Japanese - On the Train Lesson 2

 1. Excuse me.
  summimasen
 2. Thank you.
  arigato
 3. Where?
  doko-desu ka
 4. Please, write it down.
  kaite kudasai
 5. Foreign Tourist Information Center
  gaikoku-jin kankoo an'nai-jo
 6. Narita International Airport
  narita-kuukoo
 7. Where?
  Doko desu ka
 8. Which railway line?
  nani-sen desu ka
 9. hotel
  hoteru
 10. station
  eki
 11. location
  basho
 12. name
  nama'e
 13. How much?
  ikura desu ka
 14. ticket
  kippu
 15. place to buy
  uriba
 16. telephone
  den'wa
 17. Keisei Skyliner (for Nippori and Ueno Stn.)
  keesee sukai-rainaa
 18. Narita Express
  narita ekusu-puresu
 19. to
  ma-de
 20. to Tokyo
  tookyoo ma-de
 21. Limousine Bus
  rimujin basu
 22. Which train goes to Tokyo?
  tookyoo-iki wa dore (desu-ka)
 23. How many stops from here?
  koko kara ikutsu-me desu ka
 24. How long does it take?
  jikan wa dono-kurai (desu-ka)
 25. Do I have to change trains?
  norika'e wa
 26. Which station?
  dono-eki desu ka
 27. Please, write it down.
  kaite kudasai
 28. train
  densha
 29. subway
  chika-testu
 30. ticket
  kippu
 31. fare
  unchin
 32. Bullet Train
  shin-kansen
 33. ticket gate
  kaisatsu
 34. change
  otsuri
 35. fare adjustment
  seesan
 36. limited express
  tokkyuu
 37. express
  kyuukoo
 38. semi-express
  junkyuu/kaisoku
 39. local
  kaku'eki
 40. shop(s) or news stand
  baiten
 41. newspaper
  shimbun
 42. chewing gum
  gamu
 43. Train station box lunch.
  eki-ben
 44. vending machine
  jihanki
 45. crowded
  konzatsu
 46. rush hour
  rasshu
 47. restroom
  toire
Author
Datonflukers
ID
161465
Card Set
Japanese - On the Train Lesson 2
Description
Studying Japanese with Daton L. Fluker. twitter.com/datonflukers
Updated