temps_primitifs.txt

 1. Cuire.
  • Bakken
  • Bakte, bakten
  • Gebakken
 2. Commencer.
  • Beginnen
  • Begon, begonnen
  • Begonnen
 3. Comprendre (raisonnement).
  • Begrijpen
  • Begreep, begrepen
  • Begrepen
 4. Décider.
  • Besluiten
  • Besloot, besloten
  • Besloten
 5. Exister.
  • Bestaan
  • Bestond, bestonden
  • Bestaan
 6. Visiter.
  • Bezoeken
  • Bezocht, bezochten
  • Bezocht
 7. Prier.
  • Bidden
  • Bad, baden
  • Gebeden
 8. Offrir.
  • Bieden
  • Bood, boden
  • Geboden
 9. Morde.
  • Bijten
  • Beet, beten
  • Gebeten
 10. S'avérer, apparaître.
  • Blijken
  • Bleek, bleken
  • Gebleken
 11. Rester.
  • Blijven
  • Bleef, bleven
  • Gebleven
 12. Casser.
  • Breken
  • Brak, braken
  • Gebroken
 13. Apporter.
  • Brengen
  • Bracht, brachten
  • Gebracht
 14. Plier.
  • Buigen
  • Boog, bogen
  • Gebogen
 15. Penser.
  • Denken
  • Dacht, dachten
  • Gedacht
 16. Faire.
  • Doen
  • Deed, deden
  • Gedaan
 17. Porter.
  • Dragen
  • Droeg, Droegen
  • Gedragen
 18. Boire.
  • Drinken
  • Dronk, Dronken
  • Gedronken
 19. Plonger.
  • Duiken
  • Dook, Doken
  • Gedoken
 20. Manger.
  • Eten
  • At, Aten
  • Gegeten
 21. Siffler.
  • Fluiten
  • Floot, Floten
  • Gefloten
 22. Aller.
  • Gaan
  • Ging, Gingen
  • Gegaan
 23. Se comporter.
  • Gedragen
  • Gedroeg, Gedroegen
  • Gedragen
 24. Donner.
  • Geven
  • Gaf, Gaven
  • Gegeven
 25. Pendre, être accroché.
  • Hangen
  • Hing, Hingen
  • Gehangen
 26. Avoir.
  • Hebben
  • Had, Hadden
  • Gehad
 27. Aider.
  • Helpen
  • Hielp, Hielpen
  • Geholpen
 28. S'appeler.
  • Heten
  • Heette, Heetten
  • Geheten
 29. Garder, tenir.
  • Houden
  • Hield, Hielden
  • Gehouden
 30. Aimer.
  • Houden van
  • Hield, Hielden
  • Gehouden
 31. Choisir.
  • Kiezen
  • Koos, Kozen
  • Gekozen
 32. Regarder.
  • Kijken
  • Keek, Keken
  • Gekeken
 33. Grimper.
  • Klimmen
  • Klom, Klommen
  • Geklommen
 34. Venir.
  • Komen
  • Kwam, Kwamen
  • Gekomen
 35. acheter.
  • Kopen
  • Kocht, kochten
  • Gekocht
 36. Recevoir.
  • Krijgen
  • Kreeg, kregen
  • Gekregen
 37. Pouvoir (capacité).
  • Kunnen
  • Kon, konden
  • Gekund
 38. Rire.
  • Lachen
  • Lachte, lachten
  • Gelachen
 39. Laisser.
  • Laten
  • Liet, lieten
  • Gelaten
 40. Lire.
  • Lezen
  • Las, lazen
  • Gelezen
 41. Mentir.
  • Liegen
  • Loog, logen
  • Gelogen
 42. Se trouver, être couché.
  • Liggen
  • Lag, lagen
  • Gelegen
 43. Souffrir (d'une maladie).
  • Lijden aan
  • Leed, leden
  • Geleden
 44. Rassembler.
  • Lijken op
  • Leek, leken
  • Geleken
 45. Courir.
  • Lopen
  • Liep, liepen
  • Gelopen
 46. Devoir.
  • Moeten
  • Moest, moesten
  • Gemoeten
 47. Pouvoir (permission).
  • Mogen
  • Mocht, mochten
  • Gemogen
 48. Prendre.
  • Nemen
  • Nam, namen
  • Genomen
 49. Fréquenter.
  • Omgaan (met iemand omgaan)
  • Ging om, giggen om
  • Omgegaan (zijn)
 50. Se lever.
  • Opstaan
  • Stond op, stonden op
  • Opgestaan
 51. Décéder.
  • Overlijden
  • Overleed, overleden
  • Overleden
 52. Rouler (véhicule).
  • Rijden
  • Reed, reden
  • Gereden
 53. Crier, appeler.
  • Roepen
  • Riep, riepen
  • Geroepen
 54. Ecrire.
  • Schrijven
  • Schreef, schreven
  • Geschreven
 55. Dormir.
  • Slapen
  • Sliep, sliepen
  • Geslapen
 56. Sauter.
  • Springen
  • Sprong, sprongen
  • Gesprongen
 57. Etre debout.
  • Staan
  • Stond, stonden
  • Gestaan
 58. Mourir.
  • Sterven
  • Stierf, stierven
  • Gestorven
 59. Sortir.
  • Uitgaan
  • Ging uit, gingen uit
  • Uitgegaan
 60. Vendre.
  • Verkopen
  • Verkocht, verkochten
  • Verkocht
 61. Perdre.
  • Verliezen
  • Verloor, verloren
  • Verloren
 62. Apparaître.
  • Verschijnen
  • Verscheen, verschenen
  • Verschenen
 63. Comprendre (une langue).
  • Verstaan
  • Verstond, verstonden
  • Verstaan
 64. Partir.
  • Vertrekken
  • Vertrok, vertrokken
  • Vertrokken
 65. Inventer, imaginer.
  • Verzinnen
  • Verzon, verzonnen
  • Verzonnen
 66. Trouver.
  • Vinden
  • Vond, vonden
  • Gevonden
 67. Demander.
  • Vragen
  • Vroeg, vroegen
  • Gevraagd
 68. Jeter.
  • Werpen
  • Wierp, wierpen
  • Geworpen
 69. Vouloir.
  • Willen
  • Wilde/wou, wilden/wouden
  • Gewild
 70. gagner (un match).
  • Winnen
  • Won, wonnen
  • Gewonnen
 71. Devenir.
  • Worden
  • Werd, werden
  • Geworden
 72. Voir.
  • Zien
  • Zag, zagen
  • Gezien
 73. Etre.
  • Zijn
  • Was, waren
  • Geweest
 74. Etre assis, (se trouver).
  • Zitten
  • Zat, zaten
  • Gezeten
 75. Chercher.
  • Zoeken
  • Zocht, zochten
  • Gezocht
 76. Nager.
  • Zwemmen
  • Zwom, zwommen
  • Gezwommen
 77. Déjeuner
  • Ontbijten
  • Ontbeet, ontbeten
  • Ontbeten
 78. Recevoir
  • Ontvangen
  • Ontving, ontvingen
  • Ontvangen
 79. Briller, sembler
  • Schijnen
  • Scheen, schenen
  • Geschenen
 80. Frapper
  • Slaan
  • Sloeg, sloegen
  • Geslagen
 81. Fermer
  • Sluiten
  • Sloot, sloten
  • Gesloten
 82. Couper
  • Snijden
  • Sneed, sneden
  • Gesneden
 83. Parler
  • Spreken
  • Sprak, spraken
  • Gesproken
 84. Voler
  • Stelen
  • Stal, stalen
  • Gestolen
 85. Autoriser
  • Toelaten
  • Liet toe, lieten toe
  • Toegelaten
 86. Tirer
  • Trekken
  • Trok, trokken
  • Getrokken
 87. Tomber
  • Vallen
  • Viel, vielen
  • Gevallen
 88. Interdire
  • Verbieden
  • Verbood, verboden
  • Verbonden
 89. Disparaître
  • Verdwijnen
  • Verdween, verdweenen
  • Verdwenen
 90. Oublier
  • Vergeten
  • Vergat, vergaten
  • Vergeten
 91. Quitter
  • Verlaten
  • Verliet, verlieten
  • Verlaten
 92. Voler (dans les airs)
  • Vliegen
  • Vloog, vlogen
  • Gevlogen
 93. Lave
  • Wassen
  • Waste, was ten
  • Gewassen
 94. Peser
  • Wegen
  • Woog, wogen
  • Gewogen
 95. Savoir
  • Weten
  • Wist, wisten
  • Geweten
 96. Montrer, indiquer
  • Wijzen
  • Wees, wezen
  • Gewezen
 97. Dire
  • Zeggen
  • Zei, zeiden
  • Gezegd
 98. Envoyer
  • Zenden
  • Zond, zonden
  • Gezonden
 99. Chanter
  • Zingen
  • Zong, zongen
  • Gezongen
 100. Se taire
  • Zwijgen
  • Zweeg, zwegen
  • Gezwegen
Author
BVH
ID
160748
Card Set
temps_primitifs.txt
Description
Principaux Temps primitifs en néérlandais
Updated