/
  hạt tiêu; cây ớt
 2228. per prep. /pə:/
  cho mỗi
 2229. per cent (NAmE usually percent) (n)adj.; (adv) phần trăm
 2230. perfect (adj) /
  pə'fekt/
 2231. perfectly (adv) /´pə:fiktli/
  một cách hoàn hảo
 2232. perform (v) /pə´fɔ:m/
  biểu diễn; làm; thực hiện
 2233. performance (n) /pə'fɔ:məns/
  sự làm; sự thực hiện; sự thi hành; sự biểu diễn
 2234. performer (n) /pə´fɔ:mə/
  người biểu diễn; người trình diễn
 2235. perhaps (adv) /pə'hæps/
  có thể; có lẽ
 2236. period (n) /'piəriəd/
  kỳ; thời kỳ; thời gian; thời đại
 2237. permanent (adj) /'pə:mənənt/
  lâu dài; vĩnh cửu; thường xuyên
 2238. permanently (adv) /'pə:mənəntli/
  cách thường xuyên; vĩnh cửu
 2239. permission (n) /pə'miʃn/
  sự cho phép; giấy phép
 2240. permit (v) /'pə:mit/
  cho phép; cho cơ hội
 2241. person (n) /ˈpɜrsən/
  con người; người
 2242. personal (adj) /'pə:snl/
  cá nhân; tư; riêng tư
 2243. personally (adv) /´pə:sənəli/
  đích thân; bản thân; về phần rôi; đối với tôi
 2244. personality (n) /pə:sə'næləti/
  nhân cách; tính cách; nhân phẩm; cá tính
 2245. persuade (v) /pə'sweid/
  thuyết phục
 2246. pet (n) /pet/
  cơn nóng giận; vật cưng; người được yêu thích
 2247. petrol (n) (BrE) /ˈpɛtrəl/
  xăng dầu
 2248. phase (n) /feiz/
  tuần trăng; giai đoạn; thời kỳ
 2249. philosophy (n) /fɪˈlɒsəfi/
  triết học; triết lý
 2250. photocopy (n) (v)/´foutə¸kɔpi/
  bản sao chụp; sao chụp
 2251. photograph (n) (v) (also photo (n)) /´foutə¸gra:f/
  ảnh; bức ảnh; chụp ảnh
 2252. photographer (n) /fə´tɔgrəfə/
  thợ chụp ảnh; nhà nhiếp ảnh
 2253. photography (n) /fə´tɔgrəfi/
  thuật chụp ảnh; nghề nhiếp ảnh
 2254. phrase (n) /freiz/
  câu; thành ngữ; cụm từ
 2255. physical (adj) /´fizikl/
  vật chất; (thuộc) cơ thể; thân thể
 2256. physically (adv) /´fizikli/
  về thân thể; theo luật tự nhiên
 2257. physics (n) /'fiziks/
  vật lý học
 2258. piano (n) /'pjænou/
  đàn pianô; dương cầm
 2259. pick (v) /pik/
  cuốc (đất); đào; khoét (lỗ)
 2260. pick sth up cuốc; vỡ; xé
 2261. picture (n) /'piktʃə/
  bức vẽ; bức họa
 2262. piece (n) /pi:s/
  mảnh; mẩu; đồng tiền
 2263. pig (n) /pig/
  con lợn
 2264. pile (n) (v)/paɪl/
  cọc; chồng; đống; pin; đóng cọc; chất chồng
 2265. pill (n) /´pil/
  viên thuốc
 2266. pilot (n) /´paiələt/
  phi công
 2267. pin (n) (v)/pin/
  đinh ghim; ghim.; kẹp
 2268. pink adj.; (n) /piηk/
  màu hồng; hoa cẩm chướng; tình trạng tốt; hoàn hảo
 2269. pint (n) (abbr. pt) /paint/
  Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0; 58 lít; ở Mỹ bằng 0; 473 lít); panh; lít (bia; sữa) a pint of beer + một panh bia
 2270. pipe (n) /paip/
  ống dẫn (khí; nước...)
 2271. pitch (n) /pit∫/
  sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín
 2272. pity (n) /´piti/
  lòng thương hại; điều đáng tiếc; đáng thương
 2273. place (n) (v)/pleis/
  nơi; địa điểm; quảng trường
 2274. take place xảy ra; được cử hành; được tổ chức
 2275. plain (adj) /plein/
  ngay thẳng; đơn giản; chất phác
 2276. plan (n) (v)/plæn/
  bản đồ; kế hoạch; vẽ bản đồ; lập kế hoạch; dự kiến
 2277. planning (n) /plænniη/
  sự lập kế hoạch; sự quy hoạch
 2278. plane (n) /plein/
  mặt phẳng; mặt bằng
 2279. planet (n) /´plænit/
  hành tinh
 2280. plant (n) (v)/plænt ; plɑnt/
  thực vật; sự mọc lên; trồng; gieo
 2281. plastic (n) (adj)/'plæstik/
  chất dẻo; làm bằng chất dẻo
 2282. plate (n) /pleit/
  bản; tấm kim loại
 2283. platform (n) /'plætfɔ:m/
  nền; bục; bệ; thềm; sân ga
 2284. play (v) (n) /plei/
  chơi; đánh; sự vui chơi; trò chơi; trận đấu
 2285. player (n) /'pleiз/
  người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ)
 2286. pleasant (adj) /'pleznt/
  vui vẻ; dễ thương; dịu dàng; thân mật
 2287. pleasantly (adv) /'plezəntli/
  vui vẻ; dễ thương; thân mật
 2288. unpleasant (adj) /ʌn'plezənt/
  không dễ chịu; khó chịu; khó ưa
 2289. please exclamation; (v) /pli:z/
  làm vui lòng; vừa lòng; mong... vui lòng; xin mời
 2290. pleasing (adj) /´pli:siη/
  mang lại niềm vui thích; dễ chịu
 2291. pleased (adj) /pli:zd/
  hài lòng
 2292. pleasure (n) /ˈplɛʒuə(r)/
  niềm vui thích; điều thích thú; điều thú vị; ý muốn; ý thích
 2293. plenty pro(n) (adv).; (n)det. /'plenti/
  nhiều (s.k.lượng); chỉ sự thừa; sự sung túc; sự p.phú
 2294. plot (n) (v)/plɔt/
  mảnh đất nhở; sơ đồ; đồ thị; đồ án; vẽ sơ đồ; dựng đồ án
 2295. plug (n) /plʌg/
  nút (thùng; chậu; bồ(n)..)
 2296. plus prep.; (n)adj.; conj. /plʌs/
  cộng với (số; người...); dấu cộng; cộng; thêm vào
 2297. p.m. (NAmE also P.M.) abbr. /pip'emз/
  quá trưa; chiều; tối
 2298. pocket (n) /'pɔkit/
  túi (quần áo; trong xe hơi); túi tiền
 2299. poem (n) /'pouim/
  bài thơ
 2300. poetry (n) /'pouitri/
  thi ca; chất thơ
 2301. point (n) (v) point mũi nhọn; điểm; vót; làm nhọn; chấm (câu..)
 2302. pointed (adj) /´pɔintid/
  nhọn; có đầu nhọn
 2303. poison (n) (v)/ˈpɔɪzən/
  chất độc; thuốc độc; đánh thuốc độc; tẩm thuốc độc
 2304. poisonous (adj) /pɔɪ.zə(n)əs/
  độc; có chất độc; gây chết; bệnh
 2305. pole (n) /poul/
  người Ba Lan; cực (nam châm; trái đất...)
 2306. police (n) /pə'li:s/
  cảnh sát; công an
 2307. policy (n) /'pol.ə si/
  chính sách
 2308. polish (n) (v)/'pouliʃ/
  nước bóng; nước láng; đánh bóng; làm cho láng
 2309. polite (adj) /pəˈlaɪt/
  lễ phép; lịch sự
 2310. politely (adv) /pəˈlaɪtli/
  lễ phép; lịch sự
 2311. political (adj) /pə'litikl/
  về chính trị; về chính phủ; có tính chính trị
 2312. politically (adv) /pə'litikəli/
  về mặt chính trị; khôn ngoan; thận trọng; sảo quyệt
 2313. politician (n) /¸pɔli´tiʃən/
  nhà chính trị; chính khách
 2314. politics (n) /'pɔlitiks/
  họat động chính trị; đời sống chính trị; quan điểm chính trị
 2315. pollution (n) /pəˈluʃən/
  sự ô nhiễm
 2316. pool (n) /pu:l/
  vũng nước; bể bơi; hồ bơi
 2317. poor (adj) /puə/
  nghèo
 2318. pop (n) (v)/pɒp; NAmE pɑːp/
  tiếp bốp; phong cách dân gian hiện đại; nổ bốp
 2319. popular (adj) /´pɔpjulə/
  có tính đại chúng; (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng
 2320. population (n) /;pɔpju'leiʃn/
  dân cư; dân số; mật độ dân số
 2321. port (n) /pɔ:t/
  cảng
 2322. pose (v) (n) /pouz/
  đưa ra; đề ra; đặt; sự đặt; đề ra
 2323. position (n) /pəˈzɪʃən/
  vị trí; chỗ
 2324. positive (adj) /'pɔzətiv/
  xác thực; rõ ràng; tích cực; lạc quan
 2325. possess (v) /pә'zes/
  có; chiếm hữu
 2326. possession (n) /pə'zeʃn/
  quyền sở hữu; vật sở hữu
 2327. possibility (n) /¸pɔsi´biliti/
  khă năng; triển vọng
 2328. possible (adj) /'pɔsibəl/
  có thể; có thể thực hiện
 2329. possibly (adv) /´pɔsibli/
  có lẽ; có thể; có thể chấp nhận được
 2330. post (n) (v)/poʊst/
  thư; bưu kiện; gửi thư
 2331. post office (n) /'ɔfis/
  bưu điện
 2332. pot (n) /pɒt/
  can; bình; lọ...
 2333. potato (n) /pə'teitou/
  khoai tây
 2334. potential adj.; (n) /pəˈtɛnʃəl/
  tiềm năng; khả năng; tiềm lực
 2335. potentially (adv) /pəˈtɛnʃəlli/
  tiềm năng; tiềm ẩn
 2336. pound (n) /paund/
  pao - đơn vị đo lường
 2337. pour (v) /pɔ:/
  rót; đổ; giội
 2338. powder (n) /'paudə/
  bột; bụi
 2339. power (n) /ˈpauə(r)/
  khả năng; tài năng; năng lực; sức mạnh; nội lực; quyền lực
 2340. powerful (adj) /´pauəful/
  hùng mạnh; hùng cường
 2341. practical (adj) /ˈpræktɪkəl/
  thực hành; thực tế
 2342. practically (adv) /´præktikəli/
  về mặt thực hành; thực tế
 2343. practice (n) (BrE; NAmE);(v) (NAmE) /´præktis/
  thực hành; thực tiễn
 2344. practise(v) (BrE) /´præktis/
  thực hành; tập luyện
 2345. praise (n) (v)/preiz/
  sự ca ngợi; sự tán dương; lòng tôn kính; tôn thờ; khen ngợi; tán dương
 2346. prayer (n) /prɛər/
  sự cầu nguyện
 2347. precise (adj) /pri´sais/
  rõ ràng; chính xác; tỉ mỉ; kỹ tính
 2348. precisely (adv) /pri´saisli/
  đúng; chính xác; cần thận
 2349. predict (v) /pri'dikt/
  báo trước; tiên đoán; dự báo
 2350. prefer (v) /pri'fə:/
  thích hơn
 2351. preference (n) /'prefərəns/
  sự thích hơn; sự ưa hơn; cái được ưa thích hơn
 2352. pregnant (adj) /'pregnənt/
  mang thai; giàu trí tưởng tượng; sáng tạo
 2353. premises (n) /'premis/
  biệt thự
 2354. preparation (n) /¸prepə´reiʃən/
  sự sửa soạn; sự chuẩn bị
 2355. prepare (v) /pri´peə/
  sửa soạn; chuẩn bị
 2356. prepared (adj) /pri'peəd/
  đã được chuẩn bị
 2357. presence (n) /'prezns/
  sự hiện diện; sự có mặt; người; vât hiện diện
 2358. present adj.; (n) (v)/(v)pri'zent/
  and /(n)'prezәnt/
 2359. presentation (n) /;prezen'teiʃn/
  bài thuyết trình; sự trình diện; sự giới thiệu
 2360. preserve (v) /pri'zə:v/
  bảo quản; giữ gìn
 2361. president (n) /´prezidənt/
  hiệu trưởng; chủ tịnh; tổng thống
 2362. press (n) (v)/pres/
  sự ép; sự nén; sự ấn; ép; nén; bóp; ấn
 2363. pressure (n) /'preʃə/
  sức ép; áp lực; áp suất
 2364. presumably (adv) /pri'zju:məbli/
  có thể được; có lẽ
 2365. pretend (v) /pri'tend/
  giả vờ; giả bộ; làm ra vẻ
 2366. pretty (adv).; (adj) /'priti/
  khá; vừa phải; xinh; xinh xắn;; đẹp
 2367. prevent (v) /pri'vent/
  ngăn cản; ngăn chặn; ngăn ngừa
 2368. previous (adj) /ˈpriviəs/
  vội vàng; hấp tấp; trước (vd. ngày hôm trước); ưu tiên
 2369. previously (adv) /´pri:viəsli/
  trước; trước đây
 2370. price (n) /prais/
  giá
 2371. pride (n) /praid/
  sự kiêu hãnh; sự hãnh diện; tính kiêu căng; tự phụ
 2372. priest (n) /pri:st/
  linh mục; thầy tu
 2373. primary (adj) /'praiməri/
  nguyên thủy; đầu tiên; thời cổ đại; nguyên sinh; sơ cấp; tiểu học
 2374. primarily (adv) /´praimərili/
  trước hết; đầu tiên
 2375. prime minister (n) /´ministə/
  thủ tướng
 2376. prince (n) /prins/
  hoành tử
 2377. princess (n) /prin'ses/
  công chúa
 2378. principle (n) /ˈprɪnsəpəl/
  cơ bản; chủ yếu; nguyên lý; nguyên tắc
 2379. print (v) (n) /print/
  in; xuất bản; sự in ra
 2380. printing (n) /´printiη/
  sự in; thuật in; kỹ sảo in
 2381. printer (n) /´printə/
  máy in; thợ in
 2382. prior (adj) /'praɪə(r)/
  trước; ưu tiên
 2383. priority (n) /prai´ɔriti/
  sự ưu tế; quyền ưu tiên
 2384. prison (n) /ˈprɪzən/
  nhà tù
 2385. prisoner (n) /ˈprɪzənə(r)/
  tù nhân
 2386. private (adj) /ˈpraɪvɪt/
  cá nhân; riêng
 2387. privately (adv) /ˈpraɪvɪtli/
  riêng tư; cá nhân
 2388. prize (n) /praiz/
  giải; giải thưởng
 2389. probable (adj) /´prɔbəbl/
  có thể; có khả năng
 2390. probably (adv) /´prɔbəbli/
  hầu như chắc chắn
 2391. problem (n) /'prɔbləm/
  vấn đề; điều khó giải quyết
 2392. procedure (n) /prə´si:dʒə/
  thủ tục
 2393. proceed (v) /proceed/
  tiến lên; theo duổi; tiếp diễn
 2394. process (n) (v)/'prouses/
  quá trình; sự tiến triển; quy trình; chế biến; gia công; xử lý
 2395. produce (v) /'prɔdju:s/
  sản xuất; chế tạo
 2396. producer (n) /prə´dju:sə/
  nhà sản xuất
 2397. product (n) /´prɔdʌkt/
  sản phẩm
 2398. production (n) /prə´dʌkʃən/
  sự sản xuất; chế tạo
 2399. profession (n) /prə´feʃ(ə)n/
  nghề; nghề nghiệp
 2400. professional adj.; (n) /prə'feʃənl/
  (thuộc) nghề; nghề nghiệp; chuyên nghiệp
 2401. professor (n) /prəˈfɛsər/
  giáo sư; giảng viên
 2402. profit (n) /ˈprɒfɪt/
  thuận lợi; lợi ích; lợi nhuận
 2403. program (n) (v)/´prougræm/
  chương trình; lên chương trình
 2404. programme (n) (BrE) /´prougræm/
  chương trình
 2405. progress (n) (v)/'prougres/
  sự tiến tới; sự tiến triển; tiến bộ; tiến triển; phát triển
 2406. project (n) (v)/(n) ˈprɒdʒɛkt ; ˈprɒdʒɪkt ;(v) prəˈdʒɛkt/
  đề án; dự án; kế hoạch; dự kiến; kế hoạch
 2407. promise (v) (n) hứa; lời hứa
 2408. promote (v) /prəˈmoʊt/
  thăng chức; thăng cấp
 2409. promotion (n) /prə'mou∫n/
  sự thăng chức; sự thăng cấp
 2410. prompt adj.; (v) /prɒmpt/
  mau lẹ; nhanh chóng; xúi; giục; nhắc nhở
 2411. promptly (adv) /´prɔmptli/
  mau lẹ; ngay lập tức
 2412. pronounce (v) /prəˈnaʊns/
  tuyên bố; thông báo; phát âm
 2413. pronunciation (n) /prə¸nʌnsi´eiʃən/
  sự phát âm
 2414. proof (n) /pru:f/
  chứng; chứng cớ; bằng chứng; sự kiểm chứng
 2415. proper (adj) /'prɔpə/
  đúng; thích đáng; thích hợp
 2416. properly (adv) /´prɔpəli/
  một cách đúng đắn; một cách thích đáng
 2417. property (n) /'prɔpəti/
  tài sản; của cải; đất đai; nhà cửa; bất động sản
 2418. proportion (n) /prə'pɔ:ʃn/
  sự cân xứng; sự cân đối
 2419. proposal (n) /prə'pouzl/
  sự đề nghị; đề xuất
 2420. propose (v) /prǝ'prouz/
  đề nghị; đề xuất; đưa ra
 2421. prospect (n) /´prɔspekt/
  viễn cảnh; toàn cảnh; triển vọng; mong chờ
 2422. protect (v) /prə'tekt/
  bảo vệ; che chở
 2423. protection (n) /prə'tek∫n/
  sự bảo vệ; sự che chở
 2424. protest (n) (v)/ˈprəʊ.test/
  sự phản đối; sự phản kháng; phản đối; phản kháng
 2425. proud (adj) /praud/
  tự hào; kiêu hãnh
 2426. proudly (adv) /proudly/
  một cách tự hào; một cách hãnh diện
 2427. prove (v) /pru:v/
  chứng tỏ; chứng minh
 2428. provide (v) /prə'vaid/
  chuẩn bị đầy đủ; dự phòng; cung cấp; chu cấp
 2429. provided (also providing) conj. /prə´vaidid/
  với điều kiện là; miễn là
 2430. pint (n) /paint/
  panh (= 0; 58 lít (E);=0; 473 lít (A));
 2431. pub (n) = publicyhouse quán rượu; tiệm rượu
 2432. public adj.; (n) /'pʌblik/
  chung; công cộng; công chúng; nhân dân
 2433. in public giữa công chúng; công khai
 2434. publicly (adv) /'pΔblikli/
  công khai; công cộng
 2435. publication (n) /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/
  sự công bố; sự xuất bản
 2436. publicity (n) /pʌb'lɪsətɪ /
  sự công khai; sự quảng cáo
 2437. publish (v) /'pʌbli∫/
  công bố; ban bố; xuất bản
 2438. publishing (n) /´pʌbliʃiη/
  công việc; nghề xuất bản
 2439. pull (v) (n) /pul/
  lôi; kéo; giật; sự lôi kéo; sự giật
 2440. punch (v) (n) /pʌntʃ/
  đấm; thụi; quả đấm; cú thụi
 2441. punish (v) /'pʌniʃ/
  phạt; trừng phạt
 2442. punishment (n) /'pʌniʃmənt/
  sự trừng phạt; sự trừng trị
 2443. pupil (n) (especially BrE) /ˈpju:pl/
  học sinh
 2444. purchase (n) (v)/'pə:t∫əs/
  sự mua; sự tậu; mua; sắm; tậu
 2445. pure (adj) /pjuə(r)/
  nguyên chất; tinh khiết; trong lành
 2446. purely (adv) /´pjuəli/
  hoàn toàn; chỉ là
 2447. purple adj.; (n) /ˈpɜrpəl/
  tía; có màu tía; màu tía
 2448. purpose (n) /'pə:pəs/
  mục đích; ý định
 2449. on purpose cố tình; cố ý; có chủ tâm
 2450. pursue (v) /pә'sju:/
  đuổi theo; đuổi bắt
 2451. push (v) (n) /puʃ/
  xô đẩy; sự xô đẩy
 2452. put (v) /put/
  đặt; để; cho vào
 2453. put sth on mặc (áo); đội (mũ); đi (giày)
 2454. put sth out tắt; dập tắt
 2455. qualification (n) /;kwalifi'keiSn/
  phẩm chất; năng lực; khả năng chuyên môn
 2456. qualify (v) /'´kwɔli¸fai/
  đủ khả năng; đủ tư cách; điều kiện
 2457. qualified (adj) /ˈkwɒləˌfaɪd/
  đủ tư cách; điều kiện; khả năng
 2458. quality (n) /'kwɔliti/
  chất lượng; phẩm chất
 2459. quantity (n) /ˈkwɒntɪti/
  lượng; số lượng
 2460. quarter (n) /'kwɔ:tə/
  1/4; 15 phút
 2461. queen (n) /kwi:n/
  nữ hoàng
 2462. question (n) (v)/ˈkwɛstʃən/
  câu hỏi; hỏi; chất vấn
 2463. quick (adj) /kwik/
  nhanh
 2464. quickly (adv) /´kwikli/
  nhanh
 2465. quiet (adj) /'kwaiət/
  lặng; yên lặng; yên tĩnh
 2466. quietly (adv) /'kwiətli/
  lặng; yên lặng; yên tĩnh
 2467. quit (v) /kwit/
  thoát; thoát ra
 2468. quite (adv) /kwait/
  hoàn toàn; hầu hết
 2469. quote (v) /kwout/
  trích dẫn
 2470. race (n) (v)/reis/
  loài; chủng; giống; cuộc đua; đua
 2471. racing (n) /´reisiη/
  cuộc đua
 2472. radio (n) /´reidiou/
  sóng vô tuyến; radio
 2473. rail (n) /reil/
  đường ray
 2474. railway (BrE) (NAmE railroad) (n) /'reilwei/
  đường sắt
 2475. rain (n) (v)/rein/
  mưa; cơn mưa; mưa
 2476. raise (v) /reiz/
  nâng lên; đưa lên; ngẩng lên
 2477. range (n) /reɪndʒ/
  dãy; hàng; loại; phạm vi; trình độ
 2478. rank (n) (v)/ræɳk/
  hàng; dãy; sắp xếp thành hàng; dãy
 2479. rapid (adj) /'ræpid/
  nhanh; nhanh chóng
 2480. rapidly (adv) /
  'ræpidli /
 2481. rare (adj) /reə/
  hiếm; ít
 2482. rarely (adv) /'reзli/
  hiếm khi; ít khi
 2483. rate (n) (v)/reit/
  tỷ lệ; tốc độ
 2484. rather (adv) /'rɑ:ðə/
  thà.. còn hơn; thích... hơn
 2485. rather than hơn là
 2486. raw (adj) /rɔ:/
  sống (# chín); thô; còn nguyên chất
 2487. re- prefix
 2488. reach (v) /ri:tʃ/
  đến; đi đến; tới
 2489. react (v) /ri´ækt/
  tác động trở lại; phản ứng
 2490. reaction (n) /ri:'ækʃn/
  sự phản ứng; sự phản tác dụng
 2491. read (v) /ri:d/
  đọc
 2492. reading (n) /´ri:diη/
  sự đọc
 2493. reader (n) /´ri:də/
  người đọc; độc giả
 2494. ready (adj) /'redi/
  sẵn sàng
 2495. real (adj) /riəl/
  thực; thực tế; có thật
 2496. really (adv) /'riəli/
  thực; thực ra; thực sự
 2497. realistic (adj) /ri:ə'listik; BrE also riə-/
  hiện thực
 2498. reality (n) /ri:'æliti/
  sự thật; thực tế; thực tại
 2499. realize (BrE also -ise) (v) /'riәlaiz/
  thực hiện; thực hành
 2500. rear (n) (adj)/rɪər/
  phía sau; ở đằng sau; ở đằng sau
 2501. reason (n) /'ri:zn/
  lý do; lý lẽ
 2502. reasonable (adj) /´ri:zənəbl/
  có lý; hợp lý
 2503. reasonably (adv) /´ri:zənəblli/
  hợp lý
 2504. unreasonable (adj) /ʌnˈrizənəbəl/
  vô lý
 2505. recall (v) /ri´kɔ:l/
  gọi về; triệu hồi; nhặc lại; gợi lại
 2506. receipt (n) /ri´si:t/
  công thức; đơn thuốc
 2507. receive (v) /ri'si:v/
  nhận; lĩnh; thu
 2508. recent (adj) /´ri:sənt/
  gần đây; mới đây
 2509. recently (adv) /´ri:səntli/
  gần đây; mới đây
 2510. reception (n) /ri'sep∫n/
  sự nhận; sự tiếp nhận; sự đón tiếp
 2511. reckon (v) /'rekən/
  tính; đếm
 2512. recognition (n) /;rekəg'niʃn/
  sự công nhận; sự thừa nhận
 2513. recognize (BrE also -ise) (v) /'rekəgnaiz/
  nhận ra; nhận diện; công nhận; thừa nhận
 2514. recommend (v) /rekə'mend/
  giới thiệu; tiến cử; đề nghị; khuyên bảo
 2515. record (n) (v)/´rekɔ:d/
  bản ghi; sự ghi; bản thu; sự thu; thu; ghi chép
 2516. recording (n) /ri´kɔ:diη/
  sự ghi; sự thu âm
 2517. recover (v) /'ri:'kʌvə/
  lấy lại; giành lại
 2518. red adj.; (n) /red/
  đỏ; màu đỏ
 2519. reduce (v) /ri'dju:s/
  giảm; giảm bớt
 2520. reduction (n) /ri´dʌkʃən/
  sự giảm giá; sự hạ giá
 2521. refer to(v) xem; tham khảo; ám chỉ; nhắc đến
 2522. reference (n) /'refərəns/
  sự tham khảo; hỏi ýe kiến
 2523. reflect (v) /ri'flekt/
  phản chiếu; phản hồi; phản ánh
 2524. reform (v) (n) /ri´fɔ:m/
  cải cách; cải thiện; cải tạo; sự cải cách; sự cải thiện; cải tạo
 2525. refrigerator (n) /ri'fridЗзreitз/
  tủ lạnh
 2526. refusal (n) /ri´fju:zl/
  sự từ chối; sự khước từ
 2527. refuse (v) /rɪˈfyuz/
  từ chối; khước từ
 2528. regard (v) (n) /ri'gɑ:d/
  nhìn; đánh giá; cái nhìn; sự quan tâm; sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư)
 2529. regarding prep. /ri´ga:diη/
  về; về việc; đối với (vấn đề...)
 2530. region (n) /'ri:dʒən/
  vùng; miền
 2531. regional (adj) /ˈridʒənl/
  vùng; địa phương
 2532. register (v) (n) /'redʤistə/
  đăng ký; ghi vào sổ; sổ; sổ sách; máy ghi
 2533. regret (v) (n) /ri'gret/
  đáng tiếc; hối tiếc; lòng thương tiếc; sự hối tiếc
 2534. regular (adj) /'rəgjulə/
  thường xuyên; đều đặn
 2535. regularly (adv) /´regjuləli/
  đều đặn; thường xuyên
 2536. regulation (n) /¸regju´leiʃən/
  sự điều chỉnh; điều lệ; quy tắc
 2537. reject (v) /'ri:ʤekt/
  không chấp nhận; loại bỏ; bác bỏ
 2538. relate (v) /ri'leit/
  kể lại; thuật lại; liên hệ; liên quan
 2539. related (to) (adj) /ri'leitid/
  có liên quan; có quan hệ với ai; cái gì
 2540. relation (n) /ri'leiʃn/
  mối quan hệ; sự liên quan; liên lạc
 2541. relationship (n) /ri'lei∫әn∫ip/
  mối quan hệ; mối liên lạc
 2542. relative adj.; (n) /'relətiv/
  có liên quan đến; người có họ; đại từ quan hệ
 2543. relatively (adv) /'relətivli/
  có liên quan; có quan hệ
 2544. relax (v) /ri´læks/
  giải trí; nghỉ ngơi
 2545. relaxed (adj) /ri´lækst/
  thanh thản; thoải mái
 2546. relaxing (adj) /ri'læksiɳ/
  làm giảm; bớt căng thẳng
 2547. release (v) (n) /ri'li:s/
  làm nhẹ; bớt; thả; phóng thích; phát hành; sự giải thoát; thoát khỏi; sự thả; phóng thích; sự phát hành
 2548. relevant (adj) /´reləvənt/
  thích hợp; có liên quan
 2549. relief (n) /ri'li:f/
  sự giảm nhẹ; sự làm cho khuây khỏa; sự trợ cấo; sự đền bù
 2550. religion (n) /rɪˈlɪdʒən/
  tôn giáo
 2551. religious (adj) /ri'lidʒəs/
  (thuộc) tôn giáo
 2552. rely on (v) /ri´lai/
  tin vào; tin cậy; tin tưởng vào
 2553. remain (v) /riˈmein/
  còn lại; vẫn còn như cũ
 2554. remaining (adj) /ri´meiniη/
  còn lại
 2555. remains (n) /re'meins/
  đồ thừa; cái còn lại
 2556. remark (n) (v)/ri'mɑ:k/
  sự nhận xét; phê bình; sự để ý; chú ý; nhận xét; phê bình; để ý; chú ý
 2557. remarkable (adj) /ri'ma:kәb(ә)l/
  đáng chú ý; đáng để ý; khác thường
 2558. remarkably (adv) /ri'ma:kәb(ә)li/
  đáng chú ý; đáng để ý; khác thường
 2559. remember (v) /rɪˈmɛmbər/
  nhớ; nhớ lại
 2560. remind (v) /riˈmaind/
  nhắc nhở; gợi nhớ
 2561. remote (adj) /ri'mout/
  xa; xa xôi; xa cách
 2562. removal (n) /ri'mu:vəl/
  viêc di chuyển; việc dọn nhà; dời đi
 2563. remove (v) /ri'mu:v/
  dời đi; di chuyển
 2564. rent (n) (v)/rent/
  sự thuê mướn; cho thuê; thuê
 2565. rented (adj) /rentid/
  được thuê; được mướn
 2566. repair (v) (n) /ri'peə/
  sửa chữa; chỉnh tu; sự sửa chữa; sự chỉnh tu
 2567. repeat (v) /ri'pi:t/
  /ri'pi:t/
 2568. repeated (adj) /ri´pi:tid/
  được nhắc lại; được lặp lại
 2569. repeatedly (adv) /ri´pi:tidli/
  lặp đi lặp lại nhiều lần
 2570. replace (v) /rɪpleɪs/
  thay thế
 2571. reply (n) (v)/ri'plai/
  sự trả lời; sự hồi âm; trả lời; hồi âm
 2572. report (v) (n) /ri'pɔ:t/
  báo cáo; tường trình; bản báo cáo; bản tường trình
 2573. represent (v) /repri'zent/
  miêu tả; hình dung; đại diện; thay mặt
 2574. representative (n) (adj)/;repri'zentətiv/
  điều tiêu biểu; tượng trưng; mẫu; miêu tả; biểu hiện; đại diện; tượng trưng
 2575. reproduce (v) /;ri:prə'dju:s/
  tái sản xuất
 2576. reputation (n) /;repju:'teiʃn/
  sự nổi tiếng; nổi danh
 2577. request (n) (v)/ri'kwest/
  lời thỉnh cầu; lời đề nghị; yêu cầu; thỉnh cầu; đề nghị; yêu cầu
 2578. require (v) /ri'kwaiə(r)/
  đòi hỏi; yêu cầu; quy định
 2579. requirement (n) /rɪˈkwaɪərmənt/
  nhu cầu; sự đòi hỏi; luật lệ; thủ tục
 2580. rescue (v) (n) /´reskju:/
  giải thoát; cứu nguy; sự giải thoát; sự cứu nguy
 2581. research (n) /ri'sз:tʃ/
  sự nghiên cứu
 2582. reservation (n) /rez.əveɪ.ʃən/
  sự hạn chế; điều kiện hạn chế
 2583. reserve (v) (n) /ri'zЗ:v/
  dự trữ; để dành; đặt trước; đăng ký trước; sự dự trữ; sự để dành; sự đặt trước; sự đăng ký trước
 2584. resident (n) (adj)/'rezidənt/
  người sinh sống; trú ngụ; khách trọ; có nhà ở; cư trú; thường trú
 2585. resist (v) /ri'zist/
  chống lại; phản đổi; kháng cự
 2586. resistance (n) /ri´zistəns/
  sự chống lại; sự phản đối; sự kháng cự
 2587. resolve (v) /ri'zɔlv/
  quyết định; kiên quyết (làm gì); giải quyết (vấn đề; khó khă(n).)
 2588. resort (n) /ri´zɔ:t/
  kế sách; phương kế
 2589. resource (n) /ri'so:s/
  tài nguyên; kế sách; thủ đoạn
 2590. respect (n) (v)/riˈspekt/
  sự kính trọng; sự lễ phép; tôn trọng; kính trọng; khâm phục
 2591. respond (v) /ri'spond/
  hưởng ứng; phản ứng lại; trả lời
 2592. response (n) /rɪˈspɒns/
  sự trả lời; câu trả lời; sự hưởng ứng; sự đáp lại
 2593. responsibility (n) /ris;ponsз'biliti/
  trách nhiệm; sự chịu trách nhiệm
 2594. responsible (adj) /ri'spɔnsəbl/
  chịu trách nhiệm về; chịu trách nhiệm trước ai; gì
 2595. rest (n) (v)/rest /
  sự nghỉ ngơi; lúc nghỉ; nghỉ; nghỉ ngơi
 2596. the rest vật; cái còn lại; những người; cái khác
 2597. restaurant (n) /´restərɔn/
  nhà hàng ăn; hiệu ăn
 2598. restore (v) /ris´tɔ:/
  hoàn lại; trả lại; sửa chữa lại; phục hồi lại
 2599. restrict (v) /ris´trikt/
  hạn chế; giới hạn
 2600. restricted (adj) /ris´triktid/
  bị hạn chế; có giới hạn; vùng cấm
 2601. restriction (n) /ri'strik∫n/
  sự hạn chế; sự giới hạn
 2602. result (n) (v)/ri'zʌlt/
  kết quả; bởi; do.. mà ra; kết quả là...
 2603. retain (v) /ri'tein/
  giữ lại; nhớ được
 2604. retire (v) /ri´taiə /
  rời bỏ; rút về; thôi; nghỉ việc; về hưu
 2605. retired (adj) /ri´taiəd/
  ẩn dật; hẻo lánh; đã về hưu; đã nghỉ việc
 2606. retirement (n) /rɪˈtaɪərmənt/
  sự ẩn dật; nơi hẻo lánh; sự về hưu; sự nghỉ việc
 2607. return (v) (n) /ri'tə:n/
  trở lại; trở về; sự trở lại; sự trở về
 2608. reveal (v) /riˈvi:l/
  bộc lộ; biểu lộ; tiết lộ; phát hiện; khám phá
 2609. reverse (v) (n) /ri'və:s/
  đảo; ngược lại; điều trái ngược; mặt trái
 2610. review (n) (v)/ri´vju:/
  sự xem lại; sự xét lại; làm lại; xem xét lại
 2611. revise (v) /ri'vaiz/
  đọc lại; xem lại; sửa lại; ôn lại
 2612. revision (n) /ri´viʒən/
  sự xem lại; sự đọc lại; sự sửa lại; sự ôn lại
 2613. revolution (n) /;revə'lu:ʃn/
  cuộc cách mạng
 2614. reward (n) (v)/ri'wɔ:d/
  sự thưởng; phần thưởng; thưởng; thưởng công
 2615. rhythm (n) /'riðm/
  nhịp điệu
 2616. rice (n) /raɪs/
  gạo; thóc; cơm; cây lúa
 2617. rich (adj) /ritʃ/
  giàu; giàu có
 2618. rid (v) /rid/
  giải thoát (get rid of : tống khứ)
 2619. ride (v) (n) /raid/
  đi; cưỡi (ngựa); sự đi; đường đi
 2620. riding (n) /´raidiη/
  môn thể thao cưỡi ngựa; sự đi xe (bus; điện; xe đạp)
 2621. rider (n) /´raidə/
  người cưỡi ngựa; người đi xe đạp
 2622. ridiculous (adj) /rɪˈdɪkyələs/
  buồn cười; lố bịch; lố lăng
 2623. right adj.; (adv).; (n) /rait/
  thẳng; phải; tốt; ngay; đúng; điều thiện; điều phải; tốt; bên phải
 2624. rightly (adv) /´raitli/
  đúng; phải; có lý
 2625. ring (n) (v)/riɳ/
  chiếc nhẫn; đeo nhẫn cho ai
 2626. rise (n) (v)/raiz/
  sự lên; sự tăng lương; thăng cấp; dậy; đứng lên; mọc (mặt trời); thành đạt
 2627. risk (n) (v)/risk/
  sự liều; mạo hiểm; liều
 2628. rival (n) (adj)/raivl/
  đối thủ; địch thủ; đối địch; cạnh tranh
 2629. river (n) /'rivə/
  sông
 2630. road (n) /roʊd/
  con đường; đường phố
 2631. rob (v) /rɔb/
  cướp; lấy trộm
 2632. rock (n) /rɔk/
  đá
 2633. role (n) /roul/
  vai (diễn); vai trò
 2634. roll (n) (v)/'roul/
  cuốn; cuộn; sự lăn tròn; lăn; cuốn; quấn; cuộn
 2635. romantic (adj) /roʊˈmæntɪk/
  lãng mạn
 2636. roof (n) /ru:f/
  mái nhà; nóc
 2637. room (n) /rum/
  phòng; buồng
 2638. root (n) /ru:t/
  gốc; rễ
 2639. rope (n) /roʊp/
  dây cáp; dây thừng; xâu; chuỗi
 2640. rough (adj) /rᴧf/
  gồ ghề; lởm chởm
 2641. roughly (adv) /'rʌfli/
  gồ ghề; lởm chởm
 2642. round adj.; (adv).; prep.; (n) /raund/
  tròn; vòng quanh; xung quanh
 2643. rounded (adj) /´raundid/
  bị làm thành tròn; phát triển đầy đủ
 2644. route (n) /ru:t/
  đường đi; lộ trình; tuyến đường
 2645. routine (n) (adj)/ru:'ti:n/
  thói thường; lệ thường; thủ tục; thường lệ; thông thường
 2646. row NAmE (n) /rou/
  hàng; dãy
 2647. royal (adj) /ˈrɔɪəl/
  (thuộc) vua; nữ hoàng; hoàng gia
 2648. rub (v) /rʌb/
  cọ xát; xoa bóp; nghiền; tán
 2649. rubber (n) /´rʌbə/
  cao su
 2650. rubbish (n) (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/
  vật vô giá trị; bỏ đi; rác rưởi
 2651. rude (adj) /ru:d/
  bất lịch sự; thô lỗ; thô sơ; đơn giản
 2652. rudely (adv) /ru:dli/
  bất lịch sự; thô lỗ; thô sơ; đơn giản
 2653. ruin (v) (n) /ru:in/
  làm hỏng; làm đổ nát; làm phá sản; sự hỏng; sự đổ nát; sự phá sản
 2654. ruined (adj) /ru:ind/
  bị hỏng; bị đổ nát; bị phá sản
 2655. rule (n) (v)/ru:l/
  quy tắc; điều lệ; luật lệ; cai trị; chỉ huy; điều khiển
 2656. ruler (n) /´ru:lə/
  người cai trị; người trị vì; thước kẻ
 2657. rumour (n) /ˈrumər/
  tin đồn; lời đồn
 2658. run (v) (n) /rʌn/
  chạy; sự chạy
 2659. running (n) /'rʌniɳ/
  sự chạy; cuộc chạy đua
 2660. runner (n) /´rʌnə/
  người chạy
 2661. rural (adj) /´ruərəl/
  (thuộc) nông thôn; vùng nông thôn
 2662. rush (v) (n) /rʌ∫/
  xông lên; lao vào; xô đẩy; sự xông lên; sự lao vào; sự xô đẩy
 2663. sack (n) (v)/sæk/
  bào tải; đóng bao; bỏ vào bao
 2664. sad (adj) /sæd/
  buồn; buồn bã
 2665. sadly (adv) /'sædli/
  một cách buồn bã; đáng buồn là; không may mà
 2666. sadness (n) /'sædnis/
  sự buồn rầu; sự buồn bã
 2667. safe (adj) /seif/
  an toàn; chắc chắn; đáng tin
 2668. safely (adv) /seifli/
  an toàn; chắc chắn; đáng tin
 2669. safety (n) /'seifti/
  sự an toàn; sự chắc chăn
 2670. sail (v) (n) /seil/
  đi tàu; thuyền; nhổ neo; buồm; cánh buồm; chuyến đi bằng thuyền buồm
 2671. sailing (n) /'seiliɳ/
  sự đi thuyền
 2672. sailor (n) /seilə/
  thủy thủ
 2673. salad (n) /'sæləd/
  sa lát (xà lách trộng dầu dấm); rau sống
 2674. salary (n) /ˈsæləri/
  tiền lương
 2675. sale (n) /seil/
  việc bán hàng
 2676. salt (n) /sɔ:lt/
  muối
 2677. salty (adj) /´sɔ:lti/
  chứ vị muối; có muối; mặn
 2678. same adj.; pro(n) /seim/
  đều đều; đơn điệu; cũng như thế; vẫn cái đó
 2679. sample (n) /´sa:mpl/
  mẫu; hàng mẫu
 2680. sand (n) /sænd/
  cát
 2681. satisfaction (n) /;sætis'fæk∫n/
  sự làm cho thỏa mãn; toại nguyện; sự trả nợ; bồi thường
 2682. satisfy (v) /'sætisfai/
  làm thỏa mãn; hài lòng; trả (nợ); chuộc tội
 2683. satisfied (adj) /'sætisfaid/
  cảm thấy hài lòng; vừa ý; thoả mãn
 2684. satisfying (adj) /'sætisfaiiη/
  đem lại sự thỏa mãn; làm thỏa mãn; làm vừa ý
 2685. Saturday (n) (abbr. Sat.) /'sætədi/
  thứ 7
 2686. sauce (n) /sɔ:s/
  nước xốt; nước chấm
 2687. save (v) /seiv/
  cứu; lưu
 2688. saving (n) /´seiviη/
  sự cứu; sự tiết kiệm
 2689. say (v) /sei/
  nói
 2690. scale (n) /skeɪl/
  vảy (cá..)
 2691. scare (v) (n) /skɛə/
  làm kinh hãi; sợ hãi; dọa; sự sợ hãi; sự kinh hoàng
 2692. scared (adj) /skerd/
  bị hoảng sợ; bị sợ hãi
 2693. scene (n) /si:n/
  cảnh; phong cảnh
 2694. schedule (n) (v)/´ʃkedju:l/
  kế hoạch làm việc; bản liệt kê; lên thời khóa biểu; lên kế hoạch
 2695. scheme (n) /ski:m/
  sự sắp xếp; sự phối hợp; kế hoạch thực hiện; lược đồ; sơ đồ
 2696. school (n) /sku:l/
  đàn cá; bầy cá
 2697. science (n) /'saiəns/
  khoa học; khoa học tự nhiên
 2698. scientific (adj) /;saiən'tifik/
  (thuộc) khoa học; có tính khoa học
 2699. scientist (n) /'saiəntist/
  nhà khoa học
 2700. scissors (n) /´sizəz/
  cái kéo
 2701. score (n) (v)/skɔ:/
  điểm số; bản thắng; tỷ số; đạt được; thành công; cho điểm
 2702. scratch (v) (n) /skrætʃ/
  cào; làm xước da; sự cào; sự trầy xước da
 2703. scream (v) (n) /skri:m/
  gào thét; kêu lên; tiếng thét; tiếng kêu to
 2704. screen (n) /skrin/
  màn che; màn ảnh; màn hình; phim ảnh nói chung
 2705. screw (n) (v)/skru:/
  đinh vít; đinh ốc; bắt vít; bắt ốc
 2706. sea (n) /si:/
  biển
 2707. seal (n) (v)/si:l/
  hải cẩu; săn hải cẩu
 2708. search (n) (v)/sə:t∫/
  sự tìm kiếm; sự thăm dò; sự điều tra; tìm kiếm; thăm dò; điều tra
 2709. season (n) /´si:zən/
  mùa
 2710. seat (n) /si:t/
  ghế; chỗ ngồi
 2711. second det.; ordinal number; (adv).; (n) /ˈsɛkənd/
  thứ hai; ở vị trí thứ 2; thứ nhì; người về nhì
 2712. secondary (adj) /´sekəndəri/
  trung học; thứ yếu
 2713. secret adj.; (n) /'si:krit/
  bí mật; điều bí mật
 2714. secretly (adv) /'si:kritli/
  bí mật; riêng tư
 2715. secretary (n) /'sekrətri/
  thư ký
 2716. section (n) /'sekʃn/
  mục; phần
 2717. sector (n) /ˈsɛktər/
  khu vực; lĩnh vực
 2718. secure adj.; (v) /si'kjuə/
  chắc chắn; đảm bảo; bảo đảm; giữ an ninh
 2719. security (n) /siˈkiuəriti/
  sự an toàn; sự an ninh
 2720. see (v) /si:/
  nhìn; nhìn thấy; quan sát
 2721. seed (n) /sid/
  hạt; hạt giống
 2722. seek (v) /si:k/
  tìm; tìm kiếm; theo đuổi
 2723. seem linking (v) /si:m/
  có vẻ như; dường như
 2724. select (v) /si´lekt/
  chọn lựa; chọn lọc
 2725. selection (n) /si'lekʃn/
  sự lựa chọn; sự chọc lọc
 2726. self (n) /self/
  bản thân mình
 2727. self- combining form
 2728. sell (v) /sel/
  bán
 2729. senate (n) /´senit/
  thượng nghi viện; ban giám hiệu
 2730. senator (n) /ˈsɛnətər/
  thượng nghị sĩ
 2731. send (v) /send/
  gửi; phái đi
 2732. senior adj.; (n) /'si:niə/
  nhiều tuổi hơn; dành cho trẻ em trên 11t; người lớn tuổi hơn; sinh viên năm cuối trường trung học; cao đẳng
 2733. sense (n) /sens/
  giác quan; tri giác; cảm giác
 2734. sensible (adj) /'sensəbl/
  có óc xét đoán; hiểu; nhận biết được
 2735. sensitive (adj) /'sensitiv/
  dễ bị thương; dễ bị hỏng; dễ bị xúc phạm
 2736. sentence (n) /'sentəns/
  câu
 2737. separate adj.; (v) /'seprət/
  khác nhau; riêng biệt; làm rời; tách ra; chia tay
 2738. separated (adj) /'seprətid/
  ly thân
 2739. separately (adv) /'seprətli/
  không cùng nhau; thành người riêng; vật riêng
 2740. separation (n) /¸sepə´reiʃən/
  sự chia cắt; phân ly; sự chia tay; ly thân
 2741. September (n) (abbr. Sept.) /sep´tembə/
  tháng 9
 2742. series (n) /ˈsɪəriz/
  loạt; dãy; chuỗi
 2743. serious (adj) /'siәriәs/
  đứng đắn; nghiêm trang
 2744. seriously (adv) /siəriəsli/
  đứng đắn; nghiêm trang
 2745. servant (n) /'sə:vənt/
  người hầu; đầy tớ
 2746. serve (v) /sɜ:v/
  phục vụ; phụng sự
 2747. service (n) /'sə:vis/
  sự phục vụ; sự hầu hạ
 2748. session (n) /'seʃn/
  buổi họp; phiên họp; buổi; phiên
 2749. set (n) (v)/set/
  bộ; bọn; đám; lũ; đặt để; bố trí
 2750. settle (v) /ˈsɛtl/
  giải quyết; dàn xếp; hòa giải; đặt; bố trí
 2751. several det.; pro(n) /'sevrəl/
  vài
 2752. severe (adj) /səˈvɪər/
  khắt khe; gay gắt (thái độ; cư xử); giản dị; mộc mạc (kiểu cách; trang phục; dung nhan)
 2753. severely (adv) /sə´virli/
  khắt khe; gay gắt (thái độ; cư xử); giản dị; mộc mạc (kiểu cách; trang phục; dung nhan)
 2754. sew (v) /soʊ/
  may; khâu
 2755. sewing (n) /´souiη/
  sự khâu; sự may vá
 2756. sex (n) /seks/
  giới; giống
 2757. sexual (adj) /'seksjuəl/
  giới tính; các vấn đề sinh lý
 2758. sexually (adv) /'sekSJli/
  giới tính; các vấn đề sinh lý
 2759. shade (n) /ʃeid/
  bóng; bóng tối
 2760. shadow (n) /ˈʃædəu/
  bóng; bóng tối; bóng râm; bóng mát
 2761. shake (v) (n) /ʃeik/
  rung; lắc; giũ; sự rung; sự lắc; sự giũ
 2762. shall modal (v) /ʃæl/
  dự đoán tương lai: sẽ
 2763. shallow (adj) /ʃælou/
  nông; cạn
 2764. shame (n) /ʃeɪm/
  sự xấu hổ; thẹn thùng; sự ngượng
 2765. shape (n) (v)/ʃeip/
  hình; hình dạng; hình thù
 2766. shaped (adj) /ʃeipt/
  có hình dáng được chỉ rõ
 2767. share (v) (n) /ʃeə/
  đóng góp; tham gia; chia sẻ; phần đóng góp; phần tham gia; phần chia sẻ
 2768. sharp (adj) /ʃɑrp/
  sắc; nhọn; bén
 2769. sharply (adv) /ʃɑrpli/
  sắc; nhọn; bén
 2770. shave (v) /ʃeiv/
  cạo (râu); bào; đẽo (gỗ)
 2771. she pro(n) /ʃi:/
  nó; bà ấy; chị ấy; cô ấy...
 2772. sheep (n) /ʃi:p/
  con cừu
 2773. sheet (n) /ʃi:t/
  chăn; khăn trải giường; lá; tấm; phiến; tờ
 2774. shelf (n) /ʃɛlf/
  kệ; ngăn; giá
 2775. shell (n) /ʃɛl/
  vỏ; mai; vẻ bề ngoài
 2776. shelter (n) (v)/'ʃeltə/
  sự nương tựa; sự che chở; sự ẩn náu; che chở; bảo vệ
 2777. shift (v) (n) /ʃift/
  đổi chỗ; dời chỗ; chuyển; giao; sự thay đổi; sự luân phiên
 2778. shine (v) /ʃain/
  chiếu sáng; tỏa sáng
 2779. shiny (adj) /'∫aini/
  sáng chói; bóng
 2780. ship (n) /ʃɪp/
  tàu; tàu thủy
 2781. shirt (n) /ʃɜːt/
  áo sơ mi
 2782. shock (n) (v)/Sok/
  sự đụng chạm; va chạm; sự kích động; sự choáng; chạm mạnh; va mạnh; gây sốc
 2783. shocking (adj) /´ʃɔkiη/
  gây ra căm phẫn; tồi tệ; gây kích động
 2784. shocked (adj) /Sok/
  bị kích động; bị va chạm; bị sốc
 2785. shoe (n) /ʃu:/
  giày
 2786. shoot (v) /ʃut/
  vụt qua; chạy qua; ném; phóng; bắn; đâm ra; trồi ra
 2787. shooting (n) /'∫u:tiη/
  sự bắn; sự phóng đi
 2788. shop (n) (v)/ʃɔp/
  cửa hàng; đi mua hầng; đi chợ
 2789. shopping (n) /'ʃɔpiɳ/
  sự mua sắm
 2790. short (adj) /ʃɔ:t/
  ngắn; cụt
 2791. shortly (adv) /´ʃɔ:tli/
  trong thời gian ngắn; sớm
 2792. shot (n) /ʃɔt/
  đạn; viên đạn
 2793. should modal (v) /ʃud; ʃəd; ʃd/
  nên
 2794. shoulder (n) /'ʃouldə/
  vai
 2795. shout (v) (n) /ʃaʊt/
  hò hét; reo hò; sự la hét; sự hò reo
 2796. show (v) (n) /ʃou/
  biểu diễn; trưng bày; sự biểu diễn; sự bày tỏ
 2797. shower (n) /´ʃouə/
  vòi hoa sen; sự tắm vòi hoa sen
 2798. shut (v) (adj) /ʃʌt/
  đóng; khép; đậy; tính khép kín
 2799. shy (adj) /ʃaɪ/
  nhút nhát; e thẹn
 2800. sick (adj) /sick/
  ốm; đau; bệnh
 2801. be sick (BrE) bị ốm
 2802. feel sick (especially BrE) buồn nôn
 2803. side (n) /said/
  mặt; mặt phẳng
 2804. sideways adj.; (adv) /´saidwə:dz/
  ngang; từ một bên; sang bên
 2805. sight (n) /sait/
  cảnh đẹp; sự nhìn
 2806. sign (n) (v)/sain/
  dấu; dấu hiệu; kí hiệu; đánh dấu; viết ký hiệu
 2807. signal (n) (v)/'signəl/
  dấu hiệu; tín hiệu; ra hiệu; báo hiệu
 2808. signature (n) /ˈsɪgnətʃər ; ˈsɪgnəˌtʃʊər/
  chữ ký
 2809. significant (adj) /sɪgˈnɪfɪkənt/
  nhiều ý nghĩa; quan trọng
 2810. significantly (adv) /sig'nifikəntli/
  đáng kể
 2811. silence (n) /ˈsaɪləns/
  sự im lặng; sự yên tĩnh
 2812. silent (adj) /ˈsaɪlənt/
  im lặng; yên tĩnh
 2813. silk (n) /silk/
  tơ (t.n+(n)tạo); chỉ; lụa
 2814. silly (adj) /´sili/
  ngớ ngẩn; ngu ngốc; khờ dại
 2815. silver (n) (adj)/'silvə/
  bạc; đồng bạc; làm bằng bạc; trắng như bạc
 2816. similar (adj) /´similə/
  giống như; tương tự như
 2817. similarly (adv) /´similəli/
  tương tự; giống nhau
 2818. simple (adj) /'simpl/
  đơn; đơn giản; dễ dàng
 2819. simply (adv) /´simpli/
  một cách dễ dàng; giản dị
 2820. since prep.; conj.; (adv) /sins/
  từ; từ khi; từ khi; từ lúc đó; từ đó; từ lúc ấy
 2821. sincere (adj) /sin´siə/
  thật thà; thẳng thắng; chân thành
 2822. sincerely (adv) /sin'siəli/
  một cách chân thành
 2823. Yours sincerely (BrE) bạn chân thành của anh; chị.. (viết ở cuối thư)
 2824. sing (v) /siɳ/
  hát; ca hát
 2825. singing (n) /´siηiη/
  sự hát; tiếng hát
 2826. singer (n) /´siηə/
  ca sĩ
 2827. single (adj) /'siɳgl/
  đơn; đơn độc; đơn lẻ
 2828. sink (v) /sɪŋk/
  chìm; lún; đắm
 2829. sir (n) /sə:/
  xưng hô lịch sự Ngài; Ông
 2830. sister (n) /'sistə/
  chị; em gái
 2831. sit (v) /sit/
  ngồi
 2832. sit down ngồi xuống
 2833. site (n) /sait/
  chỗ; vị trí
 2834. situation (n) /;sit∫u'ei∫n/
  hoàn cảnh; địa thế; vị trí
 2835. size (n) /saiz/
  cỡ
 2836. -sized /saizd/
  đã được định cỡ
 2837. skilful (BrE) (NAmE skillful) (adj) /´skilful/
  tài giỏi; khéo tay
 2838. skilfully (BrE) (NAmE skillfully) (adv) /´skilfulli/
  tài giỏi; khéo tay
 2839. skill (n) /skil/
  kỹ năng; kỹ sảo
 2840. skilled (adj) /skild/
  có kỹ năng; có kỹ sảo; khẻo tay; có kinh nghiệm;; lành nghề
 2841. skin (n) /skin/
  da; vỏ
 2842. skirt (n) /skɜːrt/
  váy; đầm
 2843. sky (n) /skaɪ/
  trời; bầu trời
 2844. sleep (v) (n) /sli:p/
  ngủ; giấc ngủ
 2845. sleeve (n) /sli:v/
  tay áo; ống tay
 2846. slice (n) (v)/slais/
  miếng; lát mỏng; cắt ra thành miếng mỏng; lát mỏng
 2847. slide (v) /slaid/
  trượtc; chuyển động nhẹ; lướt qua
 2848. slight (adj) /slait/
  mỏng manh; thon; gầy
 2849. slightly (adv) /'slaitli/
  mảnh khảnh; mỏng manh; yếu ớt
 2850. slip (v) /slip/
  trượt; tuột; trôi qua; chạy qua
 2851. slope (n) (v)/sloup/
  dốc; đường dốc; độ dốc; nghiêng; dốc
 2852. slow (adj) /slou/
  chậm; chậm chạp
 2853. slowly (adv) /'slouli/
  một cách chậm chạp; chậm dần
 2854. small (adj) /smɔ:l/
  nhỏ; bé
 2855. smart (adj) /sma:t/
  mạnh; ác liệt
 2856. smash (v) (n) /smæʃ/
  đập; vỡ tan thành mảnh; sự đập; vỡ tàn thành mảnh
 2857. smell (v) (n) /smɛl/
  ngửi; sự ngửi; khứu giác
 2858. smile (v) (n) /smail/
  cười; mỉm cười; nụ cười; vẻ tươi cười
 2859. smoke (n) (v)/smouk/
  khói; hơi thuốc; hút thuốc; bốc khói; hơi
 2860. smoking (n) /smoukiη/
  sự hút thuốc
 2861. smooth (adj) /smu:ð/
  nhẵn; trơn; mượt mà
 2862. smoothly (adv) /smu:ðli/
  một cách êm ả; trôi chảy
 2863. snake (n) /sneik/
  con rắn; người nham hiểm; xảo trá
 2864. snow (n) (v)/snou/
  tuyết; tuyết rơi
 2865. so (adv).; conj. /sou/
  như vậy; như thế; vì thế; vì vậy; vì thế cho nên
 2866. so that để; để cho; để mà
 2867. soap (n) /soup/
  xà phòng
 2868. social (adj) /'sou∫l/
  có tính xã hội
 2869. socially (adv) /´souʃəli/
  có tính xã hội
 2870. society (n) /sə'saiəti/
  xã hội
 2871. sock (n) /sɔk/
  tất ngăns; miếng lót giày
 2872. soft (adj) /sɔft/
  mềm; dẻo
 2873. softly (adv) /sɔftli/
  một cách mềm dẻo
 2874. software (n) /'sɔfweз/
  phần mềm (m.tính)
 2875. soil (n) /sɔɪl/
  đất trồng; vết bẩn
 2876. soldier (n) /'souldʤə/
  lính; quân nhân
 2877. solid adj.; (n) /'sɔlid/
  rắn; thể rắn; chất rắnh
 2878. solution (n) /sə'lu:ʃn/
  sự giải quyết; giải pháp
 2879. solve (v) /sɔlv/
  giải; giải thích; giải quyết
 2880. some det.; pro(n) /sʌm/
  or /səm/
 2881. somebody (also someone) pro(n) /'sʌmbədi/
  người nào đó
 2882. somehow (adv) /´sʌm¸hau/
  không biết làm sao; bằng cách này hay cách khác
 2883. something pro(n) /'sʌmθiɳ/
  một điều gì đó; một việc gì đó; một cái gì đó
 2884. sometimes (adv) /´sʌm¸taimz/
  thỉnh thoảng; đôi khi
 2885. somewhat (adv) /´sʌm¸wɔt/
  đến mức độ nào đó; hơi; một chút
 2886. somewhere (adv) /'sʌmweə/
  nơi nào đó. đâu đó
 2887. son (n) /sʌn/
  con trai
 2888. song (n) /sɔɳ/
  bài hát
 2889. soon (adv) /su:n/
  sớm; chẳng bao lâu nữa
 2890. as soon as ngay khi
 2891. sore (adj) /sɔr ; soʊr/
  đau; nhức
 2892. sorry (adj) /'sɔri/
  xin lỗi; lấy làm tiếc; lấy làm buồn
 2893. sort (n) (v)/sɔ:t/
  thứ; hạng loại; lựa chọn; sắp xếp; phân loại
 2894. soul (n) /soʊl/
  tâm hồn; tâm trí; linh hồn
 2895. sound (n) (v)/sound/
  âm thanh; nghe
 2896. soup (n) /su:p/
  xúp; canh; cháo
 2897. sour (adj) /'sauə/
  chua; có vị giấm
 2898. source (n) /sɔ:s/
  nguồn
 2899. south (n)adj.; (adv) /sauθ/
  phương Nam; hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam
 2900. southern (adj) /´sʌðən/
  thuộc phương Nam
 2901. space (n) /speis/
  khoảng trống; khoảng cách
 2902. spare adj.; (n) /speə/
  thừa thãi; dự trữ; rộng rãi; đồ dự trữ; đồ dự phòng
 2903. speak (v) /spi:k/
  nói
 2904. spoken (adj) /spoukn/
  nói theo 1 cách nào đó
 2905. speaker (n) /ˈspikər/
  người nói; người diễn thuyết
 2906. special (adj) /'speʃəl/
  đặc biệt; riêng biệt
 2907. specially (adv) /´speʃəli/
  đặc biệt; riêng biệt
 2908. specialist (n) /'spesʃlist/
  chuyên gia; chuyên viên
 2909. specific (adj) /spi'sifik/
  đặc trưng; riêng biệt
 2910. specifically (adv) /spi'sifikəli/
  đặc trưng; riêng biệt
 2911. speech (n) /spi:tʃ/
  sự nói; khả năng nói; lời nói; cách nói; bài nói
 2912. speed (n) /spi:d/
  tốc độ; vận tốc
 2913. spell (v) (n) /spel/
  đánh vần; sự thu hút; sự quyến rũ; say mê
 2914. spelling (n) /´speliη/
  sự viết chính tả
 2915. spend (v) /spɛnd/
  tiêu; xài
 2916. spice (n) /spais/
  gia vị
 2917. spicy (adj) /´spaisi/
  có gia vị
 2918. spider (n) /´spaidə/
  con nhện
 2919. spin (v) /spin/
  quay; quay tròn
 2920. spirit (n) /ˈspɪrɪt/
  tinh thần; tâm hồn; linh hồn
 2921. spiritual (adj) /'spiritjuəl/
  (thuộc) tinh thần; linh hồn
 2922. spite (n)/spait/
  sự giận; sự hận thù; in spite of : mặc dù; bất chấp
 2923. split (v) (n) /split/
  chẻ; tách; chia ra; sự chẻ; sự tách; sự chia ra
 2924. spoil (v) /spɔil/
  cướp; cướp đọat
 2925. spoon (n) /spu:n/
  cái thìa
 2926. sport (n) /spɔ:t/
  thể thao
 2927. spot (n) /spɔt/
  dấu; đốm; vết
 2928. spray (n) (v)/spreɪ/
  máy; ống; bình phụt; bơm; phun; bơm; phun; xịt
 2929. spread (v) /spred/
  trải; căng ra; bày ra; truyền bá
 2930. spring (n) /sprɪŋ/
  mùa xuân
 2931. square adj.; (n) /skweə/
  vuông; vuông vắn; dạng hình vuông; hình vuông
 2932. squeeze (v) (n) /skwi:z/
  ép; vắt; xiết; sự ép; sự vắt; sự xiết
 2933. stable adj.; (n) /steibl/
  ổn định; bình tĩnh; vững vàng; chuồng ngưa
 2934. staff (n) /sta:f /
  gậy
 2935. stage (n) /steɪdʒ/
  tầng; bệ
 2936. stair (n) /steə/
  bậc thang
 2937. stamp (n) (v)/stæmp/
  tem; dán tem
 2938. stand (v) (n) /stænd/
  đứng; sự đứng
 2939. stand up đứng đậy
 2940. standard (n) (adj)/'stændəd/
  tiêu chuẩn; chuẩn; mãu; làm tiêu chuẩn; phù hợp với tiêu chuẩn
 2941. star (n) (v)/stɑ:/
  ngôi sao; dán sao; trang trí hình sao; đánh dấu sao
 2942. stare (v) (n) /'steә(r)/
  nhìm chằm chằm; sự nhìn chằm chằm
 2943. start (v) (n) /stɑ:t/
  bắt đầu; khởi động; sự bắt đầu; sự khởi đầu; khởi hành
 2944. state (n)adj.; (v) /steit/
  nhà nước; quốc gia; chính quyền; (thuộc) nhà nước; có liên quan đến nhà nước; phát biểu; tuyên bố
 2945. statement (n) /'steitmənt/
  sự bày tỏ; sự phát biểu; sự tuyên bố; sự trình bày
 2946. station (n) /'steiʃn/
  trạm; điểm; đồn
 2947. statue (n) /'stæt∫u:/
  tượng
 2948. status (n) /ˈsteɪtəs ; ˈstætəs/
  tình trạng
 2949. stay (v) (n) /stei/
  ở lại; lưu lại; sự ở lại; sự lưu lại
 2950. steady (adj) /'stedi/
  vững chắc; vững vàng; kiến định
 2951. steadily (adv) /'stedili/
  vững chắc; vững vàng; kiên định
 2952. unsteady (adj) /ʌn´stedi/
  không chắc; không ổn định
 2953. steal (v) /sti:l/
  ăn cắp; ăn trộm
 2954. steam (n) /stim/
  hơi nước
 2955. steel (n) /sti:l/
  thép; ngành thép
 2956. steep (adj) /sti:p/
  dốc; dốc đứng
 2957. steeply (adv) /'sti:pli/
  dốc; cheo leo
 2958. steer (v) /stiə/
  lái (tàu; ô tô...)
 2959. step (n) (v)/step/
  bước; bước; bước đi
 2960. stick (v) (n) /stick/
  đâm; thọc; chọc; cắm; dính; cái gậy; qua củi; cán
 2961. stick out (for) đòi; đạt được cái gì
 2962. sticky (adj) /'stiki/
  dính; nhớt
 2963. stiff (adj) /stif/
  cứng; cứng rắn; kiên quyết
 2964. stiffly (adv) /'stifli/
  cứng; cứng rắn; kiên quyết
 2965. still (adv).; (adj) /stil/
  đứng yên; vẫn; vẫn còn
 2966. sting (v) (n) /stiɳ/
  châm; chích; đốt; ngòi; vòi (ong; muỗi); nọc (rắn); sự châm; chích..
 2967. stir (v) /stə:/
  khuấy; đảo
 2968. stock (n) /stə:/
  kho sự trữ; hàng dự trữ; vốn
 2969. stomach (n) /ˈstʌmək/
  dạ dày
 2970. stone (n) /stoun/
  đá
 2971. stop (v) (n) /stɔp/
  dừng; ngừng; nghỉ; thôi; sự dừng; sự ngừng; sự đỗ lại
 2972. store (n) (v)/stɔ:/
  cửa hàng; kho hàng; tích trữ; cho vào kho
 2973. storm (n) /stɔ:m/
  cơn giông; bão
 2974. story (n) /'stɔ:ri/
  chuyện; câu chuyện
 2975. stove (n) /stouv/
  bếp lò; lò sưởi
 2976. straight (adv).; (adj) /streɪt/
  thẳng; không cong
 2977. strain (n) /strein/
  sự căng thẳng; sự căng
 2978. strange (adj) /streindʤ/
  xa lạ; chưa quen
 2979. strangely (adv) /streindʤli/
  lạ; xa lạ; chưa quen
 2980. stranger (n) /'streinʤə/
  người lạ
 2981. strategy (n) /'strætəʤɪ/
  chiến lược
 2982. stream (n) /stri:m/
  dòng suối
 2983. street (n) /stri:t/
  phố; đườmg phố
 2984. strength (n) /'streɳθ/
  sức mạnh; sức khỏe
 2985. stress (n) (v) sự căng thẳng; căng thẳng; ép; làm căng
 2986. stressed (adj) /strest/
  bị căng thẳng; bị ép; bị căng
 2987. stretch (v) /strɛtʃ/
  căng ra; duỗi ra; kéo dài ra
 2988. strict (adj) /strikt/
  nghiêm khắc; chặt chẽ;; khắt khe
 2989. strictly (adv) /striktli/
  một cách nghiêm khắc
 2990. strike (v) (n) /straik/
  đánh; đập; bãi công; đình công; cuộc bãi công; cuộc đình công
 2991. striking (adj) /'straikiɳ/
  nổi bật; gây ấn tượng
 2992. string (n) /strɪŋ/
  dây; sợi dây
 2993. strip (v) (n) /strip/
  cởi; lột (quần áo); sự cởi quần áo
 2994. stripe (n) /straɪp/
  sọc; vằn; viền
 2995. striped (adj) /straipt/
  có sọc; có vằn
 2996. stroke (n) (v)/strouk/
  cú đánh; cú đòn; cái vuốt ve; sự vuốt ve; vuốt ve
 2997. strong (adj) /strɔŋ ; strɒŋ/
  khỏe; mạnh; bền; vững; chắc chắn
 2998. strongly (adv)/strɔŋli/
  khỏe; chắc chắn
 2999. structure (n) /'strʌkt∫ə/
  kết cấu; cấu trúc
 3000. struggle (v) (n) /'strʌg(ә)l/
  đấu tranh; cuộc đấu tranh; cuộc chiến đấu
 3001. student (n) /'stju:dnt/
  sinh viên
 3002. studio (n) /´stju:diou/
  xưởng phim; trường quay; phòng thu
 3003. study (n) (v)/'stʌdi/
  sự học tập; sự nghiên cứu; học tập; nghiên cứu
 3004. stuff (n) /stʌf/
  chất liệu; chất
 3005. stupid (adj) /ˈstupɪd ; ˈstyupɪd/
  ngu ngốc; ngu đần; ngớ ngẩn
 3006. style (n) /stail/
  phong cách; kiểu; mẫu; loại
 3007. subject (n) /ˈsʌbdʒɪkt /
  chủ đề; đề tài; chủ ngữ
 3008. substance (n) /'sʌbstəns/
  chất liệu; bản chất; nội dung
 3009. substantial (adj) /səb´stænʃəl/
  thực tế; đáng kể; quan trọng
 3010. substantially (adv) /səb´stænʃəli/
  về thực chất; về căn bản
 3011. substitute (n) (v)/´sʌbsti¸tju:t/
  người; vật thay thế; thay thế
 3012. succeed (v) /sәk'si:d/
  nối tiếp; kế tiếp; kế nghiệp; kế vị
 3013. success (n) /sәk'si:d/
  sự thành công;; sự thành đạt
 3014. successful (adj) /səkˈsɛsfəl/
  thành công; thắng lợi; thành đạt
 3015. successfully (adv) /səkˈsɛsfəlli/
  thành công; thắng lợi; thành đạt
 3016. unsuccessful (adj) /¸ʌnsək´sesful/
  không thành công; thất bại
 3017. such det.; pro(n) /sʌtʃ/
  như thế; như vậy; như là
 3018. such as đến nỗi; đến mức
 3019. suck (v) /sʌk/
  bú; hút; hấp thụ; tiếp thu
 3020. sudden (adj) /'sʌdn/
  thình lình; đột ngột
 3021. suddenly (adv) /'sʌdnli/
  thình lình; đột ngột
 3022. suffer (v) /'sΛfә(r)/
  chịu đựng; chịu thiệt hại; đau khổ
 3023. suffering (n) /'sΛfәriŋ/
  sự đau đớn; sự đau khổ
 3024. sufficient (adj) /sə'fi∫nt/
  (+ for) đủ; thích đáng
 3025. sufficiently (adv) /sə'fiʃəntli/
  đủ; thích đáng
 3026. sugar (n) /'ʃugə/
  đường
 3027. suggest (v) /sə'dʤest/
  đề nghị; đề xuất; gợi
 3028. suggestion (n) /sə'dʤestʃn/
  sự đề nghị; sự đề xuất; sự khêu gợi
 3029. suit (n) (v)/su:t/
  bộ com lê; trang phục; thích hợp; quen; hợp với
 3030. suited (adj) /´su:tid/
  hợp; phù hợp; thích hợp với
 3031. suitable (adj) /´su:təbl/
  hợp; phù hợp; thích hợp với
 3032. suitcase (n) /´su:t¸keis/
  va li
 3033. sum (n) /sʌm/
  tổng; toàn bộ
 3034. summary (n) /ˈsʌməri/
  bản tóm tắt
 3035. summer (n) /ˈsʌmər/
  mùa hè
 3036. sun (n) /sʌn/
  mặt trời
 3037. Sunday (n) (abbr. Su(n)) /´sʌndi/
  Chủ nhật
 3038. superior (adj) /su:'piәriә(r)/
  cao; chất lượng cao
 3039. supermarket (n) /´su:pə¸ma:kit/
  siêu thị
 3040. supply (n) (v)/sə'plai/
  sự cung cấp; nguồn cung cấp; cung cấp; đáp ứng; tiếp tế
 3041. support (n) (v)/sə´pɔ:t/
  sự chống đỡ; sự ủng hộ; chống đỡ; ủng hộ
 3042. supporter (n) /sə´pɔ:tə/
  vật chống đỡ; người cổ vũ; người ủng hộ
 3043. suppose (v) /sә'pәƱz/
  cho rằng; tin rằng; nghĩ rằng
 3044. sure adj.; (adv) /ʃuə/
  chắc chắn; xác thực
 3045. make sure chắc chắn; làm cho chắc chắn
 3046. surely (adv) /´ʃuəli/
  chắc chắn
 3047. surface (n) /ˈsɜrfɪs/
  mặt; bề mặt
 3048. surname (n) (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/
  họ
 3049. surprise (n) (v)/sə'praiz/
  sự ngạc nhiên; sự bất ngờ; làm ngạc nhiên; gây bất ngờ
 3050. surprising (adj) /sə:´praiziη/
  làm ngạc nhiên; làm bất ngờ
 3051. surprisingly (adv) /sə'praiziηli/
  làm ngạc nhiên; làm bất ngờ
 3052. surprised (adj) /sə:´praizd/
  ngạc nhiên (+ at)
 3053. surround (v) /sә'raƱnd/
  vây quanh; bao quanh
 3054. surrounding (adj) /sə.ˈrɑʊ(n)diɳ/
  sự vây quanh; sự bao quanh
 3055. surroundings (n) /sə´raundiηz/
  vùng xung quanh; môi trường xung quanh
 3056. survey (n) (v)/'sə:vei/
  sự nhìn chung; sự khảo sát; quan sát; nhìn chung; khảo sát; nghiên cứu
 3057. survive (v) /sə'vaivə/
  sống lâu hơn; tiếp tục sống; sống sót
 3058. suspect (v) (n) /səs´pekt/
  nghi ngờ; hoài nghi; người khả nghi; người bị tình nghi
 3059. suspicion (n) /səs'pi∫n/
  sự nghi ngờ; sự ngờ vực
 3060. suspicious (adj) /səs´piʃəs/
  có sự nghi ngờ; tỏ ra nghi ngờ; khả nghi
 3061. swallow (v) /'swɔlou/
  nuốt; nuốt chửng
 3062. swear (v) /sweə/
  chửi rủa; nguyền rủa; thề; hứa
 3063. swearing (n) lời thề; lời nguyền rủa; lời thề hứa
 3064. sweat (n) (v)/swet/
  mồ hôi; đổ mồ hôi
 3065. sweater (n) /'swetз/
  người ra mồ hôi;; kẻ bóc lột lao động
 3066. sweep (v) /swi:p/
  quét
 3067. sweet adj.; (n) /swi:t/
  ngọt; có vị ngọt; sự ngọt bùi; đồ ngọt
 3068. swell (v) /swel/
  phồng; sưng lên
 3069. swelling (n) /´sweliη/
  sự sưng lên; sự phồng ra
 3070. swollen (adj) /´swoulən/
  sưng phồng; phình căng
 3071. swim (v) /swim/
  bơi lội
 3072. swimming (n) /´swimiη/
  sự bơi lội
 3073. swimming pool (n) bể nước
 3074. swing (n) ; (v) /swiŋ/
  sự đu đưa; lúc lắc; đánh đu; đu đưa; lúc lắc
 3075. switch (n) ; (v) /switʃ/
  công tắc; roi; tắt; bật; đánh bằng gậy; roi
 3076. switch sth off ngắt điện
 3077. switch sth on bật điện
 3078. swollen swell (v) /´swoulən/
  /swel/
 3079. symbol (n) /simbl/
  biểu tượng; ký hiệu
 3080. sympathetic (adj) /¸simpə´θetik/
  đồng cảm; đáng mến; dễ thương
 3081. sympathy (n) /´simpəθi/
  sự đồng cảm; sự đồng ý
 3082. system (n) /'sistim/
  hệ thống; chế độ
 3083. table (n) /'teibl/
  cái bàn
 3084. tablet (n) /'tæblit/
  tấm; bản; thẻ phiến
 3085. tackle (v) (n)/'tækl/
  or /'teikl/
 3086. tail (n) /teil/
  đuôi; đoạn cuối
 3087. take (v) /teik/
  sự cầm nắm; sự lấy
 3088. take sth off cởi; bỏ cái gì; lấy đi cái gì
 3089. take (sth) over chở; chuyển cái gì; tiếp quản; kế tục cái gì
 3090. talk (v) (n) /tɔ:k/
  nói chuyện; trò chuyện; cuộc trò chuyện; cuộc thảo luận
 3091. tall (adj) /tɔ:l/
  cao
 3092. tank (n) /tæŋk/
  thùng; két; bể
 3093. tap (v) (n) . /tæp/
  mở vòi; đóng vồi; vòi; khóa
 3094. tape (n) /teip/
  băng; băng ghi âm; dải; dây
 3095. target (n) /'ta:git/
  bia; mục tiêu; đích
 3096. task (n) /tɑːsk/
  nhiệm vụ; nghĩa vụ; bài tập; công tác; công việc
 3097. taste (n) ; (v) /teist/
  vị; vị giác; nếm
 3098. tax (n) ; (v) /tæks/
  thuế; đánh thuế
 3099. taxi (n) /'tæksi/
  xe tắc xi
 3100. tea (n) /ti:/
  cây chè; trà; chè
 3101. teach (v) /ti:tʃ/
  dạy
 3102. teaching (n) /'ti:t∫iŋ/
  sự dạy; công việc dạy học
 3103. teacher (n) /'ti:t∫ə/
  giáo viên
 3104. team (n) /ti:m/
  đội; nhóm
 3105. tear ( NAmE ) (v) (n) /tiə/
  xé; làm rắch; chỗ rách; miếng xe; nước mắt
 3106. technical (adj) /'teknikl/
  (thuộc) kỹ thuật; chuyên môn
 3107. technique (n) /tek'ni:k/
  kỹ sảo; kỹ thuật; phương pháp kỹ thuật
 3108. technology (n) /tek'nɔlədʤi/
  kỹ thuật học; công nghệ học
 3109. telephone (also phone) (n) ; (v) /´telefoun/
  máy điện thoại; gọi điện thoại
 3110. television (also TV) (n) /´televiʒn/
  vô tuyến truyền hình
 3111. tell (v) /tel/
  nói; nói với
 3112. temperature (n) /´tempritʃə/
  nhiệt độ
 3113. temporary (adj) /ˈtɛmpəˌrɛri/
  tạm thời; nhất thời
 3114. temporarily (adv) /'tempзrзlti/
  tạm
 3115. tend (v) /tend/
  trông nom; chăm sóc; giữ gìn; hầu hạ
 3116. tendency (n) /ˈtɛndənsi/
  xu hướng; chiều hướng; khuynh hướng
 3117. tension (n) /'tenʃn/
  sự căng; độ căng; tình trạng căng
 3118. tent (n) /tent/
  lều; rạp
 3119. term (n) /tɜ:m/
  giới hạn; kỳ hạn; khóa; kỳ học
 3120. terrible (adj) /'terəbl/
  khủng khiếp; ghê sợ
 3121. terribly (adv) /'terəbli/
  tồi tệ; không chịu nổi
 3122. test (n) ; (v) /test/
  bài kiểm tra; sự thử nghiệm; xét nghiệm; kiểm tra; xét nghiệm; thử nghiệm
 3123. text (n) /tɛkst/
  nguyên văn; bản văn; chủ đề; đề tì
 3124. than prep.; conj. /ðæn/
  hơn
 3125. thank (v) /θæŋk/
  cám ơn
 3126. thanks exclamation; (n) /'θæŋks/
  sự cảm ơn; lời cảm ơn
 3127. thank you exclamation; (n) cảm ơn bạn (ông bà; anh chị...)
 3128. that det.; pro (n)conj. /ðæt/
  người ấy; đó; vật ấy; đó; rằng; là
 3129. the definite article /ði:; ði; ðз/
  cái; con; người; ấy này....
 3130. theatre (BrE) (NAmE theater) (n) /ˈθiətər/
  rạp hát; nhà hát
 3131. their det. /ðea(r)/
  của chúng; của chúng nó; của họ
 3132. theirs pro (n) /ðeəz/
  của chúng; của chúng nó; của họ
 3133. them pro (n) /ðem/
  chúng; chúng nó; họ
 3134. theme (n) /θi:m/
  đề tài; chủ đề
 3135. themselves pro (n) /ðəm'selvz/
  tự chúng; tự họ; tự
 3136. then (adv) /ðen/
  khi đó; lúc đó; tiếp đó
 3137. theory (n) /'θiəri/
  lý thuyết; học thuyết
 3138. there (adv) /ðeз/
  ở nơi đó; tại nơi đó
 3139. therefore (adv) /'ðeəfɔ:(r)/
  bởi vậy; cho nên; vì thế
 3140. they pro (n) /ðei/
  chúng; chúng nó; họ; những cái ấy
 3141. thick (adj) /θik/
  dày; đậm
 3142. thickly (adv) /θikli/
  dày; dày đặc; thành lớp dày
 3143. thickness (n) /´θiknis/
  tính chất dày; độ dày; bề dày
 3144. thief (n) /θi:f/
  kẻ trộm; kẻ cắp
 3145. thin (adj) /θin/
  mỏng; mảnh
 3146. thing (n) /θiŋ/
  cái; đồ; vật
 3147. think (v) /θiŋk/
  nghĩ; suy nghĩ
 3148. thinking (n) /'θiŋkiŋ/
  sự suy nghĩ; ý nghĩ
 3149. thirsty (adj) /´θə:sti/
  khát; cảm thấy khát
 3150. this det.; pro (n) /ðis/
  cái này; điều này; việc này
 3151. thorough (adj) /'θʌrə/
  cẩn thận; kỹ lưỡng
 3152. thoroughly (adv) /'θʌrəli/
  kỹ lưỡng; thấu đáo; triệt để
 3153. though conj.; (adv) /ðəʊ/
  dù; dù cho; mặc dù; mặc dù; tuy nhiên; tuy vậy
 3154. thought (n) /θɔ:t/
  sự suy nghĩ; khả năng suy nghĩ; ý nghĩ; tư tưởng; tư duy
 3155. thread (n) /θred/
  chỉ; sợi chỉ; sợi dây
 3156. threat (n) /θrɛt/
  sự đe dọa; lời đe dọa
 3157. threaten (v) /'θretn/
  dọa; đe dọa
 3158. threatening (adj) /´θretəniη/
  sự đe dọa; sự hăm dọa
 3159. throat (n) /θrout/
  cổ; cổ họng
 3160. through prep.; (adv) /θru:/
  qua; xuyên qua
 3161. throughout prep.; (adv) /θru:'aut/
  khắp; suốt
 3162. throw (v) /θrou/
  ném; vứt; quăng
 3163. throw sth away ném đi; vứt đi; liệng đi
 3164. thumb (n) /θʌm/
  ngón tay cái
 3165. Thursday (n) (abbr. Thur.; Thurs.) /´θə:zdi/
  thứ 5
 3166. thus (adv) /ðʌs/
  như vậy; như thế; do đó
 3167. ticket (n) /'tikit/
 3168. tidy adj.; (v) /´taidi/
  sạch sẽ; ngăn nắp; gọn gàng; làm cho sạch sẽ; gọn gàng; ngăn nắp
 3169. untidy (adj) /ʌn´taidi/
  không gọn gàng; không ngăn nắp; lộn xộn
 3170. tie (v) (n) /tai/
  buộc; cột; trói; dây buộc; daay trói; dây giày
 3171. tie sth up có quan hệ mật thiết; gắn chặt
 3172. tight adj.; (adv) /tait/
  kín; chặt; chật
 3173. tightly (adv) /'taitli/
  chặc chẽ; sít sao
 3174. till until /til/
  cho đến khi; tới lúc mà
 3175. time (n) /taim/
  thời gian; thì giờ
 3176. timetable (n) (especially BrE) /´taimteibl/
  kế hoạch làm việc; thời gian biểu
 3177. tin (n) /tɪn/
  thiếc
 3178. tiny (adj) /'taini/
  rất nhỏ; nhỏ xíu
 3179. tip (n) ; (v) /tip/
  đầu; mút; đỉnh; chóp; bịt đầu; lắp đầu vào
 3180. tire(v) (BrE; NAmE); (n) (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) /´taiə/
  làm mệt mỏi; trở nên mệt nhọc; lốp; vỏ xe
 3181. tiring (adj) /´taiəriη/
  sự mệt mỏi; sự mệt nhọc
 3182. tired (adj) /'taɪəd/
  mệt; muốn ngủ; nhàm chán
 3183. title (n) /ˈtaɪtl/
  đầu đề; tiêu đề; tước vị; tư cách
 3184. to prep.; infinitive marker /tu:; tu; tз/
  theo hướng; tới
 3185. today (adv).; (n) /tə'dei/
  vào ngày này; hôm nay; ngày nay
 3186. toe (n) /tou/
  ngón chân (người)
 3187. together (adv) /tə'geðə/
  cùng nhau; cùng với
 3188. toilet (n) /´tɔilit/
  nhà vệ sinh; sự trang điểm (rửa mặt; ăn mặc; chải tóc...)
 3189. tomato (n) /tə´ma:tou/
  cà chua
 3190. tomorrow (adv).; (n) /tə'mɔrou/
  vào ngày mai; ngày mai
 3191. ton (n) /tΔn/
  tấn
 3192. tone (n) /toun/
  tiếng; giọng
 3193. tongue (n) /tʌη/
  lưỡi
 3194. tonight (adv).; (n) /tə´nait/
  vào đêm nay; vào tối nay; đêm nay; tối nay
 3195. tonne (n) /tʌn/
  tấn
 3196. too (adv) /tu:/
  cũng
 3197. tool (n) /tu:l/
  dụng cụ; đồ dùng
 3198. tooth (n) /tu:θ/
  răng
 3199. top (n) ; (adj) /tɒp/
  chóp; đỉnh; đứng đầu; trên hết
 3200. topic (n) /ˈtɒpɪk/
  đề tài; chủ đề
 3201. Total (adj) (n) /'toutl/
  tổng cộng; toàn bộ; tổng số; toàn bộ số lượng
 3202. totally (adv) /toutli/
  hoàn toàn
 3203. touch (v) (n) /tʌtʃ/
  sờ; mó; tiếp xúc; sự sờ; sự mó; sự tiếp xúc
 3204. tough (adj) /tʌf/chắc; bền; dai
 3205. tour (n) ; (v) /tuə/
  cuộc đo du lịch; cuộc đi dạo; chuyến du lịch; đi du lịch
 3206. tourist (n) /'tuərist/
  khách du lịch
 3207. towards (also toward especially in NAmE) prep. /tə´wɔ:dz/
  theo hướng; về hướng
 3208. towel (n) /taʊəl/
  khăn tắm; khăn lau
 3209. tower (n) /'tauə/
  tháp
 3210. town (n) /taun/
  thị trấn; thị xã; thành phố nhỏ
 3211. toy (n) ; (adj) /tɔi/
  đồ chơi; đồ trang trí; thể loại đồ chơi
 3212. trace (v) (n) /treis/
  phát hiện; tìm thấy; vạch; chỉ ra; phác họa; dấu; vết; một chút
 3213. track (n) /træk/
  phần của đĩa; đường mòn; đường đua
 3214. trade (n) ; (v) /treid/
  thương mại; buôn bán; buôn bán; trao đổi
 3215. trading (n) /treidiη/
  sự kinh doanh; việc mua bán
 3216. tradition (n) /trə´diʃən/
  truyền thống
 3217. traditional (adj) /trə´diʃənəl/
  theo truyền thống; theo lối cổ
 3218. traditionally (adv) /trə´diʃənəlli/
  (thuộc) truyền thống; là truyền thống
 3219. traffic (n) /'træfik/
  sự đi lại; sự giao thông; sự chuyển động
 3220. train (n) ; (v) /trein/
  xe lửa; tàu hỏa; dạy; rèn luyện; đào tạo
 3221. training (n) /'trainiŋ/
  sự dạy dỗ; sự huấn luyện; sự đào tạo
 3222. transfer (v) (n) /'trænsfə:/
  dời; di chuyển; sự di chuyển; sự dời chỗ
 3223. transform (v) /træns'fɔ:m/
  thay đổi; biến đổi
 3224. translate (v) /træns´leit/
  dịch; biên dịch; phiên dịch
 3225. translation (n) /træns'leiʃn/
  sự dịch
 3226. transparent (adj) /træns´pærənt/
  trong suốt; dễ hiểu; sáng sủa
 3227. transport (n) (BrE) (NAmE transportation) /'trænspɔ:t/
  sự vận chuyển; sự vận tải; phương tiện đi lại
 3228. transport(v) (BrE; NAmE) chuyên chở; vận tải
 3229. trap (n) ; (v) /træp/
  đồ đạc; hành lý; bẫy; cạm bãy; bẫy; giữ; chặn lại
 3230. travel (v) (n) /'trævl/
  đi lại; đi du lịch; di chuyển; sự đi; những chuyến đi
 3231. traveller (BrE) (NAmE traveler) (n) /'trævlə/
  người đi; lữ khách
 3232. treat (v) /tri:t/
  đối xử; đối đãi; cư xử
 3233. treatment (n) /'tri:tmənt/
  sự đối xử; sự cư xử
 3234. tree (n) /tri:/
  cây
 3235. trend (n) /trend/
  phương hướng; xu hướng; chiều hướng
 3236. trial (n) /'traiəl/
  sự thử nghiệm; cuộc thử nghiệm
 3237. triangle (n) /´trai¸æηgl/
  hình tam giác
 3238. trick (n) ; (v) /trik/
  mưu mẹo; thủ đoạn; trò lừa gatj; lừa; lừa gạt
 3239. trip (n) ; (v) /trip/
  cuộc dạo chơi; cuộc du ngoạn; đi dạo; du ngoạn
 3240. tropical (adj) /´trɔpikəl/
  nhiệt đới
 3241. trouble (n) /'trʌbl/
  điều lo lắng; điều muộn phiền
 3242. trousers (n) (especially BrE) /´trauzə:z/
  quần
 3243. truck (n) (especially NAmE) /trʌk/
  rau quả tươi
 3244. true (adj) /tru:/
  đúng; thật
 3245. truly (adv) /'tru:li/
  đúng sự thật; đích thực; thực sự
 3246. Yours Truly (NAmE) lời kết thúc thư (bạn chân thành của...)
 3247. trust (n) ; (v) /trʌst/
  niềm tin; sự phó thác; tin; tin cậy; phó thác
 3248. truth (n) /tru:θ/
  sự thật
 3249. try (v) /trai/
  thử; cố gắng
 3250. tube (n) /tju:b/
  ống; tuýp
 3251. Tuesday (n) (abbr. Tue.; Tues.) /´tju:zdi/
  thứ 3
 3252. tune (n) ; (v) /tun ; tyun/
  điệu; giai điệu; lên dây; so dây (đàn)
 3253. tunnel (n) /'tʌnl/
  đường hầm; hang
 3254. turn (v) (n) /tə:n/
  quay; xoay; vặn; sự quay; vòng quay
 3255. TV television vô tuyến truyền hình
 3256. twice (adv) /twaɪs/
  hai lần
 3257. twin (n) ; (adj) /twɪn/
  sinh đôi; tạo thành cặp; cặp song sinh
 3258. twist (v) (n) /twist/
  xoắn; cuộn; quắn; sự xoắn; vòng xoắn
 3259. twisted (adj) /twistid/
  được xoắn; được cuộn
 3260. type (n) ; (v) /taip/
  loại; kiểu; mẫu; phân loại; xếp loại
 3261. typical (adj) /´tipikəl/
  tiêu biểu; điển hình; đặc trưng
 3262. typically (adv) /´tipikəlli/
  điển hình; tiêu biểu
 3263. tyre (n) (BrE) (NAmE tire) /'taiз/
  lốp; vỏ xe
 3264. ugly (adj) /'ʌgli/
  xấu xí; xấu xa
 3265. ultimate (adj) /ˈʌltəmɪt/
  cuối cùng; sau cùng
 3266. ultimately (adv) /´ʌltimətli/
  cuối cùng; sau cùng
 3267. umbrella (n) /ʌm'brelə/
  ô; dù
 3268. unable able /ʌn´eibl/
  không thể; không có khẳ năng (# có thể)
 3269. unacceptable acceptable /¸ʌnək´septəbl/
  không thể chấp nhận
 3270. uncertain certain /ʌn'sə:tn/
  không chắc chắn; khôn biết rõ ràng
 3271. uncle (n) /ʌηkl/
  chú; bác
 3272. uncomfortable comfortable /ʌη´kʌmfətəbl/
  bất tiện; không tiện lợi
 3273. unconscious conscious /ʌn'kɔnʃəs/
  bất tỉnh; ngất đi
 3274. uncontrolled control /'ʌnkən'trould/
  không bị kiềm chế; không bị kiểm tra
 3275. under prep.; (adv) /'ʌndə/
  dưới; ở dưới; ở phía dưới; về phía dưới
 3276. underground (adj) (adv) /'ʌndəgraund/
  dưới mặt đất; ngầm dưới đất; ngầm
 3277. underneath prep.; (adv) /¸ʌndə´ni:θ/
  dưới; bên dưới
 3278. understand (v) /ʌndə'stænd/
  hiểu; nhận thức
 3279. understanding (n) /ˌʌndərˈstændɪŋ/
  trí tuệ; sự hiểu biết
 3280. underwater adj.; (adv) /´ʌndə¸wɔtə/
  ở dưới mặt nước; dưới mặt nước
 3281. underwear (n) /'ʌndəweə/
  quần lót
 3282. undo do /ʌn´du:/
  tháo; gỡ; xóa; hủy bỏ
 3283. unemployed employ /¸ʌnim´plɔid/
  không dùng; thất nghiệp
 3284. unemployment employment /'Δnim'ploimзnt/
  sự thất nghiệp; tình trạng thất nghiệp
 3285. unexpected; unexpectedly expect /¸ʌniks´pektid/
  bất ngờ; đột ngột; gây ngạc nhiên
 3286. unfair; unfairly fair /ʌn´fɛə/
  không đúng; không công bằng; gian lận
 3287. unfortunate (adj) /Λnfo:'t∫әneit/
  không may; rủi ro; bất hạnh
 3288. unfortunately (adv) /ʌn´fɔ:tʃənətli/
  một cách đáng tiếc; một cách không may
 3289. unfriendly friendly /ʌn´frendli/
  đối địch; không thân thiện
 3290. unhappiness happiness /ʌn´hæpinis/
  sự buồn; nỗi buồn
 3291. unhappy happy /ʌn´hæpi/
  buồn rầu; khổ sở
 3292. uniform (n) ; (adj) /ˈjunəˌfɔrm/
  đồng phục; đều; giống nhau; đồng dạng
 3293. unimportant important /¸ʌnim´pɔ:tənt/
  không quan trọng
 3294. union (n) /'ju:njən/
  liên hiệp; sự đoàn kết; sự hiệp nhất
 3295. unique (adj) /ju:´ni:k/
  độc nhất vô nhị
 3296. unit (n) /'ju:nit/
  đơn vị
 3297. unite (v) /ju:´nait/
  liên kết; hợp nhất; hợp lại; kết thân
 3298. united (adj) /ju:'naitid/
  liên minh; đoàn kết; chung; thống nhất
 3299. universe (n) /'ju:nivə:s/
  vũ trụ
 3300. university (n) /¸ju:ni´və:siti/
  trường đại học
 3301. unkind kind /ʌn´kaind/
  không tử tế; không tốt
 3302. unknown know /'ʌn'noun/
  không biết; không được nhận ra
 3303. unless conj. /ʌn´les/
  trừ phi; trừ khi; nếu không
 3304. unlike like /ʌn´laik/
  không giống; khác
 3305. unlikely likely /ʌnˈlaɪkli/
  không có thể xảy ra; không chắc chắn; không có thực
 3306. unload load /ʌn´loud/
  tháo; dỡ
 3307. unlucky lucky /ʌn´lʌki/
  không gặp may; không may mắn
 3308. unnecessary necessary /ʌn'nesisəri/
  không cần thiết; không mong muốn
 3309. unpleasant pleasant /ʌn'plezənt/
  không dễ chịu; khó chịu
 3310. unreasonable reasonable /ʌnˈrizənəbəl/
  vô lý; vượt quá giới hạn của cái hợp lý
 3311. unsteady steady /ʌn´stedi/
  không đúng mực; không vững; không chắc
 3312. unsuccessful successful /¸ʌnsək´sesful/
  không thành công; không thành đạt
 3313. untidy tidy /ʌn´taidi/
  không gọn gàng; không ngăn nắp; lộn xộn
 3314. until (also till) conj.; prep. /ʌn´til/
  trước khi; cho đến khi
 3315. unusual; unusually usual /ʌn´ju:ʒuəl/
  hiếm; khác thường
 3316. unwilling; unwillingly willing /ʌn´wiliη/
  không muốn; không có ý định
 3317. up (adv).; prep. /Λp/
  ở trên; lên trên; lên
 3318. upon prep. /ə´pɔn/
  trên; ở trên
 3319. upper (adj) /´ʌpə/
  cao hơn
 3320. upset (v) (adj) /ʌpˈsɛt/
  làm đổ; đánh đổ
 3321. upsetting (adj) /ʌp´setiη/
  tính đánh đổ; làm đổ
 3322. upside down (adv) /´ʌp¸said/
  lộn ngược
 3323. upstairs (adv) (adj) (n) /´ʌp´stɛəz/
  ở tên gác; cư ngụ ở tầng gác; tầng trên; gác
 3324. upwards (also upward especially in NAmE) (adv)
 3325. upward (adj) /'ʌpwəd/
  lên; hướng lên; đi lên
 3326. urban (adj) /ˈɜrbən/
  (thuộc) thành phố; khu vực
 3327. urge (v) (n) /ə:dʒ/
  thúc; giục; giục giã; sự thúc đẩy; sự thôi thúc
 3328. urgent (adj) /ˈɜrdʒənt/
  gấp; khẩn cấp
 3329. us pro (n) /ʌs/
  chúng tôi; chúng ta; tôi và anh
 3330. use (v) (n) /ju:s/
  sử dụng; dùng; sự dùng; sự sử dụng
 3331. used (adj) /ju:st/
  đã dùng; đã sử dụng
 3332. used to sth/to doing sth sử dụng cái gì; sử dụng để làm cái gì
 3333. used to modal(v) đã quen dùng
 3334. useful (adj) /´ju:sful/
  hữu ích; giúp ích
 3335. useless (adj) /'ju:slis/
  vô ích; vô dụng
 3336. user (n) /´ju:zə/
  người dùng; người sử dụng
 3337. usual (adj) /'ju:ʒl/
  thông thường; thường dùng
 3338. usually (adv) /'ju:ʒәli/
  thường thường
 3339. unusual (adj) /ʌn´ju:ʒuəl/
  hiếm; khác thường; đáng chú ý
 3340. unusually (adv) /ʌn´ju:ʒuəlli/
  cực kỳ; khác thường
 3341. vacation (n) /və'kei∫n/
  kỳ nghỉ hè; kỳ nghỉ lễ; ngày nghỉ; ngày lễ
 3342. valid (adj) /'vælɪd/
  chắc chắn; hiệu quả; hợp lý
 3343. valley (n) /'væli/
  thung lũng
 3344. valuable (adj) /'væljuəbl/
  có giá trị lớn; đáng giá
 3345. value (n) ; (v) /'vælju:/
  giá trị; ước tính; định giá
 3346. van (n) /væn/
  tiền đội; quân tiên phong; xe tải
 3347. variation (n) /¸veəri´eiʃən/
  sự biến đổi; sự thay đổi mức độ; sự khác nhau
 3348. variety (n) /və'raiəti/
  sự đa dạng; trạng thái khác nhau
 3349. various (adj) /veri.əs/
  khác nhau; thuộc về nhiều loại
 3350. vary (v) /'veəri/
  thay đổi; làm cho khác nhau; biến đổi
 3351. varied (adj) /'veərid/
  thuộc nhiều loại khác nhau; những vẻ đa dạng
 3352. vast (adj) /vɑ:st/
  rộng lớn; mênh mông
 3353. vegetable (n) /ˈvɛdʒtəbəl ; ˈvɛdʒɪtəbəl/
  rau; thực vật
 3354. vehicle (n) /'vi:hikl/
  xe cộ
 3355. venture (n) ; (v) /'ventʃə/
  sự án kinh doanh; công việc kinh doanh; liều; mạo hiểm; cả gan
 3356. version (n) /'və:∫n/
  bản dịch sang một ngôn ngữ khác
 3357. vertical (adj) /ˈvɜrtɪkəl/
  thẳng đứng; đứng
 3358. very (adv) /'veri/
  rất; lắm
 3359. via prep. /'vaiə/
  qua; theo đường
 3360. victim (n) /'viktim/
  nạn nhân
 3361. victory (n) /'viktəri/
  chiến thắng
 3362. video (n) /'vidiou/
  video
 3363. view (n) ; (v) /vju:/
  sự nhìn; tầm nhìn; nhìn thấy; xem; quan sát
 3364. village (n) /ˈvɪlɪdʒ/
  làng; xã
 3365. violence (n) /ˈvaɪələns/
  sự ác liệt; sự dữ dội; bạo lực
 3366. violent (adj) /'vaiələnt/
  mãnh liệt; mạnh mẽ; hung dữ
 3367. violently (adv) /'vaiзlзntli/
  mãnh liệt; dữ dội
 3368. virtually (adv) /'və:tjuəli/
  thực sự; hầu như; gần như
 3369. virus (n) /'vaiərəs/
  vi rút
 3370. visible (adj) /'vizəbl/
  hữu hình; thấy được
 3371. vision (n) /'viʒn/
  sự nhìn; thị lực
 3372. visit (v) (n) /vizun/
  đi thăm hỏi; đến chơi; tham quan; sự đi thăm; sự thăm viếng
 3373. visitor (n) /'vizitə/
  khách; du khách
 3374. vital (adj) /'vaitl/
  (thuộc) sự sống; cần cho sự sống
 3375. vocabulary (n) /və´kæbjuləri/
  từ vựng
 3376. voice (n) /vɔis/
  tiếng; giọng nói
 3377. volume (n) /´vɔlju:m/
  thế tích; quyển; tập
 3378. vote (n) ; (v) /voʊt/
  sự bỏ phiếu; sự bầu cử; bỏ phiếu; bầu cử
 3379. wage (n) /weiʤ/
  tiền lương; tiền công
 3380. waist (n) /weist/
  eo; chỗ thắt lưng
 3381. wait (v) /weit/
  chờ đợi
 3382. waiter; waitress (n) /'weitə/
  người hầu bàn; người đợi; người trông chờ
 3383. wake (up) (v) /weik/
  thức dậy; tỉnh thức
 3384. walk (v) (n) /wɔ:k/
  đi; đi bộ; sự đi bộ; sự đi dạo
 3385. walking (n) /'wɔ:kiɳ/
  sự đi; sự đi bộ
 3386. wall (n) /wɔ:l/
  tường; vách
 3387. wallet (n) /'wolit/
  cái ví
 3388. wander (v) (n) /'wɔndə/
  đi lang thang; sự đi lang thang
 3389. want (v) /wɔnt/
  muốn
 3390. war (n) /wɔ:/
  chiến tranh
 3391. warm adj.; (v) /wɔ:m/
  ấm; ấm áp; làm cho nóng; hâm nóng
 3392. warmth (n) /wɔ:mθ/
  trạng thái ấm; sự ấm áp; hơi ấm
 3393. warn (v) /wɔ:n/
  báo cho biết; cảnh báo
 3394. warning (n) /'wɔ:niɳ/
  sự báo trước; lời cảnh báo
 3395. wash (v) /wɒʃ ; wɔʃ/
  rửa; giặt
 3396. washing (n) /'wɔʃiɳ/
  sự tắm rửa; sự giặt
 3397. waste (v) (n) ; (adj) /weɪst/
  lãng phí; uổng phí; vùng hoang vu; sa mạc; bỏ hoang
 3398. watch (v) (n) /wɔtʃ/
  nhìn; theo dõi; quan sát; sự canh gác; sự canh phòng
 3399. water (n) /'wɔ:tə/
  nước
 3400. wave (n) ; (v) /weɪv/
  sóng; gợn nước; gợn sóng; uốn thành sóng
 3401. way (n) /wei/
  đường; đường đi
 3402. we pro (n) /wi:/
  chúng tôi; chúng ta
 3403. weak (adj) /wi:k/
  yếu; yếu ớt
 3404. weakness (n) /´wi:knis/
  tình trạng yếu đuối; yếu ớt
 3405. wealth (n) /welθ/
  sự giàu có; sự giàu sang
 3406. weapon (n) /'wepən/
  vũ khí
 3407. wear (v) /weə/
  mặc; mang; đeo
 3408. weather (n) /'weθə/
  thời tiết
 3409. web (n) /wɛb/
  mạng; lưới
 3410. the Web (n)
 3411. website (n) không gian liên tới với Internet
 3412. wedding (n) /ˈwɛdɪŋ/
  lễ cưới; hôn lễ
 3413. Wednesday (n) (abbr. Wed.; Weds.) /´wensdei/
  thứ 4
 3414. week (n) /wi:k/
  tuần; tuần lễ
 3415. weekend (n) /¸wi:k´end/
  cuối tuần
 3416. weekly (adj) /´wi:kli/
  mỗi tuần một lần; hàng tuần
 3417. weigh (v) /wei/
  cân; cân nặng
 3418. weight (n) /'weit/
  trọng lượng
 3419. welcome (v) (adj) (n) ; exclamation /'welkʌm/
  chào mừng; hoan nghênh
 3420. well (adv).; adj.; exclamation /wel/
  tốt; giỏi; ôi; may quá!
 3421. as well (as) cũng; cũng như
 3422. well known know
 3423. west (n) ; (adj) (adv) /west/
  phía Tây; theo phía tây; về hướng tây
 3424. western (adj) /'westn/
  về phía tây; của phía tây
 3425. wet (adj) /wɛt/
  ướt; ẩm ướt
 3426. what pro (n)det. /wʌt/
  gì; thế nào
 3427. whatever det.; pro (n) /wɔt´evə/
  bất cứ thứ gì; bất kể thứ gì
 3428. wheel (n) /wil/
  bánh xe
 3429. when (adv).; pro (n)conj. /wen/
  khi; lúc; vào lúc nào
 3430. whenever conj. /wen'evə/
  bất cứ lúc nào; lúc nào
 3431. where (adv).; conj. /weər/
  đâu; ở đâu; nơi mà
 3432. whereas conj. /weə'ræz/
  nhưng ngược lại; trong khi
 3433. wherever conj. /
  weər'evə(r)/
 3434. whether conj. /´weðə/
  có..không; có... chăng; không biết có.. không
 3435. which pro (n)det. /witʃ/
  nào; bất cứ.. nào; ấy; đó
 3436. while conj.; (n) /wail/
  trong lúc; trong khi; lúc; chốc; lát
 3437. whilst conj. (especially BrE) /wailst/
  trong lúc; trong khi
 3438. whisper (v) (n) /´wispə/
  nói thì thầm; xì xào; tiếng nói thì thầm; tiếng xì xào
 3439. whistle (n) ; (v) /wisl/
  sự huýt sáo; sự thổi còi; huýt sáo; thổi còi
 3440. white adj.; (n) /wai:t/
  trắng; màu trắng
 3441. who pro (n) /hu:/
  ai; người nào; kẻ nào; người như thế nào
 3442. whoever pro (n) /hu:'ev /
  ai; người nào; bất cứ ai; bất cứ người nào; dù ai
 3443. whole (adj) (n) /həʊl/
  bình an vô sự; không suy suyển; không hư hỏng; toàn bộ; tất cả; toàn thể
 3444. whom pro (n) /hu:m/
  ai; người nào; người mà
 3445. whose det.; pro (n) /hu:z/
  của ai
 3446. why (adv) /wai/
  tại sao; vì sao
 3447. wide (adj) /waid/
  rộng; rộng lớn
 3448. widely (adv) /´waidli/
  nhiều; xa; rộng rãi
 3449. width (n) /wɪdθ; wɪtθ/
  tính chất rộng; bề rộng
 3450. wife (n) /waif/
  vợ
 3451. wild (adj) /waɪld/
  dại; hoang
 3452. wildly (adv) /waɪldli/
  dại; hoang
 3453. will modal (v) (n) /wil/
  sẽ; ý chí; ý định
 3454. willing (adj) /´wiliη/
  bằng lòng; vui lòng; muốn
 3455. willingly (adv) /'wiliηli/
  sẵn lòng; tự nguyện
 3456. unwilling (adj) /ʌn´wiliη/
  không sẵn lòng; miễn cưỡng
 3457. unwillingly (adv) /ʌn´wiliηgli/
  không sẵn lòng; miễn cưỡng
 3458. willingness (n) /´wiliηnis/
  sự bằng lòng; sự vui lòng
 3459. win (v) /win/
  chiếm; đọat; thu được
 3460. winning (adj) /´winiη/
  đang dành thắng lợi; thắng cuộc
 3461. wind (v) /wind/
  quấn lại; cuộn lại
 3462. wind sth up lên dây; quấn; giải quyết
 3463. wind(n) /wind/
  gió
 3464. window (n) /'windəʊ/
  cửa sổ
 3465. wine (n) /wain/
  rượu; đồ uống
 3466. wing (n) /wiη/
  cánh; sự bay; sự cất cánh
 3467. winner (n) /winər/
  người thắng cuộc
 3468. winter (n) /ˈwɪntər/
  mùa đông
 3469. wire (n) /waiə/
  dây (kim loại)
 3470. wise (adj) /waiz/
  khôn ngoan; sáng suốt; thông thái
 3471. wish (v) (n) /wi∫/
  ước; mong muốn; sự mong ước; lòng mong muốn
 3472. with prep. /wið/
  với; cùng
 3473. withdraw (v) /wɪðˈdrɔ ; wɪθˈdrɔ/
  rút; rút khỏi; rút lui
 3474. within prep. /wið´in/
  trong vong thời gian; trong khoảng thời gian
 3475. without prep. /wɪðˈaʊt ; wɪθaʊt/
  không; không có
 3476. witness (n) ; (v) /'witnis/
  sự làm chứng; bằng chứng; chứng kiến; làm chứng
 3477. woman (n) /'wʊmən/
  đàn bà; phụ nữ
 3478. wonder (v) /'wʌndə/
  ngạc nhiên; lấy làm lạ; kinh ngạc
 3479. wonderful (adj) /´wʌndəful/
  phi thường; khác thường; kỳ diệu; tuyệt vời
 3480. wood (n) /wud/
  gỗ
 3481. wooden (adj) /´wudən/
  làm bằng gỗ
 3482. wool (n) /wul/
  len
 3483. word (n) /wə:d/
  từ
 3484. work (v) (n) /wɜ:k/
  làm việc; sự làm việc
 3485. working (adj) /´wə:kiη/
  sự làm; sự làm việc
 3486. worker (n) /'wə:kə/
  người lao động
 3487. world (n) /wɜ:ld/
  thế giới
 3488. worry (v) (n) /'wʌri/
  lo lắng; suy nghĩ; sự lo lắng; suy nghĩ
 3489. worrying (adj) /´wʌriiη/
  gấy lo lắng; gây lo nghĩ
 3490. worried (adj) /´wʌrid/
  bồn chồn; lo nghĩ; tỏ ra lo lắng
 3491. worse; worst bad xấu
 3492. worship (n) ; (v) /ˈwɜrʃɪp/
  sự tôn thờ; sự tôn sùng; thờ; thờ phụng; tôn thờ
 3493. worth (adj) /wɜrθ/
  đáng giá; có giá trị
 3494. would modal (v) /wud/
 3495. wound (n) ; (v) /waund/
  vết thương; thương tích; làm bị thường; gây thương tích
 3496. wounded (adj) /'wu:ndid/
  bị thương
 3497. wrap (v) /ræp/
  gói; bọc; quấn
 3498. wrapping (n) /'ræpiɳ/
  vật bao bọc; vật quấn quanh
 3499. wrist (n) /rist/
  cổ tay
 3500. write (v) /rait/
  viết
 3501. writing (n) /´raitiη/
  sự viết
 3502. written (adj) /'ritn/
  viết ra; được thảo ra
 3503. writer (n) /'raitə/
  người viết
 3504. wrong adj.; (adv) /rɔɳ/
  sai
 3505. go wrong mắc lỗi; sai lầm
 3506. wrongly (adv) /´rɔηgli/
  một cách bất công; không đúng
 3507. yard (n) /ja:d/
  lat; thước Anh (bằng 0; 914 mét)
 3508. yawn (v) (n) /jɔ:n/
  há miệng; cử chỉ ngáp
 3509. yeah exclamation /jeə/
  vâng; ừ
 3510. year (n) /jə:/
  năm
 3511. yellow adj.; (n) /'jelou/
  vàng; màu vàng
 3512. yes exclamation; (n) /jes/
  vâng; phải; có chứ
 3513. yesterday (adv).; (n) /'jestədei/
  hôm qua
 3514. yet (adv).; conj. /yet/
  còn; hãy cỏn; còn nữa; như mà; xong; tuy thế; tuy nhiên
 3515. you pro (n) /ju:/
  anh; chị; ông; bà; ngài; ngươi; mày; các anh; các chị; các ông; các bà; các ngài; các người; chúng mày
 3516. young (adj) /jʌɳ/
  trẻ; trẻ tuổi; thanh niên
 3517. your det. /jo:/
  của anh; của chị; của ngài; của mày; của các anh; của các chị; của các ngài; của chúng mày
 3518. yours pro (n) /jo:z/
  cái của anh; cái của chị; cái của ngài; cái của mày; cái của các anh; cái của các chị; cái của các ngài; cái của chúng mày
 3519. yourself pro (n) /jɔ:'self/
  tự anh; tự chị; chính anh; chính mày; tự mày; tự mình
 3520. youth (n) /ju:θ/
  tuổi trẻ; tuổi xuân; tuổi thanh niên; tuổi niên thiếu
 3521. zero number /'ziərou/
  số không
 3522. zone (n) /zoun/
  khu vực; miền; vùng
Author
thangnd
ID
163048
Card Set
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Description
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Updated